Verordening op de heffing en invordering van bruggeld Maassluis 2023

De Raad van de gemeente Maassluis;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2022 tot het vaststellen van de tarieven belastingen en heffingen 2023, zaaknummer 352081;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van bruggeld Maassluis 2023

 

(Verordening bruggeld Maassluis 2023)

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam "bruggeld" wordt een recht geheven ter zake van het door de gemeente openen en geopend houden van de Havenbrug of de Schansbrug tot het doorlaten van een vaartuig.

Artikel 2. Belastingplicht

 • 1.

  Het bruggeld wordt geheven van de gezagvoerder, de schipper, de reder, de eigenaar van het vaartuig, degene die het vaartuig heeft gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van een van dezen optreedt.

 • 2.

  Onder gezagvoerder en schipper wordt verstaan hij die de feitelijke leiding over het vaartuig heeft.

 • 3.

  Onder reder of eigenaar wordt ook verstaan hij die tijdelijk het beheer over het vaartuig heeft.

Artikel 3. Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1.

  Het bruggeld bedraagt per vaartuig:

  één brug

  twee bruggen

  Maandag t/m vrijdag

  06.00 - 07.00 uur

  € 4,40

  € 8,80

  Maandag t/m vrijdag

  08.30 - 17.00 uur

  € 4,40

  € 8,80

  Maandag t/m vrijdag

  18.00 - 20.00 uur

  € 4,40

  € 8,80

  Maandag t/m zondag

  20.00 - 06.00 uur

  € 4,40

  € 8,80

  Zaterdag

  08.00 - 21.00 uur

  € 4,40

  € 8,80

  Zondag

  20.00 - 21.00 uur

  € 22,10

  € 44,20

 • 2.

  Voor sleepboten die een vaartuig slepen, waarvoor bruggeld is verschuldigd, is de helft van de in het eerste lid bedoelde tarieven verschuldigd.

 • 3.

  Tussen 20.00 uur en 06.00 uur vindt een brugopening alleen plaats in noodgevallen c.q. onvoorziene omstandigheden. Of er sprake is van een noodgeval c.q. onvoorziene omstandigheid is ter beoordeling van de havenmeester.

 • 4.

  Op een doordeweekse dag is er tussen 06.00 uur en 07.00 uur en tussen 18.00 uur en 20.00 uur alleen een brugopening op afroep mogelijk. Het verzoek dient minimaal drie uur van te voren te worden doorgegeven. Deze opening is alleen voor de beroepsvaart bedoeld.

 • 5.

  In de periode van 16 april tot en met 15 oktober kunnen de bruggen op zaterdag en zondag geopend worden tussen 08.00 uur en 20.00 uur. Deze brugopeningen vinden alleen op afroep plaats. Voor de zaterdagopening geldt dat het verzoek daartoe de vrijdag ervoor uiterlijk om 16.30 uur moet zijn gedaan. Voor een brugopening op zondag dient het verzoek minimaal drie uur van te voren worden doorgegeven. In de periode van 16 oktober tot en met 15 april worden de bruggen van de gemeente op zaterdag alleen geopend tussen 08.00 uur en 09.00 uur en op zondag tussen 20.00 uur en 21.00 uur.

 • 6.

  De bruggen van de gemeente worden op algemene erkende feestdagen, buiten de periode 16 april tot en met 15 oktober, niet geopend.

Artikel 4. Vrijstellingen

Het recht wordt niet geheven van:

 

 • 1.

  oorlogsschepen;

 • 2.

  museumschepen;

 • 3.

  pleziervaartuigen;

 • 4.

  vaartuigen in directe dienst van de gemeente Maassluis;

 • 5.

  hospitaalschepen, vaartuigen van het Rode Kruis en vaartuigen, erkend als uitsluitend gebezigd en uitgerust voor een godsdienstige, menslievende of wetenschappelijke bestemming;

 • 6.

  vaartuigen, die anders dan wegens plaatsgebrek in de buitenhaven op last van de daartoe bevoegde ambtenaar aan de andere zijde van een brug ligplaats moeten nemen;

 • 7.

  vaartuigen die deelnemen aan de Furieade.

Artikel 5. Ontstaan van de belastingschuld

Het bruggeld is verschuldigd op het tijdstip waarop de werkzaamheden tot het openen van een brug een aanvang nemen.

Artikel 6. Wijze van heffing en termijn van betaling

 • 1.

  Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de in lid 1 bedoelde kennisgeving.

 • 3.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moet het recht -in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990- worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het derde lid gestelde termijn.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van bruggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van bruggeld.

Artikel 9. Overgangsrecht

De ‘Verordening bruggeld Maassluis 2022’ van 14 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening bruggeld Maassluis 2023’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 20 december 2022,

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

dr. T.J. Haan

Naar boven