Verordening op de heffing en de invordering van een vermakelijkhedenretributie 2023 gemeente Eersel

 

De raad van de gemeente Eersel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022, nummer R22.084.

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel c van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van een vermakelijkhedenretributie 2023

 

 

Artikel 1 Definities

 • Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder een

 • 1.

  Vermakelijkheid verstaan: een activiteit, waarbij wordt beoogd of mede beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemde of geschikte, voor eenieder na betaling toegankelijke inrichtingen, terreinen, wateren etc.

 • 2.

  Geobjectiveerde entreeprijs: de entreeprijs die moet worden betaald zonder rekening te houden met gratis verstrekkingen, sponsoring, kortingen en dergelijke.

 

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam vermakelijkhedenretributie worden rechten geheven ter zake van het geven van vermakelijkheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur wordt getroffen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die de vermakelijkheid geeft, dan wel degene voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid wordt gegeven.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De grondslag voor de heffing is het aantal bezoekers van de in artikel 1 bedoelde vermakelijkheid.

 • 2.

  Het tarief bedraagt 2 % van de geobjectiveerde entreeprijs (inclusief B.T.W.) per bezoeker.

 • 3.

  Bij minder dan 5000 bezoekers per dag wordt geen aanslag opgelegd.

 •  

 •  

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  Conform het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, vervallende zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

 

Artikel 7 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over het jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze heffing wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

De verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie 2022 vastgesteld op 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van de ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening vermakelijkhedenretributie 2023".

 •  

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2022

De raad van de gemeente Eersel

de griffier,

J.W.G. van Bree

de voorzitter,

drs. W.A.C.M. Wouters

Naar boven