Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;

 

gelet op artikel 229 Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

 

 

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het door gemeenteambtenaren, in de uitoefening van hun functie, raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  het in behandeling nemen van aanvragen om standplaatsen die worden ingenomen voor een ideële of maatschappelijke doelstelling.

 •  

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een Projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   paragraaf 1.4 (Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens);

  • 4.

   artikel 1.24 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van de tarieventabel bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  De Legesverordening 2022 van 23 december 2021 wordt ingetrokken.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan blijft de Legesverordening 2022 van toepassing.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2022,

mr. drs. J. A. de Vries, voorzitter.

G.W. Stegenga, griffier.

 

 

 

 

 

Tarieventabel Legesverordening 20 2 3

behorende bij de Legesverordening 2023.

 

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, het registreren van een partnerschap, het omzetten van een partnerschap in een huwelijk op:

a.

maandag t/m vrijdag in het gemeentehuis c.q. voormalig gemeentehuis

€ 407,90

b.

zaterdag in het gemeentehuis c.q. voormalig gemeentehuis

€ 841,50

c.

maandag t/m vrijdag in een éénmalig aangewezen locatie, exclusief de kosten van deze locatie

€ 407,90

d.

zaterdag in een éénmalig aangewezen locatie, exclusief de kosten van deze locatie

€ 841,50

e.

een daartoe aangewezen dag, een verkorte voltrekking van een huwelijk of een verkorte registratie van een partnerschap in een daartoe aangewezen (voormalig) gemeentehuis

€ 264,35

Artikel 1.2 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief voor de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag bedraagt

€ 119,30

Artikel 1.3 Beschikbaar stelle n getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 22,50

Artikel 1.4 Annuleren of wijzigen datum

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum, locatie en/of tijdstip voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen

€ 35,65

Artikel 1.5 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 36,30

 

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.6 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een nationaal paspoort:

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

 

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85

Artikel 1.7 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,35

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,95

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 34,25

Artikel 1.8 Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.6 en 1.7, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 53,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.6 en 1.7 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.6 en 1.7 en onder a genoemde bedragen als voor:

 

1.

één document bezorging wordt aangevraagd

€ 4,95

 

2.

twee of meer documenten gelijktijdig op hetzelfde adres bezorging wordt aangevraagd

€ 9,90

 

 

 

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.9 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 44,65

Artikel 1.10 Modaliteiten

Het tarief genoemd in artikel 1.9 wordt:

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

b.

bij een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met:

€ 37,60

 

 

 

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.11 Definities

Voor de toepassing van artikel 1.12 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

Artikel 1.12 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

voor het verstrekken van gegevens, per verstrekking, persoonlijk aangevraagd via internet met DigiD

€ 7,10

b.

voor het verstrekken van gegevens, per verstrekking aangevraagd aan het gemeenteloket, schriftelijk of per machtiging

€ 11,40

c.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 14,70

 

 

 

Paragraaf 1.5 Overige publiekszaken

Artikel 1.13 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn voor gebruik in Nederland

€ 11,40

b.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 11,40

c.

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 11,40

 

 

 

Paragraaf 1.6 Bestuursstukken

Artikel 1.14 Afschriften van bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

een afschrift van de gemeentebegroting:

€ 40,60

b.

een afschrift van de gemeenterekening:

€ 40,60

c.

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,70

d.

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,70

e.

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,70

f.

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,70

g.

een afschrift van een verordening per pagina

€ 0,70

 

 

 

Paragraaf 1.7 Vastgoedinformatie

Artikel 1.15 Plan- of kaartinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.16, onderdeel b:

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,70

b.

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,20

c.

in formaat groter dan A3, per bladzijde

€ 10,90

d.

in digitale vorm, per bladzijde

€ 5,50

Artikel 1.16 Informatie uit registers

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 1,45

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 1,60

c.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 1,60

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

€ 1,60

e.

het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet

€ 1,60

f.

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 0,70

Artikel 1.17 Informatie uit adressenbestanden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 0,70

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 0,70

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 0,70

d.

de gebouwenregistratie

€ 0,70

Artikel 1.18 Informatie over percelen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vastgoed informatie over percelen en hun omgeving ten behoeve van taxatie en/of verkoopopdrachten:

€ 50,40

a.

voor het verstrekken van perceelsgebonden informatie inzake (ontwerp) bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten verhoogd met

€ 23,55

b.

voor het verstrekken van informatie over de bodemgesteldheid van een kadastraal perceel verhoogd met

€ 25,90

c.

voor het raadplegen van het kadastrale informatiesysteem en het versturen van een PDF-document verhoogd met

€ 25,90

d.

voor het verstrekken van informatie over publiekrechtelijke beperkingen verhoogd met

€ 25,90

e.

voor het verstrekken van perceelsgebonden informatie inzake rioleringen en onlangs afgegeven omgevingsvergunningen verhoogd met

€ 25,90

Artikel 1.19 Kadastrale informatie

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in kadastrale informatiesystemen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 9,55

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een schermafdruk van een kadastraal gegeven op A4 formaat, per pagina

€ 0,70

 

b.

de kadastrale massale output, per pagina

€ 0,70

Artikel 1.20 Informatie uit vergunningensysteem

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

het verkrijgen van een schermafdruk uit het bouwvergunningensysteem op A4 formaat, per pagina

€ 0,70

b.

het verstreken van een digitaal "afschrift" van een verleende vergunning of melding, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,80

 

 

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.21 Naspeuringen in gemeentearchief

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 14,00

Artikel 1.22 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift, fotokopie of scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,70

 

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.23 Leegstandswet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 147,40

Artikel 1.24 Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

 

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

 

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

 

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op Kansspelen (loterijvergunning)

€ 49,75

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen Súdwest-Fryslân

€ 323,50

5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bijschrijving of wijziging van de exploitatievergunning ingevolge de Verordening Speelautomatenhallen Súdwest-Fryslân

€ 54,85

Artikel 1.25 Telecommunicatiewet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 451,00

2.

het in het eerste lid genoemde bedrag wordt verhoogd met:

 

a.

indien het betreft werkzaamheden in een bestaande situatie

 

 

 

1.

per strekkende meter sleuf tot 200 meter

€ 1,27

 

 

2.

per strekkende meter sleuf van 200 meter tot 1.000 meter

€ 1,13

 

 

3.

per strekkende meter sleuf van 1.000 meter of meer

€ 0,97

 

b.

indien het werkzaamheden betreft in een maagdelijk terrein, per strekkende meter

€ 0,65

 

c.

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk

€ 451,00

 

d.

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet

€ 82,50

 

e.

als met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

3.

Als een begroting als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

4.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag verstrekken van informatie over kabels en leidingen uit het gemeentelijke archief en overige in gebruik zijnde informatiebronnen

€ 68,00

Artikel 1.26 Wegenverkeerswetgeving

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 50,40

 

 

1.

Indien bij het verkrijgen van de ontheffing, onder a., een pasje wordt verstrekt voor de bediening van de dynamische palen, bedraagt het tarief

€ 73,00

 

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, voor een periode van maximaal 5 jaar

€ 50,40

 

c.

een parkeervergunning bij belanghebbendenplaatsen (parkeerzones voor vergunninghouders) als bedoeld in artikel 3.1 van de Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2019

€ 22,40

 

d.

een ontheffing voor het houden van een wedstrijd op de weg als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet (verklaring geen bezwaar wielerrondes, triatlons e.d.)

€ 50,40

 

e.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), voor een periode van maximaal 5 jaar

€ 40,30

 

 

1.

Bij verlies of diefstal van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kan, mits hiervan aangifte is gedaan, een vervangende GPK worden verkregen tegen betaling van

€ 40,30

 

 

2.

Bij afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart wordt éénmalig een borg geheven. De borg is alleen verschuldigd bij de eerste afgifte, of bij de eerste verlenging volgend op een afgifte waarbij geen borg is betaald. Als de kaart weer wordt ingeleverd wordt de borg terugbetaald. De borg is opgenomen in de ‘Beleidsregels gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen 2020 gemeente Súdwest-Fryslân’ en bedraagt

€ 50,00

2.

Het tarief tot wijziging of verstrekking van een duplicaat van een parkeervergunning of ontheffing uit het eerste lid bedraagt

€ 22,40

 

 

 

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.27 Gehandicaptenparkeerplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) als bedoeld in de ‘Beleidsregels gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen 2020 gemeente Súdwest-Fryslân’

€ 423,00

b.

verstrekking van een nieuw onderbord voor een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) in verband met een wijziging van het kenteken

€ 62,00

Artikel 1.28 Vermiste taxi- en OV-passen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

verstrekking van een vervangend taxipasje bij verlies of diefstal van een taxipasje, mits hiervan melding is gedaan bij de gemeente (verloren voorwerpen)

 

1.

bij de eerste vermissing

€ 44,00

 

2.

bij de tweede en verdere vermissing

€ 58,60

b.

verstrekking van een vervangende OV-pas, bij verlies van een OV-pas, dat verstrekt is op grond van de ‘Regeling Voortgezet Onderwijs 2017-2018’

€ 18,70

Artikel 1.29 Overige kabels en leidingen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Verordening kabels en leidingen gemeente Súdwest-Fryslân

€ 451,00

2.

het in het eerste lid genoemde bedrag wordt verhoogd met:

 

a.

indien het betreft werkzaamheden in een bestaande situatie

 

 

 

1.

per strekkende meter sleuf tot 200 meter

€ 1,27

 

 

2.

per strekkende meter sleuf van 200 meter tot 1.000 meter

€ 1,13

 

 

3.

per strekkende meter sleuf van 1.000 meter of meer

€ 0,97

 

b.

indien het werkzaamheden betreft in een maagdelijk terrein, per strekkende meter

€ 0,65

 

c.

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk

€ 451,00

 

d.

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke voorafstemming bij de voorbereiding en of beoordeling van de vergunningsaanvraag.

€ 82,50

3.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag verstrekken van informatie over kabels en leidingen uit het gemeentelijke archief en overige in gebruik zijnde informatiebronnen

€ 68,00

 

 

 

Artikel 1.30 Diverse vergunningen of beschikkingen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

a.

een ontheffing van het verbod tot het stoken van vuur, op grond van de APV

€ 50,40

 

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 van de APV (bijvoorbeeld geluidhinder bij evenementen)

€ 50,40

 

c.

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de APV (kamperen buiten kampeerterreinen)

€ 83,40

 

d.

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 van de APV (voorwerpen op of aan de weg)

€ 50,40

 

e.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 50,40

 

f.

een vergunning als bedoeld in de Verordening havens en overige wateren gemeente Súdwest-Fryslân

€ 141,15

 

g.

een ligplaatsvergunning conform de Woonschepenverordening

€ 151,30

 

h.

een verkoopvergunning voor vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de APV

€ 83,40

2.

Indien een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt geweigerd, is 50% van de leges verschuldigd

3.

indien een aanvraag als bedoeld in het eerste lid buiten behandeling wordt gesteld, is 25% van de leges verschuldigd

4.

indien een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt ingetrokken nadat de aanvraag al in behandeling is genomen door de gemeente, is 50% van de leges verschuldigd

5.

Het bedrag aan leges bedraagt, na toepassing van de in onderdeel 2 tot en met 4 bedoelde verrekening, minimaal

€ 50,40

Artikel 1.31 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,30

b.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.

per pagina op papier van A-4 formaat

€ 0,85

 

2.

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,50

c.

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorende bij de in de onderdelen a en b genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 11,10

d.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,30

 

 

 

Hoofdstuk 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

a.

Aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen

 

b.

Bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien de opgave van de bouw- of aanneemsom op het aanvraagformulier omgevingsvergunning niet aannemelijk maakt dat deze marktconform berekend is op basis van de hierboven genoemde norm, wordt de bouw- of aanneemsom ambtshalve gecorrigeerd.

 

c.

Flitsvergunning: een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel, dakopbouw, tuinhuisje, overkapping, kozijnverandering, erfafscheiding, perceelafscheiding, garage, aanbouw, uitbouw, schotelantenne, damwand, walbeschoeiing of steiger of aanleggen van een inrit/uitrit, die digitaal is aangevraagd via www.omgevingsloket.nl en:

 • Voldoet aan de indieningsvereisten in de Regeling omgevingsrecht,

 • Voldoet aan het bestemmingsplan en/of planologische afwijkingenbeleid

 • Voldoet aan de sneltoetscriteria behorende tot de welstandnota

 • Niet aan of bij een monument of binnen beschermde stads- of dorpsgezicht is

 • Niet binnen een straal van 25 m van een bedrijf ligt (gemeten vanaf de perceelgrenzen) met uitzondering van aan huis verbonden beroepen, en

 • Niet binnen 1 km van een Natura 2000 gebied ligt.

 

d.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

3.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Paragraaf 2.2 Vergunningvrij bouwen / conceptaanvraag

Artikel 2.2 Vergunningvrij bouwen / conceptaanvraag

Het tarief bedraagt voor:

a.

het behandelen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen

€ 91,85

b.

het behandelen van een conceptaanvraag, ongeacht de uitkomst daarvan

€ 183,70

c.

het ambtelijk toetsen van een conceptaanvraag aan de criteria behorende tot de welstandnota, wordt het tarief onder b per advies verhoogd met

€ 91,85

d.

het voorleggen van een conceptaanvraag aan de welstandscommissie Hús en Hiem, wordt het tarief onder b per advies verhoogd met (leges welstand commissie Hús en Hiem worden apart in rekening gebracht)

€ 91,85

e.

een toetsing van de conceptaanvraag aan de planologische regels van de gemeente, wordt het tarief onder b verhoogd met

€ 91,85

f.

het behandelen van een conceptaanvraag voor een andere activiteit dan hiervoor benoemd

€ 91,85

g.

voor het behandelen van een conceptaanvraag voor de activiteit milieu worden geen kosten in rekening gebracht

 

 

 

Paragraaf 2.3 Omgevingsvergunning

Artikel 2.3 Algemeen

Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf en paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Artikel 2.4 Bouwactiviteiten

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen

€ 195,00

 

b.

indien de bouwkosten € 5.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 25.000,-

vermeerderd met € 17,03 voor elke € 500,- of gedeelte daarvan boven € 5.000,-

€ 195,00

 

c.

Indien de bouwkosten € 25.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,-

vermeerderd met € 14,85 voor elke € 500,- of gedeelte daarvan boven € 25.000,-

€ 876,20

 

d.

indien de bouwkosten € 50.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,-.

vermeerderd met € 13,19 voor elke € 500,- of gedeelte daarvan boven € 50.000,-

€ 1.618,70

 

e.

indien de bouwkosten € 100.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,-

vermeerderd met € 11,64 voor elke € 500,- of gedeelte daarvan boven € 100.000,-

€ 2.937,70

 

f.

indien de bouwkosten € 250.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 10.000.000,-

vermeerderd met € 5,94 voor elke € 500,- of gedeelte daarvan boven € 250.000,-

€ 6.429,70

 

g.

indien de bouwkosten € 10.000.000 of meer bedragen,

vermeerderd met € 1,36 voor elke € 500,- of gedeelte daarvan boven € 10.000.000,-

€ 122.259,70

2.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lichte afwijking van een reeds verleende vergunning, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, bedraagt het tarief voor het behandelen van de aanvraag

het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar omstandigheden beoordeeld, er sprake is van een nieuwe situatie waarvoor een nieuwe aanvraag moet worden gedaan.

€ 195,00

3.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het behandelen van een flitsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, bedraagt het tarief

€ 252,90

4.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het behandelen van een flitsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor een in- of uitrit bedraagt het tarief

de bedragen in artikel: 2.4 (bouwactiviteiten) / 2.8 (Aanlegactiviteiten) / 2.9 (planologisch strijdig gebruik incl. bouwactiviteit) / 2.10 (plan. str.gebruik excl. bouwactiviteit) / 2.14 (aanleggen of veranderen weg) / 2.15 (uitweg/inrit), worden bij een flitsvergunning niet in rekening gebracht.

€ 199,65

Artikel 2.5 Welstandstoets

1.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouw-, monument-, of reclameactiviteit en hierover een advies van een monumenten- of welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig de artikelen 2.4, 2.12 en 2.35 berekende bedrag verhoogd met de leges van de monumenten- of welstandcommissie zoals deze door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling welstandszorg Hûs en Hiem vastgesteld is (zie www.husenhiem.nl)

2.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouw-, of reclameactiviteit en hierover een ambtelijk welstandsadvies moet worden afgegeven, wordt het overeenkomstig de artikelen 2.4, 2.12 en 2.35 berekende bedrag verhoogd met de leges zoals deze door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling welstandszorg Hûs en Hiem is vastgesteld (zie www.husenhiem.nl)

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een gewijzigd bouwplan waarvoor een nieuw advies van Hûs en Hiem noodzakelijk is

€ 90,55

Artikel 2.6 Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4 en 2.12 wordt het tarief, indien de in dat artikel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met 10% met een maximum van € 1.000,- van de op grond van dat artikel verschuldigde leges.

Artikel 2.7 Buiten behandeling laten

Indien een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht met een minimum van € 83,50 en een maximum van € 500,00

Artikel 2.8 Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 226,30

Artikel 2.9 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, oder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in artikel 2.4:

a.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

€ 448,20

b.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) en 2º (buitenplanse kleine afwijking die aan de criteria van het planologische afwijkingen beleid van de gemeente Súdwest-Fryslân voldoet):

€ 232,95

c.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking die op grond van het planologische afwijkingenbeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân per geval moet worden beoordeeld):

€ 563,75

d.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) en indien een (voor) ontwerpbestemmingsplan reeds aanwezig is:

€ 2.023,75

e.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking):

€ 7.486,90

f.

indien voor een omgevingsvergunning toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2˚, van de Wabo jo. artikel 4, elfde lid, van bijlage II van het Bor (tijdelijke afwijking):

€ 780,60

g.

indien voor een omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo nodig is (afwijking van exploitatieplan):

€ 333,95

h.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en voor een omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo nodig is (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 333,95

i.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en voor een omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo nodig is (afwijking van nationale regelgeving):

€ 333,95

j.

indien voor een omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo nodig is (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 333,95

Artikel 2.10 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

a.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

€ 448,20

b.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) en het gebruik ook voldoet aan het planologische afwijkingen beleid van de gemeente Súdwest-Fryslân:

€ 232,95

c.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking):

€ 563,75

d.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) en indien een (voor) ontwerpbestemmingsplan reeds aanwezig is:

€ 2.023,75

e.

indien de omgevingsvergunning (slechts) kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking):

€ 7.486,90

f.

indien voor een omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo nodig is (tijdelijke afwijking):

€ 780,60

g.

indien voor een omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo nodig is (afwijking van exploitatieplan):

€ 333,95

h.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en voor een omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo nodig is (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 333,95

i.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en voor een omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo nodig is (afwijking van nationale regelgeving):

€ 333,95

j.

indien voor een omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo nodig is (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 333,95

Artikel 2.11 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 84,70

2.

De op grond van het eerste lid verschuldigde leges worden verhoogd met een bedrag per (gewijzigd) gebruiksoppervlakte :

 

a.

tot 100 m²

€ 183,70

 

b.

van 100 tot 500 m²

vermeerderd met € 1,73 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 100 m² te boven gaat

€ 183,70

 

c.

van 500 tot 2.000 m²

vermeerderd met € 0,65 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 500 m² te boven gaat

€ 875,70

 

d.

van 2.000 tot 5.000 m²

vermeerderd met € 0,17 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 2.000 m² te boven gaat

€ 1.850,70

 

e.

van 5.000 tot 50.000 m²

vermeerderd met € 0,03 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 5.000 m² te boven gaat

€ 2.360,70

 

f.

groter dan 50.000 m²

vermeerderd met € 0,02 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 50.000 m² te boven gaat.

€ 3.710,70

Artikel 2.12 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

a.

Voor het (geheel of gedeeltelijk) slopen van een monument

€ 90,55

 

b.

voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 90,55

 

c.

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 90,55

2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 90,55

Artikel 2.13 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 226,25

Artikel 2.14 Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 226,25

Artikel 2.15 Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 226,25

Artikel 2.16 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening en vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 226,25

Artikel 2.17 Reclame

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 226,25

Artikel 2.18 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie.

2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie.

Artikel 2.19 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie.

Artikel 2.20 Andere activiteiten

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedoeld en die activiteit of handeling:

 

a.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, met uitzondering van de activiteit beperkte milieutoets, bedraagt het tarief:

€ 226,25

 

b.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 226,25

2.

Voor de activiteit genoemd in artikel 2.1 onder e, van de WABO worden geen leges in rekening gebracht.

Artikel 2.21 Overig

Het tarief voor het behandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die niet in dit hoofdstuk zijn benoemd:

€ 226,25

Artikel 2.22 Omgevingsvergunning in twee fasen

1.

voor het in behandelen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.

voor het in behandelen nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Artikel 2.23 Beoordeling rapporten

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat artikel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

a.

indien een aanvraag gelijkwaardigheid brandveiligheid op grond van artikel 1.3 van het Bouwbesluit wordt gedaan, kost het beoordelen van een rapport gelijkwaardige brandveiligheid

€ 183,70

b.

een milieukundig bodemrapport

€ 272,20

c.

een archeologisch bodemrapport

€ 272,20

d.

een bouwveiligheidsplan

€ 272,20

e.

een sloopveiligheidsplan

€ 272,20

f.

voor de beoordeling van elk noodzakelijk rapport (met uitzondering van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de WABO) per besteed uur

€ 90,55

Artikel 2.24 Advies

1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, tot een maximum van:

€ 48.847,70

2.

Indien een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.25 Verklaring van geen bedenkingen

1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

a.

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 183,70

 

b.

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Indien een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Paragraaf 2. 4 Vermindering

Artikel 2.26 Vermindering na vooroverleg

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in paragraaf 2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunning bedoeld in paragraaf 2.3. Dit geldt alleen als de omgevingsvergunning binnen zes maanden na het afhandelen van het vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag is ingediend.

2.

Advieskosten van derden worden niet in mindering gebracht.

3.

De leges van het vooroverleg of de conceptaanvraag voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 9.000,-, worden niet in mindering gebracht.

4.

Indien de aanvraag om een flitsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in paragraaf 2.2, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges niet in mindering gebracht.

 

 

 

Paragraaf 2. 5 Teruggaaf

Artikel 2.27 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, strijdig planologische-, aanleg- of sloopactiviteiten

1.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, strijdig planologische, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de artikelen 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 en 2.18 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

a.

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag ontvankelijk is verklaard, het behandelen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

90%

 

b.

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de aanvraag ontvankelijk is verklaard, het behandelen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

75%

 

c.

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de aanvraag inhoudelijk is behandeld, maar voor de besluitvorming, op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

2.

Als de gemeente de aanvraag om omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, strijdig planologische, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de artikelen 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 en 2.18 intrekt op eigen verzoek, waarna geen nieuwe aanvraag om vergunning zal worden aangevraagd, vindt teruggaaf van een deel van de bouwleges plaats. Bijzondere legeskosten vallen buiten de teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

Artikel 2.28 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, strijdig planologische, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de artikelen 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13 en 2.14 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

2.

Onder een weigering bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.29 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, strijdig planologische, aanleg- of sloopactiviteiten

1.

Als de gemeente binnen 12 maanden na verlening van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, strijdig planologische, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de artikelen 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13 en 2.14 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van deze leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

2.

Als de gemeente binnen 12 maanden na verlening van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, strijdig planologische, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de artikelen 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13 en 2.14 intrekt op eigen verzoek, waarna een nieuwe aanvraag om vergunning zal worden aangevraagd, worden voor de ingetrokken aanvraag een deel van de leges terug gegeven. De teruggaaf bedraagt:

25%

Artikel 2.30 Geen teruggaaf bij intrekken of weigeren van een aanvraag om een omgevingsvergunning

Indien het eindbedrag van de teruggave lager is dan € 91,85 wordt er geen teruggaaf verleend.

Artikel 2.31 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de artikelen 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.23, 2.34 en 2.35 wordt geen teruggaaf verleend.

Artikel 2.32 Tarief voor het intrekken van een aanvraag in verband met een verklaring van geen bedenking bij een ander bestuursorgaan voor de ontvankelijkheid verklaring.

Wanneer een aanvraag wordt ingetrokken, indien een verklaring van een ander bestuursorgaan nodig is ten behoeve van de besluitvorming én indien de aanvraag nog niet ontvankelijk is verklaard, bedragen de verschuldigde leges voor de betreffende activiteiten

€ 500,25

 

 

 

Paragraaf 2. 6 Wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning

Artikel 2.33 Wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandelen van een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een verleende vergunning of ontheffing.

€ 91,85

 

 

 

Paragraaf 2.7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Artikel 2.34 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6, eerste lid, onder a, het bedrag van het voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

 

2.

Over de hoogte van de in het eerste lid bedoelde rechten wordt de aanvrager door middel van een begroting van de kosten door of vanwege burgemeester en wethouders geïnformeerd. De betreffende aanvraag wordt eerst na ondertekening door de aanvrager in behandeling genomen.

 

 

 

 

Paragraaf 2.8 In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

Artikel 2.35 In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, goedkeuring, verklaring, afwijking of een andere dienst die samenhangt met een project in de fysieke leefomgeving, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 91,85

 

 

Paragraaf 2.9 Niet ontvankelijke aanvraag

Artikel 2.36 Niet ontvankelijke aanvraag

De leges voor het niet verder in behandeling nemen van een niet ontvankelijke aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen bedragen

€ 91,85

 

 

 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 417,00

b.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een terras als bedoeld in artikel 2:28a van de APV

€ 105,30

c.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in de APV

€ 54,85

d.

een aanvraag om wijziging van de exploitatievergunning of terrasvergunning als bedoeld onder a. en b.

€ 54,85

 

 

 

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

 

1.

Voor commerciële instellingen

€ 445,70

 

2.

Voor paracommerciële instellingen

€ 288,10

b.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet

€ 54,85

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 75,00

d.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet

€ 75,00

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 75,00

 

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.4 Vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening:

a.

als niet aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan

€ 353,80

b.

als de inhoudelijke toetsing plaatsvindt

€ 707,60

Artikel 3.5 Wijzigingen vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.4 bedoelde vergunning

€ 54,85

 

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.6 Ontheffing winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 50,40

 

 

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.7 Organiseren evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV (evenementenvergunning), als het betreft:

a.

een vergunning voor een A-evenement (regulier)

€ 75,00

b.

een vergunning voor een B-evenement (evenement met verhoogde aandacht)

€ 275,00

c.

een vergunning voor een B-evenement + advies Kernteam Veiligheid

€ 456,00

d.

een vergunning voor een C-evenement (risicovol)

€ 1.693,90

Artikel 3.8 Organiseren markt

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening

€ 50,40

 

 

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.10 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op een markt

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het organiseren van een markt door derden als bedoeld in artikel 26 van de Marktverordening bedraagt

€ 75,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning voor een commerciële standplaats

 

a.

op de jaarmarkt

€ 20,00

 

b.

op de weekmarkt(en)

€ 105,30

3.

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning van een standplaats anders dan op een markt

€ 105,30

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld onder lid 2, onderdeel b, en lid 3 bedraagt

€ 50,40

 

 

 

Paragraaf 3.6 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.11 Niet benoemd besluit op aanvraag

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 50,40

2.

Als een aanvraag voor een ontheffing van de Zondagswet wordt aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor een vergunning voor een evenement (aanvraag conform paragraaf 3.4) worden de leges genoemd onder het eerste lid niet opgelegd.

 

 

Paragraaf 3.7 Verrekening

Artikel 3.12 Verrekening

1.

Indien een aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk wordt geweigerd, is 50% van de leges verschuldigd.

2.

indien een aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk buiten behandeling wordt gesteld, is 50% van de leges verschuldigd.

3.

indien een aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk wordt ingetrokken voordat de aanvraag reeds in behandeling is genomen door de gemeente, is 25% van de leges verschuldigd.

4.

indien een aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk wordt ingetrokken nadat de aanvraag reeds in behandeling is genomen door de gemeente, is 50% van de leges verschuldigd.

5.

Het bedrag aan leges bedraagt, na toepassing van de in onderdeel 1 tot en met 4 bedoelde verrekening, minimaal € 50,40.

6.

Dit artikel is niet van toepassing op artikel 3.10, tweede lid, onderdeel a.

 

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2022

de griffier,

Naar boven