Kennisgeving besluit op het verzoek voor het opleggen van maatwerkvoorschriften op locatie Tiendpad 42 in Wernhout

De gemeente Zundert heeft een besluit genomen op het verzoek met zaaknummer Z21-006702 voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het niet hoeven recirculeren van drainwater voor het bedrijf op locatie Tiendpad 42 in Wernhout.

Volgens het gestelde in artikel 3.66 lid 8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt artikel 3.66 lid 3 van dit besluit niet van toepassing verklaard. Het aanleggen en in gebruik hebben van recirculatiesysteem wordt niet noodzakelijk geacht gezien het lage waterverbruik en de aanwezige folie in de kas.

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie besluit omgevingsvergunning Z21-006702 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 8 februari 2022 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven