Verkeersbesluit Gochsestraat, Huismanstraat en Meidoornstraat in Huissen

Zaaknummer: ZS-546841

 

Onderwerp

Verkeersbesluit voor verschillende maatregelen in de Huismanstraat, Gochsestraat en Meidoornstraat in Huissen

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard, is de teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

• het Wegencategoriseringsplan van de gemeente Lingewaard (Maart, 2020) en het daarmee samenhangende ‘Uitvoeringprogramma’;

• het landelijke inrichtingsprincipe van ‘Duurzaam Veilig’;

 

Overwegende dat:

• de Huismanstraat, Gochsestraat en Meidoornstraat zijn gelegen in de bebouwde kom van Huissen;

• deze wegen in beheer en eigendom zijn van de gemeente Lingewaard;

• de Gochsestraat en Meidoornstraat primair een verblijfsfunctie hebben;

• daarbij, binnen de bebouwde kom, op basis van de landelijke richtlijnen vanuit het CROW, een maximumsnelheid past van 30 km/h;

• de Gochsestraat bij raadsbesluit van 13 juli 2021 is aangewezen als erftoegangsweg type I met een maximumsnelheid van 30 km/h;

• de inrichting op basis van de landelijke richtlijnen vanuit het CROW in overeenstemming moet zijn met de ter plaatse geldende maximumsnelheid en dat daarvoor aanpassingen in de inrichting nodig zijn;

• dat de Gochsestraat in 2023 een reconstructie ondergaat, wat de uitgelezen mogelijkheid is om de maximumsnelheid te verlagen en de inrichting aan te passen op de nieuwe maximumsnelheid en functie.

• de gemeente het in het belang van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Gochsestraat belangrijk vindt om de voorrang op de kruispunten met de Meidoornstraat, Berkenstraat en Baron van Spittaellaan te regelen, in afwijking van de inrichtingsrichtlijnen vanuit het CROW, waarbij een inritconstructie als meest wenselijk wordt geacht omdat:

o dit een duidelijk herkenbare vorm van een voorrangskruising is;

o dit de snelheid ter plaatse terug brengt;

o dit de voetgangers langs de Gochsestraat voorrang geeft ten opzichte van het overige verkeer;

o dit het comfort en de verkeersveiligheid van met name de kwetsbare voetgangers vergroot

o deze reeds aanwezig zijn;

• er niet gestopt of geparkeerd mag worden op een fietsstrook;

• de bus gebruik maakt van deze route;

• de bus niet mag halteren op een fietsstrook;

• de busmaatschappij een ontheffing kan krijgen voor halteren op een fietsstrook;

• de aanliggende straten Klaphek, Berkenstraat en Baron van Spittaellaan reeds onderdeel zijn van bestaande 30 km/h-zone;

• de Meidoornstraat in dit gebied ligt, maar nog geen 30 km-regime kent;

• met het oog op de bestaande 30 km/h-zone in de straat ‘Klaphek’ het vanuit het oogpunt van uniformiteit en overzichtelijkheid wenselijk is om de 30 km/h-zone te laten beginnen en eindigen in de Huismanstraat;

• dat met dit besluit in feite één grote 30 km/h-zone ontstaat, wat de uniformiteit van het gebied ten goede komt.

 

Verder overwegende dat:

De voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Gochsestraat 19 op ongeveer dezelfde locatie terugkomt in het nieuwe ontwerp, waarmee de oversteekbaarheid van de Gochsestraat voor voetgangers gewaarborgd blijft.

 

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Met dit verkeersbesluit wordt beoogd:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

Het is daarom gewenst om:

1. op de Gochsestraat, de Meidoornstraat en een klein deel van de Huismanstraat een maximum snelheid in te stellen van 30 km/h;

2. de kruising met de Klaphek/Huismanstraat gelijkwaardig te maken;

3. rode fietsstroken met fietssymbool aan te leggen;

 

Overleg met de politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft er overleg plaatsgevonden met een door de Korpschef van Politie gemandateerde verkeersadviseur van de eenheid Oost Nederland.

 

Besluit

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij:

1. een 30 km/h-zone in te stellen op de Gochsestraat vanaf nummer 49 tot het adres Huismanstraat 50 (nabij de kruising Huismanstraat/Klaphek/Gochsestraat), hiertoe het bord A1 (30 km/h) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 zonaal aan te brengen en de reeds geplaatste zoneborden ter hoogte van de straten Klaphek, Berkenstraat en Baron Van Spittaellaan te verwijderen;

2. de voorrangsregeling bij de kruising met de Huismanstraat/Klaphek op te heffen door verwijdering van de borden B1, B6 en OB713 uit Bijlage 1 van het RVV 1990 en markering (haaientanden);

3. rode fietsstroken met fietssymbool aan te leggen aan beide zijden van de Gochsestraat vanaf nummer 49 tot de kruising Huismanstraat/Klaphek/Gochsestraat en deze fietsstroken door te laten lopen in de Huismanstraat tot voorbij Huismanstraat 50 en in de Klaphek tot en met de inrit van het parkeerterrein naast Klaphek 1;

4. de maximum snelheid in de Meidoornstraat te verlagen naar 30 km/h door de Meidoornstraat niet uit te zonderen van de nieuw gevormde 30 km/h-zone.

 

Een en ander conform tekening INFR211173-81 welke ter verduidelijking als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.

 

Bemmel, 28 november 2022

 

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

 

R.R.E. Leijte, teammanager team Openbare Ruimte en Vastgoed

 

 

 

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.

U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.

U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.

Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

Naar boven