Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kilder, Het Wijdeveld 30', Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 februari 2022 het bestemmingsplan Kilder, Het Wijdeveld 30' heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kilder, Het Wijdeveld 30' voorziet in een planologische regeling voor de bouw van een levensloopbestendige woning op een onbebouwd perceel achter Het Wijdeveld 30 te Kilder.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 16 februari 2022 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam, en is tevens te raadplegen via www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

  • 1.

    een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

  • 2.

    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inzagetermijn: van 16 februari 2022 tot en met 31 maart 2022

Didam 15 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven