Eerste wijziging van de Legesverordening Zundert 2022 (1e wijziging)

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 01-11-2022;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 22-11-2022;

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

besluit:

Vast te stellen de:

 

eerste wijziging van de Legesverordening Zundert 2022 (1e wijziging)

Artikel I  

De tarieventabel behorende bij de Legesverordening Zundert 2022 wordt als volgt gewijzigd:

De Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Zundert 2022 wordt vervangen door de bijgevoegde Tarieventabel 2023.

Artikel II  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor de datum van ingang van heffing als bedoeld in lid 2 hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel III  

Deze verordening wordt aangehaald als 1e wijziging Legesverordening Zundert 2022.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 06-12-2022,

de raad voornoemd,

de griffier,

M.C.J.P. van Oosterwijk

de voorzitter,

J.G.P. Vermue

Bijlage 1 Tarieventabel 2023, behorende bij de Legesverordening Zundert 2022

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16: 00 uur

€ 419,60

1.1.1.2

zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur voor zover dit plaatsvindt in het Gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert

€ 734,30

1.1.1.3

Maandag tot en met vrijdag van 16:00 uur tot 0:00 uur, op zaterdag en zondag, voor zover dit pand aangewezen is als trouwlocatie (met uitzondering van het gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert) dan wel in een pand dat eenmalig aangewezen is als trouwlocatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking

€ 734,30

1.1.1.4

maandag en donderdag om 09:30 uur, voor zover dit plaatsvindt in het gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert in een spreekkamer met maximaal vier personen:

Nihil

1.1.1.5

Het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap op maandag en donderdag om 09:30 uur, in de trouwzaal in het gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert zonder ceremonie

€ 120,95

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur

€ 419,60

1.1.2.2

zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur, voor zover dit plaatsvindt in het Gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert

€ 734,30

1.1.2.3.

Maandag tot en met vrijdag van 16:00 uur tot 0:00 uur, op zaterdag en zondag, voor zover dit pand aangewezen is als trouwlocatie (met uitzondering van het gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert) dan wel in een pand dat eenmalig aangewezen is als trouwlocatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking.

€ 734,30

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 419,60

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 419,60

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 46,70

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave

€ 39,10

1.1.9

Het tarief bedraagt ter zake van de omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk, zonder plechtigheid

€ 26,10

1.1.10

Het tarief bedraagt ter zake van gemeentewege aanwezige getuige(n) bij een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, anders dan de uit hoofde van zijn dienst bij een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap aanwezige ambtenaar per huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, per getuige

€ 40,30

1.1.11

 

 

 

Indien de te verstrekken gegevens in het kader van hoofdstuk 1, Titel 1 per post worden toegezonden, worden de verschuldigde bedragen verhoogd met:

 

 • Voor verzending binnen Nederland, met

€ 1,55

 • Voor verzending binnen Europa, met

€ 2,55

 • Voor verzending buiten Europa, met

€ 2,95

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot eenmalige aanwijzing van een pand als trouwlocatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking

€ 87,35

1.1.13

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand niet in dienst van de gemeente Zundert

€ 105,00

1.15.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van 30 dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum

€ 30,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.5.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

1.2.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een ID-cover voor een paspoort:

€ 1,50

1.2.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een ID-cover voor een ID-kaart of rijbewijs:

€ 1,25

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,60

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,60

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave

€ 15,45

1.4.6.1

Het op grond van onderdeel 1.4.6 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.4.7

 

 

 

Indien de te verstrekken gegevens in het kader van hoofdstuk 4 per post, per 100 gram, worden toegezonden, worden de verschuldigde bedragen verhoogd met:

 

 • Voor verzending binnen Nederland, met

€ 1,55

 • Voor verzending binnen Europa, met

€ 2,55

 • Voor verzending buiten Europa, met

€ 2,95

 

Hoofdstuk 5 Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 22,90

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 15,55

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,50

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,50

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de besluitenlijst van de raadsvergaderingen

€ 53,00

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 84,85

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

1.7.3.1.1

een afschrift van de besluitenlijst van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,50

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,50

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.2.1

op de besluitenlijst van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 53,00

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 84,85

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.5.1

een afschrift van de gemeentelijke verordening, per pagina

€ 0,50

1.7.5.2

indien het onder 1.7.5.1. genoemde exemplaar verzonden dient te worden, wordt het onder 1.7.5.1. genoemde bedrag verhoogd met:

€ 1,55

1.7.6

De rechten voor een abonnement op raadsstukken als bedoeld in de tarieventabel onder 1.7.2 en 1.7.3 worden niet geheven indien de belastingplichtige een erkende politieke partij is. De vrijstelling blijft beperkt tot de rechten voor maximaal 25 abonnementen per belastingplichtige.

1.7.7

 

 

Indien de te verstrekken gegevens in het kader van hoofdstuk 7 per post worden toegezonden, worden de verschuldigde bedragen, uitgaande van 100 gram per postverzending, verhoogd met:

 

 • Voor verzending binnen Nederland, met

€ 1,55

 • Voor verzending binnen Europa, met

€ 2,55

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, Structuurplan, GBKN kaart, kadastrale kaart, voorbereidingsbesluit wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,80

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,10

1.8.1.2

een afdruk/plot van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, Structuurplan, wegenkaart behorende bij de legger in onderdeel 1.8.1.1.GBKN kaart, kadastrale kaart, voorbereidingsbesluit wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.1.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan op groot formaat ( A0, A1, A2), per afdruk of plot

€ 14,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 14,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.2.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 8,70

1.8.2.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 8,70

1.8.2.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 8,70

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om documenten in te scannen en per e-mail te verzenden, per daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 15,45

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

€ 41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn volgens de BRP

€ 7,60

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 8,70

1.9.4

Tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,60

1.9.5

Van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, het tarief zoals wordt geheven conform het op het moment van de aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in de in het gemeentearchief van de gemeente Zundert berustende documenten, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan na voorafgaande prijsopgave:

€ 15,45

1.10.1.1

Het op grond van subonderdeel 1.10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.10.2.1

 

 

 

 

 

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, hieronder wordt mede verstaan een digitale scan van een in het gemeentearchief berustend stuk dat niet reeds is ingescand, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 • De eerste 10 afdrukken, per afdruk

€ 0,20

 • Vanaf 10 afdrukken, per afdrukpagina A4

€ 0,25

Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

 • Per kaart, tekening of lichtdruk A4

€ 9,25

 • Vermeerderd met voor ieder ander formaat dan A4

€ 9,25

1.10.2.2

stukken op andere informatiedragers dan bedoeld onder 1.10.2.1

€ 24,05

1.10.3

 

 

 

Indien de te verstrekken stukken per post worden toegezonden, worden de verschuldigde bedragen verhoogd met:

 

 • Verzending binnen Nederland

€ 1,55

 • Verzending binnen Europa

€ 2,55

 • Verzending buiten Europa

€ 2,95

1.10.4

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 12,45

 

Hoofdstuk 11 Vervallen

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 193,10

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 96,55

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

[Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

€ 193,10

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

n.v.t.

 

Hoofdstuk 14 Vervallen

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet bedraagt:

€ 78,50

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,00

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 34,35

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 78,50

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Zundert 2020.

€ 90,80

1.17.2

Indien de melding betrekking heeft op een tracé vanaf 25 tot 250 strekkende meter wordt het tarief in artikel 1.17.1 verhoogd met:

€ 406,30

1.17.3

Indien de melding betrekking heeft op een tracé vanaf 250 tot 1500 strekkende meter wordt het tarief in artikel 1.17.1 verhoogd met:

€ 505,05

1.17.4

Indien de melding betrekking heeft op een tracé vanaf 1500 tot 5000 strekkende meter wordt het tarief in artikel 1.17.1 verhoogd met:

€ 603,80

1.17.5

Indien de melding betrekking heeft op een tracé van 5000 meter of meer wordt het tarief in artikel 1.17.1 verhoogd met € 0,12 per strekkende meter.

1.17.6

In afwijking van de in 1.17.1 en 1.17.2 genoemde tarieven bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in 1.17.1 indien instemming wordt aangevraagd voor een sleuf met meer dan 20 km sleuflengte: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot instemming aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.17.7

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 t/m 1.17.6) genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 316,00

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 54,55

1.18.1.2

Tot het verkrijgen van een verlenging dan wel het wijzigen van gegevens van een ontheffing als bedoeld in artikel 11 van de "beleidsregels ten aanzien van ontheffing voor de parkeerschijfzone in het centrum van Zundert"

€ 24,00

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 35,50

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 186,50

1.18.3.1

Tot het verkrijgen van een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart zoals bedoeld in artikel 1.18.3.1 bedraagt het tarief

€ 98,25

1.18.4

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 32,15

1.18.5

Voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 16 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

€ 334,30

 

Hoofdstuk 19 Diversen

APV vergunningen en ontheffingen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van één of meer voorwerpen of stoffen op een openbare plaats als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene plaatselijk verordening

€ 60,90

1.19.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 4, artikel 4.6, lid 3 van de Algemene plaatselijk verordening (geluidhinder)

€ 21,50

1.19.1.3

tot het verlenen van een vergunning/ of een ontheffing als bedoeld in de Algemene plaatselijk verordening voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per vergunning en/ of ontheffing

€ 78,50

1.19.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning om een standplaats in te nemen als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 78,50

1.19.1.5

Als in het kader van een procedure uit hoofdstuk 20, Titel 1 Diversen, op grond van enig wettelijk voorschrift advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden, dan worden deze kosten voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.19.1.6

Tot het verkrijgen van een ontheffing als gevolg van artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening:

1.19.1.6.1

Voor zover het betreft vreugdevuren/kampvuren

€ 60,90

1.19.1.6.2

Voor zover het snoeihout dan wel gerooid hout betreft, afkomstig van boomkwekerijen dan wel hieraan gerelateerde bedrijven

€ 140,10

1.19.1.7

voor het inzamelen van geld en goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden (bijvoorbeeld Sinterklaas)

€ 16,35

1.19.1.8

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van de Luchtvaartwet en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.

€ 60,95

1.19.1.9

tot het verkrijgen van een vergunning in het kader van de wet explosieven voor civiel gebruik.

€ 539,10

Verstrekken van stukken

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 13,05

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

1.19.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 3,15

1.19.2.2.3

In digitale vorm

€ 0,50

1.19.2.3

Kaarten en tekeningen al dan niet behorend bij de in subonderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart en tekening van A4 formaat

€ 0,50

1.19.2.3.1

vermeerderd voor een kaart en tekening in een ander formaat met

€ 14,20

1.19.2.3.2

In digitale vorm

€ 0,50

1.19.2.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 17,70

1.19.2.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van vergunningen op basis 1.6 lid e van de Algemene plaatselijke verordening 50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop van de aanvraag voor een vergunning waarvoor de wijziging is aangevraagd.

1.19.2.6

Indien een aanvraag in Titel 1, wegens onvolledigheid van de aanvraag, op grond van de gevoerde procedure conform artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, buiten behandeling wordt gelaten bedraagt:

€ 50,00

1.19.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

€ 78,50

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft exclusief omzetbelasting;

2.1.1.2

bouwkosten:

De kosten, zoals die aan de hand van bij deze tarieventabel behorende bijlage als zodanig gewaarmerkte tabel "Bouwkostenlijst ROEB 2023"is vastgelegd.

 

Voor bouwwerken die qua functie niet passen of niet voorkomen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan.

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4.

Sloopkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

 

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft exclusief omzetbelasting.

2.1.5.

Indien de aanvraag betrekking heeft op besluitvorming van een project met meerdere activiteiten/onderdelen:

 

De som van de verschillende activiteiten of handelingen, onderdeel waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen/adviezen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomst het bepaalde in titel II.

 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.1.6.

De in deze titel voorkomende tarieven zijn onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor: het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

voor de beoordeling of een omgevingsvergunning is vereist of niet (vergunningvrij) en/of past binnen het bestemmingsplan:

€ 150,00

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag/vooroverleg omtrent de bereidheid van burgemeester en wethouders of het in behandeling nemen van een principeverzoek omtrent de bereidheid van burgemeester en wethouders en/of gemeenteraad om eventueel onder voorwaarden medewerking te verlenen aan:

2.2.2.1

Een verzoek om af te wijken van de verboden als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub a en/of c van de Wabo, juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 1 van de Wabo (binnenplanse afwijking):

€ 150,00

2.2.2.2

Een verzoek om af te wijken van de verboden als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a en/of c van de Wabo juncto artikel 2.12, lid 1 sub a, onderdeel 2 van de Wabo, niet zijnde een verzoek om af te wijken van het gebruik ten behoeve van de toevoeging van 1 of meer (extra) wooneenheden en/of een verzoek om af te wijken van het toegestane gebruik ten behoeve van een andere vorm van gebruik voor meer dan 500 m² (buitenplanse afwijking, kruimelgevallenregeling):

€ 150,00

2.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een verzoek om af te wijken van de verboden als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub a en/of c van de Wabo juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 2 van de Wabo, inhoudende een verzoek om af te wijken van het gebruik ten behoeve van de toevoeging van 1 of meer (extra) wooneenheden en/of een verzoek om af te wijken van het toegestane gebruik ten behoeve van een andere vorm van gebruik voor meer dan 500 m² (buitenplanse kleine afwijking, kruimelgevallenregeling):

€ 1512,00

2.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om af te wijken van de verboden als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a, en/of c van de Wabo juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 3 van de Wabo (buitenplanse afwijking voor de bouw en/of het gebruik met een ruimtelijke onderbouwing):

€ 1512,00

2.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek, inhoudende een ruimtelijke ontwikkeling die niet past in het vigerende bestemmingsplan en waarvoor een nieuw bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening dient te worden opgesteld of een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in afdeling 6 van de “versnelde uitvoering van bouwobjecten op grond van de Crisis- en Herstelwet” dient te worden genomen:

€ 1512,00

Pre-advies welstand

2.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

plannen waarvoor een verzoek wordt gedaan om deze plannen aan de welstandscommissie aan de beeldkwaliteitskaarten te toetsen. Per schriftelijk gegeven advies van de Welstandscommissie bedragen de leges:

€ 150,00

2.2.6.1

Voor een op verzoek te brengen bezoek ter plaatse, per uur per commissielid, na voorafgaande prijsopgave

€ 110,00

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 500,00

Vermeerderd met 3,2% over de bouwkosten, die het bedrag aan bouwkosten van €16.667,00 overschrijden;

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

€ 800,00

Vermeerderd met 3,15% over de bouwkosten die het bedrag aan bouwkosten van €25.000,00 overschrijden;

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 1.587,00

Vermeerderd met 3,10% over de bouwkosten die €50.000,00 overschrijden;

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

€ 3.137,00

Vermeerderd met 3,05% over de bouwkosten die € 100.000 overschrijden;

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 6.187,00

Vermeerderd met 3,00% over de bouwkosten die € 200.000,00 overschrijden;

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000 tot 1.000.000

€ 15.187,00

Vermeerderd met 2,80% over de bouwkosten; die €500.000 overschrijden;

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot 2.000.000

€ 29.187,00

Vermeerderd met 2,70% over de bouwkosten die € 1.000.000,00 overschrijden;

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot 5.000.000 bedragen

€ 56.187,00

Vermeerderd met 2,70% over de bouwkosten die €2.000.000,00 overschrijden;

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen

€ 134.187,00

Vermeerderd met 2,60% over de bouwkosten die het bedrag van € 5.000.000 overschrijden met een maximum van

€ 175.000,00

2.3.1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een civieltechnische werk, zoals een brug, viaduct, sluis en dergelijke is gebaseerd op 0.25 % van de bouwkosten

2.3.1.1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a, van de Wabo.

€ 66,95

Extra welstandstoets

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 148,90

Verklaring vergunningsvrij bouwen

2.3.1.4

Tot afgifte van een verklaring dat een activiteit vergunningsvrij is, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en bijlage II BOR

€ 159,10

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in Titel 2 van deze tarieventabel wordt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit vermeerderd met:

30%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van nadere aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen 10% van de op grond van de dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van:

€ 750,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 273,55

2.3.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.3. aanhef en onder a of artikel 3.38 derde lid, aanhef en onder a van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 211,65

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1. en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Binnenplanse afwijking

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 390,70

Buitenplanse afwijking

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (kruimelgevallenregeling):

€ 390,70

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast en waarbij er geen sprake is van kostenverhaal middels een gesloten overeenkomst of exploitatieplan (projectafwijkingsbesluit):

€ 4.933,15

Afwijking exploitatieplan

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast:

€ 4.183,20

Afwijking provinciale regelgeving

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

€ 390,70

Afwijking nationale regelgeving

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

€ 390,70

Afwijking van voorbereidingsbesluit

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast::

€ 390,70

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 211,65

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 390,70

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) en waarbij er geen sprake is kostenverhaal middels een gesloten overeenkomst of een exploitatieplan:

€ 4.933,15

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 4.183,20

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 390,70

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 390,70

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 390,70

2.3.4.8

Indien de aanvraag betrekking heeft op het in behandeling nemen om een persoonsgebonden omgevingsvergunning of een gedoogbeschikking, gelet op de Beleidsregels inzake persoonsgebonden omgevingsvergunning voor permanente bewoning van een recreatiewoning en/of BOR, bedraagt h et tarief:

€ 423,15

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit (bouwwerk) als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.5.1.1.

Tot en met 100 m² voor zowel een nieuwe als een bestaande inrichting

€ 576,80

2.3.5.1.2.

van 101 tot en met 250 m² voor zowel een nieuwe als een bestaande inrichting

€ 779,50

2.3.5.1. 3.

van 251 tot en met 500 m² voor zowel een nieuwe als een bestaande inrichting

€ 872,75

2.3.5.1. 4.

van 501 tot en met 1000 m² voor zowel een nieuwe als een bestaande inrichting

€ 965,95

2.3.5.1. 5.

van 1001 tot en met 1500 m² voor zowel een nieuwe als een bestaande inrichting

€ 1.060,00

2.3.5.1. 6.

van 1501 m² tot en met 2000 m² voor zowel een nieuwe als een bestaande inrichting

€ 1.434,50

2.3.5.1. 7

Van 2001 m² tot en met 5000m² voor zowel een nieuwe als een bestaande inrichting

€ 3.137,00

2.3.5.1. 8

Van 5001 m² of meer

€ 3.137,00

Voor elke 500m², of gedeelte daarvan, boven de 5001 m² vermeerderd met een bedrag van

€ 46,78

Activiteiten met betrekking tot monumenten, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening, de Monumentenverordening Zundert 2010 of het bestemmingsplan aangewezen monument en/of cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, waarvoor op grond van die provinciale verordening en/of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument en/of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht,

2.3.6.1.1

Indien de reguliere procedure (afdeling 4.1.2 en 4.1.3 AWB) van toepassing is:

€ 405,00

2.3.6.1.2

Indien de uitgebreide procedure (afdeling 3.4 AWB) van toepassing is:

€ 775,40

2.3.6.2

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument en/of cultuurhistorische waardevolle bebouwing, conform een bestemmingsplan, en/of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken op een wijze waardoor het gemeentelijk monument en/of de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing wordt ontsierd of in gevaar gebracht, indien er geen sprake is van een bouwactiviteit waarop de tarieven, zoals genoemd in artikel 2.3.1.1 van toepassing zijn:

€ 174,20

2.3.6.3

In uitzondering op artikel 2.3.6.1 en artikel 2.3.6.2 geldt, indien er sprake is van de verduurzaming van een monument en/of cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (verbouw ten behoeve van duurzame energieopwekking en/of besparing), een vermindering van het betreffende tarief zoals genoemd in artikel 2.3.6.1 en 2.3.6.2, met:

100%

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 174,20

2.3.7.1.

Onverminderd het bepaald in paragraaf 2.3.7. bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, indien in de onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is als bedoeld in het Bouwbesluit 2012

€ 174,20

2.3.8

Onverminderd het bedrag, zoals genoemd in artikel 2.3.6 en artikel 2.3.7 bedraagt het tarief (voor de beoordeling van de in dit onderdeel bedoelde aanvraag) voor een advies van de monumentencommissie:

€ 150

2.3.8.1

Indien het noodzakelijk is voor de monumentencommissie om een advies uit te brengen dat er een bezoek op locatie plaatsvindt bedraagt het tarief voor een te brengen bezoek ter plaatse, per uur per commissielid, na voorafgaande prijsopgave:

€ 110,00

Aanleggen of veranderen weg

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven, of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 165,83

Uitweg/inrit

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 165,83

Kappen

2.3.11

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 46,10

Opslag van roerende zaken

2.3.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente Zundert, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 48,25

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 48,25

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 48,25

2.3.13

Natura 2000-activiteiten

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 159,10

2.3.14

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

2.3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 364,90

Andere activiteiten

2.3.15

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

€ 116,10

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 116,10

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 116,10

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

€ 116,10

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft verhoogd met

10%

2.3.17

Beoordeling of opstellen rapporten

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 352,00

2.3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

a. Beoordeling van het rapport

€ 892,25

b. Opstellen van Bestemmingsplan paragraaf plus regels

€ 892,25

c. Beoordelen Bestemmingsplan paragraaf en regels en verbeelding

€ 446,15

d. Beoordeling Programma van eisen

€ 892,25

e. Beoordeling Plan van aanpak/draaiboeken

€ 223,05

f. Beoordelen evaluatieverslag

€ 446,15

g. Advies AMZ en omgevingsvergunning

€ 446,15

h. Opstellen van Programma van eisen

€ 1.561,50

I voor elke tweede en verdere beoordeling van de onder a t/m h genoemde documenten

€ 132,01

2.3.17.3

Indien ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning aangevraagd en/of beoordeeld moet worden, worden de bedragen zoals genoemd in hoofdstuk 3 verhoogd met:

a. Beoordeling van een watertoets

€ 224,00

b. Beoordeling onderzoek Externe Veiligheid(eventueel met QRA)

€ 346,05

c. Beoordeling akoestisch onderzoek

€ 325,45

d. Beoordeling onderzoek luchtkwaliteit

€ 256,47

e. Beoordeling onderzoek milieuhinder

€ 354,32

f. Ambtelijk beoordeling onderzoek Flora en fauna

€ 154,50

g. Beoordeling overige facetonderzoeken

€ 389,30

2.3.17.4

Toets zorgvuldige veehouderij (Verordening ruimte 2014)/Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief verhoogd, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Verordening ruimte 2014 getoetst moet worden aan de Toetsing zorgvuldige veehouderij en/of de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), met de kosten welke verbonden zijn aan de adviesaanvraag blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17.5

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wetgeving, algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: ( lozingen)

€ 314,00

2.3.18

Advies

2.3.18.1

Indien ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning een advies aangevraagd en/of beoordeeld moeten worden, worden de bedragen zoals genoemd in hoofdstuk 2 verhoogd met:

Verplichte adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen

2.3.18.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 825,00

2.3.18.2.1

Te verhogen per bedrijfsbezoek met:

€ 65,00

2.3.18.3

Indien in het kader van een procedure uit Titel 2, op grond van enig wettelijk voorschriften advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden, dan worden deze kosten aan de aanvrager van de vergunning, ontheffing ect. in rekening gebracht vooraf blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18.4

Het tarief voor het indienen van een verzoek om hulp bij het raadplegen van de archeologische waardenkaart of bestemmingen archeologie in een bestemmingsplan bedraagt

€ 38,20

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven tenzij via het VVGB-besluit d.d. 7 oktober 2010 het college een verklaring van geen bedenking kan afgeven:

€ 690,60

2.3.19.1.2

Indien het college een verklaring van geen bedenkingen op grond van VVGB-besluit d.d. 7 oktober 2010 kan afgeven.

€ 235,50

2.3.19.1.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning worden deze kosten doorberekend aan de aanvrager vooraf blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.2.1 en artikel 2.2.2 van deze tarieventabel , waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien een formele aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning in behandeling wordt genomen, die confrom het bouwplan is, waarover de Welstandscommissie reeds in vooroverleg/bij beoordeling conceptaanvraag een volledig positief pre-advies heeft afgegeven, worden de al in rekening gebrachte leges van da positieve pre-advies in vooroverleg/bij beoordeling conceptaanvraag, zoals genoemd onder artikel 2.2.6, verrekend met de leges voor het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoel in hoofdstuk 3. De formele aanvraag dient binnen 12 maanden na de dagtekening van het verzonden principe pre-advies ingediend te zijn. Er mag dan geen sprake zijn van gewijzigd beleidsstuk dat betrekking heeft op welstand, stedenbouw en/of beeldkwaliteit dat als ontwerp ter inzage ligt of heeft gelegen en waarmee het (bouw)plan in strijd is.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met uitzondering van de door de gemeente gemaakte kosten voor externe adviezen.

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

15%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met uitzondering van de door de gemeente gemaakte kosten voor externe adviezen

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

15%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met uitzondering van de gemaakte kosten van externe adviezen

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

15 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met uitzondering van de gemaakte kosten van externe adviezen

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.3.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten als bedoeld in 2.3.1. weigert, bestaat, mits er vooroverleg als bedoeld in onderdeel 2.2 heeft plaatsgevonden afgerond met een positief principebesluit, kan op aanvraag teruggave van een deel van de leges worden verkregen de teruggave bedraagt

 

Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteiten verschuldigde leges met uitzondering van de gemaakte kosten van externe adviezen

50 %

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 149,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 , 2.3.17. en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op verzoek van de vergunninghouder tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 80,85

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging( bijvoorbeeld de situering blijft gelijk of afmetingen blijven gelijk) in het project:

€ 40,30

2.7.1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, bedraagt:

Het voorstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar omstandigheden beoordeeld van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is.

€ 206,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen en Wet geluidhinder

Bestemmingsplan herziening

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en geen bouwwerken zoals genoemd in artikel 6.2.1. BRO waarbij er geen sprake is van een kostenverhaal middels een gesloten overeenkomst of exploitatieplan:

€ 4933,15

Wijzigingsplan

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening waarbij er geen sprake is van een kostenverhaal middels een gesloten overeenkomst of exploitatieplan.

2.8.2.1

In het stedelijk gebied

2.8.2.1.1

Voor het verwijderen van aanduidingen

€ 1589,20

2.8.2.1.2

Voor overige wijzigingsplannen

€ 2724,40

2.8.2.2

In het buitengebied

€ 2724,40

2.8.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek betreffende artikel 3.7 van de Wet ruimtelijk ordening (voorbereidingsbesluit)

€ 2724,40

2.8.4

Tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijk ordening waarbij er geen sprake is van een kostenverhaal middels een gesloten overeenkomst of exploitatieplan.

€ 4933,15

2.8.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing hogere waarde als bedoeld in of krachtens de artikelen 47 en volgende (industrielawaai) en artikel 83 en volgende ( wegenverkeerslawaai van de wet Geluidhinder of artikel 4.10 en volgende (spoorweglawaai) van het Besluit geluidshinder

€ 646,85

 

Hoofdstuk 9 Adviezen

2.9

Beoordeling of opstellen van rapporten

Indien ten behoeve van een bestemmingsplan, zoals genoemd in hoofdstuk 8 van deze tarieventabel waarbij de adviezen voor de eerste keer moeten worden opgesteld cq beoordeeld worden, worden voor de tweede en volgende advies of beoordeling per advies of beoordeling 25% van de in hoofdstuk 9 genoemde bedragen in rekening gebracht.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.9.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 352,00

2.9.2

voor de beoordeling van een archeologisch (bodem)rapport bedraagt het bedrag:

2.9.2.1

a. Beoordeling van het rapport

€ 892,25

2.9.2.2

b. Opstellen van Bestemmingsplan paragraaf plus regels

€ 892,25

2.9.2.3

c. Beoordelen Bestemmingsplan paragraaf en regels en verbeelding

€ 446,15

2.9.2.4

d. Beoordeling Programma van eisen

€ 892,25

2.9.2.5

e. Beoordeling Plan van aanpak/draaiboeken

€ 223,05

2.9.2.6

f. Beoordelen evaluatieverslag

€ 446,15

2.9.2.7

g. Advies AMZ en omgevingsvergunning

€ 446,15

2.9.2.8

h. Opstellen van Programma van eisen

€ 1.561,50

2.9.2.9

I. Voor elke tweede en verdere beoordeling van de onder a t/m h genoemde documenten

€ 132,01

2.9.3

Indien ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag genoemd in hoofdstuk 7en 8 van Titel 2 van deze tarieventabel waarbij adviezen voor de 2de en volgende beoordeeld moeten worden, worden de onderstaande bedragen per beoordeling doorberekend:

2.9.3.1

a. Beoordeling van een watertoets

€ 224,00

2.9.3.2

b. Beoordeling onderzoek Externe Veiligheid(eventueel met QRA)

€ 346,05

2.9.3.3

c. Beoordeling akoestisch onderzoek

€ 325,45

2.9.3.4

d. Beoordeling onderzoek luchtkwaliteit

€ 256,47

2.9.3.5

e. Beoordeling onderzoek milieuhinder

€ 354,32

2.9.3.6

f. Ambtelijk beoordeling onderzoek Flora en fauna

€ 154,50

2.9.3.7

g. Beoordeling overige facetonderzoeken

€ 389,30

2.9.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 800,00

2.9.4.1

Te verhogen per bedrijfsbezoek met:

€ 65,00

2.9.5

Pre advies archeologische waardenkaart of bestemmingen archeologie in een bestemmingsplan bedraagt

€ 216,70

2.9.6

Als in het kader van een procedure uit Titel 2, op grond van enig wettelijk voorschrift advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden dan worden deze kosten vooraf blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld aan de aanvrager van de vergunning, ontheffing ect in rekening gebracht zover deze niet genoemd zijn in titel 2.

 

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

2.10.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de Woningwet en Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wabo.

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet:

100%

van de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet:

100%

van de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1.

2.10.4

Met betrekking tot de aanvragen bedoeld in de onderdelen 2.10.1 en 2.10.2 zijn de subonderdelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.5 en 2.3.16 en 2.3.17 van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 en 8 en 9 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

2.10.4.1

subonderdeel 2.3.3.1 toepassing vindt als artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of artikel 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse wijziging of ontheffing; ontheffing binnen beheersverordening);

2.10.4.2

subonderdeel 2.3.3.2 toepassing vindt als artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening worden toegepast (ontheffing van bestemmingsplan op grond van algemene maatregel van bestuur);

2.10.4.3

subonderdeel 2.3.3.3 toepassing vindt als artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (projectbesluit of buiten toepassingsverklaring beheersverordening);

2.10.4.4

subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (tijdelijke ontheffing van bestemmingsplan);

2.10.4.5

subonderdeel 2.3.3.5 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van exploitatieplan).

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 97,05

 

Hoofdstuk 12 Buiten behandeling laten

2.12

Indien een aanvraag in Titel 2, die wegens onvolledigheid van de aanvraag, op grond van procedure van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, buiten behandeling wordt gelaten bedraagt:

€ 50,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet.

€ 242,55

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening.

€ 275,70

3.1.3

Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 2:28 lid 6 van de Algemene plaatselijk verordening.

€ 121,20

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vrijstelling van de horeca- exploitatievergunning plicht als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening.

€ 107,05

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet.

€ 77,25

3.1.6

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet.

€ 161,71

3.1.7

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet.

€ 121,20

3.1.8

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.

€ 88,55

3.1.9

Een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 lid 5 van de Alcoholwet per verleend ontheffingsjaar verhoogd met:

€ 44,60

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), en de nota "een bruisend en leefbaar Zundert in balans, nota Evenementenbeleid Gemeente Zundert 2013-2016, indien het betreft:

3.2.1.1

Evenementen categorie C

€ 799,10

3.2.1.2

Evenementen categorie B

€ 267,25

3.2.1.3

Evenementen categorie A

€ 86,05

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een meerjarige vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) en gelet op de vastgestelde nota "een bruisend en leefbaar Zundert in balans, nota evenementenbeleid Gemeente Zundert 2013-2016 indien het betreft:

3.2.2.1

Voor vergunning voor evenement categorie C voor meerdere jaren, wordt het tarief genoemd onder 3.2.1.1. verhoogd met per jaar:

€ 532,15

3.2.2.2

Voor vergunning voor evenement categorie B voor meerdere jaren, wordt het tarief genoemd onder 3.2.1.2. verhoogd met

per jaar:

€ 133,64

3.2.2.3

Voor vergunning voor evenement categorie A voor meerdere jaren, wordt het tarief genoemd onder 3.2.1.3. verhoogd met

per jaar:

€ 43,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het wijzigingen van een meerjarige evenementenvergunning op basis van artikel 1.6 lid e van de Algemene plaatselijk verordening:

3.2.3.1

Evenementen categorie C van het tarief genoemd onder 3.2.1.1.

50 %

3.2.3.2

Evenementen categorie B van het tarief genoemd onder 3.2.1.2.

50 %

3.2.3.3

Evenementen categorie A van het tarief genoemd onder 3.2.1.3.

50 %

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 86,05

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 293,10

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 293,10

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 140,35

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 140,35

 

Hoofdstuk 4 Marktstandplaatsen

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Marktverordening 2012 en Marktreglement gemeente Zundert 2012:

3.4.1.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning (artikel 5 Marktverordening 2012):

€ 78,50

3.4.1.2

tot het verlenen van een dagplaatsvergunning/ standwerkplaats, artikel 8, eerste lid van het Marktreglement:

€ 20,00

3.4.1.3

tot het toekennen van een andere vaste standplaats in overeenstemming met het anciënniteitsstelsel (artikel 6 van het Marktreglement):

€ 78,50

3.4.1.4

tot het inschrijven op de wachtlijst (artikel 4 van het Marktreglement):

€ 7,80

3.4.1.5

tot het verlengen van de inschrijving op de wachtlijst (artikel 4 van het Marktreglement):

€ 7,80

3.4.1.6

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander (artikel 7 van het Marktreglement):

€ 78,50

3.4.1.7

tot het toestaan van vervanging van de vergunninghouder (artikel 14, tweede lid van het Marktreglement):

€ 78,50

3.4.1.8

tot het verlenen van ontheffing van de verplichting om de standplaats in te nemen tot de sluitingstijd van de markt (artikel 16, tweede lid van het Marktreglement):

€ 78,50

3.4.1.9

het verlenen van een tijdelijke ontheffing van de verplichting die voortvloeit uit artikel 14 van het Marktreglement 2012

€ 78,50

 

Hoofdstuk 5 Vervallen

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking, adviezen.

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 78,50

3.6.2

Het tarief voor een aanvraag die wegens onvolledigheid van de aanvrager, op grond van de procedure artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, buiten behandeling wordt gelaten bedraagt:

€ 50,00

3.6.3

Als in het kader van een procedure uit Titel 3, op grond van enig wettelijk voorschrift advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden dan worden deze kosten zijn verbonden dan worden deze kosten vooraf blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld aan de aanvrager van de vergunning, ontheffing ect in rekening gebracht zover deze niet genoemd zijn in titel 2. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang

€ 78,50

3.6.5

Indien een aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op een gericht verzoek of aanschrijving van de gemeente (legalisatie), wordt de berekende leges in deze titel verhoogd met:

30%

 

Bouwkostenlijst 2023

Vastgesteld in ROEB-overleg september 2022

 

2023

2023

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

 

(euro)

(euro)

(bruto)

1. WONINGEN

1.1 Rijtjeswoningen

244,00

295,24

per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

295,00

356,95

per m3

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

329,00

398,09

per m3

1.4 Bungalows

352,00

425,92

per m3

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

221,00

267,41

per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

221,00

267,41

per m3

1.7 Recreatiewoning

221,00

267,41

per m3

2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335,00

405,35

per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

148,00

179,08

per m3

2.3 Kelder

306,00

370,26

per m3

2.4 Serre

663,00

802,23

per m2

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

153,00

185,13

per m3

2.6 Dakkapel

1.270,00

1.536.70

per ml

2.7 Gevelwijziging

686,00

830,06

per m2

2.8 Nieuw dak

136,00

164,56

per m2

3. BIJGEBOUWEN

3.1 Berging/garage met plat dak

153,00

185,13

per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

142,00

171,82

per m3

3.3 Carport / Overkapping

182,00

220,22

per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

170,00

205,70

per m2

3.5 Zwembad

227,00

274,67

per m3

4. TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1 Houten schutting/pergola

80,00

96,80

per ml

4.2 Gemetselde tuinmuur

142,00

171,82

per ml

4.3 Schotelantenne

1.145,00

1.385,45

per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

108,00

130,68

per ml

4.5 Gaashekwerk

57,00

68,97

per ml

 

5. Bedrijfshallen

 

 

 

 • -

  Gemetselde wandconstructie:

 

 

 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

114,00

137,94

per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

68,00

82,28

per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

153,00

185,13

per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

233,00

281,93

per m3

 • -

  Systeembouw:

 

 

 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

68,00

82,28

per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

57,00

68,97

per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

51,00

61,71

per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

51,00

61,71

per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

97,00

117,37

per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

148,00

179,08

per m2

5.13 Open loods

148,00

179,08

per m2

5.14 Semi-permanente unit

233,00

281,93

per m3

5.15 Romneyloods

32,00

38,72

per m3

 

6. OVERIGE GEBOUWEN

6.1 Kantoor

329,00

398,09

per m3

6.2 Showroom

193,00

233,53

per m3

6.3 Winkel

329,00

398,09

per m3

6.4 Bouwmarkt

148,00

179,08

per m3

6.5 Horeca

301,00

364,21

per m3

6.6 Sporthal

295,00

356,95

per m3

6.7 Kleedgebouwen

272,00

329,12

per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

261,00

315,81

per m3

6.9 Noodscholen

216,00

261,36

per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

391,00

473,11

per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

114,00

137,94

per m3

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

692,00

837,32

per m2

 

 

 

 

7. TUINBOUWKAS

7.1 Verwarmde kas

51,00

61,71

per m2

7.2 Onverwarmde kas

34,00

41,14

per m2

 

 

 

 

8. VARKENSSTAL

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454,00

549,34

per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

420,00

508,20

per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

295,00

356,95

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

9. KOEIENSTAL

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408,00

493,68

per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

329,00

398,09

per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

352,00

425,92

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwandengeldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

697,00

843,37

per m2

 

 

 

 

10. KIPPENSTAL

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340,00

411,40

per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

363,00

439,23

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108,00

130,68

per m2

 

 

 

 

11. PAARDENSTAL

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686,00

830,06

per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244,00

295,24

per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

131,00

158,51

per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

131,00

158,51

per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108,00

130,68

per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63,00

76,23

per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374,00

452,54

per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675,00

816,75

per m2

12.8 Nertsen

165,00

199,65

per m1

 

13. MEST SILO / KELDER

 

 

 

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45,00

54,45

per m3

13.2 Mest kelder (losse kelder)

153,00

185,13 

per m2

13.3 Sleufsilo

278,00

336,38

per m

 

14. (PARKEER)KELDER

 

 

 

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199,00

240,79

per m3

14.2 Geheel ondergronds

267,00

323,07

per m3

14.3 Geheel bovengronds

125,00

151,25

per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

131,00

158,51

per m3

 

Zundert,

 

De Griffier,

Dhr. M. van Oosterwijk

Naar boven