Besluit wijziging van de Projectenregeling Cultuur (groot)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

 

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

 

besluit vast te stellen de navolgende wijzigingen van de Projectenregeling Cultuur (groot).

 

Besluit:

 

  • A.

    De Projectenregeling Cultuur (groot) wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1.4 lid 4 wordt gewijzigd in: In afwijking van lid 3 komt van 1 januari t/m 31 december 2022 maximaal 75% van de subsidiabele kosten in aanmerking voor subsidie.

  • B.

    Het huidige artikel 1.4 lid 4 wordt hernummerd naar artikel 1.4 lid 5, luidende: De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal €10.001,- en maximaal €50.000,- per aanvraag.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Apeldoorn d.d. 1-2-2022.

 

Deze aanpassing treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022 binnen de “Projectenregeling cultuur (groot)”.

 

www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Naar boven