Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente West Betuwe 2023

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022,

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING op de heffing en de invordering van leges gemeente West Betuwe 2023.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

  (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel (met uitzondering van Titel 2), indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en waar sprake is van een niet-commerciële activiteit.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente West Betuwe 2022’ van 1 februari 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente West Betuwe 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 20 december 2022.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij Legesverordening West Betuwe 2023

Artikel

Inhoud

2023

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis in Geldermalsen:

1.1.1.1

maandag tussen 9.00 en 9.30 uur

€ 0.00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een vaste trouwlocatie:

1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 597.00

1.1.2.2

op zaterdag

€ 896.00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een permanente vrije trouw locatie:

1.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 597.00

1.1.3.2

op zaterdag

€ 896.00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een eenmalige vrije trouw locatie:

1.1.4.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 711.00

1.1.4.2

op zaterdag

€ 1,010.00

1.1.5

Indien bij de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, op verzoek, gemeenteambtenaren als getuigen optreden, per gemeentelijke getuige

€ 47.80

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van veertien dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum:

1.1.6.1

tot veertien dagen vóór de huwelijksdatum of de registratiedatum

€ 33.70

1.1.6.2

binnen veertien dagen vóór de huwelijksdatum of de registratiedatum

€ 101.00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het zonder ceremonie omzetten van een partnerschap in een huwelijk

€ 67.35

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

€ 168.00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1..19.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering of een duplicaat hiervan

€ 34.50

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21.70

1.1.11

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een Verklaring van huwelijksbevoegdheid geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77.85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58.85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77.85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58.85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77.85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58.85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58.85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70.35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37.95

1.2.5.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart (voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon)

€ 34.25

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53.00

1.2.7

voor een bezorging van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten op een adres binnen Nederland, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ -

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44.65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34.10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21.70

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 15.70

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7.50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.4.4.1

een uittreksel uit het personenregister

€ 15.70

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 15.70

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfsplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 15.70

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0.35

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0.70

1.8.1.1.3

in digitale vorm

€ 22.90

1.8.1.2

een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² lichtdruk

€ 10.35

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 10.35

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 10.35

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 10.35

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 10.35

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 10.35

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 6.35

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 6.35

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 6.35

1.8.4

Onverminderd het bepaalde in 1.8.3. bedraagt, indien bij het verlenen van inzage de hulp van een ambtenaar wordt verlangd, het tarief per ambtenaar, per kwartier (of deel daarvan)

€ 20.75

1.8.5

Gegevens aan makelaars, projectontwikkelaars, adviseurs, architecten en overige professionele instellingen c.q. adviseurs op hun verzoek, per uur (of deel daarvan)

€ 86.95

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41.35

1.9.1.2

tot het verstrekken van attestatie de vita

1.9.1.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 15.70

1.9.1.4

het afgeven van een verklaring, dat de foto op het stuk, de foto is van degene, op wiens naam het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld

€ 15.70

1.9.1.5

elke andere, niet elders in deze verordening opgenomen verklaring, welke in het bijzonder belang van de betrokken personen worden opgemaakt, per stuk

€ 15.70

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21.70

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

€ 18.45

1.10.3

het maken van reproducties en/of fotokopieën

1.10.3.1

op A4 formaat, per afdruk

€ 0.35

1.10.3.2

op A3 formaat, per afdruk

€ 0.70

1.10.4

Op reproducties van archief-en beeldmateriaal van het streekarchivariaat die niet voor eigen gebruik zijn, maar ten behoeve van tentoonstellingen en publicaties, is een éénmalige gebruikersvergoeding verschuldigd per reproductie afhankelijk van de oplage:

1.10.4.1

Kranten

1.10.4.1.1

bij een oplage van 50.000 stuks of minder

€ 7.25

1.10.4.1.2

Bij een oplage van meer dan 50.000 stuks

€ 12.10

1.10.4.2

Tijdschriften

1.10.4.2.1

bij een oplagen van 20.000 stuks of minder

€ 7.25

1.10.4.2.2

Bij een oplage van meer dan 20.000 stuks

€ 12.10

1.10.4.3

Boeken, cd's, dvd's, folders en ander drukwerk

1.10.4.3.1

bij een oplage van minder dan 1.000 stuks

-

1.10.4.3.2

bij een oplage van 1.000 tot 5.000 stuks

€ 7.25

1.10.4.3.3

bij een oplage van meer dan 5.000 stuks

€ 12.10

1.10.4.4

film, televisie, tentoonstellingen en internetsites

op aanvraag

1.10.5

Per uitlening van reproducties van archief-en beeldmateriaal van het streekarchivariaat is een uitleningsvergoeding verschuldigd plus de verpakkings-en verzendkosten (heen en terug) alsmede de premie voor de verzekering. De uitlening bedraagt maximaal 10 kilo.

€ 34.75

1.10.6

Voor het verlenen van medewerking aan door derden, (niet -mede- op initiatief van het streekarchivariaat,) verzorgde tentoonstellingen, cursussen of rondleidingen per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 21.70

Hoofdstuk 11 Vervallen

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 102.00

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 102.00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 14 Markten

(dit hoofdstuk is niet overgenomen uit de modelverordening van de VNG)

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56.50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56.50

1.16.1.3

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34.00

1.16.1.4

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226.50

1.16.1.5

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226.50

1.16.1.6

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136.00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 35.05

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in de A.P.V.

€ 323.25

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

1.17.1.1

voor tracés tot 10 strekkende meter

€ 217.00

1.17.1.2

voor het maken van handboringen, per boring

€ 15.40

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit/vergunning, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

1.17.2.1

voor het kruisen van wegen en watergangen en tracés van 10 tot 500 strekkende meter

€ 743.00

1.17.2.2

voor tracés van 500 tot 1000 strekkende meter

€ 1,195.00

1.17.2.3

voor tracés vanaf 1000 strekkende meter

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit/vergunning van één netbeheerder voor het plaatsen van een transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, distributie- en /of mutatiepunten, ondersteuningswerken en beschermingswerken met een afmeting groter dan 0,60 x 0,30 x 0,80 m (lxbxh)

€ 647.00

1.17.4

Voor een noodzakelijk (regulier) overleg tussen aanvrager/gemeente/waterschap/ provincie/andere rijksoverheden/netbeheerder(s)/andere belanghebbende(n) voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit/vergunning worden de in 1.17.2 genoemde tarieven per overleg verhoogd met een toeslag van

€ 248.00

1.17.5

Toeslag voor een onderzoek met betrekking tot de status van een kabel en/of leiding, indien geen directe herkomst hiervan kan worden herleid of worden opgevraagd, bedraagt

€ 497.00

1.17.6

Toeslag voor een onderzoek voor het achterhalen van de betrokken partij(en) van een illegale opbreking bedraagt

€ 739.00

1.17.7

Toeslag voor werkzaamheden met betrekking tot het herhaaldelijk melden van onvolledige/onjuiste/vervallen/onnodige en/of te late melding, per handeling/keer, bedraagt

€ 128.00

1.17.8

Toeslag voor opbreking zonder melding (opbreek melding), als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur bedraagt

€ 483.00

1.17.9

Toeslag voor opbreking zonder instemmingsbesluit/vergunning, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur bedraagt

€ 600.00

1.17.10

Toeslag voor onterechte melding van een calamiteit die niet in overeenstemming is met het bepaalde in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur bedraagt

€ 363.00

1.17.11

Toeslag voor het niet werken volgens de voorwaarden gesteld in een instemmingsbesluit/vergunning, de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur en het Handboek Ondergrondse infrastructuur bedraagt

€ 633.00

1.17.12

Toeslag voor extra controle (2e, 3e etc.) op een melding en/of aanvraag instemmingsbesluit/vergunning bedraagt inclusief reistijd en per controle

€ 128.50

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 130.00

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen c.q. verlengen (vervangen) van een gehandicaptenparkeerkaart ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

1.18.2.1

indien daarvoor een medische keuring noodzakelijk is

€ 189.00

1.18.2.2

indien daarvoor geen medische keuring noodzakelijk is

€ 68.30

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.19.1.1

een aanvraag van een in de A.P.V. genoemde vergunning of ontheffing, die betrekking heeft op samenscholing en ongeregeldheden, het verspreiden van gedrukte stukken, vertoningen op de weg, veiligheid op de weg, ontheffing schenktijden, ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens verkoopdagen, kamperen buiten kampeerterreinen, verbod om vuur te stoken

€ 48.70

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.19.2.1

een aanvraag van een in de A.P.V. genoemde vergunning of ontheffing, die betrekking heeft op voorwerpen op of aan de weg

€ 292.00

1.19.2.2

het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen

1.19.2.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om een weg of weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan, of tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het plaatsen van tijdelijke reclameborden

€ 37.55

1.19.2.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing om in de gemeente te venten als bedoeld in artikel 5.15 van de A.P.V.

€ 32.30

1.19.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de A.P.V.:

1.19.2.5.1

met betrekking tot geluidshinder l

€ 67.55

1.19.2.5.2

met betrekking tot geluidshinder werkzaamheden aan wegen en spoorwegen

€ 333.00

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.19.3.1

een aanvraag tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen met een heteluchtballon, helikopter of paramotor op grond van artikel 18 lid 2 van de Regeling burgerluchthavens

€ 48.70

1.19.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.4.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4.60

1.19.4.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.4.2.1

per pagina op papier van A4-formaat indien

€ 0.35

1.19.4.2.2

in kleur

€ 1.25

1.19.4.2.3

per pagina op papier van A3-formaat indien

€ 0.70

1.19.4.2.4

in kleur

€ 2.45

1.19.4.2.5

per pagina op papier vanaf A2 formaat indíen

€ 1.40

1.19.4.2.6

in kleur

€ 4.80

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.5.1

voor het verstrekken van digitale kaarten per email

€ 23.70

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

€ 48.70

1.19.6.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen'

€ 48.70

1.19.7

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.19.7.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 505.00

1.19.7.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 288.00

1.19.8

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.8.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van een huisaansluitíng op de riolering, naast de doorberekening van de kosten van derden

€ 130.00

1.19.9

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.19.9.1

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4.60

1.19.9.2

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 12.50

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

Niet van toepassing

2.1.1.2

Bouwkosten:

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht (ROEB-lijst) dat bij deze tarieventabel als bijlage is opgenomen. Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde overzicht, worden de bouwkosten vastgesteld op basis van het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Vooroverleg:

Verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een bouwplan planologisch passend is, met eventueel de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 (binnenplanse afwijking) of sub 2 (buitenplanse afwijking op basis Bor) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk is, en naar een onderzoek of het college van B&W aan het plan wil meewerken. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een schetsplan en een conceptaanvraag;

2.1.1.4

Principeverzoek:

Beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins, dat niet passend is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en waaraan niet met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 of 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking kan worden verleend (waaronder verzoeken om bestemmingsplanherziening, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, omgevingsvergunning artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3)

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.1.6

A.P.V.: Algemene Plaatselijke Verordening;

2.1.1.7

Wro: Wet ruimtelijke ordening;

2.1.1.8

Wnb: Wet natuurbescherming

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

In behandeling nemen en buiten behandeling stellen

Als een aanvraag in behandeling wordt genomen is één van de eerste uitvoeringshandelingen een toets op volledigheid van het dossier. Voor de legesheffing is de aanvraag op dat moment in behandeling genomen en worden leges geheven. Als uit de volledigheidstoets blijkt dat een dossier niet volledig is, krijgt de aanvrager 1 x de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen. Gebeurt dit niet, of niet volledig, wordt de verdere behandeling gestaakt. Dit heet het buiten behandeling stellen. Voor een deel van de verschuldigde leges wordt dan teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling principeverzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

2.2.1

het beoordelen van een vooroverleg

€ 321.00

2.2.2

voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht:

€ 54.60

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000

3.99%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 139.00

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 10.000 tot € 25.000 bedragen

3.24%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 399.00

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen

3.05%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 810.00

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 75.000 bedragen

2.95%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 1,525.00

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten € 75.000 tot € 100.000 bedragen

2.46%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 2,213.00

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten € 100.000 tot € 250.000 bedragen

2.54%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 2,460.00

2.3.1.1.7

Indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen

2.57%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 6,350.00

2.3.1.1.8

Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 750.000 bedragen

2.54%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 12,850.00

2.3.1.1.9

Indien de bouwkosten € 750.000 tot € 1.000.000 bedragen

2.52%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 19,050.00

2.3.1.1.10

Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen

2.50%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 25,200.00

2.3.1.1.11

Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen

2.49%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 125,000.00

en een maximum van

€ 278,272.00

2.3.1.2

Welstandstoets

Het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde werkzaamheden zijn gestart zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is verkregen:

10%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

2.3.1.4

Beoordeling geen omgevingsvergunning nodig

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project waarvoor na beoordeling blijkt dat geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

€ 178.00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 288.00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking):

€ 669.00

2.3.3.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. tijdelijke afwijking):

€ 669.00

2.3.3.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking):

€ 669.00

2.3.3.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

€ 6,858.00

2.3.3.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan):

€ 493.00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1,014.00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1,014.00

2.3.3.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 476.00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend ingediend (binnenplanse afwijking):

€ 669.00

2.3.4.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking (m.u.v. tijdelijke afwijking:

€ 669.00

2.3.4.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking):

€ 669.00

2.3.4.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

€ 7,989.00

2.3.4.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan):

€ 413.00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1,190.00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1,184.00

2.3.4.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 667.00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

een vloeropp. van 0 tot 100 m²

€ 175.00

een vloeropp. vanaf 100 tot 500 m²

€ 475.00

een vloeropp. vanaf 500 tot 2.000 m²

€ 890.00

een vloeropp. vanaf 2 000 tot 5.000 m²

€ 1,246.00

een vloeropp. vanaf 5.000 tot 50.000 m²

€ 3,917.00

een vloeropp. vanaf 50.000 m²

€ 5,935.00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 163.50

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 163.50

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 282.00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 254.00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening af Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 247.00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening / bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 47.95

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie [of de gemeente], bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 160.50

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 160.50

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 322.00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 322.00

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 314.00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 314.00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 314.00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling rapporten en onderzoeken

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport of onderzoek wordt beoordeeld:

2.3.16.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport / onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de bouwverordening

€ 256.00

2.3.16.1.2

voor de beoordeling van een historisch bodemrapport

€ 256.00

2.3.16.1.3

voor de beoordeling van een verkennend archeologisch (bodem)rapport

€ 256.00

2.3.16.1.4

voor de beoordeling van een archeologisch rapport veldonderzoek

€ 256.00

2.3.16.1.5

voor de beoordeling van een programma van eisen voor archeologisch veldonderzoek

€ 256.00

2.3.16.1.6

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport / extra toetsing

€ 256.00

2.3.16.2

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een aeriusberekening

€ 256.00

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 432.00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 653.00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen een termijn van 1 jaar is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3 .7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

75%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.3

Indien binnen dertien weken na het verzoek tot intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verrekend.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Teruggaaf wegens onvolledigheid

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 buiten behandeling stelt wegens onvolledigheid van de gegevens, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf per aanvraag

Een terugaafbedrag minder dan € 25,-- wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 163.50

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 152.50

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een planologische principeuitspraak

€ 1,050.00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1., lid 1, van de Wet Ruimtelijke Ordening

€ 7,684.00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6., lid 1, onder a, van de Wet Ruimtelijke Ordening

€ 4,813.00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1., lid 1, van de Wet Ruimtelijke Ordening, waarvan de procedure wordt ingevoegd in de actualisatie van een bestemmingsplan

€ 3,038.00

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6., lid 1, onder a, van de Wet Ruimtelijke Ordening, waarvan de procedure wordt ingevoegd in de actualisatie van een bestemmingsplan

€ 3,038.00

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1,062.00

2.8.7.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene regel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag : het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.8.7.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.8.7.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 9 Overige en in deze titel niet benoemde beschikking

2.9.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag publicatie middels advertentie plaatsvindt, per publicatie:

€ 118.00

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 296.00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 355.00

3.1.1.1

Een aanvraag tot wijziging van een eerder onder (bovengenoemde) verleende vergunning

€ 185.00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in de A.P.V.

€ 198.00

3.1.2.1

Een aanvraag tot wijziging van een eerder onder (bovengenoemde) verleende vergunning

€ 123.00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in de A.P.V.

€ 32.60

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 65.20

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 65.20

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 81.50

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld inartikel 35 van de Alcoholwet

€ 66.85

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de A.P.V. (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1

Een regulier evenement (categorie A) met uitzondering van buurtinitiatieven

€ 194.50

3.2.1.1

Een wijziging van de onder 3.2.1 verleende vergunning

€ 97.25

3.2.2

Een aandacht evenement (categorie B)

€ 389.00

3.2.2.1

Een wijziging van de onder 3.2.2 verleende vergunning

€ 194.50

3.2.3

In de aanvraag betrekking op een risico evenement (categorie C), worden de onder 3.2.2 bedoelde leges vermeerderd met de kosten, volgens een vooraf opgestelde begroting die door of vanwege het college is opgesteld

3.2.3.1

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 3.2.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt

€ 65.20

3.2.5

indien in bovengenoemde gevallen sprake is van een evenementenvergunning waaraan de voorwaarde is verbonden dat verkeersregelaars moeten worden aangewezen, worden de verschuldigde leges verhoogd met

€ 125.50

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in de A.P.V.:

3.3.1.1

voor een escortbedrijf

€ 559.00

3.3.1.2

voor een seksinrichting

€ 950.00

3.3.2

een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 3.3.1.1 en 3.3.1.2, in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de beheerder

€ 254.00

Hoofdstuk 4 Vervallen

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de A.P.V., met uitzondering van maatschappelijk sociale gezondheidsdiensten, zoals bevolkingsonderzoeken, en voedselbanken, om in de gemeente buiten de wekelijkse warenmarkt om een standplaats in te nemen, geldig voor:

3.5.1.1

minder dan 1 week

€ 37.55

3.5.1.2

1 week tot 1 maand

€ 41.45

3.5.1.3

1 maand tot 1 jaar

€ 53.80

3.5.1.4

1 jaar of meer

€ 234.00

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 139.00

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een onder 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 40.35

3.6.3

tot het wijzigen of intrekken van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 40.35

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet in deze titel benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 97.30

 

Behoort bij raadsbesluit van 20 december 2022

De griffier van de gemeente West Betuwe,

Bijlage 2: Tariefregeling Gelders Genootschap 2023

Bijlage 3: Bouwkosten ROEB 2023

Naar boven