Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2023)

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van een overledene;

 • -

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaats: de begraafplaatsen die in beheer zijn van de gemeente Het Hogeland;

 • -

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • -

  grafkelder: een betonnen of kunststof constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet. Grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • -

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het doen begraven en begraven houden van een overledene;

 • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van levenloos geborenen en kinderen die zijn overleden voor het bereiken van het twaalfde levensjaar;

 • -

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • het doen verstrooien van as;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: een als zodanig aangewezen plaats op de begraafplaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in 7.1 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in 7.1 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Het Hogeland 2022’ van 10 november 2021 en de 1e wijziging tarieventabel 2022, behorende bij de Lijkbezorgingsrechten van 18 mei 2022 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2023.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Het Hogeland op 14 december 2022

H.J. Bolding, voorzitter

P. Norder, griffier

Bijlage Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Het Hogeland 2023

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

1.1.1 voor een periode van 30 jaar € 2.229

1.1.2 voor een periode van 50 jaar € 3.716

1.1.3 op de begraafplaats Bedum, afdeling D, voor de periode van 30 jaar € 4.458

1.1.4 op de begraafplaats Bedum, afdeling D, voor de periode van 50 jaar € 7.431 

1.1.5 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.7 met 10 jaar € 744

1.1.6 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.3, 1.1.4 en 1.1.8 met 10 jaar € 1.486

1.1.7 voor een periode van 10 jaar € 744

1.1.8 begraafplaats Bedum, afdeling D voor een periode van 10 jaar € 1.486

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven:

1.2.1 voor een periode van 30 jaar € 1.485

1.2.2 voor een periode van 50 jaar € 2.476

1.2.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.4 met 10 jaar € 495

1.2.4 Voor een periode van 10 jaar € 495

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

1.3.1 voor een periode van 30 jaar € 744

1.3.2 voor een periode van 50 jaar € 1.240

1.3.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.1, 1.3.2

en 1.3.4 met 10 jaar € 248

1.3.4 voor een periode van 10 jaar € 248

1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven:

1.4.1 voor een periode van 30 jaar € 1.115

1.4.2 voor een periode van 50 jaar € 1.858

1.4.3 voor een periode van 60 jaar € 2.229

1.4.4 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 en 1.4.5 met 10 jaar € 371

1.4.5 voor een periode van 10 jaar € 371

1.5 Voor het overschrijven van verleende rechten: € 42

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2. Voor het begraven van een overledene wordt geheven:

2.1 voor het begraven van een levenloos geborene of overledene tot 12 jaar € 365

2.2 voor het begraven van een overledene ouder dan 12 jaar € 730

2.3 voor het begraven op zaterdag wordt het recht als bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met € 135

2.4 verstrooiing as door de gemeente € 81

2.5 in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 20 jaar € 2.675

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3. Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1 in een particulier urnen nis € 285

3.2 in een particulier urnengraf € 328

3.3 in een particulier graf € 504

3.4 in een algemeen urnengraf, inclusief gebruiksrecht voor 20 jaar € 720

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

4. Voor het afgeven van een vergunning voor het aanbrengen of vernieuwen van grafbedekking, zoals bedoeld in artikel 19 van de “Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Het Hogeland 2022” vastgesteld bij raadsbesluit van 18 mei 2022:

4.1 voor de aanleg van een grafkelder € 239

4.2 voor het plaatsen van grafbedekking op een graf, urnengraf of kindergraf € 197

4.3 voor het aanbrengen van een gedenkteken op een gedenkzuil € 197

4.4 voor het aanbrengen van een sluitplaat in een urnennis incl. gedenkteken € 197

4.5 voor het aanleggen van één (kunststoffen) urnenkelder € 142

 

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer worden de werkelijke kosten van de lijkschouwer in rekening gebracht.

 

Hoofdstuk 6 Opgraven of ruimen

6. Voor het op aanvraag opgraven, ruimen en de bezorging van overblijfselen en as wordt geheven, zoals bedoeld in artikel 24.5 en 24.6 van de “Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Het Hogeland 2022” vastgesteld bij raadsbesluit van 18 mei 2022:

6.1 voor het opgraven van een overledene worden de werkelijke kosten in rekening gebracht

6.2 voor het na het opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven € 730

6.3 voor het na het opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven € 1.461

6.4 voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn wordt geheven € 328

6.5 voor het na het opgraven en weer terugplaatsen van de asbus of een urn in hetzelfde graf wordt geheven € 328

6.6 voor het na het opgraven en weer terugplaatsen van de asbus of een urn in een ander graf wordt geheven € 657

 

Hoofdstuk 7 Overige diensten

7. Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen

7.1 lopende onderhoudsrechten uit eerdere verordeningen: onderhoud graf per jaar € 107

7.2 verlenging bestaande reservering voortkomend uit de verordening voormalige gemeente Winsum: reservering per vijf jaar € 204

7.3 gebruik zinktoestel per begrafenis € 85

 

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2022.

De griffier van de gemeente Het Hogeland,

 

Naar boven