Besluit tot wijziging van de nadere regel Zomerprogramma Utrecht als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

 • Gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • Gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

het wenselijk is dat ook kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen deelnemen aan het zomerprogramma en het maximale subsidiebedrag naar € 35.000 wordt verlaagd zodat er een eerlijkere verdeling gemaakt kan worden tussen de wijken die in aanmerking komen voor deze subsidie;

Besluiten de nadere regel Zomerprogramma Utrecht als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs als volgt te wijzigen:

Artikel I

 • A.

  In artikel 2 wordt na ‘educatie voor’ de volgende zinsnede ingevoegd: ‘kinderen van 2,5 tot 4 jaar en,’.

 • B.

  In artikel 5 wordt na ‘zomerprogramma’ de volgende zinsnede ingevoegd: ‘kinderen van 2,5 tot 4 jaar en’.

 • C.

  In artikel 8 wordt ‘€ 40.000’ vervangen door ‘€ 35.000’.

 • D.

  In de toelichting wordt in de laatste zin na ‘het zomerprogramma’ de volgende zinsnede ingevoegd: ‘kinderen van 2,5 tot 4 jaar en’

Artikel II

Overgangsrecht

Voor reeds verleende subsidies zijn deze wijzigingen niet van kracht.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad;

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 13 december 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven