Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Leudal 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende,

Dat de gemeenteraad op 9 november 2021, het “Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het Waterketenplan voor de jaren 2022 - 2026” heeft vastgesteld;

Dat de gemeenteraad in het GRP middelen beschikbaar heeft gesteld voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering;

Dat het college in een regeling wil vastleggen voor welke activiteiten subsidie kan worden verleend;

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 2 Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016;

besluit:

vast te stellen de:

Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Leudal 2022

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt, wordt geloosd op het riool;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van Leudal;

 • c.

  eigenaar: eigenaar van het af te koppelen kadastraal perceel;

 • d.

  Hemelwaterwatervoorziening: gemeentelijke voorziening zoals b.v. wadi, infiltratieriool of hemelwaterriool bedoeld voor transport en/of infiltratie van hemelwater;

 • e.

  Horizontaal gemeten: gemeten in bovenaanzicht;

 • f.

  Private partijen: rechtspersonen en natuurlijke personen, niet zijnde overheden;

 • g.

  Private terreinen: terreinen in eigendom van private partijen, waarbij het nadrukkelijk gaat om de eigendom van het kadastrale perceel, ongeacht de eventuele opstallen die hier op staan;

 • h.

  Riolering: zowel gemengd riool, vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden stelsel en drukriolering waar legaal een afvoer van hemelwater op is aangesloten;

 • i.

  Riool: zie riolering;

 • j.

  Subsidiebeschikking: brief aan de aanvrager waarin het besluit op de aanvraag is opgenomen;

 • k.

  Subsidieplafond: het totaalbedrag dat beschikbaar is gesteld voor het afkoppelen van private terreinen binnen deze regeling;

 • l.

  Verhard oppervlak: bestaand verharde oppervlakten, zoals daken, betegelde opritten en voortuinen, verharde erven en wegen waarvan, op het moment van inwerkingtreding van deze regeling, het regenwater tot afstroming komt op de riolering;half-verhardingen, zoals grindtuinen, vallen hier niet onder.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor subsidie komen in aanmerking eigenaren van private terreinen met verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Leudal.

 

Artikel 3 Bevoegdheid college

Het college kan aan de eigenaar van een perceel met verhard oppervlak, ter tegemoetkoming in de kosten voor het afkoppelen, subsidie verlenen.

 

Artikel 4 Voorwaarden en verplichtingen bij de subsidieverlening

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   het hemelwater op het perceel is legaal aangesloten op het riool;

  • b.

   het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier verwerkt worden en mag geen negatief effect hebben op de omgeving;

  • c.

   afkoppeling geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de voorkeurstabel afkoppelen, zie bijlage;

  • d.

   het hemelwater kan worden afgevoerd naar de openbare ruimte indien daar hemelwatervoorzieningen (niet zijnde riool) aanwezig zijn waarvan de capaciteit voldoende is;

  • e.

   het oppervlak van het horizontaal gemeten af te koppelen verhard oppervlak ten minste 40 m² bedraagt per aanvraag als bedoeld in artikel 6;

  • f.

   de betreffende vierkante meters verhard oppervlak niet in een eerdere subsidietoekenning zijn meegeteld;

  • g.

   de aanvraag dakvlakken, terrassen of andere verharding betreft waarvan hemelwater schoon kan worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen op privaat terrein of naar een gemeentelijke hemelwatervoorziening;

  • h.

   eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;

  • i.

   de afkoppeling gaat op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze;

  • j.

   de afkoppeling moet binnen zes maanden na afgifte van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd en dient na realisatie ervan in stand te worden gehouden en naar behoren te blijven functioneren.

 • 2.

  De afkoppelactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet starten voordat de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente.

 • 3.

  Afkoppelactiviteiten waarvoor eerder subsidie is verleend of verkregen vanuit deze subsidieregeling komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond is opgebouwd uit gemeentelijke middelen vanuit het GRP en een verwachte gezamenlijke bijdrage vanuit Waterschap Limburg en/of Provincie Limburg.

 • 2.

  Het subsidieplafond is vastgesteld op € 100.000,- per kalenderjaar.

 

Artikel 6 Hoogte te verstrekken subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 9,- per m² (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak.

 • 2.

  Bij oppervlakken groter dan 300 m2 (horizontaal gemeten) worden de werkelijke kosten van het afkoppelen vergoed, tot maximaal het in het eerste lid genoemde bedrag per m2.

 

Artikel 7 Wijze van subsidieverstrekking

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op datum van binnenkomst.

 • 2.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast dat gebruikt moet worden voor het indienen van subsidieaanvragen. Hierop staan tevens de in te dienen stukken aangegeven.

 • 3.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 4.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 5.

  Aan de subsidiebeschikking kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 

Artikel 8 Weigering van subsidieaanvragen

 • 1.

  Onverminderd de weigeringsgronden uit de Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016 kan de aanvraag om subsidie worden geweigerd indiende aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze subsidieregeling.

 • 2.

  Geen subsidie wordt verleend indien de afkoppeling gerealiseerd had moeten zijn op grond van een andere wettelijke regeling.

 

Artikel 9 Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  De gemeente Leudal maakt binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het bedrag over op de rekening van de aanvrager.

 • 2.

  Alvorens tot terugvordering te besluiten als niet is voldaan aan de in artikel 4, eerste lid onder l genoemde termijn, stelt het college de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van 4 weken alsnog het gesubsidieerde verhard oppervlakte te hebben afgekoppeld.

 

Artikel 10 Looptijd van de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2027 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijke of onredelijke situatie.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Leudal 2022”.

 

 

Heythuysen,8 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger

Bijlage voorkeurstabel

 

 

Techniek

Voorkeur

Acceptabel

Af te raden

Grondoppervlak

Verhardingen in nieuwe en bestaande woonwijken, inbreidingslocaties, winkelpromenades, extensief te gebruiken parkeerplaatsen en bedrijventerreinen categorie 1 en 2.

Bovengrondse open systemen met bodemfilter (bijv. infiltratievijver of WADI).

Waterdoorlatende verhardingen met zuiverende werking.

Ondergronds infiltreren met bodemfilter.

Boven- en ondergronds infiltreren zonder bodemfilter 1).

Extensief te gebruiken parkeerplaatsen: waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen

zonder bodemfilter.

Diepte-infiltratie 2)

Bedrijventerreinen cat. 3, 4 en 5.

Bovengrondse open systemen met bodemfilter en eventueel aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen.

Bij zeer waarschijnlijke vervuiling c.q. hoog risico en in grondwaterbeschermingsgebieden in principe aansluiten op riolering.

Waterdoorlatende verhardingen met zuiverende werking, eventueel aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen.

Ondergronds infiltreren.

Diepte-infiltratie 2)

Busstations, grootschalige intensief te gebruiken parkeerplaatsen en winkelstraten.

Bovengrondse open systemen met bodemfilter en aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen (bijv. olieafscheiders).

Waterdoorlatende verhardingen met zuiverende werking en aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen.

Ondergronds infiltreren.

Diepte-infiltratie 2)

Marktpleinen en overige oppervlakken met hoge verontreinigingsgraad.

Niet afkoppelen vanwege verontreinigingen.

Bovengrondse open systemen met bodemfilter en aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen.

Ondergronds infiltreren.

Diepte-infiltratie 2)

Dakoppervlak

Voorkeur

Acceptabel

Af te raden

Daken met uitlogende materialen (koper, zink, lood).

Coating en bovengrondse open systemen met bodemfilter

Bovengrondse open systemen met bodemfilter.

Waterdoorlatende verhardingen met zuiverende werking.

Ondergronds infiltreren met bodemfilter.

Boven- en ondergronds infiltreren zonder bodemfilter mits coating aangebracht.

Ondergronds infiltreren zonder bodemfilter.

Diepte-infiltratie 2)

Daken zonder uitlogende materialen.

Bovengrondse open systemen.

Waterdoorlatende bestrating.

Ondergronds infiltreren.

Diepte-infiltratie 2)

Daken van bedrijven met neerslag van stof of roet.

Maatwerk in alle gevallen, kans op verontreiniging waterstromen in beeld brengen.

In grondwaterbeschermingsgebieden in principe aansluiten op de riolering.

Hergebruik

Voorkeur

Acceptabel

Af te raden

Hergebruik hemelwater.

Hergebruik als proceswater of bluswater (waterneutraal).

Gebruik regenton met aanvullende infiltratie.

Individuele huishoudelijke toepassingen (waterneutraal).

Grootschalige collectieve toepassing voor huishoudelijke toepassing, bijv. wijkniveau (i.v.m. milieuhygiënische en gezondheids risico’s).

Beheer

Voorkeur

Acceptabel

Af te raden

Bij toepassing chemische onkruidbestrijding en wegenzout 3).

Bovengrondse systemen toepassen met bodemfilter.

Ondergronds infiltreren met bodemfilter.

Ondergronds infiltreren zonder bodemfilter.

Diepte-infiltratie 2)

Eigendom en onderhoud.

Centrale/ grootschalige voorzieningen (bijv. wijkniveau) in publieke eigendom.

Decentrale/ kleinschalige voorzieningen (bijv. perceelsniveau) in particulier eigendom.

Dimensioneren

Voorkeur

Acceptabel

Af te raden

Veiligheid infiltratievoorziening Waterschap Peel en Maasvallei 4).

Infiltratievoorziening gedimensioneerd op ≥T=5 + dynamische buffer met leegloop naar oppervlaktewater.

Infiltratievoorziening gedimensioneerd op T=100 met noodoverlaat op oppervlaktewater.

Infiltratievoorziening gedimensioneerd ≥T=2 + dynamische buffer met leegloop naar oppervlaktewater.

Infiltratievoorziening gedimensioneerd op T=100 zonder noodoverlaat naar oppervlaktewater.

Infiltratievoorziening met tijdelijke overlaat naar het vuilwaterriool.

Overlaat naar RWA zodra mogelijk.

Infiltratievoorziening zonder noodoverlaat.

Gevolgen T=100 niet in beeld brengen.

Veiligheid dynamische buffer Waterschap Peel en Maasvallei 5).

Dynamische buffer gedimensioneerd op T=10 met vertraagde afvoer naar oppervlaktewater (1 l/s/ha), waakhoogte 50 cm en noodoverlaat aanbrengen op oppervlaktewater. T=100 in beeld brengen en indien nodig maatregelen treffen.

Dynamische buffer gedimensioneerd op T=10 met vertraagde afvoer naar oppervlaktewater (1 l/s/ha), waakhoogte < 50 cm, mits geen (grond)wateroverlast.

Noodoverlaat naar oppervlaktewater of eigen terrein. T=100 in beeld brengen en indien nodig maatregen treffen.

Dynamische buffer gedimensioneerd op T=10 met noodoverlaat en leegloop boven maaiveld op eigen terrein. Gevolgen T=100 in beeld brengen en indien nodig maatregelen treffen.

Gevolgen T=100 niet in beeld brengen en/of geen maatregelen treffen.

Veiligheid infiltratievoorzieningen en dynamische buffer Waterschap Roer en Overmaas 6).

Dimensioneren op T=25,noodoverlaat aanbrengen.

Gevolgen T=100 in beeld brengen en bij risico maatregelen treffen.

Dimensioneren op T=25,noodoverlaat aanbrengen.

Gevolgen T=100 in beeld brengen en risico accepteren.

Dimensioneren op T=25, geen noodoverlaat aanbrengen.

Gevolgen T=100 in beeld brengen en risico accepteren.

Dimensioneren kleiner dan T=25 zonder noodoverlaat. Gevolgen T=100 niet in beeld brengen.

1. Indien mogelijk altijd een bodemfilter toe te passen. Indien dit niet mogelijk is bepaalt de verontreinigingsgraad van afstromend wegwater of het acceptabel is om zonder bodemfilter te infiltreren. Bij gemotoriseerd verkeer is in principe altijd een bodemfilter nodig.

2. Diepte-infiltratie is infiltratie in het watervoerend pakket waarbij de deklaag wordt doorbroken. Binnen grondwaterbeschermingsgebieden en het bodembeschermingsgebied Mergelland geldt een verbod met ontheffingsmogelijkheid op boringen beneden 3 m-mv (PMV). Buiten grondwaterbeschermingsgebieden geldt maatwerk voor diepte-infiltratie met bodemfilter.

3. De waterbeheerders adviseren niet-chemische onkruidbestrijding en minimaliseren gebruik wegenzout (o.a. door te strooien met zand).

4. Niet te dimensioneren op een vaste maatgevende bui omdat de k-waarde hierin een rol speelt. Reken met de helft van gemeten k-waarde.

5. T=10: 50 mm in 27,3 uur bij een afvoer van 1 l/s/ha, T=100: 63 mm in 16,2 uur bij een afvoer van 1 l/s/ha.

6. T=25: 31 mm in 45 minuten, T=100: 35 mm in 30 minuten.

 

Naar boven