Besluit tot wijziging van de Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

 

gelet op artikel 31, tweede lid, aanhef, onderdeel m, van de Participatiewet,

 

besluit:

  • artikel 6.7.1 van de Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen te wijzigen, in dier voege dat aan deze bepaling de volgende zin wordt toegevoegd: “ Boodschappen voor de algemene basisbehoeften van het bestaan ontvangen van een persoon die behoort tot het sociale netwerk van belanghebbende, worden aangemerkt als een gift in voormelde zin.“

  • artikel 6.7.2, eerste lid, van de Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen te wijzigen, in dier voege dat het woord “€ 1.000,-“ wordt geschrapt en wordt vervangen door: “€ 1.200,-“.

Deze beleidswijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop deze is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari 2022.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen op 25 januari 2022.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

A.S. Meijer

de burgemeester,

M.J.P. van Kampen-Nouwen

Naar boven