Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Valkenburgerweg 128, 6305EA Schin op Geul

De gemeente heeft op 23 december 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-059506 voor een aanvraag beschikking op locatie Valkenburgerweg 128, 6305 EA Schin op Geul. De vergunning is verleend. Het besluit betreft het tijdelijk in stand houden van recreatieve nachtverblijven gedurende de winterperiode.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul

Postbus 998

6300 AZ Valkenburg

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit;

  • waarom u bezwaar maakt.

Het is ook mogelijk het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Meer informatie en het formulier is te vinden via www.valkenburg.nl/bezwaar. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft ueen DigiD nodig. Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorzieningen aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg,Sector BestuursrechtPostbus 9506040 AZ Roermond

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Informele oplossing

Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftenprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation.

 

Naar boven