Verordening van de gemeenteraad van Bergen op Zoom inhoudende Legesverordening Bergen op Zoom 2023

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022, nr.RVB22-0056;

 

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef, onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING

EN INVORDERING VAN LEGES 2023

 

 

 

Artikel 1 Definities

 

Deze verordening verstaat onder:

a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

 

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

 

1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

2. Indien de leges, op het moment van aanvraag van een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

c. langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

 

Van leges voor andere diensten dan die genoemd onder 1.18.2.1 (gehandicaptenparkeerkaart) en 1.18.2.5 (aanvraag en aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken) wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

- hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

- hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

- onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

- onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

- hoofdstuk 16 (kansspelen).

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 

De ‘Legesverordening Bergen op Zoom 2022’, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021 nr. RVB21-0074, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 

1. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 

Artikel 13 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Bergen op Zoom 2023’.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022

De griffier,

De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Bergen op Zoom 2023

 

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

n.v.t.

Hoofdstuk 6

n.v.t.

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

n.v.t.

Hoofdstuk 11

n.v.t.

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

n.v.t.

Hoofdstuk 15

n.v.t.

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

n.v.t.

Hoofdstuk 7

n.v.t.

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Overige diensten

Hoofdstuk 10

n.v.t.

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

Hoofdstuk 4

Standplaatsen

Hoofdstuk 5

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1

Huwelijk/Partnerschap

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een partnerschap in een huwelijk:

 

 

1.1.1

in de trouwzaal van het Stadhuis (locatiekosten):

 

 

 

• op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 18:00 uur

515,00

 

• op zaterdag tussen 9:00 - 18:00 uur

669,50

 

 

 

 

1.1.2

in het Raadhuis te Halsteren (locatiekosten):

 

 

 

• op woensdag t/m vrijdag tussen 09.00 – 15.00 uur

515,00

 

• op zaterdag tussen 09:00 - 18:00 uur

669,50

 

 

 

 

1.1.3

in het Markiezenhof (locatiekosten):

 

 

 

• op werkdagen tussen 09:00 en 24:00 uur

824,00

 

• op zaterdag en zondag tussen 09:00 en 24:00 uur

1.030,00

 

 

 

 

1.1.4

in een voor één dag nieuw aan te wijzen locatie, anders dan de hiervoor onder 1.1.1. en 1.1.3 genoemde plaatsen:

 

 

 

• op werkdagen tussen 09:00 en 24:00 uur

522,00

 

• op zaterdag en zondag tussen 09:00 en 24:00 uur

522,00

 

 

 

 

1.1.4a

in een voor één dag reeds eerder aangewezen locatie, anders dan de hiervoor onder 1.1.1. en 1.1.3 genoemde plaatsen:

 

 

 

• op werkdagen tussen 09:00 en 24:00 uur

452,00

 

• op zaterdag en zondag tussen 09:00 en 24:00 uur

452,00

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als bedoeld onder 1.1 aan de publieksbalie op het Stadskantoor:

69,50

 

 

 

 

1.1.6

Huwelijk of registratie van een partnerschap op dinsdag om 09.30 uur met maximaal 12 personen:

149,00

1.1.6.a

Huwelijk of registratie van een partnerschap op dinsdag om 09.00 uur of 09.15 uur met maximaal 4 personen:

0,00

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag, die niet al benoemd is als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente:

135,00

 

 

 

 

 

Trouwboekje/ partnerschapboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.8

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering, dan wel het in behandeling nemen van een verzoek om uitreiking van een duplicaat daarvan

25,00

1.1.8.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering, dan wel het in behandeling nemen van een verzoek om uitreiking van een duplicaat daarvan

40,50

 

 

 

 

1.1.9

Bij inzet van gemeentepersoneel als getuige bij de voltrekking van een huwelijk of de registratie van partnerschap, dan wel de omzetting van partnerschap in een huwelijk, worden de hiervoor genoemde tarieven verhoogd met

33,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten leges

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

77,00

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

58,50

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

77,00

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

58,50

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

77,00

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

58,50

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

58,50

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

70,00

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

37,50

 

1.2.5.3

van een vervangende identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

 

34,00

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

52,00

 

1.2.7

van een reisdocument voor niet-ingezetenen tot 18 jaar (geldig 5 jaar)

 

 

 

 

1.2.7.1

van een paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort

 

98,00

 

1.2.7.2

van een Nederlandse identiteitskaart

 

80,00

 

1.2.8

van een reisdocument voor niet-ingezetenen vanaf 18 jaar (geldig 10 jaar)

 

 

 

 

1.2.8.1

van een paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort

 

117,00

 

1.2.8.2

van een Nederlandse identiteitskaart

 

113,00

 

1.2.8.3

van een vervangende identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

 

 

77,00

1.2.9

De in Hoofdstuk 2 (Reisdocumenten leges) genoemde tarieven worden bij afgifte van het document op een ander adres dan het gemeentehuis Bergen op Zoom vermeerderd met € 17,50.

Bij afgifte van een document op een adres in de grensregio in België worden de in Hoofdstuk 2 (Reisdocumenten leges) genoemde tarieven vermeerderd met € 29,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen leges

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

44,65

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

34,50

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,00

 

 

 

 

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 lid 2 van het Besluit basisregistratie personen juncto artikel 10 lid 2 van de Regeling basisregistratie personen

7,50

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen een vast bedrag per aanvraag:

 

 

 

• indien de aanvraag vanuit een notariaat wordt gedaan

15,00

 

• indien de aanvraag vanuit een notariaat wordt gedaan

40,00

 

• te verhogen met een variabel bedrag voor ieder daaraan besteed kwartier van

10,00

 

 

 

 

1.4.4.1

Het op grond van onderdeel 1.4.4 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het anders dan op grond van artikel 2.54 lid 1 van de Wet basisregistratie personen op verzoek van een ingeschrevene verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van hem/haar betreffende persoonsgegevens in de basisregistratie:

15,00

 

 

Hoofdstuk 5 n.v.t.

 

Hoofdstuk 6 n.v.t.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Algemeen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,00

1.7.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

 

 

 

• eenheidsformaat A0

8,78

 

• eenheidsformaat A1

5,03

 

• eenheidsformaat A2

4,46

 

• eenheidsformaat A3

0,48

 

• eenheidsformaat A4

0,24

 

met dien verstande dat steeds minimaal verschuldigd is

1,87

1.7.1.2.1

Ingeval sprake is van kleurafdrukken bedraagt het tarief per pagina:

 

 

 

• eenheidsformaat A0

19,01

 

• eenheidsformaat A1

11,40

 

• eenheidsformaat A2

9,19

 

• eenheidsformaat A3

0,60

 

• eenheidsformaat A4

0,37

 

met dien verstande dat steeds minimaal verschuldigd is

1,87

 

 

 

 

1.7.2

 

 

Stukken raads- en commissievergaderingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de stukken (inclusief gemeentebegroting c.a.) behorende bij een raads- of raadscommissievergadering, per pagina

0,07

 

1.7.3

 

Abonnement op bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.3.1

op de besluitenlijst van raadsvergaderingen en van de vergaderingen van een raadscommissie

9,47

1.7.3.2

• op de raadsvoorstellen en agenda's van de raadsvergaderingen

272,33

1.7.3.3

• op uitsluitend agenda's van raadsvergaderingen

5,76

1.7.3.4

• op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

20,35

1.7.3.5

• op de agenda's van een raadscommissie

5,74

 

 

1.7.4

 

Verzendkosten stukken raads- en commissievergaderingen

Indien de stukken als bedoeld in dit hoofdstuk op diens aanvraag aan de abonnee worden toegezonden, worden de aldaar genoemde tarieven verhoogd met 50%.

 

 

 

1.7.5

 

Verordeningen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.5.1

• een exemplaar van de Bouwverordening

10,00

1.7.5.2

• aanvullingen/wijzigingen op de Bouwverordening per pagina

0,30

 

• met dien verstande dat niet meer is verschuldigd dan

10,00

1.7.5.3

• een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening

10,00

1.7.5.4

• een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

128,40

1.7.5.5

• een hiervoor niet met name genoemde gemeentelijke verordening, per pagina,

0,07

 

met een minimum per verordening van

6,74

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

 

Basisregistratie kadaster

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen of het verlenen van inzage in vastgoedgegevens uit de kadastrale massale output:

 

 

1.8.1.1

indien het objectgegevens betreft: per perceel of appartementsrecht

7,12

1.8.1.2

indien het subjectgegevens betreft: per rechthebbende, ongeacht het aantal percelen of appartementsrechten, of per negatieve mededeling

7,12

1.8.1.3

voor het schriftelijk verstrekken van inlichtingen worden de onder 1. 8.1.1 en 1. 8.1.2 genoemde tarieven verhoogd met

7,12

1.8.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ten kantore vervaardigen van een analoge reproductie van een uittreksel van een kadastrale kaart:

 

 

 

• tot en met formaat A3

12,30

 

• formaat A2 en groter

33,75

 

 

 

 

1.8.2

Digitale vastgoedinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.8.2.1

het ten kantore vervaardigen van een analoge reproductie van een uittreksel uit de Grootschalige Basis Kaart (GBK) of plannen van Ruimtelijke Ordening (RO):

de onder 1.8.1.4 genoemde tarieven

 

 

1.8.2.2

voor het leveren van digitale informatie uit de GBK of gegevens RO:

wordt het tarief als bedoeld onder 1.8.2.1 verhoogd met:

 

 

 

• voor bebouwd gebied, per hectare

61,58

 

• voor landelijk gebied, per hectare

17,11

 

met dien verstande, dat deze tarieven met 10% worden verhoogd indien op verzoek ook de puntobjecten worden aangeleverd

7,12

 

 

 

 

1.8.3

Overige vastgoedinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling namen van een aanvraag tot:

 

 

1.8.3.1

het leveren van geometrisch ingepaste luchtfoto’s (geotif-formaat) uit geautomatiseerde gegevensbestanden

61,53

 

welke basistarief wordt verhoogd met een toeslag:

 

 

 

• voor bebouwd gebied, per hectare

8,11

 

• voor landelijk gebied, per hectare

3,14

 

 

 

 

1.8.3.2

het leveren van overig gedigitaliseerd beeldmateriaal uit geautomatiseerde gegevensbestanden, in jpg- dan wel in pdf-format:

 

 

 

• over grondgebied met een oppervlakte tot één hectare

12,30

 

• met een toeslag voor elke hectare daarboven van

3,09

 

 

 

 

1.8.3.3

het ten kantore vervaardigen van een analoge reproductie van ander kaartmateriaal dan het hiervoor genoemde: de onder 1.8.1.4 genoemde tarieven.

 

 

 

 

 

 

1.8.3.4

het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën met sonderinggegevens:

 

 

1.8.3.4.1

per pagina

0,21

 

met dien verstande, dat steeds minimaal verschuldigd is

31,39

1.8.3.4.2

indien deze bescheiden op diens verzoek aan de aanvrager worden toegezonden, wordt de onder 1.8.3.4.1 bedoelde vergoeding verhoogd bij:

 

 

 

• toezending aan een adres binnen Nederland, met

2,82

 

• toezending aan een adres buiten Nederland, met

11,14

 

 

 

 

1.8.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit vastgoedgegevens, hieronder mede begrepen bodemrapportages, anders dan hiervoor genoemde leveringen, per gemeentelijk dan wel kadastraal adres:

61,58

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken vog

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag af te geven door het Centraal orgaan verklaring omtrent het gedrag (COVOG)

41,35

1.9.2

tot het (digitaal) verstrekken van een uittreksel basisregistratie personen, een bewijs van opneming in het persoonsregister, een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) of een bewijs van Nederlanderschap

10,00

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

10,00

 

Hoofdstuk 10 n.v.t.

 

Hoofdstuk 11 n.v.t.

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur en het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste en negende lid, van de Leegstandwet

56,16

1.12.1

Indien aanvragen als bedoeld in het onderdeel 1.12 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in dat onderdeel bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gemeentegarantie of tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

36,77

 

Hoofdstuk 14 n.v.t.

 

Hoofdstuk 15 n.v.t.

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483):

 

 

1.16.1.1

• voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2

• voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

• en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.16.1.3

• voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

226,50

1.16.1.4

• voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

 

• en voor een voor onbepaalde tijd geldende vergunning voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

 

 

 

 

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd, onderscheidenlijk verhoogd worden

 

 

 

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen (inclusief de voorschouw) van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Bergen op Zoom (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

 

1.17.1.1

Indien het een tracé betreft tot 250 m1

339,09

1.17.1.2

Indien het een tracé betreft vanaf 250 m1 tot 1.500 m1

405,29

1.17.1.3

Indien het een tracé betreft vanaf 1.500 m1 tot 5.000 m1

537,70

1.17.1.4

Indien het betreft tracés vanaf 5.000 m1, per m1 meter tracé

0,11

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

132,45

1.17.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, niet zijnde een voorschouw en/of pre-job, worden de in 1.17.1.1 t/m 1.17.1.3 genoemde bedragen per overleg verhoogd met:

376,73

1.17.4

In afwijking van de in 1.17.1 genoemde tarieven bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in 1.17.1 indien instemming wordt aangevraagd voor een sleuf met meer dan 30 km sleuflengte: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot instemming aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18.1

Bijzondere transporten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen voor niet gekentekende landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid

38,68

 

 

 

 

1.18.2

Parkeren

 

 

 

1.18.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart tot het verstrekken, verlengen, dan wel vervangen van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (Stb. 1990 nr. 460)

68,55

 

 

 

 

1.18.2.2

tot het verlenen van een ontheffing voor een parkeerverbodzone in verband met het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, per dag

19,70

 

tot het gebruik van een sleutel voor het verlenen van toegang tot het afgesloten voetgangersgebied:

 

 

 

• per dag

6,75

 

• per aaneengesloten periode van zes maanden voor particuliere geld- en waardetransportbedrijven waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 3, aanhef en onder c, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus per zes maanden

63,00

 

met een toeslag als borg per huurperiode van welke toeslag na inlevering van de sleutel wordt gerestitueerd

100,00

 

 

 

 

1.18.2.3

De tarieven voor ontheffingen op basis van RVV 1990 bord E1 binnen het gereguleerd gebied zoals is aangemerkt in de Parkeerverordening 2015:

 

 

 

a. Ontheffing per kalenderdag

19,70

 

b. Ontheffing direct 10 dagen zelf te bepalen per kalenderjaar

156,15

 

c. Ontheffing direct 20 dagen zelf te bepalen per kalenderjaar

292,80

 

d. Ontheffing direct 30 dagen zelf te bepalen per kalenderjaar

390,40

 

e. Uitzondering op lid a: Wanneer het parkeren plaatsvindt in verband met het voltrekken van een huwelijk of in verband met een uitvaart zijn de eerste vijf ontheffingen kosteloos voor parkeren op de Grote Markt

 

 

 

 

 

 

1.18.2.4

vervallen

 

 

 

 

 

 

1.18.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en het fysiek aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

372,90

 

 

 

 

1.18.3

Nachtelijk rijverbod

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:12 a van de APV van het nachtelijk rijverbod voor vrachtverkeer

33,73

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.1

vervallen

 

 

 

 

 

 

1.19.2

Gedoogbeschikking

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.19.2.1

een gedoogbeschikking, voor zover geen betrekking hebbend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar meer specifiek in verband met strijdig gebruik/illegaal bouwen

731,45

 

 

 

 

1.19.3

vervallen

 

 

 

 

 

 

1.19.4

Caravans e.d.

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:18 van de APV voor recreatief nachtverblijf buiten de kampeerterreinen

199,23

 

 

 

 

1.19.5

Overig

 

 

1.19.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

49,15

1.19.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,20

1.19.5.3

Indien de stukken als bedoeld in dit hoofdstuk op verzoek aan de aanvrager of belanghebbende worden toegezonden, worden de genoemde tarieven per pagina verhoogd met

0,26

 

met een minimum van

12,58

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de prijzen per eenheid zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) zoals gevoegd bij deze tarieventabel als bijlage 1. Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van de hiervoor genoemde bijlage 1 omdat de bouwwerken qua functie niet passen of niet voorkomen binnen de normatieve bouwkosten van bijlage 1 geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

De in deze titel voorkomende tarieven zijn onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is.

145,12

2.2.2

Het bedrag genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verhoogd tot het bedrag genoemd in onderdeel 2.8.1.1 indien aan het college van burgemeester en wethouders een principe uitspraak wordt gevraagd omtrent de bereidheid om medewerking te verlenen aan een bouwplan in strijd met de regelgeving.

 

 

2.2.3

Vervallen

 

 

2.2.4

Het bedrag genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verhoogd met € 250,00 indien bij het beoordelen van een vooroverleg tevens om een advies brandveiligheid wordt verzocht

2.2.5

Als een vooroverlegplan als bedoeld in onderdeel 2.2.1 niet

omgevingsvergunningplichtig is, worden de in onderdeel 2.2.1 genoemde

leges in rekening gebracht.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

2,25% van de bouwkosten met een minimumtarief van € 145,12 indien de bouwkosten niet meer dan € 250.000,00 bedragen;

2.3.1.1.2

een basisbedrag van € 5.625,00 vermeerderd met 1,85% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 250.000,00 te boven gaan, indien de bouwkosten meer dan

€ 250.000,00 en minder dan € 2.500.000,00 bedragen;

2.3.1.1.3

een basisbedrag van € 47.250,00 vermeerderd met 1,35% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 2.500.000,00 te boven gaan.

2.3.1.2

Bij het in behandeling nemen van een wijziging op een reeds verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.1 wordt het legestarief berekend op basis van de meerkosten waarbij de onderverdeling in artikel 2.3.1 van kracht blijft.

2.3.1.3

Indien uit de aanvraag om een omgevingsvergunning blijkt dat de activiteit niet omgevingsvergunningplichtig is, worden de in onderdeel 2.2.1 genoemde leges in rekening gebracht.

2.3.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit voor de realisatie van een grondgebonden zonnepark worden alleen leges berekend over de bouwkosten van de stellages waarop de zonnepanelen zijn aangebracht, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.3.

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

600,06

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

386,23

 

2.3.3

 

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

254,90

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

509,78

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (uitgebreide buitenplanse afwijking):

 

 

2.3.3.3.1

• bij bouwkosten minder dan € 50.000,00

4.042,30

2.3.3.3.2

• bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 50.000,00 doch minder dan

€ 115.000,00

8.192,22

2.3.3.3.3

• bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 115.000,00, doch minder dan

€ 450.000

12.475,59

2.3.3.3.4

• bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 450.000,00:

het bedrag van de werkelijk ter zake gemaakte kosten, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Eén en ander met dien verstande, dat minimaal steeds verschuldigd is:

18.725,09

2.3.3.3.5

In het geval er geen bouwactiviteiten aan de orde zijn bedraagt het tarief:

4.042,30

2.3.3.3.6

De onder 2.3.3.3.1 tot en met 2.3.3.3.4 genoemde bedragen worden verhoogd met de kosten van externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

2.3.3.3.7

De onder 2.3.3.3.1 tot en met 2.3.3.3.5 genoemde bedragen worden verminderd met 35% indien aanvrager zelf voorziet in de opstelling van een ruimtelijke onderbouwing.

 

 

2.3.4

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief bij een bouwwerk of inrichting met een bruto vloeroppervlak van:

 

 

 

• < 100 m2

600,38

 

• 100 - 499 m2

921,03

 

• 500 – 999 m2

1.289,69

 

• 1.000 - 1.499 m2

1.521,41

 

• 1.500 - 1.999 m2

1.755,84

 

• meer dan 1.999 m2: het laatstgenoemde bedrag, vermeerderd voor elke 500 m2 of gedeelte daarvan, met een bedrag van

138,10

 

 

 

 

2.3.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, worden voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte de leges berekend volgens de tarieven genoemd onder 2.3.5.1 van deze tarieventabel.

 

 

 

2.3.6

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

• indien de bouwkosten/investeringskosten minder dan

€ 50.000,00 bedragen

272,69

 

• indien de bouwkosten/investeringskosten € 50.000,00 of meer bedragen

643,68

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

132,26

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Bergen op Zoom 2009 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

• indien de bouwkosten/investeringskosten minder dan

€ 50.000,00 bedragen

132,26

 

• indien de bouwkosten/investeringskosten € 50.000,00 of meer bedragen

265,67

2.3.6.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Bergen op Zoom 2009 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

132,26

 

 

 

 

2.3.7

 

vervallen

 

 

 

2.3.8

vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een vergunning als bedoeld in artikel 2:12 van de APV voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg

409,61

 

2.3.10

 

vervallen

 

 

 

 

2.3.11

 

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.10 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

82,57

 

 

 

 

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.12.1

• voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

360,47

2.3.12.2

• voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

360,47

 

 

 

 

2.3.13

Advies

 

 

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

487,54

2.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.15.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

2.3.16

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

2.535,62

2.3.17

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

2.535,62

 

Hoofdstuk 4 (n.v.t.)

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggegeven.

De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

 

2.5.1.2

 

75 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan;

 

40 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken na de termijn genoemd in 2.5.1.1, doch voordat de beslissing op de aanvraag is genomen.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt: 30%.

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 145,12 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 - 7 n.v.t.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplan zonder activiteiten

 

2.8.1

Oriënterende fase, beleidsfase en vooroverlegfase

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

2.8.1.1

het beoordelen van wenselijkheid en haalbaarheid van initiatieven van derden op het gebied van ruimtelijke ordening (oriënterende fase/principeverzoek)

299,91

2.8.1.2

het opstellen en doen vaststellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden ten behoeve van het in een verdere procedure noodzakelijke toetsingsinstrumentarium voor initiatieven van derden op het gebied van ruimtelijke ordening (beleidsfase), per daaraan besteed uur

 

 

 

 

119,94

 

 

 

 

 

De leges, zoals overeenkomstig het hiervoor onder 2.8.1.1 en 2.8.1.2 bepaalde worden berekend, blijken bij elk van de onderscheiden diensten uit een begroting, zoals die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld. Voor de toepassing van de voorgaande leden geldt als dag van in behandeling nemen de veertiende werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.8.2

Wijzigings- en uitwerkingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging dan wel uitwerking van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, 1e lid onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

2.8.2.1

• bij bouwkosten minder dan € 50.000,00

995,94

2.8.2.2

• bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 50.000,00, doch minder dan € 115.000,00

4.042,30

2.8.2.3

• bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 115.000,00, doch minder dan € 450.000,00

8.192,22

2.8.2.4

• bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 450.000,00: het bedrag van de werkelijk ter zake gemaakte kosten, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Eén en ander met dien verstande, dat minimaal steeds verschuldigd is

12.475,59

2.8.2.5

In het geval geen bouwactiviteiten aan de orde zijn

995,94

2.8.2.6

De onder 2.8.2.1 tot en met 2.8.2.5 genoemde bedragen worden verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

2.8.2.7

De onder 2.8.2.1 tot en met 2.8.2.5 genoemde bedragen worden verminderd met 35% indien aanvrager zelf voorziet in de opstelling van een uitwerkingsplan/wijzigingsplan overeenkomstig gemeentelijke standaarden.

 

 

2.8.3. t/m 2.8.5

vervallen

 

 

 

 

2.8.6

Ontheffing artikel 3.38

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.38, 4e lid van de Wet ruimtelijke ordening of enig artikel van gelijke strekking, zonder bouwplan:

509,78

 

 

2.8.7

Vaststelling bestemmingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om - uitsluitend ten behoeve van de aanvrager – een bestemmingsplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

2.8.7.1

• bij bouwkosten minder dan € 50.000,00

4.042,30

2.8.7.2

• bij bouwkosten groter of gelijk aan € 50.000,00, doch minder dan € 115.000,00

8.192,22

2.8.7.3

• bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 115.000,00 doch minder dan € 450.000,00

12.475,59

2.8.7.4

• bij bouwkosten groter dan of gelijk aan € 450.000,00: het bedrag van de werkelijk ter zake gemaakte kosten, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Eén en ander met dien verstande, dat minimaal steeds verschuldigd is

18.725,09

2.8.7.5

In het geval er geen bouwactiviteiten aan de orde zijn:

4.042,30

2.8.7.6

De onder 2.8.7.1 tot en met 2.8.7.5 genoemde bedragen worden verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.8.7.7

De onder 2.8.7.1 tot en met 2.8.7.5 genoemde bedragen worden verminderd met 35% indien aanvrager zelf voorziet in de opstelling van een uitwerkingsplan/wijzigingsplan overeenkomstig gemeentelijke standaarden.

2.8.8

vervallen

 

2.8.9

Verrekening gewijzigde aanvraag

 

 

In bijzondere gevallen kan voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een plan of activiteit, waarvoor eerder een aanvraag in behandeling is genomen, maar waarvoor vanwege omstandigheden die niet te wijten zijn aan de aanvrager dan wel belanghebbenden, een beroep worden gedaan op een verrekening. Het tarief voor de nieuwe aanvraag wordt conform de tarieventabel bepaald en dan verrekend met het eerder geheven bedrag.

 

 

Hoofdstuk 9 Overige diensten

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van diensten bij het invullen van een aanvraag omgevingsvergunning/melding:

66,36

 

De invulhulp wordt niet geboden bij complexe aanvragen waar specifieke kennis voor benodigd is.

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

158,01

 

 

 

 

2.10.2

Het onder 2.10.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten van externe adviezen, voor zover die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

542,91

3.1.2.1

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:30 van de APV

245,24

3.1.2.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29, 2:29a en 2.29b van de APV tot afwijking van het sluitingsuur

238,50

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

48,38

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

48,38

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ontheffing als bedoeld in artikelen 35 van de Alcoholwet

49,72

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing:

 

 

3.2.1

als bedoeld in artikel 2:25 van de APV voor het organiseren van een evenement

322,80

3.2.2

als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid van de APV, ontheffing buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt

31,49

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de APV voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting of een escortbedrijf bedraagt

310,58

 

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning:

 

 

3.4.1

Wanneer daartoe een standplaats als bedoeld in artikel 5.17, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening wordt ingenomen, geldig voor:

 

 

 

• een dag

34,63

 

• een week

69,26

 

• een maand

138,50

 

• een jaar

343,94

 

• een vergunning voor vijf jaar (maximale vergunningsduur)

499,24

 

Hoofdstuk 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

 

3.5.1

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

546,26

 

 

 

 

3.5.2

Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

344,29

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

48,55

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

48,55

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

48,55

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7.1

Reglement gevaarlijke stoffen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ex artikel 34 van het Reglement gevaarlijke stoffen:

13,50

 

 

 

 

3.7.2

Overig

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.7.2.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:40b van de APV voor de exploitatie van een winkelbedrijf

316,11

3.7.2.2

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

157,49

 

 

 

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022

 

 

De griffier,

 

Bijlage 1: tarieventabel ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht).

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets. Vastgesteld in ROEB-overleg 6 september 2022.

 

 

2023

2023

 

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

 

 

( euro )

( euro )

( bruto )

1.

WONINGEN

 

 

 

 

1.1 Rijtjeswoningen

244,00

295,24

per m3

 

1.2 Halfvrijstaande woningen

295,00

356,95

per m3

 

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

329,00

398,09

per m3

 

1.4 Bungalows

352,00

425,92

per m3

 

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

221,00

267,41

per m3

 

1.6 (Tijdelijke) woonunit

221,00

267,41

per m3

 

1.7 Recreatiewoning

221,00

267,41

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 

 

 

 

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335,00

405,35

per m3

 

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

148,00

179,08

per m3

 

2.3 Kelder

306,00

370,26

per m3

 

2.4 Serre

663,00

802,23

per m2

 

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

153,00

185,13

per m3

 

2.6 Dakkapel

1.270,00

1.536,70

per m1

 

2.7 Gevelwijziging

686,00

830,06

per m2

 

2.8 Nieuw dak

136,00

164,56

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

 

 

 

 

3.1 Berging/garage met plat dak

153,00

185,13

per m3

 

3.2 Berging/garage met kapconstructie

142,00

171,82

per m3

 

3.3 Carport / Overkapping

182,00

220,22

per m2

 

3.4 Tuinhuisje (prefab)

170,00

205,70

per m2

 

3.5 Zwembad

227,00

274,67

per m3

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

 

 

 

 

4.1 Houten schutting/pergola

80,00

96,80

per m1

 

4.2 Gemetselde tuinmuur

142,00

171,82

per m1

 

4.3 Schotelantenne

1.145,00

1.385,45

per st.

 

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

108,00

130,68

per m1

 

4.5 Gaashekwerk

57,00

68,97

per m1

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

 

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

114,00

137,94

per m3

 

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

68,00

82,28

per m3

 

5.3 Tussenvloer in de hal extra

153,00

185,13

per m2

 

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

- Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

233,00

281,93

per m3

 

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

68,00

82,28

per m3

 

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

57,00

68,97

per m3

 

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

51,00

61,71

per m3

 

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

51,00

61,71

per m3

 

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

 

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

 

5.11 Tussenvloer in de hal extra

97,00

117,37

per m2

 

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

148,00

179,08

per m2

 

5.13 Open loods

148,00

179,08

per m2

 

5.14 Semi-permanente unit

233,00

281,93

per m3

 

5.15 Romneyloods

32,00

38,72

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 

 

 

 

6.1 Kantoor

329,00

398,09

per m3

 

6.2 Showroom

193,00

233,53

per m3

 

6.3 Winkel

329,00

398,09

per m3

 

6.4 Bouwmarkt

148,00

179,08

per m3

 

6.5 Horeca

301,00

364,21

per m3

 

6.6 Sporthal

295,00

356,95

per m3

 

6.7 Kleedgebouwen

272,00

329,12

per m3

 

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

261,00

315,81

per m3

 

6.9 Noodscholen

216,00

261,36

per m3

 

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

391,00

473,11

per m3

 

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

114,00

137,94

per m3

 

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

692,00

837,32

per m2

7.

TUINBOUWKAS

 

 

 

 

7.1 Verwarmde kas

51,00

61,71

per m2

 

7.2 Onverwarmde kas

34,00

41,14

per m2

8.

VARKENSSTAL

 

 

 

 

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454,00

549,34

per m2

 

8.2 Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

420,00

508,20

per m2

 

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

295,00

356,95

per m2

 

tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.

KOEIENSTAL

 

 

 

 

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408,00

493,68

per m2

 

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

329,00

398,09

per m2

 

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

352,00

425,92

per m2

 

tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

9.4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

697,00

843,37

per m2

10.

KIPPENSTAL

 

 

 

 

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340,00

411,40

per m2

 

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

363,00

439,23

per m2

 

tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108,00

130,68

per m2

11.

PAARDENSTAL

 

 

 

 

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686,00

830,06

per m2

 

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

335,00

405,35

per m2

 

tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

 

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244,00

295,24

per m2

 

12.2 Opslagloods (houten gevels)

131,00

158,51

per m2

 

12.3 Opslagloods (beton gevels)

131,00

158,51

per m2

 

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108,00

130,68

per m2

 

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63,00

76,23

per m2

 

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374,00

452,54

per m2

 

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675,00

816,75

per m2

 

12.8 Nertsen

165,00

199,65

per m1

13.

MEST SILO / KELDER

 

 

 

 

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45,00

54,45

per m3

 

13.2 Mest kelder (losse kelder)

153,00

185,13

per m2

 

13.3 Sleufsilo

278,00

336,38

per m1

14.

(PARKEER)KELDER

 

 

 

 

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199,00

240,79

per m3

 

14.2 Geheel ondergronds

267,00

323,07

per m3

 

14.3 Geheel bovengronds

125,00

151,25

per m3

 

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

131,00

158,51

per m3

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022

 

 

De griffier,

 

 

Naar boven