Verordening Leges 2023

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van 5 november 2022, nr. e220043669)

 

gelet op de artikelen 216, 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de: Verordening Leges 2023

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende maand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ’kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 - Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald, met dien verstande dat wel leges worden geheven, in gevallen waarin op grond van artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening geen toepassing wordt gegeven aan afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 – Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet;

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt;

 • 4.

  De leges, opgenomen onder Titel 2, hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning, activiteit: bouwen, in de bij deze verordening behorende tarieventabel, bestaan uit twee componenten, namelijk het component “bestemmingsplan” en het component “bouwbesluit”. Van de vastgestelde leges heeft 60% betrekking op het component “bestemmingsplan” en 40% op het component “bouwbesluit”.

Artikel 6 - Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending

   • 1.

    per post, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving;

   • 2.

    langs elektronische weg, per direct.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stbl. 221).

Artikel 9 – Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig de met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 – Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van Titel I van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 - Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsbepaling

 • 1.

  De "Verordening Leges 2022" van 8 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Leges 2023.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 7 december 2022,

M.E. Haveman,

griffier,

P.J.T. van Daalen,

voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel Verordening Leges 2023

 

Titel 1, Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1, Burgerlijke stand

Huwelijk en partnerschap

1.1.1

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, welke in één van de aangewezen trouwlocaties plaatsvindt, op een andere tijd of wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand voor kosteloze voltrekking, registratie of omzetting is bepaald:

1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag op de daarvoor vastgestelde tijden voor de trouwzaal in het gemeentehuis

360,00

1.1.1.2

op andere tijdstippen en op zaterdag (niet op zondag) dan bedoeld in subonderdeel 1.1.1.1

572,00

1.1.1.3

op maandag tot en met vrijdag voor overige aangewezen locaties

348,00

1.1.1.4

op zaterdag op de daarvoor vastgestelde tijden voor de locaties bedoeld in subonderdeel 1.1.1.3

415,00

1.1.1.5

Indien de aanvraag, zoals bedoeld in 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4, wordt ingetrokken binnen 4 weken voor de datum van het voltrekken van het huwelijk, de registratie van het partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bestaat recht op

50%

teruggave van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,

1.1.1.5.1

Indien de intrekking bedoeld in 1.1.1.5, wordt gedaan binnen 2 weken voor de datum van voltrekking, bestaat recht op

25%

teruggave van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,

1.1.1.6

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap binnen 3 weken voor de datum van voltrekking

100,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor:

1.1.2.1

het aanvragen van een éénmalig aan te wijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

155,00

1.1.2.2

het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje

17,50

1.1.2.3

het beschikbaar stellen van getuigen door de gemeente bij een huwelijk per getuige

40,00

Wet rechten burgerlijke stand

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand, ongeacht het resultaat van de nasporing, voor elk daaraan besteed kwartier

20,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

Hoofdstuk 2, Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag tot het verkrijgen van de reisdocumenten, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet, de aan het Rijk af te dragen kosten, verhoogd met het in artikel 6 Besluit paspoortgelden toegestane maximumtarief, naar beneden afgerond op een hele euro.

1.2.2

Het tarief bedraagt voor een spoedlevering van de documenten bedoeld in onderdeel 1.2.1, de voor dat onderdeel verschuldigde leges vermeerderd met het bedrag zoals vastgesteld door het Rijk

Hoofdstuk 3, Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 50 van het Reglement rijbewijzen, de aan het Rijk af te dragen kosten, verhoogd met het in artikel 104a van het Reglement rijbewijzen toegestane maximumtarief, naar beneden afgerond op een hele euro.

1.3.2

Het tarief bedraagt voor een spoedlevering van het documenten bedoeld in onderdeel 1.3.1, de voor dat onderdeel verschuldigde leges vermeerderd met het bedrag voor spoedtoeslag zoals vastgesteld door het Rijk

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een formulier aan de aanvrager van een rijbewijs ter verklaring van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, de daaraan verbonden inkoopkosten, verhoogd met € 3,00, naar beneden afgerond op een hele euro.

Hoofdstuk 4, Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens:

1.4.2.1

betrekking hebbend op een persoonslijst per verstrekking

8,00

1.4.3

In afwijking van het voorgaande onderdeel bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen het tarief dat is opgenomen artikel 10, lid 2 van de Regeling basisregistratie personen

Geautomatiseerde registers

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een selectie van inlichtingen uit de Basisregistratie Personen:

1.4.4.1

door middel van een bestaande selectie

25,00

1.4.4.2

door middel van een nieuw te maken selectie

90,00

Bewijzen van opneming

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een bewijs van opneming in de Basisadministratie Persoonsgegevens

8,00

Bewijzen van Nederlanderschap

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

8,00

1.4.7

Het tarief voor de onder 1.4.5 en 1.4.6 opgenomen producten bedraagt bij digitale aanvraag

nihil

1.4.8

Nederlanderschap, naturalisatie

Conform Rijkstarief

Hoofdstuk 5, Verstrekkingen uit het Kiezersregister

_

Hoofdstuk 6, Vervallen

_

Hoofdstuk 7, Vervallen

_

Hoofdstuk 8, Vervallen

.

Hoofdstuk 9, Overige publiekszaken

Verklaringen omtrent personen en dergelijke

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.9.1.1

de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag van personen, per stuk

Conform Rijkstarief

1.9.1.2

de afgifte van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

8,00

Legalisaties

1.9.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.9.1.4

het legaliseren van een handtekening c.q. het waarmerken van een kopie

8,00

Hoofdstuk 10, Gemeentearchief

Zie de tarieven van het streekarchivariaat middels de volgende link http://www.streekarchivariaat.nl/nl/bezoekersinfo/tarievenlijst

Hoofdstuk 11, Vervallen

Hoofdstuk 12, Leegstandswet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

60,00

1.12.3

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid negen, van de Leegstandswet

60,00

Hoofdstuk 13, Vervallen

_

Hoofdstuk 14, Vervallen

_

Hoofdstuk 15, Vervallen

_

Hoofdstuk 16, Kansspelen

Speelautomatenvergunningen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten,

voor de eerste automaat

56,50

verhoogd met een bedrag van

34,00

voor elke volgende automaat

1.16.1.3

voor een periode van meer dan vier jaar of onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

226,50

1.16.1.4

voor een periode van meer dan vier jaar of onbepaalde tijd voor twee of meer kansspelautomaten,

voor de eerste automaat

226,50

voor elke volgende automaat

136,00

Speelautomatenhal exploiteren

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen van de gemeente Ermelo conform artikel 6, lid 2, van het Speelautomatenbesluit 2000

1815,12

1.16.3

Per jaar dat de vergunning geldt , wordt het bedrag genoemd in artikel 1.16.3 verhoogd met het volgende bedrag conform artikel 6, lid 2, 3 en 4 van het Speelautomatenbesluit 2000

453,78

Hoofdstuk 17, Ondergrondse infrastructuren

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.17.1.1

een meldingen en de acceptatie ervan voor spoedeisende werkzaamheden dan wel werkzaamheden van minder ingrijpende aard

207,50

1.17.1.2

een aanvraag voor een instemmingsbesluit voor alle overige werkzaamheden met betrekking tot het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente

580,00

1.17.2

Het in het voorgaande lid genoemde bedrag wordt:

1.17.2.1

indien met betrekking tot een aanvraag overleg benodigd is met netbeheerders en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals Rijkswaterstaat, provincie, Waterschap e.d., verhoogd met:

385,00

1.17.2.2

indien met betrekking tot een aanvraag voor een instemmingsbesluit onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college wordt, dan wel is opgesteld.

1.17.2.2.1

Indien een begroting als bedoeld in het vorige lid is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag is ingetrokken.

Hoofdstuk 18, Verkeer en vervoer

Gehandicaptenparkeerkaart

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.18.2.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49, 1e lid van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief medische keuring

0,00

1.18.2.2

idem, indien geen medische keuring noodzakelijk is

0,00

1.18.2.3

idem, indien op grond van de medische keuring geen Gehandicaptenparkeerkaart kan worden verstrekt

0,00

1.18.2.4

idem, indien zonder medische keuring geen Gehandicaptenparkeerkaart kan worden verstrekt

0,00

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een duplicaat van een Gehandicaptenparkeerkaart, vanwege vermissing, diefstal of onleesbaar raken

0,00

Hoofdstuk 19, Diversen

Verstrekken bodeminformatie etc.

1.19.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van de aanwezigheid van het bestaan van een bodemonderzoek en/of de aanwezigheid van een tank in de bodem bedraagt

85,00

1.19.2

Indien bij de aanvraag, zoals bedoeld in 1.19.1, tevens de aanwezigheid van asbest en bescheiden als luchtfoto's, vergunningen, bouwarchief, archeologie, historisch bodembestand en nota bodembeheer van de locatie met een straal van 50 meter wordt opgevraagd

255,00

Geschreven en gedrukte stukken, afschriften, uittreksels, minuten,

fotokopieën en dergelijke

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een fotokopie dan wel lichtdruk van geheel of gedeeltelijk geschreven, getypte, gedrukte of gereproduceerde stukken, daaronder begrepen ongekleurde kaarten en tekeningen; minuten, afschriften van of uittreksels uit stukken, geheel of gedeeltelijk geschreven, getypt, gedrukt of gereproduceerd; al dan niet behorende tot die, bedoeld in artikel 141 van de Gemeentewet en voor zover zij in de volgende onderdelen van deze tabel of in een andere Belastingverordening van deze gemeente, dan wel in een ander wettelijk voorschrift niet afzonderlijk zijn genoemd, per informatiedrager, voor elk daaraan besteed kwartier of deel daarvan:

20,00

1.20.2.

verhoogd met een bedrag per informatiedrager, zoals opgenomen in de onderdelen: 1.20.2.1 tot en met 1.20.2.8:

1.20.2.1

A4-formaat in zwart/wit

0,20

1.20.2.2

A4-formaat in kleur

0,25

1.20.2.3

A3-formaat in zwart/wit

0,35

1.20.2.4

A3-formaat in kleur

0,40

1.20.2.5

A1-formaat in zwart/wit

10,00

1.20.2.6

A1-formaat in kleur

10,00

1.20.2.7

A0-formaat in zwart/wit

10,00

1.20.2.8

A0-formaat in kleur

10,00

1.20.2.9

Voor de toepassing van het bepaalde in onderdeel 1.20.2 wordt, met betrekking tot een informatiedrager groter dan 623,7 cm² (A4-formaat), elke 623,7 cm² of gedeelte daarvan gelijkgesteld met een informatiedrager

Overige vergunningen/ontheffingen of beschikkingen Titel 1

1.21.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot afgifte van een beschikking op aanvraag, van een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze tabel of in een andere belastingverordening van de gemeente, dan wel in een ander wettelijk voorschrift zijn genoemd, per beschikking

60,00

Titel 2, Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1, Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Indien dit bedrag niet of, na beoordeling van het plan, te laag is ingevuld kunnen de kosten van het bouwwerk worden vastgesteld conform de richtprijzen uit de meest recente uitgave van "Reed Business Taxatieboekje (Her-)bouwkosten"

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2, Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen aanvraag omgevingsvergunning in het kader van de Wabo vergunningvrij of vergunningplichtig en vergunbaar is

100,00

2.2.1.1

Onder onderdeel 2.2.1 wordt verstaan de beoordeling:

 • a.

  welke Wabo deelzaken van toepassing zijn en

 • b.

  toetsing van het plan aan:

  • -

   het geldende bestemmingsplan;

  • -

   artikel 2.12, eerste lid, onder a 1º en 2º van de Wabo en

  • -

   één behandeling in welstand.

2.2.2

om vooroverleg (principeverzoek) in verband met het verkrijgen van inzicht of een voorgenomen project een ruimtelijk gewenste en haalbare ontwikkeling is voor een te volgen procedure in het kader van de Wabo voor een projectafwijking besluit, op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo of voor een bestemmingsplanwijziging als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

2.500,00

2.2.2.1

Indien onderdeel 2.2.2 een vooroverleg betreft in het kader van de afweging

woningbouw, wordt de aanvraag gesplitst in de onderdelen:

haalbaarheidstoets

en prioritering

De beoordeling van de prioritering wordt slechts uitgevoerd bij een positieve

haalbaarheidstoets.

 

 

 

 

1.500,00

1.000,00

Hoofdstuk 3, Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Activiteit: bouwen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen, indien de bouwkosten:

2.3.1.1

minder bedragen dan € 50.000,00 2,5% van die bouwkosten met een minimum van

260,00

2.3.1.1.1

€ 50.000,00 of meer bedragen, maar minder dan € 250.000,00:

1.300,00

vermeerderd met 2,0 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

2.3.1.1.2

€ 250.000,00 of meer bedragen:

5.465,00

vermeerderd met 1,85 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

2.3.1.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, wordt het tarief van de omgevingsvergunning vermeerderd met

25%

2.3.1.2

Welstandstoets

2.3.1.2.1

Van de aanvrager worden de kosten van adviezen, uitgebracht in verband met de toepassing van voorschriften omtrent de welstand als bedoeld in artikel 48 van de Woningwet in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief de opslag in verband met de inzet van de burgerleden

Deze kosten worden als volgt berekend:

2.3.1.2.1.1

in geval van geraamde bouwkosten tot en met € 500.000,00

2,1 ‰

met een minimum van

80,00

2.3.1.2.1.2

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.000,01 tot en met € 1.000.000,00

1,4 ‰

2.3.1.2.1.3

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.000,01 tot en met € 2.500.000,00

1,0 ‰

2.3.1.2.1.4

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.000,01 tot en met € 5.000.000,00

0,55 ‰

2.3.1.2.1.5

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.000,01en meer

0,26 ‰

2.3.1.2.1.6

Reclameobjecten per adviesaanvraag

40,00

2.3.1.2.1.7

Overige adviezen per uur: afhankelijk van de soort advisering

80,00

2.3.1.3

Overige rapporten en verplicht advies commissies

2.3.1.3.1

Voor het beoordelen van de navolgende ingediende rapporten wordt per rapport een tarief in rekening gebracht. Het gaat daarbij om de volgende (niet limitatieve opsomming) rapporten: bodem- en asbest in bodem onderzoek, flora en fauna, archeologie, externe veiligheid, geluid voor wegverkeer, geluid voor bedrijven, fijnstof- en of geuronderzoek, milieucontour onderzoek)

160,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de leges verhoogd met

10%

2.3.1.4.1

met een minimum van

175,00

2.3.1.4.2

en een maximum van

500,00

Activiteit: aanleggen

2.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunning):

275,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

155,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

155,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) :

7.980,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

155,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

155,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

155,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

155,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

155,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een activiteit bouwen

2.3.4.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

275,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

275,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

7.980,00

2.3.4.4

Vervallen

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

275,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

275,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

275,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

275,00

2.3.5

Activiteit: Brandveilig gebruik

2.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:

2.3.5.1.1

bouwwerken met een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 1000m²

495,00

2.3.5.1.2

bouwwerken met een bruto-vloeroppervlakte van 1000m²-5000m²

985,00

2.3.5.1.3

bouwwerken met een bruto-vloeroppervlakte van 5000m² of meer

1.355,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Ermelo aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument c.q. het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

275,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de erfgoedverordening Ermelo 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

275,00

Activiteit: aanleggen of veranderen weg

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

228,00

2.3.8

Activiteit: een uitweg maken, hebben of veranderen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

228,00

2.3.9

Activiteit: vellen houtopstand (het kappen van een boom)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

30,00

2.3.10

Activiteit: voeren van reclame in de Stationsstraat

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of voeren van handelsreclame in de Stationsstraat en de direct daar aansluitende pleinen met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, zichtbaar vanaf de weg, zoals bedoeld in artikel 2:10a van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief

155,00

2.3.11

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

80,00

2.3.11.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.11.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

80,00

2.3.11.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.11.2.3

In afwijking van subonderdeel 2.3.11.2.2 wordt de aanvraag zonder opmaken en toezenden van een begroting in behandeling genomen als de kosten daarvan niet meer bedragen dan:

80,00

2.3.12

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.12.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.12.2

indien de provincie Gelderland een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven het tarief volgens de ter zake geldende provinciale legesverordening, zoals onderstaand weergegeven:

2.3.12.2.1

Toestemming op grond van artikel 2.1. lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 lid 2 en 3 en 1.13 Wet natuurbescherming (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS)

835,00

2.3.12.2.2

Toestemming op grond van artikel 2.1. lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 lid 2 en 3b en 2.8 lid 9 Wet natuurbescherming (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

1.930,00

2.3.12.2.3

Toestemming op grond van artikel 2.1. lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 lid 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wet natuurbescherming (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

3.850,00

2.3.12.2.4

Toestemming op grond van artikel 2.1. lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 lid 2 en 3a en 2.8 lid 1 en 1.13 Wet natuurbescherming (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

4.785,00

2.3.12.2.5

Toestemming op grond van artikel 2.1. lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2.7 lid 3a en 2.8 lid 4 Wet natuurbescherming (toestemming voor toelaatbaar significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst))

7.650,00

2.3.12.2.6

Toestemming op grond van Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015

1.560,00

2.3.12.2.7

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken et cetera van beschermde diersoorten)

1.250,00

2.3.12.3

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

270,00

2.3.12.4

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.12.5

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.12.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.12.6

In afwijking van subonderdeel 2.3.12.5 wordt de aanvraag zonder opmaken en toezenden van een begroting in behandeling genomen als de kosten daarvan niet meer bedragen dan:

80,00

2.3.13

Activiteit: overschrijven vergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van de verleende omgevingsvergunning

40,00

Hoofdstuk 4, Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 2.2.1 wordt, indien de omgevingsvergunning wordt verleend en de leges geheven ter zake van het vooroverleg is voldaan, dit bedrag in mindering gebracht op de leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning, bedoeld in hoofdstuk 3

2.4.2

Wanneer een aanvraag om een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, in behandeling is genomen en deze is voorzien van een juiste, volgens een toepasbare landelijke erkenningsregeling, gecertificeerd bouwbesluittoets, wordt het tarief van deze activiteit "bouwen" verminderd met

40%

zijnde het component "bouwbesluit" uit artikel 5, lid 4 van deze verordening.

Hoofdstuk 5, Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning.

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- gebruiks- of andere activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.9 en 2.3.11 intrekt, terwijl deze in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 3 weken na het in behandeling nemen ervan, het totaalbedrag van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

155,00

verschuldigd blijft

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 3 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan,

65%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

155,00

verschuldigd blijft

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 24 weken na het in behandeling nemen ervan

30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

155,00

verschuldigd blijft

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruik- of andere activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.10 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

155,00

verschuldigd blijft

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks- of andere activiteiten.

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks- of andere activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

155,00

verschuldigd blijft

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt niet verstaan een vernietiging van de beschikking bij rechterlijke uitspraak van een verleende vergunning. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

155,00

verschuldigd blijft

2.5.3a.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.3 verleent voor een bestaand bouwwerk, binnen de Wijk van de Toekomst in Ermelo-West zoals aangegeven op de bij deze tarieventabel behorende kaart, en het werk draagt significant bij aan het besparen van energie, waaronder wordt verstaan: voldoet aan de daaraan gestelde criteria in de "subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen", bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

50%

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

2.5.4.1

Een bedrag minder dan € 80,00 wordt niet teruggegeven, tenzij art. 2.5.1, 2.5.2 of 2.5.3 al zijn toegepast.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel, externe adviezen, advies of verklaring van geen bedenkingen.

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.12 wordt geen teruggaaf verleend. Ook wordt geen teruggaaf verleend van leges welstand, subonderdeel 2.3.1.2, advies commissies, subonderdeel 2.3.1.3.

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag voor omgevingsvergunning.

2.5.6.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning niet voldoet aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, wordt deze aanvraag buiten behandeling gelaten en wordt 25% van de leges, vermeld in hoofdstuk 3 op aanslag gebracht, met een minimum van

155,00

Hoofdstuk 6, Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

20,00

Hoofdstuk 7, Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzigen van een verleende omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in onderdeel 2.3.1 tot en met 2.3.10 verminderd met de reeds geheven leges voor de oorspronkelijke vergunning, met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan

155,00

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuw project

Hoofdstuk 8, Bestemmingsplanwijzigingen zonder activiteiten

2.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een definitieve en ontvankelijke aanvraag (niet zijnde een aanvraag om een omgevingsvergunning) tot toepassing van de artikelen 3.1 (=> bestemmingsplan) en 3.6, lid 1 onder a (=> wijzigingsplan) wordt - voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting aan de aanvrager meegedeeld; de begroting bestaat uit de begrote kosten van:

 • -

  de interne kosten van de gemeente: aantal uren * tarief;

 • -

  de eventueel noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige;

 • -

  de kosten voor het eventueel plaatsen van bekendmakingen;

 • -

  de eventuele kosten voor een herziening van een bestemmingsplan of een beheersverordening

Titel 3, Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1, Horeca

Alcoholvergunningen

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.1.1.1

een beschikking op een aanvraag als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet

320,00

3.1.1.2

een beschikking op een melding van wijziging van de inrichting op grond van artikel 30 van de Alcoholwet

160,00

3.1.1.3

een verzoek tot wijzigen van de leidinggevende op een bestaande beschikking, als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet

80,00

3.1.1.4

een verzoek tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

60,00

Hoofdstuk 2, Organiseren evenementen of markten en overige APV vergunningen, ontheffingen en akkoordverklaringen

Vergunningen/ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.2.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:1 van de APV (samenscholing), per aanvraag

60,00

3.2.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:9 van de APV (ontheffing straatartiest), per aanvraag

60,00

3.2.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, lid 3 van de APV (voorwerpen op of aan de weg), per aanvraag

60,00

3.2.1.4

een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, lid 1 van de APV voor een evenement in de categorie A, per aanvraag

80,00

3.2.1.5

een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, lid 2 van de APV voor een evenement in de categorie B, per aanvraag

240,00

3.2.1.6

een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, lid 2 van de APV voor een evenement in de categorie C, per aanvraag

1.920,00

3.2.1.6.1

Als een aanvraag bedoeld in 3.2.1.4 tot en met 3.2.1.6 binnen drie weken na indiening wordt ingetrokken en hierop nog niet is beschikt, wordt het genoemde legesbedrag verminderd tot de helft.

3.2.1.6.2

Het tarief als bedoeld in de artikelen 3.2.1.4 tot en met 3.2.1.6 wordt, bij gebruik maken van de elektriciteitskasten van de gemeente, verhoogd met het tarief voor elektriciteitskosten, zoals vermeld in artikel 5, lid 4, van de verordening Marktgelden, waarbij voor marktdag wordt gelezen dagdeel in overeenstemming met artikel 1, onder n, van voornoemde verordening, te weten bij een aansluiting van:

 • a.

  230V / 1 x 16Ampere € 5,00;

 • b.

  400V / 3 x 16Ampere € 15,00;

 • c.

  400V / 3 x 32Ampere € 30,00.

3.2.1.7

een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV voor een evenement van organisaties die vallen onder het keurmerk van het CBF, per aanvraag

1,00

3.2.1.7.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV voor een evenement georganiseerd door vrijwilligers en niet-commerciële organisaties per aanvraag

20,00

3.2.1.7.2

een intrekking of wijziging van een ontheffing of vergunning als bedoeld in artikel 1:6 van de APV, per aanvraag

40,00

3.2.1.7.3

een intrekking of wijziging van een ontheffing of vergunning als bedoeld in artikel 1:6 van de APV georganiseerd door vrijwilligers en niet-commerciële organisaties conform besluit college B&W 2012-03656/12047390, per aanvraag

1,00

3.2.1.8

een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van APV (exploitatie openbare inrichtingen), per aanvraag

200,00

3.2.1.8.1

in combinatie met een aanvraag voor een Alcoholvergunning, zoals bedoeld in artikel 3.1.1.1.

80,00

3.2.1.9

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de APV (sluitingstijden van openbare inrichtingen), per aanvraag

60,00

3.2.1.10

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:34d van de APV (paracommerciële inrichtingen), per aanvraag

60,00

3.2.1.11

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:41 van de APV (betreden van een gesloten woning of lokaal), per aanvraag

40,00

3.2.1.12

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:60 van de APV (houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren), per aanvraag

40,00

3.2.1.13

een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de APV (ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen)

200,00

3.2.1.14

een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de APV (overige geluidhinder), per aanvraag

60,00

3.2.1.15

een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6b van de APV (hout sprokkelen e.d.), per aanvraag

60,00

3.2.1.16

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de APV (recreatief nachtverblijf), per aanvraag

60,00

3.2.1.17

een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2 van de APV (parkeren van voertuigen van autobedrijven op de openbare weg), per aanvraag

60,00

3.2.1.18

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.6 van de APV (parkeren kampeermiddelen), per aanvraag

60,00

3.2.1.19

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.7 van de APV (parkeren van reclamevoertuigen), per aanvraag

60,00

3.2.1.20

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.8 van de APV (parkeren van grote voertuigen,) per aanvraag

60,00

3.2.1.21

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.11 van de APV (aantasting groenvoorzieningen door voertuigen), per aanvraag

60,00

3.2.1.22

een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de APV (vergunning voor een standplaats), per aanvraag

60,00

3.2.1.22.1

Als de aanvraag bedoeld in 3.2.1.22 niet wordt gehonoreerd, wordt

30,00

in mindering gebracht op dit legesbedrag

3.2.1.23

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.33 van de APV (beperking verkeer in natuurgebieden), per aanvraag

60,00

3.2.1.24

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de APV (sfeer- en vreugdevuren), per aanvraag

60,00

3.2.1.25

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.36 van de APV (incidentele asverstrooiing), per aanvraag

60,00

Hoofdstuk 3, Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van:

3.3.2

een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de APV (exploiteren van een seksinrichting), per aanvraag

1.730,00

Hoofdstuk 4, Vervallen

-

Hoofdstuk 5, Marktstandplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.5.1.1

een vergunning voor het innemen van een standplaats op de markt, als bedoeld in artikel 3 van de Marktverordening

60,00

Hoofdstuk 6, Winkeltijdenwet

Ontheffing sluitingsuur

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.6.1.1

een ontheffing van het verbod tot na het algemeen sluitingsuur geopend houden van een winkel, als bedoeld in artikel 3 van de Winkeltijdenwet

60,00

Hoofdstuk 7, Kinderopvang

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie in LRKP van:

3.7.1.1

peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf

675,00

3.7.1.2

Gastouder

300,00

Hoofdstuk 8, In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in de titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking:

60,00

 

Bijlage 2 bij Tarieventabel Verordening Leges 2022, artikel 2.5.3a.1

Wijk van de Toekomst

 

Naar boven