Regeling ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels: Regeling ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties 2022

 

1. Ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties

Vastgoed, Sport en Accommodaties (VSA) van de gemeente Nijmegen draagt zorg voor de ingebruikgeving van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Om hiervan gebruik te maken dient een aanvrager een reserveringsaanvraag in (online). Deze regeling is van toepassing op aanvragen die worden ingediend vanaf het seizoen 2022-2023.

 

2. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan:

 • Aanvrager: de vereniging, stichting, informele sportgroep of andersoortige instelling die een reserveringsaanvraag indient voor een gemeentelijke binnensportaccommodatie.

 • Reserveringsaanvraag: dit betreft een online invulformulier om gebruik te kunnen maken van een gemeentelijke binnensportaccommodatie.

 • Gemeentelijke binnensportaccommodatie: de ruimte om een sport- en/of beweegactiviteit of (sport)evenement te organiseren. Dit betreft ofwel een gymzaal, sportzaal en/of sporthal.

 • Gebruiker/huurder: een natuurlijk persoon, de vereniging, stichting, informele sportgroep of andersoortige instelling die een gemeentelijke binnensportaccommodatie in gebruik heeft gekregen. Met gebruiker/huurder wordt ook degene bedoeld die door de gebruiker/huurder als plaatsvervanger is aangewezen of degene die de activiteit namens de gebruiker/huurder begeleidt.

 • Seizoen: een seizoen (en daarmee seizoensaanvraag) loopt gelijk met een schooljaar van de Nijmeegse basisscholen (september-juni). Het winterseizoen loopt van oktober-maart. Tijdens de zomervakantie van de Nijmeegse basisscholen zijn de gemeentelijke binnensportaccommodaties, in verband met onderhoud, in beginsel gesloten (maatwerk is mogelijk om in wensen/behoeften te voorzien).

 

3. Ingebruikgeving van een gemeentelijke binnensportaccommodatie voor incidenteel gebruik

De reserveringsaanvraag voor incidenteel gebruik kan het gehele jaar ingediend worden. In het kader van efficiënt en effectief beheer is het mogelijk dat de gemeente Nijmegen een tegenvoorstel doet.

 

4. Ingebruikgeving van een gemeentelijke binnensportaccommodatie voor seizoensgebruik

Het indienen van een seizoensaanvraag kan gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan het seizoen. Op de gemeentelijke websitevindt u terug voor wanneer (deadline) de reserveringsaanvraag ingediend moet zijn.

 

5. Vraag groter dan aanbod bij ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties

Het uitgangspunt is dat we zo veel als mogelijk aansluiting vinden bij de wensen en behoeften van de gebruikers/huurders. Indien aanvragen van gebruikers/huurders echter voor dezelfde gemeentelijke binnensportaccommodatie, voor dezelfde dag en tijd (waarbij de vraag groter is dan het aanbod) worden ingediend hanteert de gemeente Nijmegen de volgende uitgangspunten en voorrangsregels (volgorde van voorrang).

 

Uitgangspunten

 • 1.

  Ieder seizoen worden reserveringsaanvragen opnieuw ingediend en in behandeling genomen om te komen tot een effectieve/efficiënte bezetting van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

 • 2.

  Seizoensaanvragen hebben voorrang op tijdelijke (bv. wintermaanden) en/of incidentele aanvragen.

 • 3.

  De behoefte/noodzaak aan het aantal zaaldelen is bij de behandeling van de aanvraag leidend *1).

 • 4.

  Type aanvraag (sport specifiek) en type gemeentelijke binnensportaccommodatie (kenmerken) sluiten zoveel als mogelijk op elkaar aan *2).

 

Voorrangsregel

 • 1.

  Grote (sport)evenementen, activiteiten met een verenigingsoverstijgend en/of gemeentelijk/maatschappelijk belang.

 • 2.

  Specifiek met betrekking tot de sporthal de Boog: aanvragen die betrekking hebben op landelijk niveau krijgen voorrang op aanvragen die betrekking hebben op niet-landelijk niveau *3).

 • 3.

  Bewegingsonderwijs van het basis, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs *4).

 • 4.

  Competitiewedstrijdsport van Nijmeegse sportverenigingen (vanuit de sportbond).

 • 5.

  Jeugdsportgroepen t/m 18 jaar van Nijmeegse sportverenigingen op werkdagen tot 20.00u.

 • 6.

  Aanvragen die betrekking hebben op doelgroepen, benoemd in de huidig geldende sport- en beweegnota, ter bevordering van de sport- en/of beweegdeelname.

 • 7.

  Georganiseerde sport met als hoofddoel om toegankelijke sport- en beweegactiviteiten te organiseren voor de inwoners van de gemeente Nijmegen.

 • 8.

  Ongeorganiseerde sport en/of sportactiviteiten van commerciële sport- en/of beweegaanbieders.

 • 9.

  Overige gebruikers.

 

*1) In beginsel wijzen wij geen sporthal toe indien de activiteit plaats kan vinden in een sportzaal. In beginsel wijzen wij geen sportzaal toe indien de activiteit plaats kan vinden in een gymzaal.

*2) In beginsel zijn de kenmerken van de gemeentelijke binnensportaccommodatie leidend bij de toewijzing.

*3) Sporthal de Boog faciliteert onder andere trainingen en wedstrijden op nationaal (top)niveau.

*4) In beginsel voor PO tussen 08.15u en 15.30u en (V)SO en VO tussen 08.15u en 16.30u.

 

6. Slotbepalingen

Onvolledige en/of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen. Indien er sprake is van onduidelijkheid, een conflicterende situatie en/of er misbruik wordt gemaakt van de regeling ‘ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties’, besluit de manager Sportbedrijf (afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties).

 

7. Artikel Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van ‘Regeling ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties 2010’.

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Regeling ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties 2022.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 8 februari 2022.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls

Naar boven