Besluit kwijtscheldingsregels 2023

De raad van de gemeente Wormerland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

b e s l u i t:

 

het volgende vast te stellen:

 

Het besluit kwijtscheldingsregels 2023

Artikel 1 Kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 3, 4, 5 en 6 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting;

 • c.

  Forensenbelasting;

 • d.

  Hondenbelasting;

 • e.

  Rioolheffing;

 • f.

  Afvalstoffenheffing;

  • 1.

   Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt 100% kwijtschelding verleend van het vaste tarief.

  • 2.

   Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor het aantal ledigingen als bedoeld in artikel 1.2.1. van hoofdstuk 1 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing Wormerland 2023 behorende tarieventabel tot een maximum aantal ledigingen van 8.

  • 3.

   Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor het aantal ledigingen als bedoeld in artikel 1.2.2. van hoofdstuk 1 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing Wormerland 2023 behorende tarieventabel tot een maximum aantal ledigingen van 8.

  • 4.

   Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor het aantal inworpen als bedoeld in artikel 1.2.3 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing Wormerland 2023 behorende tarieventabel tot een maximum aantal inworpen van 32.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Precariobelasting;

 • b.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • c.

  Leges;

 • d.

  Marktgeld;

 • e.

  Toeristenbelasting.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de AOW bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het besluit ‘Besluit Kwijtscheldingsregels 2022’ van 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2023.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2022,

de griffier,

I.P. Vrolijk

de voorzitter,

A.J. Michel-de Jong

Naar boven