Vastgesteld bestemmingsplan ‘‘s-Heerenberg, Oude Doetinchemseweg 22’

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 3 februari 2022 het bestemmingsplan ‘‘s-Heerenberg, Oude Doetinchemseweg 22’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld conform het raadsbesluit met daarbij behorende stukken.

Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling waarbij het perceel kadastraal bekend Bergh sectie G nummer 1807 tussen de Oude Doetinchemseweg en de Dahliastraat in ’s-Heerenberg wordt bestemd voor woningdoeleinden om de bouw van een appartementencomplex met maximaal 10 appartementen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 3 februari 2022 liggen met ingang van 16 februari 2022 gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 10), voor een ieder ter inzage en zijn tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.montferland.info raadpleegbaar.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het besluit van 3 februari 2022 tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 30 maart 2022, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Didam, 15 februari 2022,

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven