Besluit verhoging subsidieplafond 2022 en wijziging Projectenregeling Cultuur (klein)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

 

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

 

besluit vast te stellen een verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2022 en wijzigingen van de projectenregeling Cultuur (klein) (hierna: de regeling).

 

Besluit:

 

  • A.

    Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2022, bedoeld in artikel 1.5 lid 1 van de regeling, eenmalig te verhogen met € 100.000,- en vast te stellen op: € 250.000,-, gelet op het bepaalde in artikel 1.5 lid 2 van de regeling.

  • B.

    Een nieuw lid toe te voegen aan artikel 1.4, luidende: Lid 4: In afwijking van lid 3 komt van 1 januari t/m 31 december 2022 maximaal 75% van de subsidiabele kosten in aanmerking voor subsidie.

  • C.

    Het huidige artikel 1.4 lid 4 te hernummeren naar artikel 1.4 lid 5, luidende: De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal €500,- en maximaal €10.000,- per aanvraag.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Apeldoorn d.d. 1-2-2022.

 

Deze aanpassing treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022 binnen de “Projectenregeling cultuur (klein)”.

 

www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Naar boven