Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 percelen

 

Dit bestemmingsplan is opgesteld om het bestemmingsplan Buitengebied uit 2010 en het Veegplan buitengebied uit 2016 op onderdelen te herzien. Het gaat om wijzigingen op perceelsniveau. Het betreft hier veelal percelen waarop al eens een ontheffing is verleend, waar een agrarisch bedrijf is gestopt, waar de feitelijke situatie niet (meer) overeenkomt met de bestemmingsplansituatie of waar de bestemmingsplansituatie per abuis niet helemaal goed was opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats.

 

Inzien en zienswijzen

U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 16 februari tot en met 29 maart 2022 inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0143-0201. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3377412. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis of Debby Bouwhuis, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

 

Naar boven