Ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Jachtlustweg 55

Met ingang van 23 december 2022 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Jachtlustweg 55 met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het perceel Jachtlustweg 55 te Wijckel vormt het plangebied van dit bestemmingsplan. Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente De Fryske Marren, maar grenst aan de bebouwde kom van Balk. Het plangebied is afgestemd op het kadastrale perceel nummer 3701, sectie M van de kadastrale gemeente Balk.

Doel

Op het perceel Jachtlustweg 55 te Wijckel zijn plannen om een tweede woning mogelijk te maken. Op basis van het voorheen geldende bestemmingsplan 'Balk Zuidelijke Randweg' was dit reeds toegestaan, maar deze mogelijkheid bestaat in het huidige bestemmingsplan 'Balk - Zuid 2017' niet meer. De ontstane situatie heeft ertoe geleid dat voor de eigenaar van het perceel planschade is ontstaan. Ter compensatie hiervan heeft de gemeente besloten om de planschade in natura te vergoeden. In dit geval door de mogelijkheid te herstellen om ter plaatse een tweede woning mogelijk te maken.

Hiernaast bestaat al enige tijd de wens om de bestaande woning uit te breiden, waarbij de bestaande karakteristieke uitstraling van de woning behouden blijft. Het vigerende bestemmingsplan verzet zich tegen deze uitbreiding. De gemeente heeft deze plannen echter positief beoordeeld en wenst hieraan medewerking te verlenen door het bouwvlak van de bestaande woning te vergroten.

De beoogde plannen zijn niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch-planologisch kader.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Jachtlustweg 55 met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Jachtlustweg 55 met bijbehorende stukken te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is: NL.IMRO.1940.BPBLK22JACHTLUST55-ON01.

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over deze stukken indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling.

Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure.

Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Jachtlustweg 55

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 20 december 2022

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven