Verordening op de heffing en de invordering van leges Gemert-Bakel 2023

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en

 

gelet op de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

Besluit

 

vast te stellen de:

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges Gemert-Bakel 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • c.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een verzoek om afgifte van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het in behandeling nemen van een verzoek tot woningaanpassing in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (leges omgevingsvergunning, zoals bedoeld in hoofdstuk 2.3.1 van de tarieventabel);

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  de afwijkingsbevoegdheid "Realisatie landschappelijke inpassing bij uitbreiding bebouwing" zoals opgenomen in artikel 4.3.2, 6.3.2, 8.3.2., 11.3.2. en 17.4.2. van het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” en daarop volgende halfjaarlijkse herzieningen;

 • e.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kostenloos moeten worden verleend;

 • f.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffingen en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel volgens bijlage 1.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet;

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

   • 1.

    hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

   • 2.

    hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

   • 3.

    onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 • 2.

  Het college is bevoegd voor bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de regeling mochten voordoen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2022, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Het Besluit tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 6 februari 2014 van de gemeente Gemert-Bakel, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Gemert-Bakel 2023.

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Gemert-Bakel 2023, vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 15 december 2022.

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 • Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 • Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 • Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 • Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 • Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

 • Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

 • Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

 • Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

 • Hoofdstuk 9 Kansspelen

 • Hoofdstuk 10 Telecommunicatie, kabels en leidingen

 • Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

 • Hoofdstuk 12 Kinderopvang

 • Hoofdstuk 13 Diversen

   

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 • Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 • Hoofdstuk 2 Beoordeling principeverzoek / schetsplan / conceptaanvraag / intentie

 • Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 • Hoofdstuk 4 Bestemmingswijzigingen

 • Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde beschikkingen

 • Hoofdstuk 6 Gedoogbeschikkingen

 

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

 • Hoofdstuk 1 Horeca

 • Hoofdstuk 2 Seksbedrijven

 • Hoofdstuk 3 Winkeltijdenwet

 • Hoofdstuk 4 Organiseren evenementen

 • Hoofdstuk 5 Standplaatsen

 • Hoofdstuk 6 Huisvestingswet 2014

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

Artikel

Omschrijving

Tarief

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap, of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie op een vaste locatie; gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel op:

1.1.1.1

zondag of op een algemeen erkende feestdag van 9.00 tot 16.00 uur

€ 1.013,80

1.1.1.2

zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 788,50

1.1.1.2.1

zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur

€ 901,10

1.1.1.3

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 450,55

1.1.1.4

maandag tot en met vrijdag van 17:00 tot 21:00 uur

€ 563,20

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap, of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek I van het Burgerlijk Wetboek op:

1.1.2.1

zondag of een algemeen erkende feestdag

€ 1.295,40

1.1.2.2

zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 1.013,80

1.1.2.2.1

zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur

€ 1.098,35

1.1.2.3

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 844,80

1.1.2.4

maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

€ 901,10

1.1.2.5

Het tarief als bedoeld in 1.1.1 voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag wordt verhoogd met:

€ 168,50

1.1.2.6

Op verzoek van de direct betrokkenen kan een gedeeltelijke teruggaaf van de leges voor het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk worden verleend. De restitutie bedraagt:

a.

tot een maand voor de huwelijks- of registratiedatum:

75%

b.

binnen een maand voor de huwelijks- of registratiedatum:

50%

c.

nadat het huisbezoek van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand heeft plaatsgevonden:

25%

1.1.3

Het tarief bedraagt voor van het verstrekken van een trouwboekje of een partnerschapsboekje.

€ 45,05

1.1.4

Het tarief bedraagt voor van het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,50

1.1.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

1.2.7

Vervangende identiteitskaart voor personen met uitreisverbod

€ 34,25

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 15,70

1.4.2.1.1

tot het verstrekken van een persoonslijst

€ 25,35

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,50

 

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van, anders dan bij wijze van uitlening:

1.5.1.1

een exemplaar van de bij een bestemmingsplan behorende voorschriften en toelichting, bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening

€ 19,00

1.5.2

een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente Gemert- Bakel, inclusief de toelichting alsmede de door burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regelen ter uitvoering

€ 19,00

Wet open overheid

1.5.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek om informatie in het kader van de Wet open overheid tot het vervaardigen en verstrekken van kopieën van documenten op, conform artikel 2.1 van het Besluit maximum tarieven open overheid, per afdruk op papier:

1.5.3.1

A4-formaat

Zwart-wit, enkelzijdig € 0,05

Zwart-wit, dubbelzijdig € 0,10

Kleur, enkelzijdig € 0,20

Kleur, dubbelzijdig € 0,40

A3-formaat

Zwart-wit, enkelzijdig € 0,10

Zwart-wit, dubbelzijdig € 0,20

Kleur, enkelzijdig € 0,40

Kleur, dubbelzijdig € 0,80

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,50

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 13,75

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 3,55

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van overige grafische bestanden, met een maximumoppervlakte van twee hectare, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,50

Leegstandswet

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet per adres

€ 73,60

1.6.6

Het tarief bedraagt voor het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, vierde lid van de Leegstandswet per adres

€ 73,60

 

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (wettelijk bepaald)

€ 41,35

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het opgraven en herbegraven/cremeren van stoffelijke resten als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging:

€ 56,30

1.7.3

tot het verkrijgen van een ‘bewijs van in leven zijn’

€ 15,70

1.7.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 15,70

1.7.4.1

tot het waarmerken van een fotokopie, per pagina

€ 15,70

1.7.5

fotoafdruk op fotopapier tot max. 21 x 30 cm; overige formaten op aanvraag

€ 9,15

1.7.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een kopie, scan of print uit de archieven en collecties, die berusten in het gemeentearchief:

1.7.6.1

kopie A3 zwart/wit of kleur, per pagina

€ 0,60

1.7.6.2

kopie A4 zwart/wit of kleur, per pagina

€ 0,50

1.7.6.3

print van computerbestand of gescand bestand, per pagina

€ 0,50

1.7.6.4

scan van pagina’s of stukken tot en met A3-formaat, per opname

€ 0,50

1.7.6.5

scan van pagina’s of stukken groter dan A3-formaat, per opname

€ 1,05

1.7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.7.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 15,70

1.7.7.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.7.7.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

1.7.7.2.1

per pagina op papier van een lichtdruk- of plottekening

€ 18,40

1.7.7.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 15,70

1.7.8

Het tarief bedraagt voor het opzoeken van dossiers, het doen van naspeuringen in dossiers en geautomatiseerde bestanden alsmede het verlenen van bijstand bij onderzoeken en het verstrekken van een toelichting voor ieder besteed kwartier

€ 25,50

 

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat,

€ 52,60

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.2.1

tot het verkrijgen van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk,

€ 21,40

1.8.2.2

tot het uitlenen van archiefbescheiden door bemiddeling van een archiefbewaarplaats in de zin der wet, buiten de gemeente Gemert-Bakel, bedraagt per uitlening

€ 26,85

1.8.2.3

Tot het waarmerken van een kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 6,85

1.8.3

Het op grond van een digitaal ontvangen verzoek voor het digitaliseren of kopiëren van bestandelen,

1.8.3.1

- met uiterlijke vorm “stuk” of “blad”

€ 7,85

1.8.3.2

- met uiterlijke vorm “omslag”

€ 13,15

1.8.3.3

- met uiterlijke vorm “pak”

€ 19,50

1.8.3.4

- met uiterlijke vorm “katern”

€ 11,05

1.8.3.5

- met uiterlijke vorm “band” of “deel”

€ 27,85

1.8.3.6

- met uiterlijke vorm “charter” of “chirograaf”

€ 17,85

1.8.3.7

- met uiterlijke vorm “doos”

€ 38,40

1.8.3.8

- met uiterlijke vorm “lias”

€ 31,55

1.8.3.9

- bouwvergunningen met enkelvoudige dossiers

€ 10,50

1.8.3.10

- bouwvergunningen met meervoudige (complex-) dossiers

€ 28,90

1.8.4

vergoeding voor het leveren van een bestand t.b.v. publicaties met commercieel doel (mits toestemming van de auteursrechthebbende is verkregen) per afbeelding

€ 26,75

1.8.5

reproductie bewegend beeld of geluidsmateriaal per kwartier arbeid excl. Materiaalkosten

€ 25,50

1.8.6

medewerking aan expositie per half uur

€ 42,20

1.8.7

lezing of rondleiding per persoon

€ 3,15

1.8.8

advies over archiefbeheer per uur

€ 84,45

1.8.9

workshop of onderzoeksbegeleiding tot max. 2 uur: per uur

€ 84,45

1.8.10

administratie en verzendkosten bij betaling op rekening

€ 6,85

1.8.11

Zaalhuur per dagdeel

€ 36,60

 

Hoofdstuk 9 Kansspelen

1.9.1

Voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen geldt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000.

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 56,50

 

Hoofdstuk 10 Telecommunicatie, kabels en leidingen

1.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, en een aanvraag voor een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Gemert-Bakel 2015, waarbij de graaflengte < 100m¹ is of een lasgat/montagegat met een oppervlakte van >2m²

€ 205,75

1.10.2

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, en een aanvraag voor een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Gemert-Bakel 2015, waarbij de graaflengte 100 meter of meer is:

€ 411,50

1.10.3

Het tarief genoemd onder 1.10.1 en 1.10.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van

€ 1,98

1.10.4

Het tarief genoemd onder 1.10.1 en 1.10.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen

1.10.4.1

over de eerste 2.000 meter, een bedrag van

€ 1,40

1.10.4.2

over de lengte van 2000 meter, doch kleiner dan 10.000 meter, een bedrag van

€ 0,85

1.10.4.3

over de lengte van 10.000 meter of meer, een bedrag van

€ 0,72

1.10.5

Voor degene aan wie leges als bedoeld onder 1.10.1 tot en met 1.10.4 in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, óf als de gemeente de aanvraag weigert of buiten behandeling stelt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een eerste ontheffing als bedoeld in artikel 87 met betrekking tot artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 47,00

1.11.2

tot het verkrijgen van een tweede ontheffing als bedoeld in artikel 87 met betrekking tot artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 93,60

1.11.3

tot het verkrijgen van een overige ontheffing als bedoeld in artikel 87 met betrekking tot artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 47,00

1.11.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 47,00

1.11.5

tot het wijzigen van een reeds verkregen ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 13,15

1.11.6

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 93,60

1.11.7

tot het verkrijgen van een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij medisch advies noodzakelijk is

€ 93,60

1.11.8

tot het verkrijgen van een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) zonder medisch advies

€ 13,15

 

Hoofdstuk 12 Kinderopvang

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang:

1.12.2

voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang

€ 905,90

1.12.3

voor gastouders (via gastouderbureau),

€ 557,10

 

Hoofdstuk 13 Diversen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

€ 14,95

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.2.1

voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 34, 1e lid van het Reglement gevaarlijke stoffen

€ 39,15

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een verkoopregister voor handelaren als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Maatregel van Bestuur op grond van artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

€ 21,55

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

Bouwkosten: Onder dit hoofdstuk wordt verstaan alle bouwkosten van het bouwen of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen, exclusief 21% omzetbelasting, zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in de in bijlage 2 weergegeven ROEB-lijst 2023, vastgesteld op 6 september 2022 door het ROEB (Regionale Overleg Eindhoven Bouwtoezicht.) Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie wordt onder bouwkosten verstaan, de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012; Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, exclusief 21% omzetbelasting. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling principeverzoek / schetsplan / conceptaanvraag / intentie

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling of het college van B&W in principe bereid is medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een herziening, wijziging en/of afwijking van het geldende bestemmingsplan bedraagt:

€ 901,15

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schetsplan / conceptaanvraag

2.2.1.1

Bouwkosten tot € 250.000. Legesbedrag bedraagt:

€ 225,30

2.2.1.2

Bouwkosten vanaf € 250.000. Legesbedrag bedraagt:

€ 394,35

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het toetsen van een (ontwerp)inrichtingsplan infrastructuur openbare ruimte: twee keer toetsen gratis, derde keer en vaker per toetsingsverzoek.

€ 563,65

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Bouwactiviteiten

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

bij bouwkosten tot 50.000: 4,45% van de bouwkosten met een minimum legesbedrag van € 337,50

4,450%

2.3.1.1.2

bij bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 100.000: € 2.225,00 vermeerderd met 4,13% van de bouwkosten boven de € 50.000

4,130%

2.3.1.1.3

bij bouwkosten vanaf € 100.000 tot € 400.000: € 4.290 vermeerderd met 3,9% van de bouwkosten boven € 100.000,

3,900%

2.3.1.1.4

bij bouwkosten vanaf € 400.000 tot € 750.000: € 15.990,00 vermeerderd met 3,48% van de bouwkosten boven € 400.000

3,480%

2.3.1.1.5

bij bouwkosten vanaf € 750.000 tot € 1.000.000: € 28.170,00 vermeerderd met 2,61% van de bouwkosten boven € 750.000

2,610%

2.3.1.1.6

bij bouwkosten vanaf € 1.000.000 en hoger: € 34.695,00 vermeerderd met 2,34% van de bouwkosten boven € 1.000.000.

2,340%

Zonnepanelen

2.3.1.1.7

Uitzondering op artikel 2.3.1.1 is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een monumentaal pand. Hiervoor worden geen leges activiteit bouwen in rekening gebracht.

2.3.1.1.8

Uitzondering op artikel 2.3.1.1 is het plaatsen van zonnepanelen in een bestaand bouwblok. Hiervoor worden enkel leges activiteit bouwen in rekening gebracht voor het plaatsen van de constructie en niet voor de zonnepanelen.

2.3.1.1.9

Aanvulling op artikel 2.3.1.1 is het plaatsen van zonnepanelen buiten het bestaande bouwblok. Hiervoor worden leges activiteit bouwen in rekening gebracht voor de complete installatie (constructie en zonnepanelen).

Legaliseren illegale situatie

2.3.1.2

Legaliseren illegale situatie

Legaliseren middels omgevingsvergunning

2.3.1.2.1

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt verhoogd voor de beoordeling van de na aanvang van de bouw ingediende aanvraag, met 70% van het eindbedrag aan leges, zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag, met een minimumverhoging van

€ 901,15

en een maximumverhoging van:

€ 4.222,80

Legaliseren bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning indien nieuwe vergunning is vereist

2.3.1.2.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt verhoogd voor de beoordeling van de na aanvang van de bouw ingediende aanvraag, met 70% van het eindbedrag aan leges, zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag, met een minimumverhoging van

€ 901,15

en een maximumverhoging van:

€ 4.223,00

Overschrijving omgevingsvergunning

2.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning:

€ 67,30

Wet kwaliteitsborging

2.3.1.4

Als een omgevingsvergunning wordt ingediend volgens het principe van de Wet Kwaliteitsborging wordt er een korting toegepast van 50% op de vastgestelde legeskosten conform artikel 2.3.1.1

Aanlegactiviteiten

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 901,15

Planologisch strijdig gebruik

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1;

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking):

€ 901,15

2.3.3.1.1

in afwijking van artikel 2.3.3.1 worden geen leges in rekening gebracht voor een binnenplanse ontheffing(afwijking) ten behoeve van de realisatie van landschappelijke inpassing bij uitbreiding bebouwing. van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking):

€ 901,15

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse afwijking):

€ 13.517,55

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking):

€ 901,15

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is (afwijking van exploitatieplan):

€ 901,15

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 901,15

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van nationale regelgeving):

€ 901,15

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 901,15

Tijdelijke bewoning

2.3.4

Het tarief voor een verzoek om toestemming voor tijdelijke bewoning bedraagt

2.3.4.1

indien toestemming is verleend:

€ 4.053,70

2.3.4.2

indien uiterlijk twee jaar na verlenen omgevingsvergunning voor bouw/verbouw woning, het gebouw niet meer in gebruik is als woning, wordt op verzoek van de melder, teruggestort:

€ 3.325,00

In gebruik nemen of gebruiken bouwerken in relatie tot brandveilig gebruik

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwerken in relatie tot brandveilig gebruik

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een gebouw met een gebruiksoppervlakte:

a. tot en met 100 m²:

€ 427,70

b. van meer dan 100 m² tot en met 500 m²:

€ 427,70

vermeerderd per m², boven 100 m² met:

€ 1,10

c. van meer dan 500 m² tot en met 2.000 m²:

€ 867,70

vermeerderd per m², boven 500 m² met:

€ 0,30

d. van meer dan 2.000 m² tot en met 5.000 m²:

€ 1.317,70

vermeerderd per m², boven 2000 m² met:

€ 0,15

e. van meer dan 5.000 m² tot en met 50.000 m²:

€ 1.767,70

vermeerderd per m², boven 5.000 m² met:

€ 0,05

f. van meer dan 50.000 m²:

€ 4.017,70

vermeerderd per m², boven 50.000 m² met:

€ 0,05

Indien een aanvraag betrekking heeft op een inrichting met een tijdelijk karakter, zoals een tent, dan bedragen de leges 10% van het volgens dit onderdeel berekende bedrag.

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een vergunning, als bedoeld in 2.3.5.1 wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen, wordt op verzoek 50% van de geheven leges terugbetaald.

2.3.5.3

Het tarief bedraagt, indien de aanvrager als bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op:

a. uitbreiding van een inrichting: het tarief vermeld onder 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag per m2 uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

b. gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van de volgens onderdeel 2.3.5.1 berekende leges

c. gewijzigd gebruik een gedeelte van de inrichting: 50% van de volgens onderdeel 2.3.5.1 berekende leges, met dien verstande dat de toeslag per m² uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

Activiteiten met betrekking tot monumenten

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot de Monumentenverordening 2011 Gemeente Gemert-Bakel aangewezen monument, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: 3,2% van de bouwkosten met een minimum van:

€ 225,30

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 248,15

Kappen

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge artikel 2 van de Bomenverordening Gemert-Bakel een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 157,75

Natura 2000-activiteiten

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 415,00

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 415,00

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Beoordeling bodemrapport

2.3.12

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.12.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 349,40

2.3.12.2

Indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek betreft als bedoeld in de NEN 5740, uitgave 1991, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft

€ 179,80

Archeologie

2.3.13

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

2.3.13.1

een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen

€ 1.690,35

2.3.13.2

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van aangeleverde Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.2

€ 1.126,45

2.3.13.3

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 281,80

2.3.13.4

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

€ 281,80

2.3.13.5

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek,

€ 563,65

2.3.13.5.1

ex art. 39 lid 2 MW,

€ 563,65

2.3.13.5.2

ex art. 40 lid 1,

€ 844,60

2.3.13.5.3

ex art. 41, lid 1 (afhankelijk van het soort archeologisch onderzoek en rapportage)

€ 1.126,45

Advies

2.3.14

De in de voorgaande hoofdstukken genoemde bedragen van deze titel worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten en advertentiekosten, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Een zodanige aanvraag wordt in behandeling genomen op de zesde werkdag na die waarop de raming van de externe advieskosten ter kennis van de aanvrager is gebracht.

2.3.14.1

Indien de werkelijke advieskosten, zoals bedoeld in 2.3.14 minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.15

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.15.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 789,15

2.3.15.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovengenoemde bestuursorganisatie of instantie.

2.3.15.3

Indien de specificatie als bedoeld in 2.3.15.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag (verder) in behandeling genomen. Indien de aanvrager voor de vijfde werkdag na mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt wordt het bedrag volgend uit de specificatie als bedoeld in 2.3.14.1 niet in rekening gebracht.

Overige

2.3.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen 100% van de benodigde interne uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de betreffende afdeling.

2.3.17

Indien de geheven leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals genoemd in Hoofdstuk 2 niet worden voldaan binnen de daarvoor gestelde termijn, is het college gemachtigd de afhandeling van de procedure op te schorten of af te breken.

2.3.18

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voeren van een hogere waarde procedure

€ 816,25

Hoofdstuk 4 Bestemmingswijzigingen

2.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9.011,70

2.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.632,05

2.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.632,05

 

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde beschikkingen

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een stookontheffing of een kamp-/vreugdevuur als bedoeld in artikel 5:34 van de “Algemene plaatselijke verordening gemeente Gemert-Bakel”

 

Hoofdstuk 6 Gedoogbeschikkingen

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een, al dan niet persoonsgebonden tijdelijke gedoogbeschikking voor permanente bewoning van een recreatieverblijf voor de maximale tijdsduur van 1 jaar

€ 416,95

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een, al dan niet persoonsgebonden gedoogbeschikking voor permanente bewoning van een recreatieverblijf

€ 1.014,75

2.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een, al dan niet persoonsgebonden en/of tijdelijke, gedoogbeschikking voor overige handelingen in strijd met wet- of regelgeving

€ 1.014,75

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Artikel

Omschrijving

Tarief

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet

€ 507,40

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 168,75

3.1.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting)

€ 168,75

3.1.3.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet (wijziging leidinggevende)

€ 168,75

Ontheffing sluitingsuur

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van ontheffing (sluitingsuur) als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

a. voor elke dag waarvoor de ontheffing geldt

€ 33,65

b. voor een ontheffing bij wijze van abonnement voor 12 maanden, wordt 50% korting verstrekt op het totaalbedrag

c. voor een ontheffing bij wijze van abonnement voor 6 maanden, wordt 40% korting verstrekt op het totaalbedrag

3.1.5

Indien de aanvraag leidt tot een besluit als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (buiten behandeling laten van de aanvraag), wordt 50% van het legesbedrag voor het indienen van een aanvraag terugbetaald.

 

Hoofdstuk 2 Seksbedrijven

3.2.1

tot het verstrekken van een vergunning of het wijzigen daarvan, tot het exploiteren van een seksinrichting, als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 255,00

 

Hoofdstuk 3 Winkeltijdenwet

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 62,05

3.3.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.3.1 bedoelde ontheffing

€ 62,05

 

Hoofdstuk 4 Organiseren evenementen

Evenementen

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het houden van een evenement categorie 0

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een vergunningplichtig evenement als bedoeld in de geldende Evenementennotitie en artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:

3.4.2.1

Categorie A1

€ 281,80

3.4.2.2

Categorie A2

€ 394,05

3.4.2.3

Categorie A3

€ 507,40

3.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een vergunningplichtig evenement als bedoeld in de geldende Evenementennotitie en artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Categorie B

€ 675,90

3.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een vergunningplichtig evenement als bedoeld in de geldende Evenementennotitie en artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Categorie C

€ 1.351,75

3.4.5

Indien de aanvraag wordt ingediend door een lokale stichting/vereniging: 25% doorberekening van de onder artikelen 3.4.2., 3.4.3. en 3.4.4 bedoelde leges

3.4.5.1

Indien de aanvraag wordt ingediend door een evenementenorganisatie anders dan bedoeld in 3.4.5: 100% doorberekening van de onder artikelen 3.4.2., 3.4.3. en 3.4.4 bedoelde leges.

Circus

3.4.6

Het tarief bedraagt voor het houden van een circus aan staangeld per dag

€ 78,90

3.4.6.1

Het tarief van de waarborgsom voor het houden van een circus bedraagt:

€ 337,55

 

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 112,50

 

Hoofdstuk 6 Huisvestingswet 2014

3.6.1

Niet van toepassing

 

Bijlage 2 ROEB-lijst, behorende bij de Legesverordening Gemert-Bakel 2023, vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 15 december 2022.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 15 december 2022,

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

de griffier,

M.C.P. Laurenssen MSc

 

de voorzitter,

Ing. M.S. van Veen

 

Naar boven