Verordening marktgelden Meierijstad 2023

De raad van de gemeente Meierijstad;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening marktgelden Meierijstad 2023.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Markt: de warenmarkt (weekmarkt) die wordt gehouden op de dag, tijd en plaats zoals deze in de marktverordening Meierijstad is vastgesteld;

 • 2.

  Marktdag: de dag waarop conform de hoofdstuk 9 van de verordening fysieke leefomgeving (VFL) en het daarbij behorende inrichtingsplan markt wordt gehouden danwel de dag waarop een solitaire standplaats wordt ingenomen;

 • 3.

  Standplaats op de markt: het stuk grond dat op de markt wordt ingenomen door de kraam, tent of enig ander voorwerp van waaruit goederen of diensten worden aangeboden alsmede de plaats welke is gereserveerd voor de aanbieder en zijn goederen en benodigdheden;

 • 4.

  Solitaire standplaats: het stuk grond niet op de (week)markt doch aan de openbare weg, dat wordt ingenomen door de kraam, tent of enig ander voorwerp van waaruit goederen of diensten worden aangeboden alsmede de plaats welke is gereserveerd voor de aanbieder en zijn goederen en benodigdheden;

 • 5.

  Diensten: handeling of een geheel aan handelingen die men ten behoeve van iemand verricht alsmede voorstellingen, uitvoeringen en toespraken;

 • 6.

  Kwartaal: kalenderkwartaal met daarin 13 marktdagen

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt in de gemeente Meierijstad een recht geheven voor het gedurende de marktdagen met koopwaar in gebruik nemen van een standplaats op de door het college van burgemeester en wethouders tot marktterrein of solitaire standplaats aangewezen locaties.

Artikel 3. Belastingplicht

Het recht is verschuldigd door degene, die hetzij voor zichzelf dan wel ten behoeve van anderen een standplaats op de markt of op een solitaire standplaats, van gemeentewege op basis van een daartoe strekkende vergunning, een standplaats ter beschikking heeft.

Artikel 4. Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag (een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur).

Artikel 5. Heffingsmaatstaf en tarieven

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per kalenderkwartaal: aantal strekkende meters standplaats of een gedeelte daarvan maal het aantal uren per marktdag maal het tarief van € 3,17.

 • 2.

  Voor het bepalen van het aantal uren per marktdag wordt bij standplaatsen op de markt uitgegaan van de markttijden bedoeld in hoofdstuk 9 van de verordening fysieke leefomgeving (VFL) en zoals genoemd in het daarbij bijbehorend inrichtingsplan.

  Bij solitaire standplaatsen wordt voor het bepalen van het aantal uren per marktdag uitgegaan van de in de vergunning genoemde en vergunde tijdsduur voor de desbetreffende standplaats. Het verschuldigde marktgeld wordt forfaitair per volledig kalenderkwartaal (13 dagen) in rekening gebracht.

 • 3.

  Het verschuldigde marktgeld wordt forfaitair per kwartaal in rekening gebracht.

 • 4.

  Het marktgeld wordt verhoogd met de kosten van elektriciteitsverbruik

 • 5.

  De kosten voor het regulier elektriciteitsverbruik (220V) bedragen € 1,89 per marktdag, waarbij een deel van de dag als 1 marktdag geldt.

 • 6.

  De kosten voor het gebruik van krachtstroom (380V) bedragen € 3,17 per marktdag, waarbij een deel van de dag als 1 marktdag geldt.

Artikel 6. Tijdstip ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het marktgeld is verschuldigd op het moment van het innemen van een standplaats dan wel op het moment van het gerechtigd zijn tot het innemen van een standplaats.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal aanvangt, is het marktgeld verschuldigd over zoveel volle kalenderweken van het voor dat kalenderkwartaal verschuldigde marktgeld als er in dat kalenderkwartaal, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel volle kalenderweken van het voor dat kalenderkwartaal verschuldigde marktgeld als er in dat kalenderkwartaal, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 7. Termijn van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de aanlag (schriftelijke kennisgeving, nota of ander schriftuur).

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de eerste lid genoemde termijn.

Artikel 8. Kwijtschelding

De marktgelden als ook de verbruikskosten voor elektriciteit komen niet aanmerking voor kwijtschelding.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2022 gemeente Meierijstad”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden Meierijstad 2023”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

A.F.J. Franken C.H.C. van Rooij

Naar boven