Subsidieregeling Sociaal Beleid 2023

Zaaknummer: 96640-2022

Datum: 13 december 2022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Overwegende:

gelet op het bepaalde in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Raalte 2014;

 

Besluiten:

de nadere regeling ‘Subsidieregeling Sociaal Beleid 2023’ vast te stellen en deze in werking te laten treden op 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling Sociaal Beleid 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022,

 

De secretaris,

Monique van Esterik

De voorzitter.

Martijn Dadema

 

Inleiding

Algemeen

De gemeente Raalte wil met haar subsidiebeleid gewenste maatschappelijke doelstellingen en effecten realiseren voor haar inwoners. De Algemene subsidieverordening Raalte 2014 (Asv) biedt een algemeen juridisch kader voor subsidieverstrekking door de gemeente Raalte. De verordening is een algemeen verbindend voorschrift: de bepalingen gelden volledig en voor alle betrokken partijen. De subsidieregeling geeft aan welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. In deze regels wordt de vertaalslag gemaakt van het vigerende beleid naar subsidieregels. De subsidieregeling geeft een kader voor waarderingssubsidies, budgetsubsidies en eenmalige subsidies van de gemeente Raalte op sociaal en maatschappelijk terrein.

 

In de Subsidieregeling van de verschillende subsidies staan het doel, de subsidieerbare activiteiten of criteria, de verdelingsmaatstaf, de berekeningswijze en eventuele aanvullende voorwaarden vermeld.

 

Subsidieplafond

De subsidie valt binnen de kaders van de gemeentebegroting. De te verlenen subsidie kan niet hoger zijn dan het plafond dat hiervoor is vastgesteld. Daar waar de gemeente een bijdrage ontvangt van het Rijk of andere overheden voor op basis van deze Subsidieregeling sociaal beleid subsidiabele activiteiten, maakt die (Rijks)bijdrage deel uit van het subsidieplafond. In de subsidieplafonds is geen rekening gehouden met een aantal sectorspecifieke cao-afspraken en met volumestijging. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen kan bij gegronde onderbouwing van sectorspecifieke cao-stijging/volumestijging afgeweken worden op de vastgestelde subsidieplafonds.

 

Art. 5 Asv bepaalt dat de raad onder omstandighedensubsidieplafonds kan verlagen en dat een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld onder voorwaarden wordt verleend.

 

Cofinanciering

Het is niet mogelijk om subsidies uit deze regeling te combineren of te stapelen. Het is mogelijk om subsidie vanuit één subsidiehoofdstuk of -paragraaf aan te vragen.

 

Modernisering subsidieverstrekking

De gemeente wil voor haar inwoners de komende periode nog meer inzetten op een zo doelmatige- en doeltreffende verstrekking van middelen, om zo de gewenste maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Een van de vragen is of de gemeente voldoende opgave gestuurd te werk gaat, en hoe deze vraag zich verhoudt tot de huidige manier van subsidieverstrekking. Ook wil de gemeente nog meer dan in voorgaande jaren inzetten op het in samenhang beoordelen van aanvragen van instellingen. Op sommige beleidsterreinen gaat een veranderde subsidieverstrekking eerder in werking treden dan op andere beleidsterreinen.

 

Transformatie sociaal domein

Als gemeente Raalte werken we, samen met inwoners, aanbieders en andere maatschappelijke partners, aan de transformatie in het sociaal domein. In het Transformatieplan ‘Doen wat nodig is voor onze inwoners!’ hebben we de volgende drie uitgangspunten vastgesteld:

 • 1.

  Het perspectief van de inwoner is ons uitgangspunt – Dit betekent dat we redeneren vanuit de vraag van de inwoner, niet ons aanbod;

 • 2.

  We zorgen voor een vast en vertrouwd aanspreekpunt per inwoner – Dit betekent dat de inwoner zelf kiest bij wie dit is, binnen of buiten de gemeente;

 • 3.

  We doen wat nodig is, ook als we daarvoor buiten de gebaande paden moeten treden – Dit betekent dat we de ruimte die de wet ons biedt benutten.

 

We verwachten van de gesubsidieerde maatschappelijke organisaties dat zij zich aansluiten bij deze uitgangspunten en een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van dit plan. In het beleidsplan Sociaal Domein staat nader uitgewerkt wat dit volgens ons voor de gesubsidieerde maatschappelijke organisaties betekent.

 

1. Onderwijs en jeugdpreventie

1.1 Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

 

Doelstelling subsidie

Het realiseren van een aanbod Voorschoolse educatie voor jonge kinderen met een (taal)achterstand dat tenminste voldoet aan artikel 166, eerste en tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en dat voldoet aan de kwaliteitseisen Voorschoolse educatie (VE) van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vastgesteld op 7 juli 2010, en zoals nadien gewijzigd.

 

Subsidiabele activiteiten

Voorschoolse educatie dat voldoet aan het Besluit Basisvoorwaarden Voorschoolse Educatie en het plan VVE Salland en het bijbehorende handboek. In dit plan en handboek zijn de afspraken die gemaakt zijn over de doelgroep, het bereik, doorgaande lijn, resultaatafspraken en ouderparticipatie beschreven. Voorschoolse educatie is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, waarvoor de jeugdarts van de GGD-IJsselland een brief met VVE-toekenning heeft ondertekend omdat is vastgesteld dat zij tot de doelgroep VVE behoren zoals omschreven in het plan VVE-Salland. Het aanbod voorschoolse educatie aan een VVE-doelgroepkind mag zijn verspreid over maximaal 2 locaties als de locatie in de woonkern van het doelgroepkind vanwege het geringe aantal kinderen < 4 dagdelen of <16 uur per week open kan zijn.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De subsidie bestaat tenminste uit een bedrag per VE-kind, voor:

 • 1.

  10,5 uur extra gratis Voorschoolse educatie per week – bovenop het reguliere aanbod van 5,5 uur peuteropvang op een VE-locatie - met een maximum van 420 uur per jaar tegen de geldende uurprijs VE zoals die is vastgesteld door B&W.

 • 2.

  B&W stellen jaarlijks voor 1 december voorafgaand aan het subsidiejaar, de maximale uurprijs VE en het te behalen VE-bereik -uitgedrukt in VE-plaatsen- vast. Dit aantal is gebaseerd op het aantal VE-doelgroepkinderen dat in het voorgaande jaar heeft deelgenomen aan de voorschoolse educatie en is tenminste gelijk aan het minimumaantal VE-doelgroepkinderen dat voor de doeluitkering Onderwijsachterstandbeleid (OAB) een VE-aanbod moet krijgen.

Bij meerdere subsidieontvangers met een aanbod Voorschoolse educatie in één kern/voedingsgebied, dat aan dit toetsingskader voldoet, worden de aanvragen in volgorde van het hoogste tot het laagste aantal geplaatste VE-kinderen in de afgelopen drie jaar gehonoreerd, totdat het door B&W vastgestelde maximumaantal VE-plaatsen is bereikt.

 

Aanvullende voorwaarden

Een aanvraag voor budgetsubsidiëring gaat vergezeld van:

 • 1.

  een samenwerkingsovereenkomst tussen de subsidieaanvrager met de basisschool/scholen in het VVE-cluster waar de VE-peuters naar uitstromen waarin partijen in ieder geval hebben vastgelegd:

  • hoe zij de “warme overdracht” van de VVE-doelgroeppeuters van de voorschoolse voorziening aan de basisschool invullen binnen de kaders van het VVE-plan Salland.

  • hoe zij zorg dragen voor de resultaatafspraken ten aanzien van “monitoring en evaluatie”” van de VVE-doelgroepkinderen door de basisschool zoals opgenomen in het VVE-plan Salland.

 • 2.

  een (meerjarig) activiteitenplan waarin zijn opgenomen:

  • een overzicht van het totaal aantal deelnemers per VE-locatie in de afgelopen 3 jaar en het verwachte aantal VE-doelgroepkinderen voor de komende 3 jaar zoals geformuleerd in het VVE-plan Salland;

  • een (jaarlijks) opleidingsplan voor pedagogisch medewerkers in voorschoolse educatie;

  • de wijze en activiteiten waarmee ouderbetrokkenheid beleid wordt gestimuleerd en vormgegeven;

  • de afspraken met de bibliotheek voor de wijze van ondersteuning aan de doelgroepkinderen;

  • de wijze waarop de kwaliteit van de aangeboden VE wordt gerealiseerd en geborgd (intern cyclisch systeem van kwaliteitszorg);

  • de wijze waarop de warme overdracht aan de basisscholen en de tussenevaluatie met CJG van de VVE-doelgroepkinderen worden gerealiseerd inclusief de gemiddeld benodigde ureninzet (buiten de groepsuren) per VE doelgroepkind.

 • 3.

  een (product)begroting van baten en lasten specifiek voor de voorschoolse educatie waarin de inzet van eigen middelen wordt aangegeven.

 

Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger is verplicht een aparte financiële administratie van baten en lasten voor voorschoolse educatie te voeren, die is afgescheiden van de administratie voor peuterwerk.

 

Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. Dit wordt als volgt berekend:

 • Het gemiddeld aantal VE-plaatsen van het voorgaande jaar of het door B&W vastgestelde maximum aantal VE-plaatsen, maal de door het college vastgesteld maximum uurprijs VE voor de grote kern maal 420 uur per jaar.

 • Deze begroting wordt gedekt door de doeluitkering, OAB-middelen, die de gemeente Raalte jaarlijks van de Rijksoverheid ontvangt.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Kinderopvangorganisaties die:

 • een aanbod voorschoolse educatie hebben dat voldoet aan de omschrijving van de subsidiabele activiteiten;

 • staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang als VVE-locatie.

 

1.2 Onderwijs- en leerlingbegeleiding

 

Doelstelling subsidie

Het ondersteunen van scholen bij de uitvoering van de leerlingenzorg.

 • Het in het kader van de implementatie van Passend Onderwijs realiseren van een sluitende en doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van de voorschoolse periode tot en met het basisonderwijs.

 • Het inzetten van een zo breed mogelijk instrumentarium om maatwerk in de ondersteuning van zorgleerlingen te kunnen bieden.

 

Subsidiabele activiteiten

 • Begeleiding van en onderzoek naar individuele leerlingen;

 • De inzet van orthopedagogen op scholen;

 • De inzet van een orthopedagoog binnen het samenwerkingsverband en Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT);

 • De inzet van orthopedagogen ten behoeve van het verbeteren van de doorgaande lijn tussen de voorschool en vroegschool en tussen primair en voortgezet onderwijs;

 • Met gemeente, CJG/ ketenpartners wordt aansluiting van schoolinterne ondersteuning op schoolexterne hulp en zorg gerealiseerd op basis van een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en zorgstructuur (preventie, signalering, beoordeling, toewijzing, ondersteuning/hulpaanbod);

 • De inzet van een orthopedagoog binnen het team jonge risicokind;

 • Vormen van lichte en zware ondersteuning van leerlingen;

 • Het aanbieden van ondersteuningsvormen zoals een handicap specifieke expert of andere specialisaties ten behoeve van ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘onderwijsbegeleidingsdienst’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die scholen ondersteunen bij het inzetten van passend onderwijs.

 

1.3 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

 

Doelstelling subsidie

Uitvoering van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de afstemming tussen technisch onderwijs en technische bedrijven, zowel kwantitatief als kwalitatief.

 

Subsidiabele activiteiten

 • Techniekdag Onderwijs Salland;

 • Werven leerbedrijven t.b.v. 3e en 4e jaars vmbo-leerlingen (Ondernemend Technisch Onderwijs);

 • Techniek en science activiteiten voor basisschoolleerlingen;

 • Bedrijfsgerichte activiteiten voor havo/vwo leerlingen;

 • Stimuleren en ondersteunen technisch onderwijs en techniekdocenten.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen het Platform Techniek Salland en de gemeente. De subsidie wordt voor 3 jaar toegekend.

 

Aanvullende voorwaarden

 • De activiteiten worden bepaald en uitgevoerd op basis van behoeften onderwijs en bedrijven.

 • De activiteiten worden bekostigd op basis van cofinanciering, ook door het bedrijfsleven.

 • Budgetsubsidie voor 3 jaar blijft onder de €10.000,-. Er hoeft geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden ingediend. De subsidieverlening is tevens de vaststelling.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Platform Techniek Salland

 

1.4 Volwasseneducatie (Wet Educatie Beroepsonderwijs)

 

Doelstelling subsidie

De doelstelling van de volwasseneducatie is het bevorderen van de basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal van de minst weerbare groepen met als prioritaire doelgroepen uitkeringsgerechtigden en laaggeletterden

 

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten gericht op het bevorderen van de Nederlandse taal, het lezen en schrijven, voor volwassenen (>18 jaar), met als prioritaire doelgroepen uitkeringsgerechtigden en laaggeletterden.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangt de gemeente Raalte via centrumgemeente Zwolle jaarlijks een rijksbijdrage voor educatieve activiteiten voor volwassenen. Deze educatieve middelen maken deel uit van het Participatiebudget. De gemeente Raalte sluit aan bij de regionale afspraken voor het non-formeel onderwijs. Binnen de gemeente wordt het non-formeel onderwijs aangeboden door het Taalpunt Raalte, het Taalpunt heeft een meerjarenplan 2018-2021 waarin afspraken en doelstellingen zijn benoemd.

Voor zowel het non formele als het formele aanbod wordt de inhoud van het traject afgestemd op het niveau en de leerdoelen van de cursisten. Het aanbod wordt afgesloten met een bewijs van deelname of met een certificaat met daarop het niveau van de training.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

 • Stichting Landstede Educatie;

 • Taalpunt Raalte;

 • Stichting Bibliotheek Salland.

 

1.5 Peuterwerk

 

Doelstelling subsidie

Het peuterwerk is een algemeen toegankelijke voorziening voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die bevordert dat de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind zoveel mogelijk tot ontplooiing komen met als eerste doel dat kinderen een goede start kunnen maken met het basisonderwijs. Dit wordt bereikt door kinderen al spelend, zowel individueel als in groepsverband, te laten leren en zich te ontwikkelen waarbij ze in hun spel en ontwikkeling gericht worden gevolgd, geobserveerd en gestimuleerd.

 

Subsidiabele activiteiten

Een aanbod van maximaal 220 uur peuterwerk per jaar aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor kindercentra zoals neergelegd in de “Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)” en de kwantitatieve en kwalitatieve vereisten en bijzondere voorwaarden zoals overeengekomen in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

 • 1.

  De subsidie bestaat uit een budget voor:

  • a.

   een genormeerde uurprijstoeslag voor het verwachte aantal bezette peuterplaatsen zoals opgegeven bij de subsidieaanvraag.

  • b.

   een inkomensafhankelijke uurprijsreductie volgens de tabel voor kinderopvangtoeslag voor de ouders die aantoonbaar geen kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst kunnen krijgen.

 • 2.

   

  • a.

   B&W stellen jaarlijks voor 1 december voorafgaand aan het subsidiejaar, de maximale uurprijs peuterwerk en het maximum aantal peuterplaatsen per kern/ voedingsgebied, waarvoor een genormeerde uurprijstoeslag kan worden toegekend, vast.

  • b.

   Bij de vaststelling van de maximale uurprijzen voor een genormeerde uurprijs toeslag, kunnen B&W een differentiatie toepassen voor het peuterwerkaanbod in Raalte dorp en Heino en het peuterwerkaanbod in de overige kernen.

 • 3.

  Bij meerdere subsidieaanvragers met een peuterwerkaanbod in één kern/voedingsgebied dat aan dit subsidietoetsingskader voor peuterwerk voldoet, worden de aanvragen in volgorde van het hoogste tot het laagste aanbod in peuterplaatsen gehonoreerd, totdat het door B&W vastgestelde maximum aantal peuterplaatsen voor de genormeerde uurtoeslag is bereikt.

 • 4.

  Het budget voor de genormeerde uurprijstoeslag wordt per subsidieaanvrager verleend op basis van:

  • a.

   het werkelijke uur prijsverschil tussen het maximale uurtarief kinderopvangtoeslag dat door de belastingdienst wordt bepaald en de maximale uurprijs die B&W voor de kern/voedingsgebied hebben vastgesteld.

  • b.

   maximaal 220 uren peuteropvang per jaar per bezette peuterplaats.

  • c.

   het verwachte aantal bezette peuterplaatsen zoals opgegeven bij de subsidieaanvraag voor zover daarmee het maximum aantal peuterplaatsen waarvoor deze toeslag kan worden toegekend, niet wordt overschreden.

 • 5.

   

  • a.

   Het budget voor de inkomensafhankelijke uurprijsreductie wordt verleend op basis van:

   • het verwachte aantal bezette peuterplaatsen door peuters waarvan de ouders aantoonbaar geen Kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst kunnen vragen, zoals opgegeven in de subsidieaanvraag

   • maal de maximale kinderopvangtoeslag per uur in het subsidiejaar bij een gemiddeld toetsingsinkomen van € 28.000,-

  • b.

   De verleende budgetsubsidie voor de inkomensafhankelijke uurprijsreductie wordt periodiek, zoals afgesproken in de budgetovereenkomst, op declaratiebasis aan de subsidie aanvrager uitbetaald.

  • c.

   De subsidieontvanger declareert over de overeengekomen periode voor alle peuters waarvan de ouders aantoonbaar geen KO kunnen aanvragen bij de Belastingdienst.

   • De toegekende inkomensafhankelijke uurprijsreductie die gelijk is aan de Kinderopvangtoeslag, die de ouder(s) van de peuter anders op basis van het (gezins)inkomen via de Belastingdienst had(den) gekregen.

   • Het aantal genoten peuteropvanguren gedurende de declaratieperiode, waarbij per peuter niet meer dan 220 uur per jaar kan worden gedeclareerd.

 

Aanvullende voorwaarden

 • 1.

  De subsidieontvanger doet bij de aanvraag opgave van:

  • a.

   het aantal beschikbare peuterplaatsen/ peutergroepen;

  • b.

   het verwachte totaal aantal bezette peuterplaatsen;

  • c.

   het verwachte aantal bezette peuterplaatsen door peuters waarvan de ouders aantoonbaar geen Kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst kunnen vragen;

  • d.

   de uurprijs die in het subsidiejaar geldt voor peuterwerk en voor kinderdagopvang;

  • e.

   de wijze waarop hij bilateraal en in netwerkverband overlegt met het CJG die belast is met de toeleiding van peuters naar voorschoolse voorzieningen;

  • f.

   een productbegroting van baten en lasten specifiek voor het product peuterwerk waarin de inzet van eigen middelen wordt aangegeven.

 • 2.

  De subsidieontvanger overlegt bij de aanvraag een samenwerkingsovereenkomst met de basisschool/scholen waar 95% van de peuters naar uitstroomt, waarin afspraken zijn opgenomen welke gegevens en hoe deze gegevens worden overgedragen als de peuters van de peuteropvang naar de betreffende basisschool/scholen gaan.

 

Wijze van betaling/bevoorschotting en definitieve vaststelling van de budgetsubsidie

Voor het beschikbaar stellen, definitief vaststellen en afrekenen van de subsidie worden, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening in de subsidieverleningsbeschikking eisen en voorwaarden opgenomen.

 

Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • De subsidieontvanger is verplicht een aparte financiële administratie van baten en lasten voor peuterwerk te voeren, die is afgescheiden van eventuele andere kinderopvangproducten zoals Kinderdagopvang en/of Buitenschoolse opvang/Gastouderopvang.

 • De subsidieontvanger dient bij aanmelding van een peuter waarvan de ouders aangeven dat zij geen kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst kunnen aanvragen, een inkomensverklaring te vragen voorzien van bewijsmateriaal, waaruit dit blijkt en een administratie/registratie van deze inkomensverklaringen bij te houden.

 

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Kinderopvangorganisaties met een peuterwerkaanbod dat voldoet aan de omschrijving van de subsidiabele activiteiten die staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

1.6 Preventie jeugdcriminaliteit

 

Doelstelling subsidie

Preventie van jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders.

 

Subsidiabele activiteiten

Onderhoud werkrelaties, deelname aan relevante netwerken, informatie en advies aan gemeente, voorlichtingslessen op basis- en voortgezet onderwijs over thema’s gerelateerd aan veiligheid, criminaliteit, pesten, vuurwerk (deze worden uitgevoerd op basis van signalen/ vragen, zoals opgenomen in het collectieve activiteitenplan jeugd), uitvoering van leer- en maatprojecten.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het ‘subsidieplafond Haltproject’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit. De afspraken worden jaarlijks vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die zich inzetten voor preventie van jeugdcriminaliteit en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders.

 

2. Welzijn en leefbaarheid

 

Versterken van sociale samenhang in én leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Ontmoetingen en activiteiten door en voor de buurt dragen bij aan een sterke(re) sociale basis in de buurten van de gemeente. Een stevige sociale basis zorgt ervoor dat meer mensen meedoen, het naar hun zin hebben en omkijken naar anderen. Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor de versterking van de vitaliteit van de kernen.

 

2.1 Sociaal Werk

 

Doelstelling subsidie

Doelstelling van het Sociaal Werk is: het activeren, stimuleren en toerusten van individuen en groepen waardoor zij optimaal in staat zijn te participeren aan en te functioneren in de samenleving.

 

Subsidiabele activiteiten

Een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen:

 • Het vergroten van ontplooiingsmogelijkheden van mensen, het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie om te voorkomen dat mensen in een achterstandssituatie komen.

 • Het bieden van mogelijkheden aan personen die in een achterstandssituatie zitten om de sociale positie te verbeteren.

 • Deze bijdrage bestaat uit het aanbieden van concrete activiteiten om doelstellingen te realiseren op het gebied van de volgende thema’s: Opbouwwerk (signaleren, preventie, educatie, ondersteunen); Preventie en veiligheid; Sociale activering, integratie en verbinding; Vrijwilligerswerk en participatie; Zelfredzaamheid bevorderen. Deze thema’s zijn voor alle doelgroepen en leeftijden, waarbij per thema specifiek of extra aandacht kan zijn voor een bepaalde doelgroep (jongeren, ouderen, kwetsbare doelgroepen, etc.)

 • Voor het realiseren van de doelstellingen wordt zoveel als mogelijk samenwerking gezocht met andere instellingen en zoekt de stichting actief naar externe financieringsmogelijkheden voor het realiseren van de activiteiten.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het ‘subsidieplafond Sociaal Cultureel Werk’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die zich actief inzetten voor het activeren, stimuleren en toerusten van individuen en groepen (waaronder vrijwilligers) waardoor zij optimaal in staat zijn te participeren aan en te functioneren in de samenleving.

 

2.2 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

 

Doelstelling subsidie

Het bevorderen en ondersteunen van organisaties die enkel met behulp van vrijwilligers recreatieve activiteiten voor jeugdigen van 4-18 jaar organiseren die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van recreatieve activiteiten voor jeugdigen van 4-18 jaar door scoutingverenigingen en de speeltuinvereniging Blekkerhoek.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening

De subsidie voor scoutingverenigingen bestaat uit:

 • 1.

  een bedrag van € 39,05 per betalend jeugdlid per jaar;

 • 2.

  Voor de speeltuinvereniging Blekkerhoek geldt een bedrag van € 5,88 per betalend gezin.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen organisaties zich op grond van hun statuten, stichtingsakte of reglement zonder winstoogmerk bezig te houden met het (in groepsverband) ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten gericht op ontspanning en ontplooiing van jeugdigen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar.

 • 2.

  Organisaties en instellingen die voldoen aan het gestelde onder 1. moeten tevens:

  • a.

   binnen de gemeente gevestigd of werkzaam zijn en een ledenbestand hebben waarvan tenminste 2/3 deel woonachtig is in de gemeente Raalte;

  • b.

   een minimum aantal van 20 betalende jeugdleden tot 18 jaar hebben. Voor het bepalen van de leeftijdsgrens wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar; Voor de speeltuinvereniging geldt een minimumaantal van 100 betalende gezinnen;

  • c.

   zijn aangesloten bij een landelijke en/of regionale organisatie op het terrein van het jeugd en jongerenwerk;

  • d.

   niet eenzijdig gericht zijn op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijk vormen, dan wel behoren tot een bedrijf, onderwijsinstelling of anders gerichte organisatie met een besloten karakter. Evenmin moeten de activiteiten van de organisatie uitsluitend of nagenoeg uitsluitend hun doel hebben in de kerkelijke erediensten of verbreiding van godsdienstige overtuiging.

  • e.

   een minimumcontributie van € 65,- per lid per jaar heffen (dit geldt niet voor de speeltuinvereniging);

  • f.

   bij de subsidieaanvraag (naast het activiteitenplan) een ledenlijst en een overzicht van de contributie overleggen (van het voorafgaande jaar).

 • 3.

  Organisaties die zich richten op activiteiten voor gehandicapten hoeven niet te voldoen aan het gestelde onder lid 2a en b.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillig jeugd- en jongerenwerk”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Scoutingverenigingen en speeltuinverenigingen die enkel met behulp van vrijwilligers recreatieve activiteiten voor jeugdigen van 4-18 jaar organiseren.

 

2.3 Vrijwillig ouderenwerk

 

Doelstelling subsidie

Het door vrijwilligersorganisaties vervullen van diverse activiteiten gericht op de uitvoering van een aantal welzijnsvoorzieningen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten gericht op de vrijwillige uitvoering van een aantal welzijnsvoorzieningen.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening

De hoogte van de subsidie is gebaseerd op een collegebesluit van 23 december 2021. Aan de Stichting Ouderenwerk Heino wordt een subsidie van € 9.816,76 verstrekt. Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2023.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillig ouderenwerk”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting Ouderenwerk Heino

 

2.4 Vrijwillige ouderensociëteiten

 

Doelstelling subsidie

Het organiseren van soosactiviteiten ter bevordering van maatschappelijke deelname van ouderen en ter voorkoming van isolement.

 

Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van activiteiten voor ouderen door Bejaardensociëteit 3e jeugd, bejaardensociëteit Lierderholthuis en ouderensociëteit Laag Zuthem.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening

Een bedrag van € 354,- per organisatie en een bedrag van € 4,12 per lid.

Genoemd bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillige ouderensociëteiten”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

 • Bejaardensociëteit 3e jeugd;

 • Bejaardensociëteit Lierderholthuis;

 • Ouderensociëteit Laag Zuthem.

 

2.5 Leefbaarheid buurten en dorpen

 

Doelstelling subsidie

Het mogelijk maken van sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kernen Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Nieuw Heeten en Mariënheem.

 

Subsidiabele activiteiten

 • 1.

   

  • a.

   Activiteiten met een algemeen toegankelijk karakter, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp.

  • b.

   Het leveren van een financiële bijdrage aan de instandhouding van buurthuizen (in die kernen die een buurthuis hebben.

 • 2.

  Kindervakantieweek

 • 3.

  Naschoolse activiteiten

 • 4.

  Jeugdsoos

 • 5.

  Ouderen

 • 6.

  Ondersteuning vrijwilligers

 • 7.

  Jaarwisseling

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023.

 

Plaatselijk belang

Leefbaarheid algemeen

Kinder-vakantie

Week

Naschools

Jeugdsoos

Ouderen

Ondersteuning vrijwilligers

Jaarwisseling

Totaal

Broekland

€ 5.952,24

€ 1.194,73

€ 1194,73

€ 1.493,69

€ 2.091,59

€ 1.194,73

€ 392,17

€ 13.513,88

Nieuw-Heeten

€ 5.952,24

€ 1.194,73

€ 1.194,73

€ 1.493,69

€ 1.672,62

€ 1.194,73

€ 392,17

€ 13.094,91

Luttenberg

€ 5.952,24

€ 1.194,73

€ 1.194,73

€ 1.493,69

€ 1.851,57

€ 1.194,73

€ 392,17

€ 13.273,86

Heeten

€ 5.952,24

€ 1.194,73

€ 1.194,73

€ 1.493,69

€ 2.150,52

€ 1.194,73

€ 392,17

€ 13.572,80

Mariënheem

€ 5.952,24

€ 1.194,73

€ 1.194,73

€ 1.493,69

€ 1.613,69

€ 1.194,73

€ 392,17

€ 13.035,98

Lierderholthuis

€ 5.952,24

€ 1.194,73

€ 1.194,73

€ 1.493,69

€ 1.194,73

€ 392,17

€ 11.422,29

Laag Zuthem

€ 5.952,24

€ 1.194,73

€ 1.194,73

€ 1.493,69

€ 1.194,73

€ 392,17

€ 11.422,29

Heino

€ 5.952,24

€ 1.194,73

€ 1.194,73

€ 1.493,69

€ 1.194,73

€ 1.194,73

€ 12.224,85

 

Aanvullende voorwaarden

De instellingen leggen jaarlijks schriftelijk verantwoording af over de besteding van de subsidie in het format dat is ontwikkeld. Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie leefbaarheid buurtdorpen”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

De verenigingen voor Plaatselijk Belang in de dorpen Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Nieuw Heeten en Mariënheem.

 

2.6 Inwonersinitiatieven

 

Doelstelling subsidie

 • Het ondersteunen van ontwikkeling en realisering van projecten en activiteiten van inwoners van de gemeente Raalte

 • Ontwikkeling en realisering van initiatieven ter bevordering van de sociale leefbaarheid in een wijk en/of dorp.

 

Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

 • De subsidiebijdrage is maximaal € 5.000,-

 • De subsidiebijdrage is maximaal 50% van de projectkosten;

 

Aanvullende voorwaarden

 • De activiteit / het project draagt bij aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale infrastructuur van het betreffende dorp of de betreffende buurt;

 • Er is aantoonbaar draagvlak van een brede groep inwoners;

 • De subsidie mag niet ten goede komen aan een besloten groep, het initiatief dient een algemeen belang;

 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage in de vorm van geld en/of vrijwilligerswerk / zelfredzaamheid en/of locatie en/of materialen;

 • Alleen eenmalige kosten voor het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van de activiteit/project/voorziening komen voor subsidie in aanmerking. Structurele kosten met betrekking tot het in stand houden van de voorziening na realisatie, exploitatie en/of onderhoud komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • Er is in het plan aangegeven hoe de initiatiefnemer de financiële duurzaamheid van het initiatief zal waarborgen na afloop van de subsidie, zoals beheer en onderhoud. Advies hierover kan onderdeel vormen van de aanvraag voor subsidie.

 • De voorziening of de realisatie ervan mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid.

 • Kosten voor buurtfeesten, consumpties e.d. komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

 • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project/ de realisatie van de activiteit.

 

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie inwonersinitiatieven”.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

 

Wijze van verdeling

Subsidieaanvragen worden afgehandeld op volgorde van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

 

2.7 Oranjeverenigingen

 

Doelstelling subsidie

Het (mede) mogelijk maken van de organisatie van volksfeesten ten behoeve van de bevolking van één of meer kernen van de gemeente Raalte.

 

Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van festiviteiten op koningsdag en bevrijdingsdag.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De subsidie bestaat uit:

 • een vast bedrag van € 0,09 per inwoner van de kern(en) waarvoor festiviteiten op Koningsdag en Bevrijdingsdag worden georganiseerd;

 • eens in de vijf jaar (voor het eerst weer in 2025): 50% van de kosten van een groot siervuurwerk op Bevrijdingsdag tot een maximum subsidiebedrag van € 2.828,78.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2023 en gaat uit van het aantal inwoners op de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie Oranjeverenigingen”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Oranjeverenigingen.

 

2.8 Raalter Uitdaging

 

Doelstelling subsidie

Matches realiseren tussen bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties door middel van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren. De Raalter Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties en brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar.

 

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten gericht op het bevorderen van maatschappelijk betrokken ondernemen en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

 

Subsidievorm

Budgetssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvullende voorwaarden

De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

De Raalter Uitdaging.

 

3. Kunst en cultuur

 

Doel

Een zichtbaar en samenhangend cultureel aanbod dat Raalte aantrekkelijk maakt, waarin de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld, waarin iedereen meedoet en waarin cultuur een belangrijke verbindingsfactor is. Hierbij richten wij ons op de kracht en kwaliteiten van het lokale aanbod.

 

3.1 Kunstbeoefening door amateurs

 

Doelstelling subsidie

Het stimuleren van amateurkunst.

 

Subsidiabele activiteiten

Het beoefenen van amateurkunst in groepsverband, zonder winstoogmerk.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

 • 1.

  Een bedrag per contributie betalend jeugdlid, waarvan de hoogte bepaald wordt door de tak van kunstbeoefening:

  • a.

   Voor muziek (harmonieorkesten, fanfarekorpsen, drumbands, twirl-marjorettegroep) € 52,30 per jeugdlid

  • b.

   Voor zang en operette € 37,53 per jeugdlid

  • c.

   Voor toneel, dans, folklore, literatuur, beeldende kunst, fotografie, nieuwe media € 31,84 per jeugdlid.

   • a.

    Onder jeugdleden wordt verstaan leden tot 18 jaar.

 • 2.

  Hafabra-verenigingen met minimaal 8 jeugdleden kunnen een beroep doen op een bijdrage van € 1001,51 voor het begeleiden van jeugdleden door een dirigent of instructeur.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor genoemde subsidies bij 1 tot en met 2 moeten organisaties

 • a.

  binnen de gemeente gevestigd of werkzaam zijn en een totaal ledenbestand hebben, waarvan tenminste 2/3 deel woonachtig is in de gemeente Raalte;

 • b.

  een minimum aantal van totaal 20 betalende leden hebben (dit omdat een vereniging enige omvang moet hebben om ook daadwerkelijk als vereniging te kunnen functioneren);

 • c.

  bij de subsidieaanvraag (naast het activiteitenplan) een ledenlijst (van het aantal contributie betalende leden per 1-1 van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar), opgaaf van openbare voorstellingen en een overzicht van de contributie ter beschikking hebben;

 • d.

  een minimum contributie van € 65,-- per jaar heffen;

 • e.

  beschikken over deskundige begeleiding;

 • f.

  minimaal twee openbare voorstellingen per jaar geven met behulp van de waarderingssubsidie. Voor die betreffende voorstellingen kan geen beroep op andere regelingen worden gedaan, zoals een éénmalige subsidie.

 • g.

  niet voor subsidie in aanmerking komen organisaties voor amateurkunst die eenzijdig zijn gericht op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke uitingsvormen.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie kunstbeoefening door amateurs”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt de subsidie gekort volgens een

breukregeling met in de teller het plafondbedrag en in de noemer het totale aan de hand van de subsidienormen berekende bedrag.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Verenigingen die amateurkunst beoefenen.

 

3.2 Projectsubsidie cultuur

 

Doelstelling subsidie

Het gaat hierbij om een bijdrage in de kosten van culturele activiteiten die op projectbasis worden ondernomen. Deze activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor een breed publiek. Zij zorgen voor een verlevendiging van het totale culturele aanbod. De subsidie is van tijdelijke aard, de doelstelling is dat activiteiten na afloop van de subsidietermijn, zonder subsidie kunnen voortbestaan.

 

Subsidiabele activiteiten

Een project komt in aanmerking voor een Projectsubsidie Cultuur als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • 1.

  Zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen.

 • 2.

  Buiten de reguliere activiteiten van een vereniging of organisatie valt.

 • 3.

  Een vernieuwend en/of experimenteel karakter heeft. Hierbij is niet alleen van belang welke activiteiten vernieuwend zijn, maar ook de wijze waarop doelgroepenbereik en PR vernieuwend georganiseerd zijn.

 • 4.

  Een meerwaarde (verbreding of verdieping) levert aan het bestaande culturele aanbod in de gemeente.

 • 5.

  Cultuurdeelname (participatie) stimuleert, dus actief deelnemen i.p.v. receptief (luisteren, kijken etc.).

 • 6.

  Laagdrempelig is.

 • 7.

  De verwachting heeft dat het op een brede publieke belangstelling kan rekenen. Uit het projectplan moet blijken welke doelgroep(en) men beoogt te bereiken en de manier waarop. Brede publieke belangstelling moet blijken uit het bereik van meerdere doelgroepen tegelijk of het bereik van één zeer grote doelgroep (meer dan 500 per activiteit).

 • 8.

  Een openbaar karakter heeft. Dat wil zeggen dat elke inwoner zonder specifieke voorwaarden kan participeren.

 • 9.

  Een bijdrage levert aan de speerpunten van het cultuurbeleidsplan “Cultuur verbindt de samenleving.”

 • 10.

  Samenwerking tussen de culturele organisaties onderling of tussen culturele organisaties en het onderwijs tot stand brengt.

 • 11.

  Bij voorkeur ook middelen krijgt van particulieren, andere fondsen en/of overheden.

 • 12.

  Bij voorkeur een clustering is van activiteiten. Door clustering wordt samenwerking gestimuleerd en kan promotie worden gebundeld.

 • 13.

  De gemeente Raalte door middel van kunst en cultuur profileert.

 • 14.

  Bij voorkeur jeugd aanspreekt.

De criteria 1 tot en met 5 zijn verplichte voorwaarden. Als het project aan deze voorwaarden niet voldoet, komt het project niet in aanmerking voor een Projectsubsidie Cultuur.

Naast de verplichte voorwaarden dient het project aan minimaal 5 voorwaarden te voldoen van voorwaarde 6 tot en met 14.

 

De subsidie wordt geweigerd voor:

 • projecten die het primaire karakter hebben van feesten of jubileumvieringen;

 • boekuitgaven, geluidsdragers, films of dvd’s, aanschaf van audiovisuele middelen, muziekinstrumenten, kleding/uniformen, tentoonstellingen, congressen of beurzen;

 • activiteiten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs;

 • activiteiten op het gebied van de media met een journalistieke en informatieve invulling;

 • activiteiten die gericht zijn op het realiseren van een beeld of geluidregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen;

 • activiteiten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met inbegrip van de mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen;

 • activiteiten die tot doel hebben subsidie te verwerven voor investeringen in bedrijfsmiddelen of bouwkundige voorzieningen;

 • activiteiten die primair gericht zijn op het realiseren van reguliere scholingsactiviteiten voor professionals;

 • Commerciële (met winstoogmerk) en beroepsmatige activiteiten.

 

Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Gesubsidieerd wordt maximaal 50% van de daadwerkelijke kosten tot een maximum van € 4.000,-- per project. Afhankelijk van de maatschappelijke relevantie kan in uitzonderlijke gevallen hiervan worden afgeweken. Bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt meegewogen: in hoeverre de eigen organisatie financieel bijdraagt aan het project, of alle mogelijke fondsen/subsidieverstrekkers zijn benaderd, in hoeverre uit sponsoring draagvlak voor de activiteit blijkt, in hoeverre subsidie noodzakelijk is om het project doorgang te laten vinden, de mate waarin het project aan alle of alleen een gedeelte van de bovengenoemde criteria voldoet en de mate van publieksbereik (value for money).

 

Aanvullende voorwaarden

 • 1.

  Indien de aanvragende instelling een jaarlijkse waarderingssubsidie ontvangt dient inzicht gegeven te worden, waarom de activiteit waarvoor een eenmalige subsidie wordt aangevraagd niet uit de jaarlijkse subsidie bekostigd kan worden, dan wel waarom geen andere inkomsten beschikbaar zijn.

 • 2.

  De Culturele Advies Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen voor een projectsubsidie.

 • 3.

  Subsidieverzoeken tot en met € 1.250,-- kunnen het gehele jaar door worden ingediend.

 • 4.

  Subsidieverzoeken vanaf € 1.251,-- kunnen drie maal per jaar worden ingediend: te weten voor 1 maart, 1 juni en voor 1 oktober. De aanvrager dient rekening te houden met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken na de hiervoor genoemde datum. Als voorbeeld: aanvragen ingediend tussen 1 juni en 1 oktober krijgen een beschikking maximaal 8 weken na 1 oktober.

 • 5.

  Projecten kunnen maximaal 3 jaar subsidie verkrijgen op basis van deze regeling, waarbij de ontwikkeling van het project een meerjarige projectsubsidie rechtvaardigt.

 • 6.

  Er wordt slechts één aanvraag per vereniging/stichting per jaar gehonoreerd.

 • 7.

  In publicaties omtrent het project dient de aanvrager melding te maken van de gemeentelijke bijdrage.

 • 8.

  Binnen 13 weken na afloop van het project dient de aanvrager een projectverslag in te leveren (zowel inhoudelijk als financieel).

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige projectsubsidie cultuur”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld voor zover op de begroting hiervoor nog middelen beschikbaar zijn.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Voor bedragen tot € 1.250,-- mogen culturele verenigingen en stichtingen of individuen die met culturele verenigingen of stichtingen in het kader van het project samenwerken een aanvraag indienen.

Voor subsidieverzoeken van meer dan € 1.250,-- mogen alleen culturele verenigingen en stichtingen een aanvraag indienen.

 

3.3 Theatervoorziening

 

Doelstelling van de subsidie

Een concrete en actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de actieve en passieve kunstbeleving van de Raalter bevolking en aan het stimuleren van betrokkenheid bij en zorg voor de culturele waarden.

 

Het stimuleren van de cultuurdeelname in receptieve zin: het bezoeken van concerten en theatervoorstellingen;

Het stimuleren van een goed aanbod van culturele activiteiten op het gebied van podiumkunsten;

Het bevorderen van een optimaal gebruik van de beschikbare podiumaccommodaties.

 

Subsidiabele activiteiten:

Hoftheater :

Het leveren van producten en prestaties die het theaterbeleid concretiseren, met toepassing van kwaliteitscriteria, zoals geformuleerd in de budgetuitvoeringsovereenkomst, waaronder:

 • Theaterproduct

 • Het vormgeven van een veelzijdig en gevarieerd cultureel programma van cabaret, toneel, populaire muziek, dialect, letterkunde en kindertheater. De voorstellingen zijn publicitair aantrekkelijk en nodigen uit tot een gezonde zaalbezetting,

 • Verhuur

 • Het verhuren van ruimten tegen een sociaal-cultureel tarief aan sociaal culturele verenigingen, organisaties en het onderwijs uit de gemeente Raalte. Deze activiteiten hebben voorrang boven commerciële activiteiten

 • Advies en educatie

 • Het adviseren en ondersteunen van het amateurveld (waaronder de culturele adviesraad en de stichting SCTS), initiëren en stimuleren van nieuwe activiteiten, verbeteren van het cultuuraanbod op de basisscholen, intensiveren van de samenwerking tussen cultuurverenigingen en scholen en het stimuleren van de cultuurdeelname bij jeugd/jongeren

 • Het verrichten van PR-activiteiten

 • Het werven en begeleiden van vrijwilligers

 

De Coöperatie, beheerder van Podium Heino:

Kleinschalige podiumactiviteiten en exposities organiseren in De Maalderij te Heino.

Het aanbod van Podium Heino dient aanvullend en niet concurrerend te zijn op het aanbod van het Hoftheater.

 

Amfitheater het Lommerrijk:

Kleinschalige podiumactiviteiten organiseren in amfitheater Het Lommerrijk.

Het aanbod van het Amfitheater dient aanvullend en niet concurrerend te zijn op het aanbod van het Hoftheater.

 

Subsidievorm

Hoftheater: budgetsubsidie.

De Coöperatie: waarderingssubsidie.

Amfitheater Het Lommerrijk: waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

 • Hoftheater: De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 • De Coöperatie een bedrag van € 6.878,41.

 • Amfitheater het Lommerrijk: een bedrag van € 1.176,28.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023.

 

Aanvullende voorwaarden

Hoftheater :

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

De Coöperatie en Amfitheater Het Lommerrijk:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie theatervoorziening”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s)

 • Hoftheater;

 • De Coöperatie;

 • Amfitheater Het Lommerrijk.

 

3.4 Lokale Musea

 

Doelstelling subsidie

Ondersteunen van museale initiatieven

 

Subsidiabele activiteiten

Het museaal initiatief voldoet aan de volgende functies:

 • Educatieve functie

 • Recreatieve functie

 • Behoud van cultureel erfgoed van Raalte

 • Het behoud van fundamentele waarden voor en tradities van Raalte

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

 • 1.

  Voor landbouwmuseum De Laarman een bedrag van € 5.571,07

 • 2.

  Voor de Oudheidkamer en Erve Boerderij Strunk een bedrag van resp. € 455,95 voor de oudheidkamer en € 2.368,24 voor het organiseren van koffieconcerten, exposities, folkloristisch festival en andere activiteiten.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie lokale musea”. Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s)

 • Stichting Sallands landbouwmuseum De Laarman te Luttenberg;

 • De Oudheidkamer van boerderij Strunk te Raalte.

 

3.5 Cultuureducatie

 

Doelstelling subsidie

Het doel van cultuureducatie is dat alle kinderen in de gemeente Raalte op de basisschool structureel jaarlijks in aanraking komen met verschillende vormen van kunst en cultuur.

 

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die als doel hebben: een breed (dus alle disciplines) en kwalitatief cultuureducatief aanbod voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie (voor subsidie hieronder vermeld onder 1) en

Eenmalige subsidie (voor subsidie hieronder vermeld onder 2).

 

Grondslagen subsidieberekening

 • 1.

  Subsidie van Provincie Overijssel aan de gemeente Raalte voor Cultuureducatie over de periode van 2021 tot en met 2025.

  • a.

   Hiervan wordt € 2,74 rechtstreeks door de gemeente Raalte aan Stichting Cultuur Theater Salland (SCTS) als jaarlijkse bijdrage overgemaakt voor het reguliere cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs. Onder voorwaarde dat de scholen de huidige eigen bijdrage aan SCTS in stand houden (€ 6,01) (rechtstreekse financiering door rijk aan scholen).

  • b.

   Het overige deel wordt toegevoegd aan de eenmalige subsidie voor projecten op het gebied van cultuureducatie.

 • 2.

   

  • 1.

   De kinderen uit onze gemeente komen in aanraking met het lokale (immaterieel) erfgoed, zodat ze kennis hebben van hun geschiedenis en de omgeving waarin ze opgroeien.

  • 2.

   Ieder kind krijgt de mogelijkheid zijn eigen creativiteit en talent te ontdekken en te ontwikkelen.

  • 3.

   Ieder kind kan de 21eeuwse vaardigheden ontwikkelen, zoals het creatief denken en probleemoplossend gericht denken.

  • 4.

   Kinderen ervaren welke rol kunst en cultuur kunnen spelen bij het uiten van emoties en zingeving van het leven.

  • 5.

   Tot slot ontvangen de kinderen alle ingrediënten voor goed wereldburgerschap, waarbij kunst & cultuur van grote toegevoegde waarde zijn.

 

Aanvullende voorwaarden

Waarderingssubsidie: alle leerlingen in het primair onderwijs (binnenschools) dienen tijdens de basisschooljaren in ieder geval één keer met alle cultuurdisciplines kennis te maken. Het indienen van de subsidieaanvraag dient schriftelijk plaats te vinden. Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Eenmalige subsidie: de subsidie wordt verleend aan Hoftheater als werkgever van de combinatiefunctionaris. Zij heeft een activiteitenplan opgesteld voor de jaren 2021 tot en met schooljaar 2024/2025. Uit dit plan blijkt op welke wijze de bovengenoemde doelstellingen worden behaald, en hoe onderwijs- en culturele instellingen zijn betrokken bij het opstellen en het uitvoeren van het plan en de rol van de combinatiefunctionaris hierin.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient schriftelijk plaats te vinden.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

 • Stichting Cultuur Theater Salland (waarderingssubsidie);

 • Hoftheater.

 

3.6 Cultureel erfgoed

 

Doelstelling subsidie

Het subsidiëren van advieskosten met als uiteindelijk doel het behoud van de gemeentelijke en Rijks-monumentale gebouwen in de gemeente Raalte.

 

Subsidiabele activiteiten

De advieskosten van een bouwbedrijf dat erkend is als restaurateur van (Rijks)monumenten.

 

Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De gemeentelijke subsidie is 50% van de daadwerkelijke advieskosten met een maximum van

€ 500,- per aanvraag.

 

Aanvullende voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het monument op het grondgebied van de gemeente Raalte staan.

 • Alleen eigenaren van het betreffende monument komen in aanmerking voor de subsidie.

 • Bij de subsidieaanvraag moet de offerte voor het advies zijn toegevoegd.

 

Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld voor zover op de begroting hiervoor nog middelen beschikbaar zijn.

 

Aanvrager(s)/subsidieontvanger(s)

Eigenaren van een gemeentelijk of Rijksmonument in de gemeente Raalte.

 

3.7 Cultuurarrangement

 

Doelstelling subsidie

Het doel van de subsidie is het versterken van de uitgangspunten van het gemeentelijk cultuurbeleid op de disciplines amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie, volkscultuur/erfgoed, beeldende kunst en museale instellingen. Met als uiteindelijk doel een zichtbaar en samenhangend cultureel aanbod dat Raalte aantrekkelijk maakt, waarin de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld, waarin iedereen meedoet en waarin cultuur een belangrijke verbindingsfactor is.

 

Subsidiabele activiteiten

Om in aanmerking te komen voor een subsidie wordt het initiatief getoetst op de hierna genoemde criteria:

Het project draagt bij aan één of meerderde van de volgende arrangementdoelstellingen:

 • 1.

  Cultuureducatie en cultuurdeelname door de jeugd: Het versterken en verankeren van de cultuurdeelname door de jeugd in buitenschoolse culturele activiteiten.

 • 2.

  Behoud van cultureel erfgoed en erfgoededucatie. Het voor het voetlicht plaatsen van immaterieel en materieel erfgoed, archeologie en beeldende kunst in de openbare ruimte.

 • 3.

  Cultureel ondernemerschap: Het ontwikkelen en het versterken van het cultureel ondernemerschap van verenigingen. Daarbij wordt vooral geïnvesteerd in kennisoverdracht en netwerken.

 • 4.

  Vrijwilligersondersteuning: Het ontwikkelen en het versterken van cultuurdeelname van mensen die een maatschappelijke achterstand hebben (vrijwilligerswerk), deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en leefbaarheid in relatie met cultuur.

 • 5.

  Samenhangend aanbod: Het ontwikkelen van een samenhangend cultureel aanbod en agenda

 • 6.

  Regionalisering: Het versterken van ontwikkelingen op het gebied van regionalisering

 • 7.

  Cultuur in relatie tot andere beleidsterreinen: Het ontwikkelingen van projecten en activiteiten om cultuur te verbinden met en in te bedden in de vrijetijdseconomie van de gemeente Raalte

 

Activiteiten/projecten die niet voor de gemeentelijke subsidie in aanmerking komen zijn:

 • Activiteiten/projecten die het primaire karakter hebben van feesten of jubileumvieringen.

 • Boekuitgaven, geluidsdragers, muziekinstrumenten of kleding/uniformen, met uitzondering van boekuitgaven over de lokale cultuurhistorie.

 • Activiteiten/projecten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs (binnenschools).

 • Activiteiten/projecten die gericht zijn op het realiseren van een beeld of geluidregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen voor commerciële doeleinden. Tenzij deze registratie een sterke bijdrage levert aan de arrangementsdoelstellingen.

 • Activiteiten/projecten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met inbegrip van de mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen.

 • Commerciële (met winstoogmerk) en beroepsmatige activiteiten/activiteiten/projecten.

 • Activiteiten/projecten die in strijd zijn met het gemeentelijk beleid.

 • Activiteiten/projecten die een individueel persoon of bedrijf steunen.

 

Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De gemeentelijke subsidie is maximaal 50 % van de daadwerkelijke kosten tot een maximum van

€ 4.000,- per project. Afhankelijk van de maatschappelijke relevantie kan in uitzonderlijke gevallen hiervan worden afgeweken.

 

Aanvullende voorwaarden

 • Indien de aanvragende instelling een jaarlijkse waarderingssubsidie of een eenmalige projectsubsidie ontvangt, dient inzicht gegeven te worden waarom de activiteit of het onderdeel van het project niet uit de jaarlijkse waarderings- of eenmalige projectsubsidie bekostigd kan worden, dan wel waarom geen andere inkomsten beschikbaar zijn.

 • Projecten kunnen maximaal 3 jaar subsidie verkrijgen op basis van deze regeling, waarbij de ontwikkeling en de importantie van het project een meerjarige subsidie uit het cultuurarrangement rechtvaardigt.

 • In publicaties omtrent het project dient melding gemaakt te worden van de gemeentelijke bijdrage.

 • Het project dient vooralsnog gepubliceerd te worden op de gemeentelijke website.

 • Binnen 13 weken na afloop van het project dient de aanvrager een projectverslag in te leveren (zowel inhoudelijk als financieel).

 • Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier cultuurarrangement”.

 

Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld voor zover op de begroting hiervoor nog middelen beschikbaar zijn.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Culturele verenigingen en stichtingen of individuen die met culturele verenigingen of stichtingen in het kader van het project samenwerken kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

 

Bijzonderheden

Verzoeken voor een gemeentelijke subsidie in het kader van het Cultuurarrangement kunnen het gehele jaar door worden ingediend.

 

3.8 Culturele evenementen

 

Doelstelling van de subsidie

Het bevorderen van het organiseren van culturele evenementen/festivals waar kunst (muziek, dans, straattheater) op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt beoefend, waarbij het niet mogelijk is om een toegangsprijs te vragen en er ook geen horeca-inkomsten mogelijk zijn.

Het evenement/festival levert een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor een breed publiek. Zij zorgen voor een verlevendiging van het totale culturele aanbod in de dorpen van de gemeente Raalte.

 

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die verband houden met het organiseren van culturele evenementen/festivals waar kunst (muziek, dans, straattheater) wordt beoefend op meerdere locaties in de openbare ruimte, waarbij het niet mogelijk is om een toegangsprijs te vragen en horeca-inkomsten te verwerven.

 

Een evenement komt in aanmerking voor de subsidie als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • 1.

  Zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen, op verschillende locaties in de openbare ruimte.

 • 2.

  Het niet mogelijk is om een toegangsprijs te vragen en horeca-inkomsten te genereren.

 • 3.

  Een meerwaarde (verbreding of verdieping) levert aan het bestaande culturele aanbod in de gemeente.

 • 4.

  Laagdrempelig is.

 • 5.

  De verwachting heeft dat het op een brede publieke belangstelling kan rekenen. Uit het projectplan moet blijken welke doelgroep(en) men beoogt te bereiken en de manier waarop. Brede publieke belangstelling moet blijken uit het bereik van meerdere doelgroepen tegelijk of het bereik van één zeer grote doelgroep (meer dan 500 per activiteit).

 • 6.

  Een openbaar karakter heeft. Dat wil zeggen dat elke inwoner zonder specifieke voorwaarden kan participeren.

 • 7.

  Een bijdrage levert aan de speerpunten van het beleidsplan “Cultuur verbindt de Samenleving”

 • 8.

  Bij voorkeur ook middelen krijgt van particulieren, andere fondsen en/of overheden.

 • 9.

  De gemeente Raalte door middel van kunst en cultuur al dan niet lokaal profileert.

 • 10.

  Bij voorkeur jeugd aanspreekt.

 

Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen voor berekening van de subsidies

De gemeentelijke subsidie is maximaal 50% van de daadwerkelijke kosten tot een maximum van € 2.000,- bij evenement/festival.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier subsidie culturele evenementen”. Bij het formulier dient een begroting meegestuurd te worden.

 

Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld voor zover op de begroting hiervoor nog middelen beschikbaar zijn.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Indien u denkt dat uw evenement voor deze subsidie in aanmerking komt, kunt u een aanvraag doen, tot aan het in de gemeentebegroting opgenomen subsidieplafond. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Bijzonderheden

Indien gebruik wordt gemaakt van deze subsidie, komt men niet in aanmerking voor een projectsubsidie cultuur en het cultuurarrangement.

 

3.9 Openbaar bibliotheekwerk

 

Doelstellingen subsidie

De doelstelling van de bibliotheek is:

Het consolideren van de bestaande dienstverlening en het verder vormgeven van de transformatie naar werk- en ontmoetingsplaats.

 

Daarvoor zijn vijf belangrijke pijlers geformuleerd:

 • Het versterken van de educatieve functie (werkplaats)

 • Het versterken van de maatschappelijke functie (ontmoetingsplaats)

 • Het optimaliseren van de uitleenbibliotheek

 • Het integreren van de fysieke en digitale bibliotheek

 • Het versterken van de positie van de bibliotheek

 

Subsidiabele activiteiten

Het leveren van producten en prestaties die het bibliotheekbeleid concretiseren, met toepassing van kwaliteitscriteria, zoals die geformuleerd zullen worden in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Het subsidiebudget is bepaald in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

 

Aanvullende voorwaarden

 • Er geldt een contributievrijdom voor leden tot 18 jaar.

 • Voor het vaststellen van de subsidie moeten, in aanvulling op de vereisten volgens de ASV, aan alle verplichtingen zijn voldaan zoals overeengekomen in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

 • Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Stichting Bibliotheek Salland.

 

4. Sport

 

Het bevorderen en ondersteunen van actieve en passieve sportbeoefening.

 

4.1 Jeugdsportactiviteiten

 

Doelstelling subsidie

Het bevorderen en ondersteunen van actieve en passieve sportbeoefening door de jeugd.

 

Subsidiabele activiteiten

Het in groepsverband beoefenen van (uiteenlopende vormen) van sport.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De subsidie bestaat uit:

 • 1.

  een vast bedrag van € 63,86

 • 2.

  een bedrag van € 2,62 per betalend jeugdlid;

 • 3.

  3,75% van de personeelslasten (salariskosten en sociale lasten) van bevoegde in loondienst zijnde sporttechnische leiding tot een maximum van € 6,39 per jeugdlid.

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dienen instellingen:

 • 1.

  binnen de gemeente Raalte gevestigd of werkzaam te zijn en een ledenbestand te hebben waarvan tenminste 2/3 deel woonachtig is in de gemeente Raalte;

 • 2.

  een minimum aantal van 10 betalende jeugdleden tot 18 jaar te hebben. Voor het bepalen van de leeftijdsgrens wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;

 • 3.

  het volgende ter beschikking te hebben: activiteitenplan, ledenlijst (inclusief geboortedata) en een personeelskostenoverzicht (indien aanspraak wordt gemaakt op een subsidie voor personeelskosten).

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie jeugdsportactiviteiten”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Sportverenigingen.

 

4.2 Schoolsport

 

Doelstelling subsidie

Stimuleren van schoolsportactiviteiten voor basisschoolleerlingen uit de gemeente.

 

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten op het terrein van schoolsport.

 

Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Voor het organiseren van een schoolsportevenement kan de subsidie oplopen tot maximaal € 250,-. Naast dit bedrag wordt de volledige huur van de gemeentelijke accommodatie vergoed.

 

Aanvullende voorwaarden

De instelling die de schoolsportactiviteit organiseert, is zelf verantwoordelijk voor organisatorische kosten zoals EHBO, bekers/medailles, consumpties e.d.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie schoolsport”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een subsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Schoolsportraden, sportverenigingen en overige organisaties die schoolsport stimuleren.

 

4.3 Sportstimulering

 

Doelstelling subsidie

Stimuleren van sport- en beweegactiviteiten met als doel om structurele sportdeelneming aan te moedigen.

 

Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen activiteiten op het gebied van sport en bewegen in aanmerking die georganiseerd worden buiten het reguliere aanbod die vooral gericht zijn op niet-leden van de sportvereniging.

 

Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

 • In onderstaand overzicht staan de subsidiebijdragen voor het organiseren van een bepaalde activiteit benoemd.

 • De subsidie kan oplopen tot maximaal € 1.000,- per activiteit.

 • De subsidiebijdrage is daarbij nooit meer dan de kosten die genoemd worden in de begroting.

 

Subsidiabele activiteiten

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en/of deelnemersbijdragen en die naar oordeel van het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor realisatie van de activiteit. De post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.

 

Beschrijving van de activiteit

Indicatie subsidiebedrag

 • 1. Verzorgen van een gymles/proefles/ kennismakingsles (voor bijvoorbeeld een school) binnen de gemeente

€ 35,- per les

 • 2. Organiseren van een sportstimuleringsevenement

€ 250,-

 • 3. Initiëren van een nieuwe wekelijkse activiteit (bijdrage in de opstartkosten)

€ 500,-

 • 4. Verzorgen van een reeks van minimaal vier kennismakingslessen ter voorbereiding op of aansluitend aan een evenement/toernooi en de organisatie van dit sportstimuleringsevenement/toernooi (aan dezelfde doelgroep)

€ 750,-

 

 

Overige creatieve sportstimuleringsaanvragen worden van geval tot geval door burgemeester en wethouders beoordeeld.

Wanneer aanvullend voldaan wordt aan één van de onderstaande punten, kan deze meerwaarde beloond worden met het verhogen van het subsidiebedrag met € 250,-:

 • samenwerking met andere (sport)organisaties;

 • de activiteit is gericht op een doelgroep met een bewegingsachterstand (jongeren (13-18 jaar), 50-plussers en het sporten met een beperking).

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie sportstimulering”, waarbij een activiteitenplan inclusief begroting wordt gevoegd; de aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend.

 

Activiteiten zoals benoemd onder beschrijving 1 kunnen zowel een open als gesloten karakter hebben en daarmee alleen toegankelijk zijn voor een specifieke doelgroep. Met een gesloten karakter wordt bijvoorbeeld een lesgroep op een school bedoeld, waar geen anderen aan kunnen deelnemen.

Activiteiten benoemd onder beschrijving 2 t/m 4 moeten altijd een open karakter hebben en toegankelijk voor iedereen zijn.

 

De aanvrager dient rekening te houden met een beslistermijn van burgemeester en wethouders van acht weken. Het aanvraagformulier voor de subsidie sportstimulering moet bij voorkeur dertien, maar om tijdige besluitvorming te garanderen, tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit ontvangen zijn. Per vereniging kunnen maximaal vier aanvragen per jaar worden gehonoreerd.

 

Sportorganisaties kunnen voor ondersteuning en advies bij het indienen van een subsidieaanvraag contact opnemen met de buurtsportcoaches van het Sportbedrijf. Zij kunnen na toekenning van de subsidie ook ondersteunen bij het promoten van de activiteit en werven van deelnemers.

 

Subsidieplafond

Bij een overschrijding van het subsidieplafond kan besloten worden het subsidieplafond te verhogen met financiële middelen uit het fonds sportstimulering.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

De subsidie is bestemd voor sportverenigingen en non-profit(sport)instellingen.

 

De activiteiten benoemd onder beschrijving 2 t/m 4 moeten altijd aangevraagd worden door een sportvereniging of non-profit(sport)instelling waar structurele sportdeelneming aangeboden wordt.

 

4.4 Deskundigheidsbevordering

 

Doelstelling subsidie

Stimuleren van opleidingen van het vrijwillige kader van sportverenigingen.

 

Subsidiabele activiteiten

Opleiding van vrijwillig kader, gericht op verbetering van de vaardigheden als kaderlid binnen de vereniging.

Themabijeenkomsten en scholingen (vanuit bijvoorbeeld Positief Coachen, Veilig Sportklimaat en Academie voor Sportkader) voor het vrijwillig kader van de sportvereniging komen ook voor de subsidie deskundigheidsbevordering in aanmerking.

 

Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De kosten (inclusief reiskosten) van de voor vergoeding in aanmerking komende opleidingen worden volledig vergoed met een maximum van € 750,- per vereniging per kalenderjaar.

De subsidie wordt toegekend en uitbetaald uit het budget van het jaar waarin de cursus / opleiding daadwerkelijk plaatsvindt. Bij een cursus/ opleiding die over meerdere kalenderjaren is verspreid, is de datum aanvang cursus / opleiding van belang voor het bepalen van het budgetjaar waaruit de subsidie wordt betaald. Per cursus / opleiding kan slechts één keer beroep worden gedaan op de subsidie deskundigheidsbevordering.

 

Aanvullende voorwaarden

Voor het toekennen van de subsidie deskundigheidsbevordering moet een bewijs van inschrijving van de cursus/opleiding en een kopie van de nota worden aangeleverd. Na ontvangst van deze bewijsstukken wordt de subsidie uitbetaald.

Voor themabijeenkomsten/scholingen zoals hierboven beschreven is certificering geen must, toekenning geschiedt op basis van factuur.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie deskundigheidsbevordering”.

 

Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. De subsidie wordt verdeeld volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Sportverenigingen.

 

Bijzonderheden

De regeling voorziet in subsidiemogelijkheden voor opleidingen van het vrijwillig (zij ontvangen geen loonvergoeding van de vereniging) kader. Uitsluitend cursussen en opleidingen gevolgd bij erkende instanties worden vergoed. Dit om de kwaliteit, rechtsgeldigheid en betrouwbaarheid van een dergelijke opleiding te bewaken en waarborgen.

 

Voor reiskostenvergoeding komt in aanmerking: de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer of 19 cent per kilometer.

 

5. Recreatie & toerisme

5.1 Recreatie en toerisme

 

Doelstelling subsidie

Het bevorderen van een zo goed mogelijk gebruik van de toeristische en recreatieve mogelijkheden binnen de gemeente door aansluiting te zoeken bij de toeristische regio Salland.

 

Subsidiabele activiteiten

Producten en prestaties zoals overeengekomen in een jaarlijks op te stellen activiteitenplan/budgetovereenkomst

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De subsidie vindt zijn basis in het jaarlijks op te stellen activiteitenplan/budgetovereenkomst.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Salland Marketing

 

6. Belangenbehartiging

6.1 Ouderen

 

Doelstelling subsidie

Het opkomen voor de belangen van ouderen door de ouderenbonden.

 

Subsidiabele activiteiten

Belangenbehartiging.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Een bedrag van € 294,65.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2023.

 

Aanvullende voorwaarden

Vertegenwoordiging/participatie in de Seniorenraad is een voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie belangenbehartiging ouderen”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Bonden voor ouderen in de gemeente Raalte.

 

Bijzonderheden

De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar aan de Seniorenraad.

 

6.2 Gehandicapten

 

Doelstelling subsidie

Het uitbrengen van adviezen, het geven van voorlichting en het doen van voorstellen met betrekking tot ieder onderwerp dat betrekking heeft op personen met een handicap.

 

Subsidiabele activiteiten

Voorlichting aan scholen, verenigingen en organisaties in de gemeente Raalte met betrekking tot het leven met een beperking;

Belangenbehartiging door het geven van adviezen aan gemeente, projectontwikkelaars, bedrijven en overige instanties, ten behoeve van het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen met een visuele of lichamelijke beperking.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen voor de berekening van de subsidie

Een bedrag van € 4.059,18.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2023.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie gehandicapten adviesraad Raalte”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Gehandicapten Adviesraad Raalte

 

6.3 Wonen

 

Doelstelling subsidie

De belangen van de woonconsument behartigen vanuit de visie van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke woonwensen van de verschillende doelgroepen en hun leefpatroon.

 

Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten van de VAC op het gebied van toetsen van plannen voor de woonomgeving, structuurplannen, bestemmingsplannen, verkeer- en herinrichtingsplannen.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslag subsidieberekening

Een bedrag van € 1.924,62.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2023.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie VAC”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Stichting VAC Raalte.

 

6.4 Antidiscriminatie (Artikel 1)

 

Doelstelling subsidie

Uitvoering van de Wet op de Gemeentelijke Antidiscriminatie-voorzieningen (WGA).

 

Subsidiabele activiteiten

Onafhankelijk advies en ondersteuning bij klachten over discriminatie aan inwoners.

Registratie en rapportage van gemelde discriminatie-ervaringen. Voorlichting en preventie van discriminatie.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken over de prestaties gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Stichting Vizier

 

7. Ondersteuning en hulp

 

Het beleid van de gemeente Raalte is erop gericht dat alle inwoners de regie behouden over hun eigen leven, zolang mogelijk kunnen wonen in hun eigen leefomgeving en zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Gesubsidieerde organisaties dragen bij aan langer zelfstandig wonen, aan het bevorderen van gezondheid, veiligheid en welbevinden, en het naar vermogen meedoen aan het dagelijks leven. De inzet is gericht op het vergroten van de ontplooiingsmogelijkheden van mensen, het stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie om te voorkomen dat mensen in een achterstandssituatie komen en het bieden van mogelijkheden aan personen die in een achterstandspositie zitten om hun sociale positie te verbeteren.

Dit doen zij door preventieve en curatieve zorg, het zorg dragen voor professionele en/of vrijwillige hulp bij (psychosociale) problemen door middel van informatie advies, dienstverlening, procesmatige hulpverlening en praktische steun in de thuissituatie.

 

7.1 Algemeen maatschappelijk werk

 

Doelstelling subsidie

Het werken aan het probleemoplossend vermogen van de cliënt en daarmee het bereiken van individuele zelfredzaamheid. Het AMW levert een concrete bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers door belemmeringen bij bewoners weg te nemen, zodat zij in staat zijn hun eigen leven op een positieve wijze te beïnvloeden. Daarnaast levert het AMW een bijdrage aan het signaleren van problemen van inwoners die voortkomen uit (de organisatie van) de samenleving.

 

Subsidiabele activiteiten

Bieden van individuele trajecten en collectieve trainingen met als doel inwoners te ondersteunen bij het functioneren in het dagelijks leven en om zelfstandig of met behulp van anderen te participeren in de samenleving.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Het budget is gebaseerd op afspraken over:

 • Inzet t.b.v. maatschappelijk werk

 • Inzet t.b.v. opvoedmaatschappelijk werkers in het CJG

 • Uitvoering van collectieve activiteiten op basis van signalen/vragen van inwoners en professionals volgens het collectieve activiteiten plan Jeugd en Wmo/volwassenen.

 

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Zorg- en hulpverlening’ en ‘Eerste lijnsloket jeugd’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit. De afspraken worden jaarlijks vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die zich inzetten om mensen met psychosociale problemen te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten.

 

7.2 (Cliënt)ondersteuning

 

Doelstelling subsidie

Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning in het voorliggende veld met betrekking tot informatie en advies. Alsmede het bieden van ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

 

Subsidiabele activiteiten

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  • -

   Clientondersteuning als wegwijzer

  • -

   Clientondersteuning als toeleider/ kortdurende ondersteuner

  • -

   Clientondersteuning als belangenbehartiger

 • Ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

 • Integrale vroeghulp: het coördineren van taken binnen het regionale netwerk IVH om kinderen met een dreigende ontwikkelingsachterstand zo vroeg mogelijk te signaleren en te ondersteunen.

 • Ondersteuning gericht op problematiek als gevolg van een licht verstandelijke beperking in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 • Uitvoering van collectieve activiteiten op basis van signalen/vragen van inwoners en professionals volgens het collectieve activiteiten plan Jeugd en Wmo/volwassenen.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Clientondersteuning Wmo’ en ‘Eerste lijnsloket jeugd’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die zich inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Organisaties die zich inzetten om mensen met een kwetsbare achtergrond vanuit de GGZ te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Organisaties die zich inzetten om mensen met psychosociale problemen te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten.

 

7.3 (Cliënt)ondersteuning GGZ

 

Doelstelling subsidie

Inwoners van Raalte met een kwetsbare achtergrond vanuit de GGZ worden actief betrokken bij de maatschappij en ondersteund waar nodig. Door deze ondersteuning en aanwezigheid van activiteiten voelen zij zich volwaardig inwoner van de gemeente Raalte, waardoor zij (zo actief mogelijk) kunnen meedoen en meedraaien in de omgeving om hen heen en zinvolle tijdsbesteding ervaren.

 

Subsidiabele activiteiten

 • Maatjesactiviteiten (1-op-1 maatjes, groepsmaatjes, vriendencafés).

 • Onafhankelijke GGZ-cliëntondersteuning (informatie en advies, praktische ondersteuning, PGB-zaken en vraagverheldering).

 • Zelfregiecentrum (ontmoeting, zelfregie/-herstel activiteiten, actieve bijdrage bezoekers).

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Clientondersteuning Wmo’ en ‘Zelfstandig thuis wonen’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die zich inzetten om mensen met een kwetsbare achtergrond vanuit de GGZ te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten.

 

7.4 Hulp aan slachtoffers

 

Doelstelling subsidie

Het ondersteunen, zowel emotioneel, praktisch als juridisch van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Het bieden van eerste opvang en het begeleiden naar adequate oplossingen voor ontstane problemen.

 

Subsidiabele activiteiten

Ondersteunen, bieden van eerste opvang en begeleiden naar adequate oplossingen voor ontstane problemen.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Een bedrag van € 0,29 per inwoner.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2023 en gaat uit van het aantal inwoners op de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie hulp aan slachtoffers”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Slachtofferhulp Nederland regio Oost.

 

7.5 Financiële zelfredzaamheid

 

Doelstelling subsidie

Het door de vrijwilligersorganisatie vervullen van diverse activiteiten gericht op maatschappelijke dienstverlening, in het bijzonder gericht op het voeren van een goede (financiële) thuisadministratie en het geven van informatie/advies over (financiële) bijdrages en regelingen. Daarnaast het verrichten van een centrale intake voor minima.

 

Subsidiabele activiteiten

Het leveren van prestaties zoals geformuleerd in het activiteitenplan.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘minima’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Vrijwilligersorganisaties die zich richten op het ondersteunen van inwoners bij hun thuisadministratie en het geven van informatie/advies over (financiële) bijdrages en regelingen. Daarnaast het verrichten van een centrale intake voor minima.

 

7.6 Integratie vluchtelingen en nieuwkomers

 

Doelstelling subsidie

Het stimuleren van maatschappelijke participatie en integratie door het aanbieden van maatschappelijke begeleiding, in het bijzonder voor nieuwkomers in onze maatschappij.

 

Subsidiabele activiteiten

Het leveren van maatschappelijke begeleiding (VIP 18), ondersteuning gezinshereniging, ondersteuning asielprocedure, informatie en advies.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Maatschappelijke begeleiding’. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de aanvrager en de gemeente, waar de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente vastgestelde budget op basis van de taakstelling op te vangen vluchtelingen voor het desbetreffende jaar. De subsidie wordt afgerekend op basis van feitelijk geleverde producten.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die bijdragen aan een duurzame en betekenisvolle integratie en participatie van vluchtelingen in de samenleving.

 

7.7 Meedoen kinderen

 

Doelstelling subsidie

Zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm) in staat stellen mee te blijven doen in de samenleving. Daarnaast het uitvoeren van de minimaregelingen voor kinderen.

 

Subsidiabele activiteiten

Het door de vrijwilligersorganisatie vervullen van diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie van kinderen tot 18 jaar, in het bijzonder gericht op het mogelijk maken voor kinderen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals onderwijs, sport en cultuur.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Minima’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvullende voorwaarden

Voor zover de Stichting Leergeld betrokken is bij de uitvoering van gemeentelijke regelingen, zoals de bijzondere bijstand, dient de Stichting Leergeld medewerking te verlenen aan informatieverzoeken van de gemeente die betrekking hebben op de verantwoording van middelen aan het Rijk.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Vrijwilligersorganisatie die activiteiten onderneemt gericht op de maatschappelijke participatie van kinderen tot 18 jaar.

 

7.8 Praktische hulp en ondersteuning

 

Doelstelling subsidie

Ondersteuning aan inwoners die bijvoorbeeld vanwege ziekte, handicap en/of leeftijd problemen ervaren bij het zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving.

 

Subsidiabele activiteiten

Het door vrijwilligersorganisaties vervullen van diverse activiteiten gericht op uitvoering van

welzijns-, ondersteunings- en zorgvoorzieningen.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen voor de berekening van de subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de Stichting Algemene Hulpdienst en de gemeente, waar de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente vastgestelde budget bij de begroting.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Stichting Algemene Hulpdienst

 

7.9 Sociaal contact en ontmoeting

 

Doelstelling subsidie

Uiteenlopende diensten verlenen aan zieken en gehandicapten op basis van vrijwilligerswerk.

 

Subsidiabele activiteiten

Diensten verlenen aan zieken en gehandicapten op basis van vrijwilligerswerk.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

€ 2,99 per deelnemer. Er wordt gerekend met het aantal unieke deelnemers van het afgelopen jaar.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2023.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie de zonnebloem”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Zonnebloem Heino

Zonnebloem Raalte

Zonnebloem Luttenberg

Zonnebloem Heeten

Zonnebloem Mariënheem

Stichting Zonneschijntocht

 

7.10 Dagactiviteiten groep

 

Doelstelling subsidie

Het faciliteren van niet-geïndiceerde dagbesteding per kern.

 

Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van niet-geïndiceerde dagbesteding per kern binnen de gemeente Raalte.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Mantelzorgondersteuning/vrijwillige thuiszorg’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die niet-geïndiceerde dagbesteding bieden.

 

7.11 Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg

 

Doelstelling subsidie

Invulling geven aan de functies mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg door mantelzorgers diverse individuele en groepsondersteunende activiteiten aan te bieden.

 

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten met betrekking tot mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg voor mantelzorgers in groepsverband en/ of individueel.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Mantelzorgondersteuning/vrijwillige thuiszorg’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers.

 

7.12 Palliatieve zorg

 

Doelstelling subsidie

Ontlasten van mantelzorgers door de inzet van vrijwilligers zorg en ondersteuning bieden aan ernstig zieke mensen die hun laatste levensfase hebben bereikt.

 

Subsidiabele activiteiten

Het bieden van zorg en ondersteuning aan terminaal zieken en hun mantelzorgers.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Volksgezondheid’. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan terminaal zieken en gevestigd zijn in de gemeente Raalte.

 

7.13 Samenspel informele en formele ondersteuning

 

Doelstelling subsidie

Een netwerk van zorgverleners rondom de cliënt.

 

Subsidiabele activiteiten

Aanbieden van communicatieplatform waarmee samenwerking en afstemming tussen zorgverleners (professioneel en informeel) mogelijk wordt gemaakt (coördinatie, ICT, systeembeheer, voorlichting, innovatie en ontwikkeling).

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Zelfstandig thuis wonen’. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die een communicatieplatform bieden waarmee samenwerking en afstemming tussen zorgverleners mogelijk wordt gemaakt.

 

7.14 Opvoedmaatschappelijk werkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Doelstelling subsidie

Het werken aan het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en/of ouders/verzorgers en daarmee het bereiken van individuele zelfredzaamheid. Daarnaast levert de opvoedmaatschappelijk werker een bijdrage aan het signaleren van problemen van jeugd die voortkomen uit (de organisatie van) de samenleving. De opvoedmaatschappelijk werker is werkzaam in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 

Subsidiabele activiteiten

Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Het budget is gebaseerd op afspraken over:

 • Inzet t.b.v. opvoedmaatschappelijk werkers in het CJG;

 • Uitvoering van collectieve activiteiten op basis van signalen/vragen van inwoners en professionals volgens het collectieve activiteiten plan Jeugd.

 

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Eerste lijnsloket jeugd’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die (specialistische) jeugdhulpverlening bieden.

 

7.15 Voedselbank

 

Doelstelling subsidie

Het ondersteunen van inwoners met financiële problemen en het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheid in de voedselketen.

 

Subsidiabele activiteiten

Een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen:

 • Het voorzien in basisbehoeften voor inwoners die hier als gevolg van financiële problemen niet zelfstandig in kunnen voorzien.

 • Het bevorderen van het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en het tegengaan van (verborgen) armoede.

 • Het tegengaan van voedselverspilling.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening

De hoogte van de subsidie is gebaseerd op een collegebesluit van 10 november 2020. De subsidie van €15.000,- wordt jaarlijks verstrekt vanuit het minimabeleid. De subsidie is toegekend voor vijf jaar, met de intentie deze te verlengen. Eind 2024 vindt er een evaluatie plaats.

 

Aanvrager(s) subsidieregeling

Stichting Voedselbank Raalte e.o.

 

8. Volksgezondheid

 

Doelstelling

Het gemeentelijk beleid op het gebied van de volksgezondheid is erop gericht om de gezondheid van de inwoners van Raalte te bevorderen en te beschermen en op preventieve en curatieve wijze in positieve zin te beïnvloeden.

 

8.1 Programma gemeente Raalte ‘Sportief en gezond’

 

Doelstelling subsidie

Het stimuleren van pilots voor vernieuwende activiteiten, die als doel hebben om structureel een bijdrage te leveren aan een groei in 2026 van het aantal inwoners met een gezonde leefstijl. Dit wordt gemonitord op basis van de relevante kengetallen in 2022 “programma Raalte Sportief en Gezond”.

 

Begripsomschrijvingen

Vernieuwende activiteiten

Nieuwe, nog niet bestaande activiteiten of een nieuwe invulling of aanvulling van bestaande activiteiten.

 

Toelichting

Ook een nieuwe twist of aanvulling in een reguliere activiteit kan vernieuwend zijn. De aanvraag betreft dan wel alleen de kosten die gemoeid zijn met de verandering in het programma van de reguliere activiteit. Een reguliere activiteit in hetzelfde dorp/werkgebied vaker gaan aanbieden voldoet niet aan deze begripsomschrijving.

 

Programma Raalte ‘Sportief en gezond’

Raalte Sportief en Gezond is een samenvoeging van de programma’s Raalte Gezond, het preventieakkoord en Roalter Sportakkoord. Waarin we op basis van bestuurlijk gekozen focusthema’s en /of – doelgroepen in 2026 t.o.v. 2022 een groei in het aantal inwoners met een gezonde leefstijl willen realiseren.

 

Roalter Sportakkoord

Een set van gemeente brede en lokale verbeteracties en verbeterideeën die diverse partijen uit de sectoren, Sport, zorg en onderwijs hebben ondertekend en willen realiseren in de periode 2020 t /m 2023 met als doel dat iedereen van 0-100 jaar met plezier en zonder belemmeringen voldoende kan bewegen en sporten.

 

Preventieakkoord

De ambities en afspraken ter stimulering van gezond gedrag (zowel lichamelijke als mentale gezondheid) en het tegengaan van roken, alcoholgebruik en overgewicht. Dit willen we realiseren in de periode 2021 t/m 2023. Het lokale preventieakkoord is ondertekend door vertegenwoordigers van de gemeente, de lokale sport en maatschappelijke organisaties.

 

Raalte Gezond

Het gemeentelijk programma waarin alle activiteiten samenkomen die bijdragen aan fitte en gezonde inwoners, van jong tot oud. De gemeente werkt samen met lokale partners aan gezonde en sportieve inwoners.

 

Werkgroep aanvragen

Een werkgroep bestaande uit externe vertegenwoordigers uit de sectoren Sport, Zorg en

 

Onderwijs dat met ambtelijke ondersteuning advies uitbrengt voor de inhoudelijke motivatie van de beslissing op de subsidieaanvraag. De werkgroep stelt jaarlijks een evaluatie op in vorm van een samenvatting van de uitgebrachte adviezen op de ingediende subsidieaanvragen. Om zicht te krijgen op effectiviteit van de ingezette subsidie gemeente Raalte ‘Sportief en gezond’.

 

Pilot periode

De periode waarin de nieuwe activiteit wordt uitgevoerd waarna wordt geëvalueerd of en hoe de activiteit structureel wordt geborgd. De pilot periode duurt maximaal een jaar.

 

Maatschappelijke organisatie

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet zijnde een overheidsorganisatie.

 

Subsidiabele activiteiten

Pilot voor (vernieuwende) activiteiten die als doel hebben om structureel een bijdrage te leveren aan de focusthema’s vanuit het programma Raalte Sportief en Gezond.

 

Subsidievorm

Eénmalige subsidie voor subsidiabele activiteiten (zoals beschreven onder ‘subsidiabele activiteiten’)

 

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  *De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten tijdens de pilot periode die resteren na aftrek van:

  • te verkrijgen bijdragen van andere partijen dan de gemeente (zoals eigen middelen aanvrager, sponsoring, fondsen, subsidies en bijdragen van derden) en deelnemersbijdragen;

  • en die naar oordeel van het college van burgemeester en wethouders door aanvrager goed zijn onderbouwd waarom deze noodzakelijk zijn om de activiteit te kunnen uitvoeren.

 • 2.

  Voor zover voor de pilot activiteit investeringen worden gedaan in materialen met een levens- of gebruiksduur langer dan een jaar, mogen alleen de afschrijvingskosten tijdens de pilot periode worden meegenomen.

 • 3.

  De post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.

 • 4.

  **Niet voor subsidie in aanmerking komend zijn de kosten voor ureninzet (zoals loonsom kosten of contract uurvergoedingen van personeel) van leden of vrijwilligers van de aanvrager.

 • 5.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen activiteiten waarvan de kosten hoofdzakelijk worden besteed aan eten en drinken, representatie, reis en verblijf.

 

*Toelichting

De subsidie is een middel om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren, die zorgen voor meer inwoners met een gezonde leefstijl in 2026. De partij die deze activiteit organiseert en bekostigt, kan subsidie vragen als deze partij kan onderbouwen waarom de te maken kosten noodzakelijk zijn en waarom hij zelf onvoldoende financieringsbronnen daarvoor heeft of bij andere partijen dan de gemeente kan krijgen.

Voordat je een subsidieaanvraag kunt doen bij de gemeente, is het daarom verplicht eerst andere financieringsbronnen te vinden, die de noodzakelijke kosten (groten)deels dekken. Het vragen van een kleine eigen bijdrage voor aan volwassen deelnemers (18 jaar en ouder) voor deelname aan de activiteiten nemen we als uitgangspunt. Tenzij de aanvrager het kan onderbouwen waarom dit niet mogelijk of wenselijk is. Voor de resterende kosten kan een subsidie worden aangevraagd.

Je kunt maar één gemeentelijke subsidie aanvragen/krijgen voor je nieuwe activiteit.

 

**Toelichting:

Als het noodzakelijk of van meerwaarde is dat de activiteit door een professional wordt uitgevoerd of begeleidt, die door de aanvrager hiervoor extern wordt ingehuurd, zijn deze inhuur kosten wel subsidiabel. Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid van publiek-private samenwerkingen voor het uitvoeren van en vernieuwende activiteit.

 

Subsidie hoogte

 • De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,- per subsidiabele activiteit met een gemeente breed bereik/effect.

 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per subsidiabele activiteit met een bereik in 1 tot 3 dorpen.

 

Verplichtingen

 • 1.

  Aan de subsidie is de volgende verplichting verbonden voor de initiatiefnemer:

  • Het stimuleren van een spin-off bij andere partijen in de sectoren Sport, zorg en onderwijs door het beschikbaar stellen van de opgedane kennis aan de hand van bijvoorbeeld hand-outs, werkplannen en/of presentaties.

 • 2.

  Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige projectsubsidie gemeente Raalte ‘Sportief en gezond’”

 

Verdeelmaatstaf

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag compleet is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 4.

  De aanvragen die voor verstrekking van subsidie in aanmerking komen, worden per kwartaal beoordeeld door de Werkgroep aanvragen.

 • 5.

  De aanvrager motiveert in de aanvraag:

  • a.

   Aan welke focusthema’s uit het Programma Raalte Sportief en Gezond de pilot-activiteit of – project invulling geeft en hoe deze daardoor bijdraagt aan de groei van het aantal inwoners met een gezonde leefstijl in 2026 t.o.v. 2022;

  • b.

   Hoe na de pilotperiode de structurele uitvoering van de activiteit wordt geborgd.

 • 6.

  Indien het een aanvraag betreft voor een subsidiabele activiteit waarvoor één of meerdere leden van de Werkgroep aanvragen een actieve rol vervullen, zullen deze leden de aanvraag niet beoordelen.

 • 7.

  De Werkgroep aanvragen brengt advies uit voor de motivatie van de beslissing op de subsidieaanvraag door te beoordelen in welke mate de aanvraag bijdraagt aan:

  • a.

   De actiepunten uit de focusthema’s en doelen uit het programma van Raalte Sportief en Gezond;

  • b.

   Het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl bij inwoners met een sociaal -economische achterstand;

  • c.

   Samenwerking tussen diverse partijen uit zowel de wereld van sport als het sociaal domein;

  • d.

   Een (nog) niet vervulde lokale behoefte;

  • e.

   Continuering en borging van de beoogde positieve effecten in de toekomst.

 • 8.

  Het College beoordeelt per kwartaal de aanvragen en motiveert de beslissing mede op het advies van de Werkgroep Aanvragen.

 • 9.

  Een aanvrager kan per subsidiejaar tot maximaal € 10.000 aanvragen als het gaat om pilot activiteiten die bijdragen aan de gemeente brede focusthema’s in het Programma Raalte Sportief en Gezond.

 • 10.

  Een aanvrager kan per subsidiejaar tot maximaal € 5.000 subsidie aanvragen voor één of meerdere pilot activiteiten die bijdragen aan focusthema’s gericht op 1-3 dorpen vanuit het Programma Raalte Sportief en Gezond.

 

Aanvrager(s)/ doelgroep

Maatschappelijke organisaties en /of (een groep van) inwoners, die uitvoering willen geven aan subsidiabele activiteiten zoals benoemd onder ‘subsidiabele activiteiten’.

 

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor de subsidiabele activiteiten kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden per kwartaal (maart, juni, september en december) beoordeeld.

De aanvraagtermijn per kwartaal sluit op de dag voor de 1e dag van één van deze maanden. De aanvrager dient rekening te houden met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken, vanaf de eerste dag van één van deze maanden.

 

8.2 Jeugdgezondheidszorg

 

Doelstelling subsidie

Het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar door uitvoering van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg. Het JGZ aanbod is vastgelegd in het Basispakket, dat wettelijk zijn beslag heeft in het Besluit Publieke Gezondheid.

 

Subsidiabele activiteiten

Uitvoering van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg. Het Basispakket Jeugdgezondheidszorg bestaat uit individuele preventieve activiteiten, collectieve preventieve activiteiten, samenwerking en afstemming van zorg en onderzoek, beleidsinformatie en advies.

Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg bestaan uit jaarlijks te maken afspraken met GGD IJsselland over aanvullende preventieve activiteiten op het Basispakket Jeugdgezondheidszorg ten behoeve van het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar in de gemeente Raalte. Tevens worden er jaarlijks aanvullende afspraken gemaakt over de inzet die extra benodigd is (bovenop het Basispakket) om goed aangesloten te zijn op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is prenatale voorlichting uitgevoerd door Coöperatie Integrale Geboortezorg Salland U.A. een activiteit in de aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

De grondslagen voor berekening van de subsidie

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Eerste lijnsloket jeugd’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

De organisatie die de Jeugdgezondheidszorg uitvoert.

 

8.3 Prenatale voorlichting

 

Doelstelling subsidie

Met prenatale voorlichting worden (aanstaande) ouders preventief voorbereid op de zwangerschap, de bevalling, kraamtijd, voeding voor hun kind en het ouderschap zodat zij gezonde en goed onderbouwde keuzes maken en kinderen een kansrijke start krijgen.

 

Subsidiabele activiteiten

Het bieden van prenatale voorlichting over zwangerschap, de bevalling, kraamtijd, (borst)voeding en het ouderschap.

Gezinnen die extra aandacht nodig hebben tijdig signaleren en stimuleren deel te nemen aan de voorlichting.

Voor specifieke doelgroepen worden op de doelgroep gerichte preventie geboden.

(aanstaande) Ouders bekend maken met de Jeugdgezondheidszorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin zodat zij weten waar ze terecht kunnen met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Deze subsidie valt onder het subsidieplafond ‘Jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin (uniform en maatwerk)’. De inzet wordt jaarlijks bepaald op basis van de ontwikkelingen in het transformatieproces. Inzet en uitvoering van functies en activiteiten kunnen daardoor wijzigen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de (transformatie)afspraken tussen de aanvrager en de gemeente waarbij de te leveren prestaties jaarlijks worden vastgelegd in het subsidieverleningsbesluit.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

Organisaties die werkzaam zijn in de geboortezorg.

 

8.4 Eerste hulp bij ongelukken

 

Doelstelling subsidie

Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

 

Subsidiabele activiteiten

De activiteiten dienen te liggen op het terrein van het verlenen van geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongelukken.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Een bedrag van € 235,26 per EHBO-afdeling en een bedrag per lid van € 8,24.

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie eerste hulp bij ongelukken”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

De EHBO-afdelingen Raalte, Heino, Broekland, Heeten/Nieuw Heeten en Luttenberg.

 

9. Internationale samenwerking

 

Doelstelling subsidie

Het bevorderen van de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners van de gemeente Raalte bij ontwikkelingen in de wereld, in het bijzonder op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid, mensenrechten en milieu.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten die mondiale bewustwording van Raaltenaren bevorderen.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening

Voor de Stichting Wereldwinkel Heino en Raalte bedragen van € 1.789,42.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023.

 

Aanvullende voorwaarden

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie internationale samenwerking”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s)

 • Stichting Wereldwinkel Heino;

 • Stichting Wereldwinkel Raalte.

 

Bijzonderheden

De gemeente vervult een voorwaardenscheppende en ondersteunende rol, waarbij het onderhouden van contacten in eerste instantie is voorbehouden aan het particuliere initiatief en bedrijven.

 

In de gemeente Raalte zijn nog meer particuliere initiatieven die zich met internationale samenwerking, hulp of bewustwording bezighouden. Met deze organisaties onderhoudt de gemeente geen structurele (en wenst dat ook niet in de toekomst) subsidierelatie.

 

10. Inwerkingtreding

 

Deze regeling in werking te laten treden op 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling Sociaal Beleid 2022.

Naar boven