Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2023

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2023.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: gemeentelijke begraafplaats in de gemeente West Betuwe te weten:

   

  • 1.

   Acquoy aan de Achterweg;

  • 2.

   Asperen aan de Heukelumseweg;

  • 3.

   Beesd aan de Schuttersweg;

  • 4.

   Beesd aan de Veerweg;

  • 5.

   Buurmalsen aan de Lingedijk;

  • 6.

   Deil aan ’t Oosteind;

  • 7.

   Enspijk aan de Beemd;

  • 8.

   Est aan de Esterweg;

  • 9.

   Geldermalsen aan de Lange Akker;

  • 10.

   Geldermalsen aan de D.J. van Wijkstraat;

  • 11.

   Haaften aan de Bernahardstraat;

  • 12.

   Haaften aan de Engelenhof;

  • 13.

   Hellouw aan de Beatrixstraat;

  • 14.

   Herwijnen aan de Peperstraat;

  • 15.

   Heukelum aan de Achterweg;

  • 16.

   Heukelum aan de Torenstraat 1;

  • 17.

   Meteren aan de Achtersteweg/Rijkstraatweg;

  • 18.

   Meteren aan de Bredestraat;

  • 19.

   Ophemert aan de Hermoesestraat; ook natuurlijke begraafplaats;

  • 20.

   Opijnen aan de Slotstraat;

  • 21.

   Opijnen aan de Stoepstraat;

  • 22.

   Spijk aan de Spijkse Steeg;

  • 23.

   Spijk aan de Zuiderlingedijjk;

  • 24.

   Tuil aan de Haarstraat;

  • 25.

   Tuil Langstraat

  • 26.

   Tuil aan de St. Antoniestraat;

  • 27.

   Varik aan de Weiweg;

  • 28.

   Varik aan de Kerkstraat

  • 29.

   Vuren aan de Graaf Reinaldweg;

  • 30.

   Vuren aan de Waaldijk 125;

  • 31.

   Waardenburg aan de Kaalakkerstraat.

 • b.

  graf: een grond (zand) graf of keldergraf;

 • c.

  keldergraf: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van maximaal twee lijken danwel het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus met of zonder urn bij één begraven lijk;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal twee asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  algemene urnennis: een nis, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particulier kindergraf: een graf voor op het daarvoor bestemde gedeelte van de begraafplaats ten aanzien waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van stilgeborenen (foetussen) en overledenen jonger dan 1 jaar;

  • 2.

   Het doen begraven en begraven houden van lijken van overleden van 1 tot 12 jaar;

  • 3.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van stilgeborenen (foetussen) of overledenen jonger dan 1 jaar;

  • 4.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van overledenen van 1 tot 12 jaar.

 • m.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van stilgeborenen (foetussen) en overledenen jonger dan 1 jaar;

  • 2.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen van 1 tot 12 jaar;

  • 3.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van stilgeborenen (foetussen) en overledenen jonger dan 1 jaar;

  • 4.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van overledenen van 1 tot 12 jaar.

 • n.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • p.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en figuren met in begrip van kettingen, hekwerken, kunstwerken en dergelijke;

 • q.

  urnamenten: geboetseerde en gebakken urnen in natuurlijke vormen die geplaatst worden op een zuil waarin asbussen geplaatst kunnen worden. Deze zijn waarschijnlijk medio 2023 beschikbaar.

 • r.

  grafbeplanting: alle planten en bloemen op een graf al dan niet vast in de grond of in een pot of vaas;

 • s.

  schudden: werkhandeling die zorg draagt dat alle resten op alle diepten uit een graf verzameld en onderin hetzelfde graf geborgen worden;

 • t.

  beheerder: de namens het college aangewezen persoon of functie die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • u.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier (kinder)graf of een particulier urnengraf of - nis, voor bepaalde of onbepaalde tijd, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • v.

  belanghebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de gemeentelijke begraafplaatsadministratie bekend is als belanghebbende bij een algemeen graf, een algemeen urnengraf, of een algemene urnennis, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • w.

  oorlogsgraf: elk graf van en door de Oorlogsgravenstichting erkend oorlogsslachtoffer;

 • x.

  particulier oorlogsgraf: elk graf van en door de raad en of college erkend oorlogsslachtoffer;

 • y.

  natuurlijk graf: een particulier graf in een speciaal daarvoor bestemde natuurlijke omgeving met aangepaste voorwaarden;

 • z.

  de wet: Wet op de lijkbezorging.

 • aa.

  Grafrecht: recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. De rechthebbende of belanghebbende betalen hiervoor grafrechten aan de gemeente.

Artikel 2 Uitbreiding begrippen

Voor zover in of krachtens deze verordening wordt gesproken van 'particulier graf' wordt daaronder mede verstaan: particulier urnengraf, particuliere urnennis en natuurlijk graf.

Voor zover in of krachtens deze verordening wordt gesproken van 'algemeen graf' wordt daaronder mede verstaan: algemeen urnengraf en algemene urnennis.

Voor zover in of krachtens deze verordening wordt gesproken over 'kindergraf' wordt daaronder mede verstaan: particulier kinderurnengraf, particuliere kinderurnennis en particulier natuurlijk kindergraf.

Artikel 3 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 4 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 5 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het op rechterlijk gezag lichten en weder in hetzelfde graf begraven van een lijk of asbus;

 • b.

  het begraven of bijzetten van asbussen van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de moeder in één kist worden begraven.

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 3.1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2022’ van 22 juni 2022” worden ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 20 december 2022.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de verordening Lijkbezorgingsrechten West Betuwe 2023

 

Artikel

Inhoud

Tarief 2023

Hoofdstuk 1

Verlenen van uitsluitend recht

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

1.1.1

uitgifte grafrecht particulier graf (1 persoon)

€ 861

1.1.2

uitgifte grafrecht particulier graf (2 personen)

€ 1.722

1.1.3

uitgifte grafrecht particulier kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar

€ 430

1.1.4

uitgifte grafrecht particulier graf voor stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar

€ 215

1.1.5

uitgifte grafrecht particulier urnengraf (voor 1 of 2 urnen)

€ 430

1.1.6

uitgifte grafrecht particuliere urnennis (voor 1 of 2 urnen)

€ 430

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 30 jaar wordt geheven:

1.2.1

uitgifte particulier graf (1 persoon)

€ 1.291

1.2.2

uitgifte particulier graf (2 personen)

€ 2.583

1.2.3

uitgifte grafrecht particulier kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar

€ 646

1.2.4

uitgifte grafrecht particulier kindergraf voor stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar

€ 323

1.2.5

uitgifte grafrecht particulier urnengraf (voor 1 of 2 urnen)

€ 646

1.2.6

uitgifte grafrecht particuliere urnennis (voor 1 of 2 urnen)

€ 646

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 50 jaar wordt geheven:

1.3.1

uitgifte particulier graf (1 persoon)

€ 2.152

1.3.2

uitgifte particulier graf (2 personen)

€ 4.305

1.3.3

uitgifte grafrecht particulier kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar

€ 1.076

1.3.4

uitgifte grafrecht particulier kindergraf voor stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar

€ 538

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een algemeen graf voor een periode van 10 jaar wordt geheven:

1.4.1

uitgifte algemeen graf

nihil

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht wordt geheven:

1.5.1

verlenging grafrecht particulier voor 5 jaar (1 persoon)

€ 215

1.5.2

verlenging grafrecht particulier graf voor 10 jaar (1 persoon)

€ 430

1.5.3

verlenging grafrecht particulier graf voor 20 jaar (1 persoon)

€ 861

1.5.4

verlenging grafrecht particulier voor 5 jaar (2 personen)

€ 430

1.5.5

verlenging grafrecht particulier graf voor 10 jaar (2 personen)

€ 861

1.5.6

verlenging grafrecht particulier graf voor 20 jaar (2 personen)

€ 1.722

1.5.7

verlenging grafrecht particulier kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar voor 5 jaar

€ 108

1.5.8

verlenging grafrecht particulier kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar voor 10 jaar

€ 215

1.5.9

verlenging grafrecht particulier kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar voor 20 jaar

€ 430

1.5.10

verlenging grafrecht particulier kindergraf voor stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar voor 5 jaar

€ 54

1.5.11

verlenging grafrecht particulier kindergraf voor stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar voor 10 jaar

€ 108

1.5.12

verlenging grafrecht particulier kindergraf voor stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar voor 20 jaar

€ 215

1.5.13

verlenging grafrecht particulier urnengraf voor 5 jaar (voor 1 of 2 urnen)

€ 108

1.5.14

verlenging grafrecht particulier urnengraf voor 10 jaar (voor 1 of 2 urnen)

€ 215

1.5.15

verlenging grafrecht particulier urnengraf voor 20 jaar (voor 1 of 2 urnen)

€ 430

1.5.16

verlenging grafrecht particuliere urnennis voor 5 jaar (voor 1 of 2 urnen)

€ 108

1.5.17

verlenging grafrecht particuliere urnennis voor 10 jaar (voor 1 of 2 urnen)

€ 215

1.5.18

verlenging grafrecht particuliere urnennis voor 20 jaar (voor 1 of 2 urnen)

€ 430

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier natuurlijk graf incl. algemeen onderhoud begraafplaatsen op de begraafplaats Ophemert voor een periode van 60 jaar wordt geheven:

1.6.1

uitgifte grafrecht particulier natuurlijk graf (1 persoon)

€ 4.500

1.6.2

uitgifte grafrecht particulier natuurlijk kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar

€ 3.300

1.6.3

uitgifte grafrecht particulier natuurlijk kindergraf voor stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar

€ 2.000

1.6.4

uitgifte grafrecht particulier natuurlijk urnengraf (1 asbus)

€ 2.000

1.7

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier natuurlijk graf incl. algemeen onderhoud begraafplaatsen op de begraafplaats Ophemert voor een periode van 100 jaar wordt geheven:

1.7.1

uitgifte grafrecht particulier natuurlijk graf (1 persoon)

€ 7.500

1.7.2

uitgifte grafrecht particulier natuurlijk kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar

€ 5.500

1.7.3

uitgifte grafrecht particulier natuurlijk kindergraf voor stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar

€ 3.300

1.7.4

uitgifte grafrecht particulier natuurlijk urnengraf (1 asbus)

€ 3.300

Hoofdstuk 2

Begraven

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon

2.1.1

begrafenis, openen en sluiten van een nieuw graf voor of bijzetting in een bestaand graf van een persoon

€ 822

2.1.2

begrafenis, openen en sluiten van een nieuw graf voor of bijzetting in een bestaand graf van kinderen van 1 tot 12 jaar

€ 553

2.1.3

begrafenis, openen en sluiten van een nieuw graf voor of bijzetting in een bestaand graf van stilgeborenen (foetussen) of baby's tot 1 jaar

€ 326

2.1.4

begrafenis van een persoon op buitengewone uren

€ 1.438

2.1.5

begrafenis van kinderen van 1 tot 12 jaar op buitengewone uren

€ 969

2.1.6

begrafenis van stilgeborenen (foetussen) of baby's tot 1 jaar op buitengewone uren

€ 571

2.1.7

plaatsen asbus

€ 400

2.1.8

asverstrooïing zonder aanwezige familie

€ 65

2.1.9

asverstrooïing met familie

€ 130

2.1.10

asverstrooïing zonder aanwezige familie op buitengewone uren

€ 114

2.1.11

asverstrooïing met familie op buitengewone uren

€ 228

2.1.12

voor het gereedmaken van een graf voor het plaatsen van een grafkelder en het begeleiden van de begrafenis

€ 544

2.1.13

voor het begeleiden van een begrafenis naar een bestaande grafkelder

€ 272

Hoofdstuk 3

Grafbedekking en algemeen onderhoud begraafplaatsen

3.1

Voor het door de gemeente onderhouden van begraafplaatsen wordt een recht geheven voor:

3.1.1

melding gedenkteken/grafbedekking

nihil

3.1.2

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier graf voor 5 jaar

€ 358

3.1.3

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier kindergraf van 1 tot 12 jaar voor 5 jaar

€ 179

3.1.4

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier kindergraf stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar voor 5 jaar

€ 92

3.1.5

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier graf voor 10 jaar

€ 715

3.1.6

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier kindergraf van 1 tot 12 jaar voor 10 jaar

€ 358

3.1.7

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier graf stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar voor 10 jaar

€ 185

3.1.8

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier urnennis voor 10 jaar

€ 358

3.1.9

algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier urnengraf voor 10 jaar

€ 358

3.1.10

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier graf voor 20 jaar

€ 1.430

3.1.11

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier kindergraf van 1 tot 12 jaar voor 20 jaar

€ 715

3.1.12

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier graf stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar voor 20 jaar

€ 370

3.1.13

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier urnennis voor 20 jaar

€ 715

3.1.14

algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier urnengraf voor 20 jaar

€ 715

3.1.15

algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier graf voor 30 jaar

€ 2.146

3.1.16

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier kindergraf van 1 tot 12 jaar voor 30 jaar

€ 1.073

3.1.17

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier kindergraf stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar voor 30 jaar

€ 554

3.1.18

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier urnennis voor 30 jaar

€ 1.073

3.1.19

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier urnengraf voor 30 jaar

€ 1.073

3.1.20

algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier graf voor 50 jaar

€ 2.503

3.1.21

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier kindergraf van 1 tot 12 jaar voor 50 jaar

€ 2.503

3.1.22

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier kindergraf stilgeborenen (foetussen) en baby's tot 1 jaar voor 50 jaar

€ 1.270

3.1.23

algemeen onderhoud begraafplaatsen algemeen graf voor 10 jaar

€ 715

3.1.24

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier graf voor 1 jaar

€ 73

3.1.25

algemeen onderhoud begraafplaatsen particulier graf verminderd tarief voor 1 jaar

€ 54

Hoofdstuk 4

Opgraven, ruimen en verstrooien

4.1

Het tarief bedraagt voor:

4.1.1

het schudden van een graf (overblijfselen onder in graf brengen) inclusief graven van het graf

€ 1.144

4.1.2

het ruimen van een graf (overblijfselen naar verzamelgraf)

€ 1.086

4.1.3

het ruimen van een kindergraf (overblijfselen naar verzamelgraf)

€ 400

4.1.4

het opgraven en opnieuw begraven in nieuw graf

€ 1.909

4.1.5

het opgraven/verwijderen van een asbus

€ 270

Hoofdstuk 5

Overig

5.1

Het tarief bedraagt voor:

5.1.1

overschrijvingen

€ 24

5.1.2

het gebruik van een groenraam

€ 40

5.1.3

toewijzen van een graf naar keuze

€ 80

5.1.4

het ter beschikking stellen van een afdekplaat voor een urnennis, zoals standaard aanwezig is in de urnennis

nihil

5.1.5

het verstrekken van een onbehandelde houten boomschrijf voor op een natuurlijk graf

€ 71

5.1.6

het verstrekken van een gegraveerd naamplaatje voor herinneringsmonument

€ 33

5.1.7

het wegrijden van grond van een graf voor een begrafenis

€ 332

Hoofdstuk 6

Urnament voor asbestemming

6.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op locatie en het plaatsen van een urnament

voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

recht op locatie urnament

€ 396

algemeen onderhoud begraafplaatsen urnament

€ 658

6.2

voor een periode van 30 jaar wordt geheven:

recht op locatie urnament

€ 594

algemeen onderhoud begraafplaatsen urnament

€ 987

6.3

Gebruik van het urnament geschikt voor 1 asbestemming voor 20 jaar

urnenzuil 25 x 25 x 70 cm

€ 768

urnenzuil 25 x 25 x 40 cm

€ 418

urnenzuil 25 x 25 x 20 cm

€ 308

sierstuk tussen 2 delen van urnenzuilen 25 x 25 x 10 cm

€ 228

bijv. tulp, roos

€ 937

plaatsen op begraafplaats door buitendienst

€ 100

naamplaatje voor op urnenzuil

€ 79

 

Behoort bij het raadsbesluit van 20 december 2022

De griffier van de gemeente West Betuwe,

Naar boven