Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Bedrijventerreinen Varsseveld 2023

 

Raadsvergadering d.d. 15 december 2021

 

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2022,

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening

 

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Bedrijventerreinen Varsseveld 2023

 

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 

a. openbare aankondiging : een openbare aankondiging in letters, symbolen, kleuren of een

combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg als bedoeld

in artikel 227 van de Gemeentewet;

 

b. onroerende zaak : een onroerende zaak zoals afgebakend overeenkomstig artikel 16

van de Wet waardering onroerende zaken. Indien verschillende

gebruikers gebruik maken van een onroerende zaak die is

afgebakend conform artikel 16 van de Wet waardering onroerende

zaken en deze ieder hun eigen openbare aankondigingen voeren,

wordt de onroerende zaak opgesplitst in evenzoveel deelobjecten als

er verschillende gebruikers zijn, en wordt elk van deze deelobjecten

als onroerende zaak aangemerkt;

 

c. tussenpersoon : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van

het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van

overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij

niet in vaste betrekking staat;

 

d. voorziening : specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen, tonen of

vertonen van één of meer (al dan niet wisselende) openbare

aankondigingen;

 

e. exploitant : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf

maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding

aanbrengen van openbare aankondigingen op door hem daartoe

beschikbaar gestelde oppervlakken.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'reclamebelasting' wordt een directe belasting geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

 

Artikel 3 Gebiedsomschrijving

Deze verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Bedrijventerreinen Varsseveld is van toepassing voor het bedrijventerreinen in Varsseveld, zoals vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart (zie bijlage 1).

 

Artikel 4 Belastingplicht

1. De reclamebelasting wordt geheven van degene die de openbare aankondiging heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht.

 

2. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging die is aangebracht, in stand gehouden of verwijderd door tussenkomst van een exploitant, zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening, geheven van die exploitant.

 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor openbare aankondigingen, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon zijn aangebracht in verband met de (ver)huur of de verkoop van roerende of onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

 

Artikel 5 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:

 

a. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen worden aangemerkt;

 

b. die door of in opdracht van het rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap zijn geplaatst of aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;

 

c. die door (semi) overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;

 

d. die zijn aangebracht op scholen, zorginstellingen, kerken en moskeeën, en die uitsluitend betrekking hebben op de functie van het gebouw;

 

e. op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door het bevoegde bestuursorgaan;

 

f. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze aankondigingen rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 

g. aangebracht op een voertuig, tenzij die kennelijk is bestemd voor het voeren van reclame;

 

h. betrekking hebbend op openbare verkoping, verkoop of verhuur van een onroerende zaak, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke aanwezigheid van de te verkopen dan wel te verhuren zaak;

 

i. die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn aangebracht, getoond of vertoond in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare aankondigingen worden aangebracht, getoond of vertoond, die individueel korter dan 13 weken aanwezig zijn, maar waarbij de verschillende openbare aankondigingen gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn;

 

j. die een oppervlakte hebben van niet meer dan 0,1 m²;

 

k. waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden of een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is.

 

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De reclamebelasting voor het hebben van één of meer openbare aankondigingen per roerende of onroerende zaak wordt geheven naar een vast bedrag van € 430,- per jaar.

 

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 8 Het ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang

1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 

2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle maanden overblijven.

 

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel maandelijkse gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

5. Het derde en het vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige verhuist binnen het gebied dat aan de reclamebelasting binnenstad onderhevig is en aldaar een andere onroerende zaak in gebruik neemt.

 

Artikel 9 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. De 'Verordening Reclamebelasting Bedrijventerreinen Varsseveld 2022' van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 

4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen Varsseveld 2023.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

15 december 2022.

De griffier, M.B.J. Looman

De voorzitter, O.E.T. van Dijk

Naar boven