Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Wormerland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2023)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • 2.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • 3.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 4.

  begraafplaats(en): de begraafplaatsen Wormer, Wijdewormer en Jisp;

 • 5.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • 6.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • 7.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • 8.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • 9.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • 1.

  opgravingen en daaruit volgende herbegraving ingevolge een bevel van een gerechtelijke autoriteit;

 • 2.

  het begraven van een levenloos geborene of kind jonger dan een jaar die met de overleden moeder in dezelfde kist wordt begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • a.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • b.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • a.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • b.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van een belastingschuld

 • 1.

  De rechten, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Andere rechten dan de rechten, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022 van 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5.

  De verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2023".

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2022,

de griffier,

I.P. Vrolijk

de voorzitter,

A.J. Michel-de Jong

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2023

 

Artikel

Omschrijving

Bedrag

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven voor een persoon van 12 jaar en ouder:

voor een periode van 20 jaar

€ 1.346,35

voor een periode van 10 jaar

€ 673,20

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven voor een persoon tot 12 jaar:

voor een periode van 20 jaar

€ 817,60

voor een periode van 10 jaar

€ 408,80

1.3

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven

voor een periode van 20 jaar

€ 671,70

voor een periode van 10 jaar

€ 335,85

1.4

Voor het verlenen van een gebruikersrecht op een urnen-nis in het columbarium, inclusief ongegraveerde naamplaat wordt geheven

voor een periode van 20 jaar

€ 671,70

voor een periode van 10 jaar

€ 335,85

voor elke verlenging met een periode van 5 jaren wordt geheven een kwart van de rechten genoemd in 1.1,1.2, 1.3 en 1.4

voor elke verlenging met een periode van 10 jaren wordt geheven de helft van de rechten genoemd in 1.1,1.2, 1.3 en 1.4

voor elke verlenging met een periode van 20 jaren wordt geheven de rechten genoemd in 1.1,1.2, 1.3 en 1.4

1.5

Omzetting van algemeen kindergraf naar een particulier kindergraf: het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar

€ 327,05

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.185,80

2.2

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind jonger dan één jaar wordt geheven

€ 381,00

2.3

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 774,55

2.4

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven in een algemeen graf voor een minimale periode van 10 jaar wordt een vast bedrag berekend:

€ 1.943,55

voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoelding 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogt met 50%

onder buitengewone uren wordt verstaan: alle uren die buiten normale werkuren vallen. Onder normale werkuren wordt verstaan: Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 15.00

 

 

Hoofdstuk 3 As-bestemming

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, op het urnenveld of in het columbarium wordt geheven

€ 286,70

3.2

Voor het verstrooien van as in een particulier graf:

€ 286,70

voor het bijzetten van een asbus of verstrooien van een stoffelijk overschot op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 3.1 en 3.2 verhoogd met 50%

onder buitengewone uren wordt verstaan: alle uren die buiten normale werkuren vallen. Onder normale werkuren wordt verstaan: Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 15.00

 

 

Hoofdstuk 4 Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen

4.1

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag inzake het plaatsen van een monument of bandengraf op:

 • -

  een particulier

 • -

  algemeen graf

 • -

  urnengraf

€ 122,75

 

 

Hoofdstuk 5 Onderhoud

5.1

Voor het jaarlijks onderhoud van de algemene begraafplaats wordt per jaar geheven:

 • -

  particulier beplantingsgraf

 • -

  particuliere bandengraf

 • -

  urnengraf/urnennis

€ 142,25

Afkoop:

10 jaren waarvoor wordt afgekocht: factor 8

20 jaren waarvoor wordt afgekocht: factor 16

 

 

Hoofdstuk 6 Overige

6.1

Voor het schudden van een particulier graf op verzoek van rechthebbende wordt geheven

€ 1.230,55

6.2

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot

€ 1.230,55

6.3

Kosten kist voor herbegraving

€ 272.05

6.4

Overschrijven van het grafrecht op naam van andere rechthebbende

€ 29,85

6.5

Lijkschouw

€ 451,85

6.6

Verwijderen, terugplaatsen monument met banden en beplanting

€ 274,05

6.7

Voor het eenmaal luiden van de klok wordt geheven

€ 76,85

6.8

Voor het tweemaal luiden van de klok wordt geheven

€ 105,00

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2022,

 

de griffier,

I.P. Vrolijk

 

de voorzitter,

A.J. Michel-de Jong

 

Naar boven