Tarieventabel leges Beek 2023 behorende bij de legesverordening 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 5 lid 3 van de Legesverordening 2018 gemeente Beek;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende:

 

Tarieventabel Leges Beek 2023

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (vh GBA)

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (voortaan onder Titel 3)

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (voortaan onder Titel 3)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Marktstandplaatsen (vervallen)

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet (voortaan onder Titel 3)

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur:

1.1.1.1

in de binnen de permanente locatie (het gemeentehuis) beschikbare trouwzaal

€ 171,10

1.1.1.2

op overige locaties (het gehele grondgebied van de gemeente Beek, uitgezonderd

de permanente locatie te weten het gemeentehuis) (excl.kosten gebruik locatie)

€ 171,10

1.1.1.3

In afwijking van 1.1.1.1 en 1.1.1.2 vindt een kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaats op:

maandag en woensdag, geen feestdag zijnde, om 10.00 uur, waarbij gebruik gemaakt wordt van een door de gemeente binnen de permanente locatie (het gemeentehuis) aan te wijzen ruimte en met inachtneming van het terzake in artikel 9 van het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Beek 2018 gestelde

€ 0,00

1.1.1.4

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, zonder ceremonie, in een spreekkamer van het gemeentehuis, waarbij alleen beide partners aanwezig zijn.

€ 0,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur:

1.1.2.1

in de binnen de permanente locatie (het gemeentehuis) beschikbare trouwzaal

€ 545,30

1.1.2.2

op overige locaties (het gehele grondgebied van de gemeente Beek, uitgezonderd de permanente locatie te weten het gemeentehuis) (excl.kosten gebruik locatie)

€ 545,30

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op zondag, een algemeen erkende feestdag, zoals bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of buiten de in 1.1.1. en 1.1.2 aangegeven tijden:

1.1.3.1

op overige locaties (het gehele grondgebied van de gemeente Beek, uitgezonderd de permanente locatie te weten het gemeentehuis) (excl. kosten gebruik locatie) mits een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder c, e of

f van het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Beek 2018 beschikbaar is

€ 545,30

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.1.4.1

een aanvraag voor het inhuren van een getuige van de gemeente

€ 10,85

1.1.4.2

een aanvraag tot het eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2 lid 1 e van Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Beek 2018

€ 21,80

1.1.4.3

een aanvraag tot het beëdigen en eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2 lid f van het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Beek 2018

€ 109,45

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

1.1.5.1

in een normale uitvoering

€ 24,30

1.1.5.2

in een luxe uitvoering

€ 39,45

1.1.5.3

als duplicaat in een normale uitvoering

€ 34,85

1.1.5.4

als duplicaat in een luxe uitvoering

€ 59,15

1.1.6

Gereserveerd

1.1.7

Gereserveerd

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 34,00

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat

is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.10

De kosten die door derden aan de gemeente in rekening worden gebracht in het kader van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap worden

doorbelast.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

Van een paspoort:

1.2.1

Voor reisdocumenten met een geldigheid van maximaal 5 jaar (voor personen die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt):

voor een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort

€ 58,85

1.2.2

Voor reisdocumenten met een geldigheid van maximaal 10 jaar (voor personen die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder zijn):

voor een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort

€ 77,85

1.2.3

Voor een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen met een geldigheid van maximaal 5 jaar (ongeacht de leeftijd van de persoon op het moment van aanvraag)

voor een vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoort

€ 58,85

1.2.4

voor een spoedlevering van een in de onderdelen 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 53,01

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.5.1

voor personen die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt:

€ 37,95

1.2.5.2

voor personen die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder zijn:

€ 70,35

1.2.5.3

Hetgeen in deze tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

€ 34,25

1.2.5.4

voor een spoedlevering van een in de onderdelen 1.2.5.1 tot en met 1.2.5.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 53,01

1.2.6

De tarieven genoemd onder 1.2.1 tot en met 1.2.5 worden voor het laten thuisbezorgen van één reisdocument, vermeerderd met

vervallen

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt :

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (vh GBA)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,00

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens van meerdere personen op hetzelfde adres of het gezin

€ 11,90

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

vervallen

1.4.3

gereserveerd

1.4.4

gereserveerd

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

vervallen

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

vervallen

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 34,00

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Gereserveerd

vervallen

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6

vervallen

vervallen

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 132,30

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 132,30

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

vervallen

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 5,90

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 5,90

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 132,30

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 132,30

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 5,90

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 5,90

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 132,30

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 132,30

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.4.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

€ 5,90

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad

€ 53,55

1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.5.1

een afschrift van een verordening

€ 58,55

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

per pagina op papier van A4-formaat in zw/w

€ 1,00

1.8.1.1.2

per pagina op papier van A3-formaat in zw/w

€ 2,00

1.8.1.1.3

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 2,00

1.8.1.1.4

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

€ 4,00

1.8.1.1.5

voor een kopie grootformaat A2, A1, A0

€ 21,75

1.8.1.2

Gereserveerd

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 10,95

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,95

1.8.2.3

een digitaal bestand uit het gemeentelijk kaartmateriaal

€ 91,35

1.8.2.4

om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On-Line

1.8.2.4.1

per eerste object

€ 12,55

1.8.2.4.2

per volgend object

€ 2,55

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een Verklaring omtrent gedrag voor natuurlijke personen

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,00

1.9.3

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

€ 2,00

1.9.3

tot verkrijgen en de daadwerkelijke verstrekking van een plattegrond

€ 0,50

1.9.4

tot het verkrijgen en de daadwerkelijke verstrekking van de gemeentevlag van Beek

€ 21,80

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 34,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.10.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling (g)een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,50

1.10.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.10.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in zw/w

€ 1,00

1.10.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat in zw/w

€ 2,00

1.10.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 2,00

1.10.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

€ 4,00

1.10.2.3

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.10.2.1 en 1.10.2.2genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

1.10.2.3.1

in zwart/wit

€ 22,55

1.10.2.3.2

in kleur t/m A0-formaat

€ 56,45

1.10.2.3.3

In kleur vanaf A0-formaat

€ 84,65

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

€ 14,35

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet

€ 7,15

1.12.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of verlengen van de vergunning tot tijdelijke verhuur verhoogt met

50%

indien het meer dan één woonruimte betreft.

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Vervallen

1.13.1

Vervallen

1.13.2

Vervallen

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (voortaan onder Titel 3)

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (voortaan onder Titel 3)

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

€ 40,45

vermeerderd met:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 18,35

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 18,35

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 18,35

1.16.1.3

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 29,85

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding minder ingrijpende werkzaamheden lengte > 25 meter in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 69,55

1.17.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding met werkzaamheden lengte tussen 25 meter en 100 meter in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 539,90

1.17.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding met werkzaamheden lengte > 100 meter in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 539,90

vermeerderd met (lengte sleuf in meters - 100 meter) x

€ 1,40

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente,

andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 174,35

1.17.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 174,35

1.17.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaats vindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 27,80

tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een wedstrijd op de openbare weg

€ 27,80

tot het verkijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 27,80

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 27,80

1.18.3.1

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), voor zover daarvoor geen medisch advies aangevraagd moet worden

€ 27,80

1.18.3.2

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), voor zover daarvoor een medisch advies aangevraagd moet worden

€ 168,80

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.19.1.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 11,90

1.19.1.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,50

1.19.2

een stookvergunning ingevolge artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 20,80

1.19.3

een vergunning voor het lozen van afvalstoffen op de riolering:

1.19.3.1

voor zover het bestaande uitleggers betreft

€ 460,85

1.19.4

een collectevergunning ingevolge artikel 5.13 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 29,00

1.19.5

een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden ingevolge artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 23,80

1.19.6

een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening:

1.19.6.1

per dag

€ 29,00

1.19.6.2

voor elke dag méér

€ 7,60

1.19.6.3

per jaar

€ 378,80

1.19.7

een vergunning voor het aanleggen van een inrit:

€ 285,15

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt hier onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Indien de opgegeven bouwkosten niet danwel onvolledig overeenkomstig de hierboven genoemde wijze zijn bepaald, worden de bouwkosten ambtshalve vastgesteld op basis van het BouwkostenKompas 2007 of zoals het BouwkostenKompas laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Een exemplaar van het Bouwkostenkompas ligt voor eenieder ter inzage op ons kantoor Raadhuisstraat 9 in Beek.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 leges conceptaanvraag/principeverzoek

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag/ principeverzoek.

€ 202,65

Met dien verstande dat bij het indienen van een formele aanvraag 50% terugbetaald wordt.

Verhoogd met de leges van de welstand conform artikelen 2.3.1.2.1 en 2.3.1.2.2.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 • Indien de bouwkosten bedragen:

  een bedrag van

  Vermeerderd met een percentage over de bouwkosten van:

  van

  tot:

  >=

  € 0

  -<

  € 10.000

  € 0,00

  2,50%

  >=

  € 10.000

  -<

  € 50.000

  € 208,00

  2,50%

  >=

  € 50.000

  -<

  € 2.500.000

  € 251,00

  3,01%

  >=

  € 2.500.000

  -<

  € 5.000.000

  € 8.132,00

  2,71%

  >=

  € 5.000.000

  -<

  € 7.500.000

  € 23.891,00

  2,41%

  >=

  € 7.500.000

  -<

  € 10.000.000

  € 47.531,00

  2,11%

  >=

  € 10.000.000

  -<

  € 79.052,00

  1,80%

Welstandstoets

2.3.1.2

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt verhoogd in verband met een toetsing aan welstandscriteria indien:

2.3.1.2.1

bij de aanvraag van een omgevingsvergunning het bouwplan voldoet aan de gestelde criteria van de welstandsnota, met

€ 25,00

2.3.1.2.2

voor het bouwplan het advies van de dorpsbouwmeester ingewonnen moet worden met:

 • indien de bouwkosten bedragen

  indien de bouwkosten bedragen

  vermeerderd met een percentage over de bouwkosten van:

  van

  tot:

  >=

  € 0

  -<

  € 1.000

  € 25,00

  1,50%

  >=

  € 1.000

  -<

  € 5.000

  € 35,00

  0,50%

  >=

  € 5.000

  -<

  € 10.000

  € 41,00

  0,40%

  >=

  € 10.000

  -<

  € 25.000

  € 51,00

  0,30%

  >=

  € 25.000

  -<

  € 50.000

  € 78,00

  0,20%

  >=

  € 50.000

  -<

  € 100.000

  € 103,00

  0,10%

  >=

  € 100.000

  -<

  € 250.000

  € 156,00

  0,05%

  >=

  € 250.000

  -<

  € 261,00

  0,01%

per behandeling met een maximum van:

€ 1.507,00

2.3.1.2.3

De bovenstaande tabel is eveneens van toepassing als er sprake is van het inwinnen van een advies betreffende een conceptaanvraag en/of een aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.6.1 van deze legestarieventabel.

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

gereserveerd

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang van de werkzaamheden, bedraagt het tarief van de overeenkomstige artikelen 2.3.1.1; 2.3.2; 2.3.4; 2.3.5 en 2.3.6 verhoogd met

50%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van:

€ 507,00

en een maximum van:

€ 17.162,00

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5

gereserveerd

2.3.1.6

duurzaamheidskorting op leges (invoer "groene bouwleges")

Indien bij de aanvraag omgevingsvergunning voor bedrijfsmatige nieuwbouwactiviteiten tevens zonnepanelen geïnstalleerd zullen worden, is een restitutie mogelijk op de bij de aanvraag verschuldigde leges. Deze restitutie wordt definitief bepaald na gereedmelding van de bedrijfsmatige nieuwbouwactiviteit aan de hand van het gerealiseerde en ter plekke van gemeentewege geconstateerde totaal oppervlakte m2 zonnepanelen.

De alsdan te restitueren leges bedraagt per m2 netto zonnepaneel:

€ 5,80

tot ten hoogste 100% van de bij aanvraag verschuldigde bouwleges.

2.3.1.7

Waarborgsom start- en gereedmelding

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, en 2.3.4 worden de kosten met betrekking tot een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wabo, bij verlening daarvan, verhoogd met een bedrag van

vervallen

zijnde een borgsom voor het op correcte wijze melden van de start en het gereedkomen van de werkzaamheden waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.

Indien de aanvrager door middel van de daarvoor bestemde start- en gereedmeldingsformulier ten minste twee dagen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden mededeling doet van de start van de werkzaamheden alsmede binnen twee weken na het gereedkomen van de werkzaamheden mededeling doet van het gereedkomen daarvan, zal de borgsom ten gunste van de aanvrager worden gerestitueerd.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,85%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 288,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 507,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van;

€ 507,00

en een maximum van

€ 17.162,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van;

€ 507,00

en een maximum van

€ 17.162,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van;

€ 507,00

en een maximum van

€ 17.162,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 507,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

50%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 507,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 507,00

2.3.4.2.1

Indien het bovenstaande een tijdelijke afwijking betreft voor een termijn van minder dan 10 dagen

€ 253,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat):

€ 507,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 507,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 507,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 507,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 507,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 • voor een bouwwerk met een vloeroppervlakte

  een bedrag van:

  van

  tot:

  >=

  -<

  1000 m2

  € 1.070,00

  >=

  1000 m2

  -<

  3000 m2

  € 1.659,00

  >=

  3000 m2

  -<

  € 2.249,00

Deze tarieven worden voor elke in het kader van deze aanvraag door de Brandweer Zuid Limburg district 2 uit te voeren extra controle vermeerderd met:

 • voor een bouwwerk met een vloeroppervlakte

  een bedrag van:

  van

  tot:

  >=

  -<

  1000 m2

  € 125,00

  >=

  1000 m2

  -<

  3000 m2

  € 251,00

  >=

  3000 m2

  -<

  € 333,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2009 Gemeente Beek aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 289,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

< 500 m3

€ 192,00

2.3.7.1.2

> 500 m3

€ 385,00

2.3.8

gereserveerd

2.3.9

gereserveerd

2.3.10

gereserveerd

2.3.11

gereserveerd

2.3.12

Natura 2000-activiteiten - wet natuurbescherming

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming geldt het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

2.3.12.1

voor een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning:

€ 4.495,75

2.3.12.2

Een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt:

€ 2.995,05

Voor zover bovenstaande tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn of worden gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 337,00

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 337,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 337,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 337,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaats vindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

gereserveerd

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf

activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

4%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

6%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop of afwijkend gebruik activiteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop- of afwijkend gebruik activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

90%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen minder dan de aldaar vermelde minimale vaste bedragen niet worden teruggegeven;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen minder dan de aldaar vermelde minimale vaste bedragen niet worden teruggegeven;

2.5.1.3

gereserveerd

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat bedragen minder dan de aldaar vermelde minimale vaste bedragen niet worden teruggegeven.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

teruggaaf als gevolg van het van gemeentewege niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.6 of 2.3.7 niet in behandeling neemt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

90%

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan het minimumbedrag als genoemd in de artikelen 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 en 2.3.15 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 337,00

 

Hoofdstuk 7 gereserveerd

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplanwijzigingen

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor de aanleg van werken is vereist:

€ 515,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist

€ 5.989,00

2.8.3

De kosten voor onderzoek en beoordeling van milieuhygiënische bodemgesteldheid van bouwlocaties buiten een gemeentelijke exploitatieopzet bedragen:

2.8.3.1

voor het beoordelen van een onderzoeksrapport in het kader van een bestemmingsplan, inclusief het verlenen van geschiktheidsverklaringen, voor een locatie met een oppervlakte van minder dan 5.000 m²

€ 111,00

2.8.3.2`

Indien de locatie een oppervlakte heeft van meer dan 5.000 m² vermeerderd met een toeslag van:

€ 30,00

voor elke 5.000 m² of gedeelte daarvan boven de 5.000 m².

2.8.4

De leges bedragen ten behoeve van het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidshinder, inclusief beoordeling aanvraag met geluidsrapport en publicaties ontwerpbesluit en besluit:

€ 336,00

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.989,00

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.991,00

2.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan anders dan bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening en anders dan door het verkrijgen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet ruimtelijke ordening,

€ 2.991,00

 

Hoofdstuk 9 Vervallen

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 342,00

 

Hoofdstuk 11 Extern advies

2.11

De kosten die de gemeente in rekening worden gebracht ingeval van het inwinnen van advies van een extern bureau danwel van de dorpsbouwmeester, worden integraal in rekening gebracht bij de verzoeker/aanvrager van de omgevingsvergunning

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 135,55

3.1.2

vervallen

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 29,75

3.1.4

een melding tot het bijschrijven c.q. doorhalen van een leidinggevende in een bestaande vergunning als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet

€ 29,75

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

3.2.1.1

geldig voor één dag

€ 34,05

3.2.1.2

voor elke dag meer

€ 17,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing ex artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening

3.2.2.1

geldig voor één dag

€ 34,05

3.2.2.2

voor elke dag meer

€ 17,00

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen (vervallen)

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.14.1

een standplaatsvergunning op de weekmarkt

vervallen

1.14.2

inschrijving op de wachtlijst van een standplaats op de weekmarkt, per kalenderjaar

vervallen

1.14.3

verlenging van de inschrijving op de wachtlijst van een standplaats op de weekmarkt, per kalenderjaar

vervallen

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet (voortaan onder Titel 3)

1.15

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

Artikel A Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De tarieventabel leges 2021 van 13 juli 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel B, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel B, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

   

Artikel B Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze tarieventabel leges 2023 treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

   

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

   

Beek, 29 november 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq

Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin

Burgemeester

Naar boven