Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Volmolen 3 5561VH Riethoven, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (huisvesten arbeidsmigranten)

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: 1724953

Datum ontvangst: 22-12-2022

Omschrijving: Volmolen 3 5561VH Riethoven, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (huisvesten arbeidsmigranten)

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.

Naar boven