Bekendmaking voornemen tot verkoop van grond

 

De gemeente Zundert geeft hierbij kennis van haar voornemen om met Somnium Real Estate B.V. een anterieure overeenkomst te sluiten voor de ontwikkeling en realisatie van woningbouw in het plangebied Weidepracht fase 2 te Klein Zundert. Daarnaast is de gemeente voornemens om hiertoe tevens met Somnium Real Estate B.V. een koopovereenkomst te sluiten voor de verkoop van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie P, nummer 1762, groot circa 13.284 m², gelegen achter de Steenovenakker en de Pastoor van Vessemstraat te Klein Zundert.

 

Het ontwerp bestemmingsplan zal binnenkort in procedure worden gebracht. Deze procedure wordt apart gepubliceerd.

 

De gemeente is faciliterend in deze ontwikkeling. Dat wil zeggen dat zij niet actief de grondexploitatie gaat voeren maar bereid is de gronden in haar bezit, die nodig zijn voor de planontwikkeling, te verkopen aan de initiatiefnemer.

 

De gemeente Zundert meent om de navolgende redenen dat Somnium Real Estate B.V., de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde percelen grond te kopen:

- Somnium Real Estate B.V. heeft reeds een koopovereenkomst gesloten voor de verwerving van de aangrenzende percelen kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie P, nummers 1087 en 1088.

- De kopende partij heeft een integraal plan ontwikkeld voor zowel de aangrenzende percelen kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie P, nummers 1087 en 1088, waarvoor hij een koopovereenkomst heeft gesloten, als het perceel, kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie P, nummer 1762 van de gemeente.

- Somnium Real Estate B.V. integraal herbestemmingsplan voor eigen rekening en risico ontwikkeld en heeft hiervan de intellectuele eigendom;

 

De gemeente biedt het perceel grond één op één aan deze projectontwikkelaar aan uitsluitend omdat met diens inbreng van gronden de ontwikkeling van het totale plangebied mogelijk wordt gemaakt. Voor de verkoop van deze gronden biedt de gemeente daarom geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure.

 

De gemeente zal na een wachttijd van twintig werkdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen tot het aangaan van een koopovereenkomst. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u onder verwijzing naar ‘project Weidepracht fase 2’ een e-mail zenden aan gemeente@zundert.nl.

Naar boven