VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2023 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z077785/D393950

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022 met kenmerk D392157;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

HEEFT BESLOTEN:

1. De “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023“ vast te stellen.

 

Voor de in artikel 1 bedoelde rechten worden tarieven in rekening gebracht conform het bijgesloten Tarievenoverzicht Begrafenisrechten 2023.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats in Brummen, Eerbeek of Hall;

b. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen of laten begraven en begraven houden van lijken;

- het doen of laten bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen of laten uitstrooien van as;

c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen of laten begraven van lijken;

d. eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen of laten bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen of laten verstrooien van as;

e. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen of laten bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

f. urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

g. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

h. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

i. verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen uitstrooien.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

Voor de in artikel 1 bedoelde rechten worden tarieven in rekening gebracht conform het bijgesloten “Tarievenoverzicht Begrafenisrechten 2023”.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 6 Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Overgangsrecht

1. De ‘Verordening Begrafenisrechten 2021’ van 17 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 10, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in op 1 januari 2023.

2. Deze verordening wordt aangehaald als ¨Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023¨.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel

Tarievenoverzicht Begrafenisrechten 2023

Tarieven begraafplaatsen gemeente Brummen 2023

Leges 2021

Onderhoud grafmonument**)

Algemeen onderhoud begraafplaatsen

Algemene kosten

Vergunning plaatsen grafmonument

Totaal

Grafrechten *)

 

 

 

 

 

graf 30 jr

€ 1.274

€ 1.806

€ 866

€ 106

€ 4.052

graf 20 jr

€ 849

€ 1.167

€ 578

€ 106

€ 2.700

kindergraf 30 jr

€ 637

€ 849

€ 433

€ 106

€ 2.025

kindergraf 20 jr

€ 425

€ 530

€ 289

€ 106

€ 1.351

urnenkelder/-nis 30 jr

€ 287

€ 1.804

€ 640

€ 106

€ 2.837

urnenkelder/-nis 20 jr

€ 191

€ 1.167

€ 427

€ 106

€ 1.891

verlenging 10 jr graf

€ 425

€ 584

€ 342

€ 0

€ 1.351

verlenging 10 jr kindergraf

€ 212

€ 265

€ 197

€ 0

€ 674

verlenging 10 jr urnenkelder/-nis

€ 95

€ 584

€ 266

€ 0

€ 945

 

 

 

 

 

 

Onderhoud

 

 

 

 

 

afkoop onderhoud bestaand graf per 10 jr **)

 

 

 

 

€ 425

afkoop onderhoud bestaand kindergraf per 10 jr **)

 

 

 

 

€ 212

afkoop onderhoud bestaand urnenkelder/-nis per 10 jr ****)

 

 

 

 

€ 95

 

 

 

 

 

 

Begraaftarieven

Weekdagen 9.00-16.00 uur

 

Avond/weekend

Volwassene

€ 1.292

 

€ 1.745

kind tot 12 jr

€ 646

 

€ 872

kind tot 1 jr

€ 323

 

€ 435

asbus plaatsen of verwijderen in muur

€ 341

 

€ 460

asbus plaatsen of verwijderen in kelder

€ 341

 

€ 460

asverstrooiing ***)

€ 202

 

€ 272

Opgraven van een lijk (binnen termijn grafrust)

op offerte basis

 

op offerte basis

Opgraven stoffelijke resten (na termijn grafrust)

op offerte basis

 

op offerte basis

Schudden van een graf

€ 1.275

 

€ 1.719

Bedragen incl. inflatie t.o.v. 2022 met 2,4 %

*) Bij teruggave van de grafrechten aan de gemeente wordt geen vergoeding gegeven voor het resterende deel van de overeengekomen grafrechtperiode;

**) Het onderhoud bestaat uit het 2x per jaar schoonmaken van de steen, verzorging van de beplanting en/of gras en het verwijderen van onkruiden. Bij een urnengraf 2x per jaar schoonmaken van de steen.

***) Asverstrooiing op een uitstrooiveld van de algemene begraafplaatsen inclusief toestemming tot het plaatsen van een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil.

****) Het onderhoud bestaat uit het 2x per jaar schoonmaken van de steen.

Naar boven