Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Wijchen 2023

De raad van de gemeente Wijchen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Wijchen 2023.

Artikel 1 Begripsbepaling

Standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel op de weekmarkt.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie de in artikel 2 bedoelde standplaats is toegewezen, dan wel degene die de in artikel 2 bedoelde standplaats inneemt.

Artikel 4 Tarief

  • 1.

    Het marktgeld bedraagt voor vaste standplaatsen € 23,25 per strekkende meter per kwartaal, vermeerderd met € 2,35 indien een luifel bij de standplaats wordt gebruikt, en vermeerderd met € 10,55 indien een auto/cabine bij de standplaats wordt geplaatst.

  • 2.

    Het marktgeld bedraagt voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen € 13,45 per marktdag of gedeelte daarvan.

  • 3.

    Het onder lid 1 bedoelde marktgeld wordt vermeerderd met € 4,05 per vaste standplaats per marktdag voor promotiedoeleinden.

  • 4.

    Voor het gebruik van elektriciteit per dag wordt een bedrag van € 4,05 (exclusief BTW) per aansluiting in rekening gebracht. Dit is alleen van toepassing voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen.

Artikel 5 Heffingstijdvak

  • 1.

    Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag.

  • 2.

    Voor vaste standplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Termijn van betaling

  • 1.

    Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen moet het marktgeld worden betaald bij uitreiking van de kennisgeving.

  • 2.

    Voor vaste standplaatsen moet het marktgeld worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2022' vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening marktgelden 2023”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022,

De griffier

A.B. Berendsen

de voorzitter,

R. Helmer-Englebert

Naar boven