Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Pekela;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2022;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

(Legesverordening 2023)

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag of verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon en bezoldiging;

 • d.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 10 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

1. De ‘Legesverordening 2022’ van 9 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

3. Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt, worden de onderdelen 2.3.10 en 2.3.11 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervangen door:

2.3.10

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 346,60

2.3.11

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 579,10

 

4. De op grond van het derde lid vervangen onderdelen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 13, derde lid, onder b, bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van: a. artikel 12, vierde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2023”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2022.

 

De voorzitter,

J. Kuin

De Plaatsvervangende griffier,

W.E. Meffert

 

 

Bijlage Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2023

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Hoofdstuk 9 Leegstandswet

Hoofdstuk 10 Kansspelen

Hoofdstuk 11 Telecommunicatie

Hoofdstuk 12 Wegverkeerswetgeving

Hoofdstuk 13 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

Hoofdstuk 3 Beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 4 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 5 Vermindering

Hoofdstuk 6 Teruggaaf

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Overig

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 Toeslag bij te laat aanvragen vergunning

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening  

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruikgemaakt wordt van de raadszaal van het gemeentehuis op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag en vrijdag tot 12.00 uur

€ 409,35

1.1.1.2

vrijdag vanaf 12.00 uur, zaterdag, zondag, algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet

 

 

€ 930,25

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op één van de door het college daartoe bij besluit aangewezen permanente vaste trouwlocaties

 

 

 

 

€ 315,75

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, al dan niet met inachtneming van het bepaalde in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek, op een andere locatie dan bedoeld in 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3:

 

 

 

 

€ 489,00

1.1.5

De huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie in het gemeentehuis, op maandagmorgen om 09.00 en om 09.30 uur geschieden kosteloos

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk tijdens kantooruren zonder gebruik te maken van een trouwzaal

€ 56,40

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of registratieboekje:

€ 52,15

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 33,15

1.1.9

Het tarief voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand bedraagt (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.1.10

Het tarief voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand bedraagt (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.1.11

Het tarief voor de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid bedraagt (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 141,30

€ 282,65

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.2.1.1

het verstrekken van

een nationaal paspoort;

een zakenpaspoort ; en

een faciliteitenpaspoort;

voor personen tot en met 17 jaar; en

een reisdocument voor vluchtelingen; en

een reisdocument voor vreemdelingen,

alle met een geldigheidsduur van 5 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum tarief

1.2.1.2

het verstrekken van

een nationaal paspoort;

een zakenpaspoort ; en

een faciliteitenpaspoort;

voor personen van 18 jaar en ouder, alle met een geldigheidsduur van 10 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.2.2.1

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen tot en met 17 jaar, met een geldigheidsduur van 5 jaar (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.2.2

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen van 18 jaar en ouder, met een geldigheidsduur van 10 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.2.3

het verstrekken van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

Maximum tarief

1.2.3

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.4

Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 en 1.2.1.2 slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.5

De tarieven in de onderdelen 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3 worden naar beneden afgerond met inachtneming een afronding op een veelvoud van € 0,05.

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Maximum tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met:

Maximum tarief

1.3.2.2

bij een aanvraag in verband met een vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met:

Geen tarief

1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een aanvraagformulier ter verkrijging van een Geneeskundige Verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist (zogenaamde Eigen Verklaring) bedraagt

€ 49,80

1.3.4

Het tarief in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2.1 wordt naar beneden afgerond met inachtneming een afronding op een veelvoud van € 0,05.

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

maximum tarief uittreksel burgerlijke stand

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 214,90

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 935,90

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.651,65

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 5.005,60

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 10.202,55

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.4.4.1

een uittreksel uit de BRP

maximum tarief

1.4.4.2

een internationaal uittreksel uit de BRP

€ 28,30

1.4.4.3

een gezinsuittreksel uit de BRP

€ 33,80

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst, (wettelijke tarieven):

 

1.4.5.1

indien het afschrift ten hoogste bestaat uit 100 pagina’s, per pagina

met een maximum van:

€ 0,30

€ 6,25

1.4.5.2

indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s

€ 30,95

1.4.5.3

indien het afschrift bestaat uit een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

 

€ 30,95

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

maximum tarief uittreksel burgerlijke stand

1.4.7

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

maximum tarief

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

 

€ 31,90

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een andere, niet in deze tarieventabel genoemde verklaring, die in het bijzonder belang van de aanvrager wordt opgemaakt

 

 

 

€ 33,80

 

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 120,50

1.5.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 101,55

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.5.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.5.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,95

1.5.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,95

1.5.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar

 

1.5.2.2.1

op verslagen van de raadsvergaderingen

€ 23,70

1.5.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 178,50

1.5.2.2.3

Voor een politieke groepering, ingeschreven in het register bedoeld in artikel G1, G2 of G3 van de Kieswet, worden de onder 1.5.2.2.1 en 1.5.2.2.2 genoemde tarieven tot de helft verminderd.

 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van de verordeningen, per pagina

€ 0,95

1.5.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.5.4.1

inlichtingen in de vorm van een zwart-wit kopie levering per afdruk

 

 

A4 formaat

€ 0,50

 

A3 formaat

€ 2,45

 

A2 formaat

€ 7,90

 

A1/A0 formaat

€ 11,85

1.5.4.2.

inlichtingen in de vorm van een kleurenkopie levering per afdruk:

 

 

A3/A4 formaat

€ 4,90

 

A0/A1/A2 formaat

€ 28,00

1.5.5

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie  

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.6.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.6.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,95

1.6.1.1.2

in formaat A3

€ 1,65

1.6.1.2

een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.6.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

 

 

 

€ 47,45

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.6.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 8,35

1.6.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 19,30

1.6.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 19,30

1.6.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 19,30

1.6.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 19,30

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.6.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 2,85

1.6.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 2,85

1.6.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 2,85

1.6.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:

 

1.6.4.1

het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie

€ 12,85

1.6.4.2

het extra verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie in de vorm van (al dan niet gecombineerd):

 

1.6.4.2.1

een zwart-wit kopie:

 

 

levering per afdruk A3/A4-formaat

 

 

voor de 1e kopie

€ 7,60

 

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 0,35

 

levering per afdruk in groot formaat (A0/A1/A2)

 

 

voor de 1e kopie

€ 12,85

 

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 7,60

1.6.4.2.2

een digitaal bestand:

 

 

per gescand document

€ 7,60

 

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken  

 

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

de door of namens de minister vastgestelde rijksleges

1.7.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 12,95

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.7.4.1

een enkelvoudig verzoek gezinsinkomsten standaard (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.2

een gemeenschappelijk verzoek standaard (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.3

een meenaturaliserend kind (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.4

een enkelvoudig verzoek verlaagd (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.5

een gemeenschappelijk verzoek verlaagd (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.6

een verzoek ingevolge de wet betreffende de positie van Molukkers (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.7

een enkelvoudig verzoek optieverklaring (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.8

een gemeenschappelijk verzoek optieverklaring (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.9

een medeopterende minderjarige (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een adresverklaring met vermelding van het waardegegeven (WOZ-waarde) (uitgezonderd waarden die op grond Wet WOZ openbaar gemaakt zijn)

€ 22,30

1.7.6

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief  

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 34,95

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per

 

1.8.2.1

A4 pagina

€ 0,90

1.8.2.2

A3 pagina

€ 1,65

1.8.2.3

een kopie van een A0/A1/A2 tekening

€ 14,80

1.8.2.4

bestelling foto (digitaal, analoog)

€ 7,10

1.8.3

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 9 Leegstandwet  

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 238,20

1.9.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 119,10

1.9.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.9.1.1 en 1.9.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

 

Hoofdstuk 10 Kansspelen  

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor een periode van 12 maanden (alle tarieven bij regeling vastgesteld):

 

1.10.1.1

voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.10.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, per kansspelautomaat:

vermeerderd met een bedrag van

€ 22,50

€ 34,00

1.10.2

De subonderdelen 1.10.1.1 en 1.10.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.10.3

De subonderdelen 1.10.1.1 en 1.10.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van 1.10.1.1 in plaats van een bedrag van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing van 1.10.1.2 in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

 

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 54,00

 

Hoofdstuk 11 Telecommunicatie  

 

Werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 410,95

1.11.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,90

1.11.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,90

1.11.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 254,85

1.11.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 254,85

1.11.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.11.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.11.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 12 Wegenverkeerswetgeving  

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 56,00

1.12.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 56,00

1.12.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 53,05

1.12.3.1

De kosten van de keuring komen in beginsel voor rekening van de aanvrager van de gehandicaptenparkeerkaart. Deze keuringskosten worden enkel vergoed door de gemeente indien het inkomen van de aanvrager lager is dan of gelijk is aan 120% van de bijstandsnorm.

 

1.12.4

tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in Hoofdstuk 5, afdeling 1, van de thans geldende Algemene Plaatselijke Verordening Pekela

€ 58,65

 

Hoofdstuk 13 Diversen  

 

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1.1

tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,50

1.13.1.2

tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.13.1.3

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,80

1.13.1.3.1

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 3,70

1.13.1.3.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,70

1.13.1.3.3

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

€ 8,05

1.13.1.3.4

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,50

1.13.1.4

tot het verstrekken van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in subonderdelen 1.13.1.2 en 1.13.1.3 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 10,60

1.13.1.4.1

per kaart, tekening of lichtdruk van A3-formaat

€ 2,25

1.13.1.4.2

per kaart, tekening of lichtdruk van A2-formaat

€ 7,45

1.13.1.4.3

per kaart, tekening of lichtdruk van A1-formaat

€ 11,40

1.13.1.4.4

per kaart, tekening of lichtdruk van A0-formaat

€ 15,25

1.13.1.5

tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6, lid 2 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela (geluidhinder)

€ 58,65

1.13.1.6

tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 13,15

1.13.1.7

van makelaars / taxateurs tot het verstrekken van informatie ten behoeve van taxatieopdrachten, per aanvraag

€ 121,50

1.13.1.8

tot het verstrekken van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 12,25

1.13.2

Gereserveerd

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning  

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen  

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Het inzien van het bovengenoemde normblad NEN is mogelijk in het gemeentehuis van Pekela (Raadhuislaan 8). Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag  

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

€ 271,80

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning  

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (inclusief reclameobjecten m.u.v. die genoemd zijn in art. 3.2.2.3) bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,- bedragen:

van de bouwkosten, vermeerderd met:

3,22 %

€ 161,80

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000,- of meer bedragen:

van de bouwkosten boven de € 200.000,-:

vermeerderd met:

 

3,47 %

€ 8.841,20

2.3.1.1.3

De leges voor artistieke kunstwerken (zonder functioneel nut) worden gebaseerd op de hoogte van de bouwsom voor de benodigde bouwkundige constructies (bijvoorbeeld fundering). De kosten van het kunstwerk vallen daarmee buiten de legesberekening.

 

2.3.1.2

Welstandstoets

Indien het advies van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg wordt ingewonnen, worden de op grond van 2.3.1.1 verschuldigde leges verhoogd met de kosten die

gelijk zijn aan het tarief van Libau te Groningen voor het uitbrengen van een welstandsadvies voor het specifieke bouwwerk door de welstandscommissie van Libau.

 

2.3.1.2.1

Voor woningen van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd, is de berekeningswijze zoals deze door Libau te Groningen wordt toegepast van toepassing.

 

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

Indien een aanvraag wordt ingediend na aanvraag of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt het tarief zoals bepaald in onderdeel 2.3.1.1 verhoogd (tenzij de extra kosten van de legalisering redelijkerwijs niet ten laste van de aanvrager kunnen worden gebracht) met:

 

 

 

 

50 %

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

€ 1.046,65

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 167,70

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 603,80

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.701,95

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 553,55

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 868,65

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 7.279,60

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 7.279,60

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van een voorbereidingsbesluit):

€ 838,65

2.3.3.9

Voor het voeren van een ontheffings- of wijzigingsprocedure kan het noodzakelijk zijn om onderzoeken, plannen of adviezen te laten verrichten/opstellen door externen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: beeldkwaliteitsplan; flora & fauna onderzoek, bodemonderzoek, geluidsonderzoek (meting/berekening), planologisch kader/bestemmingsplan/wijzigingsplan of een stedenbouwkundige onderbouwing.

De gemeente is in de praktijk (in overleg met de aanvrager) veelal opdrachtgever voor deze activiteiten, waarvoor de aanvrager primair verantwoordelijk is. De kosten worden dan ook verhaald op de aanvrager, naast de andere leges. Over de werkzaamheden en de hiermee samenhangende kosten zal vooraf een begroting worden opgesteld door de betrokken partijen.

 

 

 

 

 

Variabel

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 580,50

2.3.4.2

Voor het wijzigen of intrekken van de voorwaarden waaronder de vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo is verleend, bedraagt het tarief:

 

 

€ 231,10

2.3.4.3

Het in 2.3.4.1 genoemde bedrag moet worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.3.4.4 indien en voor zover deze op het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft van toepassing zijn.

 

2.3.4.4

De opslag als bedoeld in 2.3.4.3 bedraagt voor:

bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

bouwwerken waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

met een oppervlakte van:

minder dan 100 m2

100 tot 200 m2

200 tot 300 m2

300 tot 500 m2

500 tot 1.000 m2

1.000 tot 2.000 m2

2.000 tot 3.000 m2

3.000 tot 4.000 m2

4.000 tot 5.000 m2

5.000 tot 6.000 m2

6.000 tot 7.000 m2

7.000 tot 8.000 m2

8.000 tot 9.000 m2

9.000 tot 10.000 m2

10.000 tot 15.000 m2

15.000 tot 20.000 m2

20.000 tot 30.000 m2

30.000 tot 40.000 m2

40.000 tot 50.000 m2

50.000 m2 of meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 258,65

€ 390,65

€ 649,35

€ 1.042,70

€ 1.590,30

€ 2.241,30

€ 3.074,50

€ 3.399,15

€ 3.725,25

€ 4.260,35

€ 4.608,35

€ 4.835,30

€ 4.916,55

€ 5.340,25

€ 6.228,90

€ 6.554,95

€ 8.194,65

€ 8.743.65

€ 9.295,20

€ 9.835,90

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de geldende Erfgoedverordening Gemeente Pekela aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 14, eerste lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 413,60

2.3.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 912,05

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

€ 520,55

2.3.6.2

Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.6.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is

 

 

 

 

€ 111,65

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

 

€ 231,10

2.3.8

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 en 4:11a van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.8.1

voor 25 bomen of minder

€ 159,60

2.3.8.2

voor meer dan 25 bomen

€ 535,00

2.3.9

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

 

2.3.9.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

 

€ 638,25

2.3.9.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

 

 

 

€ 638,25

2.3.10

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

€ 346,60

2.3.11

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

€ 579,10

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.12.3

voor het wijzigen van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning

€ 73,80

2.3.13

Beoordeling bodemrapport

Indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dit hoofdstuk bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld, wordt geheven:

 

2.3.13.1

voor een milieukundig bodemrapport

€ 340,90

2.3.13.2

voor een archeologisch bodemrapport

€ 340,90

2.3.13a

Leveren bodeminformatie

 

 

2.3.13a.1

Voor het leveren van een specifiek bestaand bodemrapport

€ 1285

2.3.13a.2

Verzoek tot het aanleveren van bodeminformatie met onderzoek

€ 159,40

2.3.14

Advies

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

 

 

 

 

€ 99,60

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 99,60

2.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering  

 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning maximaal een jaar daarvoor is voorafgegaan door een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf  

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop- of kapactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6 en 2.3.8 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De hierbij toegepaste tariefsberekening wordt als volgt uitgevoerd:

2.5.1.1

Indien de aanvraag die ziet op bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten wordt ingetrokken, worden de leges verminderd naar het overeenkomstig artikel 2.2.1 geldende tarief, met dien verstande dat reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld externe adviezen blijven verschuldigd.

2.5.1.2

Indien de aanvraag die ziet op kapactiviteiten wordt ingetrokken, worden de verschuldigde leges, als bedoeld in onderdeel 2.3.8, verminderd met 50%.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De hierbij toegepaste tariefberekening wordt als volgt uitgevoerd:

2.5.2.1

Indien binnen één jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt:

regulier teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat minimaal € 134,00 verschuldigd blijft;

bij intrekken van de niet uitgevoerde meerwerkopties bij de seriematige bouw teruggaaf verleend van 100% van de geheven leges m.u.v. de op basis van 2.3.1.2 geheven leges en met dien verstande dat:

het verzoek tot intrekking binnen 26 weken na oplevering wordt ingediend;

een minimum van € 134,00 verschuldigd blijft.

 

2.5.2.2

Indien na één jaar, maar binnen drie jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat minimaal € 134,00 verschuldigd blijft.

2.5.2.3

In afwijking van hetgeen is bepaald in 2.5.2.2 kan de gemeente op verzoek restitutie geven tot 50% van de bouwleges voor bouwvergunningen die zijn verleend voor de peildatum van 1 januari 2004.

2.5.2.4

In afwijking van hetgeen is bepaald in 2.5.2.2 kan de gemeente op verzoek restitutie geven tot 50% van de bouwleges voor projecten die afhankelijk zijn van de SDE+ regeling, wanneer het project geen SDE+ subsidie heeft gekregen en het project zonder deze subsidie niet te realiseren is, onder voorwaarde dat de vergunning binnen twee jaar na het verlenen van de vergunning door de houder schriftelijk wordt ingetrokken.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en/of het vellen of doen vellen van een houtopstand

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

 

2.5.3.1.1

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij minimaal € 119,35 verschuldigd blijft.

2.5.3.1.2

het vellen of doen vellen van een houtopstand, als bedoeld in onderdeel 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van onderdeel 2.3.8 verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning  

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken, als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, van een omgevingsvergunning, niet zijnde een omgevingsvergunning voor een kapactiviteit , tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 

 

 

 

€ 189,40

2.6.2

Indien de omgevingsvergunning die ziet op kapactiviteiten wordt ingetrokken, als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, worden de verschuldigde leges, als bedoeld in onderdeel 2.3.8, verminderd met 50%.

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  

 

2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, wordt het tarief bepaald als bedoeld in 2.2.1.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.8.1

tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.805,00

2.8.2

tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 934,25

2.8.3

tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 934,25

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

 

€ 231,10

 

Hoofdstuk 10 Overig  

 

 

2.10

Reproductiekosten

De reproductiekosten voor een aanvraag om een omgevingsvergunning bedragen per

 

2.10.1

A4 of A3 formaat

€ 2,85

2.10.2

A2 formaat

€ 9,15

2.10.3

A1 formaat of groter

€ 13,95

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2  

 

Hoofdstuk 1 Horeca  

 

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 952,15

3.1.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 238,20

3.1.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 238,20

3.1.1.4

een melding, niet zijnde een melding als bedoeld in artikel 30 en artikel 30a van de Alcoholwet

€ 77,70

3.1.1.5

een ontheffing genoemd in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 119,20

Exploitatie openbare inrichting

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

3.1.2.1

exploitatievergunning genoemd in artikel 2:28 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela

Geen tarief

3.1.3

Indien een vergunning of melding als bedoeld in dit hoofdstuk niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van de leges verleend van:

50%

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten  

 

Organiseren evenement

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel (profiel C)

€ 83,85

3.2.1.2

een kleinschalig evenement met een laag risicoprofiel (profiel B)

€ 41,90

3.2.1.3

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, tweede lid, van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela (profiel A)

€ 41,90

Organiseren markt

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

3.2.2.1

vergunning genoemd in artikel 5:23 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela voor het organiseren van beurzen

Geen tarief

3.2.2.2

vergunning genoemd in artikel 5:13 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela voor het houden van een collecte of kledinginzameling

Geen tarief

3.2.2.3

vergunning genoemd in artikel 2:10 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela voor het plaatsen van voorwerpen ten behoeve van reclame

Geen tarief

3.2.2.4

vergunning genoemd in artikel 5:15 en 5:18 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela voor het innemen van een standplaats

Geen tarief

3.2.2.5

vergunning genoemd in artikel 2:10 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela voor het plaatsen van uitstallingen op of aan de openbare weg

Geen tarief

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven  

 

Vergunning seksbedrijf

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Pekela

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 2.515,90

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 2.515,90

3.4

Reserveren

 

 

Hoofdstuk 4 Kinderopvang  

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.4.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 1.149,40

3.4.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 523,30

3.4.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

€ 1.150,65

 

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen  

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.5.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de thans geldende Marktverordening (individuele vergunning):

Geen tarief

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet  

 

Ontheffing winkeltijden

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet en de thans geldende Winkeltijdenverordening Pekela

€ 174,25

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 174,25

3.6.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 174,25

3.6.4

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, lid 3 van de thans geldende Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing sluitingstijden horecabedrijf)

€ 238,20

 

Hoofdstuk 7 Toeslag bij laat aanvragen vergunning  

 

3.7.1

Voor de in deze titel opgenomen aanvragen geldt een verhoging bij te late indiening. Deze verhoging bedraagt:

 

3.7.1.1

25% indien er nog minimaal 75% rest van de wettelijke indieningstermijn

 

3.7.1.2

50% indien er nog minimaal 50% rest van de wettelijke indieningstermijn

 

3.7.1.3

75% indien er nog minimaal 25% rest van de wettelijke indieningstermijn

 

3.7.1.4

100% indien er minder rest dan 25% van de wettelijke indieningstermijn

 

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde besluit  

 

Niet benoemd besluit op aanvraag

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 88,85

 

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2022

 

 

De plaatsvervangende griffier,

 

 

 

 

W.E. Meffert

 

Naar boven