Nota minimaregelingen 2023

De raad van de gemeente Brummen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022 met kenmerk D393582;

gehoord het behandeladvies van het forum van 1 december 2022; HEEFT BESLOTEN met in achtneming van het aangenomen amendement 1 genaamd ‘Aanpassing beslispunten minimabeleid’ :

1. Een begrotingswijziging 2023 vast te stellen, waarbij de extra lasten voor verruiming van het minimabeleid, geraamd op € 320.250, worden gedekt ten laste van Programma 3 Sociale leefomgeving, Focusgebied Sociaal Domein

2. In te stemmen met een verhoging van de inkomensgrens naar 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm

3. De nota minimaregelingen 2023 vast te stellen (D392599)

De nota minimaregelingen 2023 (D392599) hierop aan te passen.

 

De nota minimaregelingen 2023:

1. INLEIDING

Voor u ligt de nota minimaregelingen 2023 van de gemeente Brummen. Met deze nota wordt in 2023 praktische invulling gegeven aan de regelingen voor minima binnen de kaders zoals vastgesteld in de integrale nota ‘ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen’.

 

2. REGELINGEN VOOR HET GEZIN EN VOLWASSENEN

2.1 Bijdrage Diftar en rioolheffing: tegemoetkoming in de gemeentelijke belastingen

Huishoudens met een inkomen tussen 100% en 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage voor het betalen van de gemeentelijke heffingen, zijnde afvalstoffen- en rioolheffing. Huishoudens kunnen een bijdrage krijgen die de kosten bij gemiddeld afvalverbruik vergoed. De vergoeding voor de Diftar wordt meteen verrekend met de aanslag.

 

2.2 Participatiebudget: meedoen met sport, muziek en cultuur

Alle volwassenen met een inkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm kunnen eens per jaar gebruik maken van het sport-, cultuur-, en participatiebudget met een maximum van € 180,-. Toekenning geschiedt op basis van een bestedingsplan, declaratie of in natura, bijvoorbeeld door een lidmaatschap van een vereniging te voldoen.

We willen graag de regie en keuzevrijheid bij de inwoner laten, maar ook dat het doel van de tegemoetkoming behaald wordt. We hebben met een groot aantal verenigingen afspraken gemaakt over de kosten van het lidmaatschap (maximaal € 180,-) en de wijze van declareren bij de gemeente. Op het aanvraagformulier kunnen inwoners aangeven dat ze lid willen worden van een sportvereniging.

 

2.3 Zwempas

In plaats van het participatiebudget kan er gekozen worden voor een zwempas van Rhienderoord Zwem & Sport Plezier. Hiermee kan een jaar lang gezwommen worden of één keer per week meegedaan worden met een aquasportactiviteit. Huishoudens met een inkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm krijgen dan een brief van de gemeente voor een zwempas. Zo’n zwempas kost normaal € 300,- (prijspeil 2022).

 

2.4 Lidmaatschap bibliotheek Brummen/Voorst

Alle volwassenen met een inkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, kunnen gebruik maken van een gratis lidmaatschap van de bibliotheek.

 

2.5 VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer adviseert huishoudens met een inkomen tot 150% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Een opgeleide onafhankelijk adviseur maakt inzichtelijk welke regelingen er zijn voor het huishouden maar waarvan geen gebruik van wordt gemaakt. De adviseur ondersteunt bij het direct aanvragen van een toeslag. De gemeente betaalt de kosten voor het advies.

 

3. KINDREGELINGEN

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen volledig en volwaardig mee kunnen meedoen. Daarom zijn er specifieke regelingen voor kinderen binnen het minimabeleid in Brummen.

Voorwaarden die voor alle kindregelingen gelden:

- Het kind is minderjarig (op peildatum van de regeling).

- Het kind is ingeschreven in de gemeente Brummen en heeft hier het hoofdverblijf.

- De kindregeling is voor de peildatum aangevraagd.

- Het inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) is niet hoger dan 130% van de geldende bijstandsnorm op 1 januari van het kalenderjaar of op aanvraagdatum.

3.1 Fashioncheque

De ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm ontvangen voor kinderen die het basisonderwijs volgen (dus de 4 tot en met 12-jarigen) een fashioncheque ter waarde van 50 euro. De kinderen van 13 tot en met 17 jaar die het voortgezet- of beroepsonderwijs volgen ontvangen een fashioncheque ter waarde van 75 euro.

De fashioncheque sluit heel goed aan bij de behoefte van jongeren. Hiermee kunnen de kinderen kleding kopen in het dorp, de stad of via internet. Ook bij lokale kledingverkopers die zijn aangesloten bij Fashioncheque Nederland. 

 

3.2 Voucher ouderbijdrage basisschool

De ouder(s)/verzorger(s) met een inkomensgrens tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm krijgen, per kind in het basisonderwijs, een voucher. Dit voucher is in te leveren bij een Brummense basisschool.

De ouderbijdrage die formeel vrijwillig is, geeft onder andere toegang tot een schoolreisje. Met alle basisscholen binnen de gemeentegrenzen is een afspraak gemaakt om voor € 35,- per kind de eigen bijdrage voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen af te kopen. De scholen betalen eventueel de rest.

 

3.3 Zwemdiploma A en/of B

De kinderen van 4 tot en met 17 jaar, kunnen zwemdiploma A en indien gewenst aanvullend B behalen. Het is niet noodzakelijk dat B direct wordt behaald na A. Hier mag ook tijd tussen zitten. Voor de kinderen die voor het zwemdiploma A (naar oordeel van het zwembad en het Team voor Elkaar) niet mee kunnen komen in de reguliere zwemgroepen, wordt aangepast zwemonderwijs geboden. Het zwembad kan hiervoor per kind eenmalig een aanvullend tarief bij de gemeente declareren. Omdat het per kind kan verschillen wat er nodig is om het zwemdiploma te behalen, kan de hoogte van het aanvullend tarief anders zijn.

 

3.4 Bijdrage voor clubs en verenigingen

De kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die leven in een gezin met een inkomensgrens tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm kunnen lid worden van een sport-, cultuur- of muziekvereniging.

Voorwaarden:

- het kind is ingeschreven op een adres in de gemeente Brummen;

- de club of vereniging is deelnemer aan de minimaregelingen;

- met clubs of verenigingen die niet aan de minimaregelingen deelnemen, worden afspraken gemaakt over de kosten van het lidmaatschap en gevraagd aan te sluiten bij de minimaregelingen van de gemeente.

 

3.5 Individueel stimuleringsbudget

Voor inwoners met een inkomensgrens tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, kan in bijzondere situaties op individuele gronden eenmalig een bedrag toegekend worden dat in natura wordt verstrekt. Voorwaarden zijn:

- inzet draagt bij aan participatie (nadrukkelijk geen crisisbeheersing);

- signaal / verzoek is afkomstig van een consulent, school of maatschappelijke organisatie;

- maximum van € 250,- per individu / gezin;

- een consulent van Team voor Elkaar beoordeelt en raadpleegt daarvoor minimaal 2 collega’s per casus.

 

4. SLOTBEPALINGEN

4.1  Inwerkingtreding en geldingsduur

Deze regeling geldt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

4.2  Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Nota minimaregelingen 2023’.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De gemeenteraad van Brummen,

D.D. Balduk, griffier

A.J. van Hedel, voorzitter

Naar boven