Wijzigingsbesluit van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 III ‘s-Hertogenbosch

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

In zijn vergadering van 20 december 2022,

Gezien het voorstel met reg.nr. 14438724,

Gelet op artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, en de artikelen 7 lid 1 onder b, 11, 35 en 36 van de Participatiewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende wijziging van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 III ’s-Hertogenbosch

 

 

ARTIKEL I

De Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 III ’s-Hertogenbosch worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: Voor de kosten genoemd in artikel 10 en artikel 12 van deze beleidsregels en Individuele Studietoeslag zoals bedoeld in artikel 36b lid 1 Participatiewet geldt dat de kosten welke gemaakt zijn voordat de aanvraag ingediend is, niet voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

Het vierde en het vijfde lid worden vernummerd tot het vijfde en zesde lid.

Na het derde lid wordt 1 lid ingevoegd, luidende: Voor de kosten genoemd in artikel 15 lid 1 sub c van deze beleidsregels geldt dat deze kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wanneer de aanvraag voor deze kosten is gedaan binnen twee maanden na de datum van de uitspraak door de rechter. Met de bijstandsverlening wordt dan aangesloten bij de ingangsdatum van de bewindvoering, mentorschap of curatele. Voor aanvragen die later dan twee maanden na de uitspraak worden gedaan, telt de eerste dag van de maand van aanvraag als ingangsdatum.

B

Artikel 6 lid 2 waarvan de 7de bullet met de volgende tekst ‘het in aanmerking te nemen inkomen wordt verlaagd met buitengewone kosten in verband met wonen (bijvoorbeeld het niet of niet volledig ontvangen van huurtoeslag wegens een te hoog inkomen), en de extra kosten van de ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld het niet of niet volledig ontvangen van zorgtoeslag wegens een te hoog inkomen)’ niet van toepassing te verklaren op de volgende artikelen opgenomen in deze beleidsregels: artikel 10, 12, artikel 15 lid 1 sub e,f,g en i, artikel 15 lid 2, 3 en artikel 16 en 18, 19, 20 en 21. Eveneens dit artikel niet van toepassing te verklaren op de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 I gemeente ’s-Hertogenbosch.

C

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

De passage ‘De maximale bijdrage per kalenderjaar bedraagt € 125,00 per persoon’ wordt gewijzigd in ‘De maximale bijdrage voor het kalenderjaar 2023 bedraagt € 300,00 per persoon’.

 

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

  • 1.

    Artikel I, onderdelen A en B, treden in werking met ingang van de dag na publicatie.

  • 2.

    Artikel I C treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van de gemeente ’s-Hertogenbosch op 20 december 2022,

de secretaris,

drs. B. van der Ploeg

de burgemeester

drs. J.M.L.N. Mikkers

Naar boven