Verleende omgevingsvergunningen

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

  • 1.

    Het realiseren van een aanbouw op de locatie Kaalheidersteenweg 254, 6467 AH (d.d. 04.02.2022)

  • 2.

    Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de locatie Hemeling 13, 6462 HV (d.d. 08.02.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

Een bezwaar schorst echter niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kerkrade, 16 februari 2022

Naar boven