Gemeente Bergeijk - Commissievergadering Maatschappelijke Zaken en commissievergadering Grondgebied Zaken dinsdag 11 januari 2022

De commissie Maatschappelijke Zaken en de commissie Grondgebied Zaken vergaderen digitaal. Publiek kan helaas niet in het gemeentehuis aanwezig zijn. De vergaderingen zijn live te volgen via www.bergeijk.nl/liveuitzendingen

Dinsdag 11 januari 2022 vanaf 19.30 uur commissievergadering Maatschappelijke Zaken en commissievergadering Grondgebiedzaken Zaken.

Agenda commissie Maatschappelijke Zaken

 • 1.

  Opening en loting

 • 2.

  Vaststellen agenda d.d. 11 januari 2022

 • 3.

  Mededelingen en terugkoppeling verbonden partijen

 • 4.

  Spreekrecht

  Insprekers kunnen zich tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie. In overleg met u worden de mogelijkheden besproken.

 • 5.

  Vragenhalfuurtje

 • 6.

  Vaststellen besluitenlijst van 14 september 2021

 • 7.

  Lijst van aandachtspunten en toezeggingen

  Er zijn geen openstaande aandachtspunten en toezeggingen uit de commissie MZ.

 • 8.

  Voorstellen

  • a.

   Raadsvoorstel evaluatie gemeenschapshuizenbeleid

   De gemeenschapshuizen vormen het kloppende hart in al onze kernen waar volop gebruik van wordt gemaakt. In maart 2019 is het gemeenschapshuizenbeleid geëvalueerd en is afgesproken om na twee jaar een evaluatie aan de gemeenteraad aan te bieden en terug te blikken op de periode 2016 – 2021.

  • b.

   Raadsvoorstel regiovisie Beschermd Wonen

   De beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis heeft als doel om mensen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen. In december 2020 hebben de colleges van de 15 gemeenten die samen Beschermd Wonen vormgeven, het Regioplan vastgesteld. De nu voorliggende Regiovisie is de nadere uitwerking hiervan en behandelt de onderwerpen die volgens de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgelegd moeten zijn in een regiovisie Beschermd Wonen. Deze Norm voor Opdrachtgeverschap bepaalt ook dat gemeenteraden de regiovisie moeten vaststellen.

 • 9.

  Sluiting

Agenda commissie Grondgebied Zaken

 • 1.

  Opening en loting

 • 2.

  Vaststellen agenda d.d. 11 januari 2022

 • 3.

  Mededelingen en terugkoppeling verbonden partijen

 • 4.

  Spreekrecht

  Insprekers kunnen zich tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie. In overleg met u worden de mogelijkheden besproken.

 • 5.

  Vragenhalfuurtje

 • 6.

  Vaststellen besluitenlijst van 30 november 2021

 • 7.

  Lijst van aandachtspunten en toezeggingen

  Er zijn geen openstaande aandachtspunten en toezeggingen uit de commissie GZ.

 • 8.

  Voorstellen

  • a.

   Raadsvoorstel bestemmingsplan ruimte-voor-ruimte Muggenhool bij nr. 7

   Aan de gemeente is een verzoek gedaan om ter plaatse van de Muggenhool 7 te Bergeijk een ruimte-voor-ruimte woning toe te voegen op een woonbestemming. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.

  • b.

   Raadsvoorstel bestemmingsplan Forest Village Bergeijk

   Zwarte Bergen Invest, eigenaar/exploitant van camping de Zwarte Bergen heeft een masterplan voor het vakantiepark opgesteld. Dit masterplan gaat uit van beëindiging van de camping en voortzetting van de recreatieve functie in de vorm van een luxe vakantiepark. Het plan omvat o.a. 340 lodges en centrale voorzieningen met binnen- en buitenzwembad die ook voor inwoners toegankelijk zijn. Het masterplan vormt het uitgangspunt voor de herontwikkeling van het park. Om realisatie van het masterplan mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan heeft de voorbereidingsprocedure doorlopen en wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de raad.

  • c.

   Raadsvoorstel beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties

   Het voorstel houdt in dat bij besluitvorming over mestbewerkingsinstallaties de gemeenteraad en het college, ieder voor zover het betreft zijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid, toepassing geeft aan de criteria opgenomen in de Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties van Noord Brabant.

 • 9.

  Sluiting

De stukken kunt u inzien via www.bergeijk.nl/vergaderdata.

Indien u ten aanzien van een voorstel als belanghebbende of betrokkene gebruik wilt maken van het “inspreekrecht” kunt u zich melden bij de griffie (088 - 497 03 33 / griffie@bergeijk.nl).

Naar boven