Verordening op de heffing en invordering van leges Haarlem 2023

De raad van de gemeente Haarlem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, 2e lid, en 7 van de Paspoortwet.

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges Haarlem 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  De leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 2.

  Geen leges worden geheven wanneer de inlichtingen zonder reden op te geven door het gemeentebestuur worden geweigerd.

 • 3.

  De leges worden niet geheven voor diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 4.

  De leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een aanslag, mondelinge kennisgeving of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt met betrekking tot de leges als bedoeld in artikel 3.7.6 van de tarieventabel, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds één maand later.

 • 3.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen twee maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen twee maanden na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen twee maanden na dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen

De abonnementen als bedoeld in titel I van de tarieventabel worden geacht te zijn ingegaan op de dag waarop het verschuldigde bedrag is betaald, tenzij een andere datum is overeengekomen.

Artikel 9 Wijzigen verordening door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2, reisdocumenten;

  • 2.

   hoofdstuk 3, rijbewijzen;

  • 3.

   hoofdstuk 4, artikel 1.4.5, papieren verstrekking uit basisregistratie personen;

  • 4.

   hoofdstuk 9, artikel 1.9.1, verklaring omtrent het gedrag;

  • 5.

   hoofdstuk 16 kansspelen;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening leges 2022' van 11 mei 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening leges 2023'.

Vastgesteld in de raadsvergadering 15 december 2022.

De griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieven leges Haarlem 2023

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 18 Ondergrondse infrastructuur en Civiele Werken

Hoofdstuk 18a Havendienst

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Overschrijving omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikkingen

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet

Hoofdstuk 5 Speelgelegenheden, speelautomatenhallen

Hoofdstuk 6 Deelvoertuigen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

KCC

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registreren van een partnerschap of de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk:

 

 

1.1.1.1

Nulpakket: maandagen om 9:00u en 09:15u, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het nulpakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 4

€ 0,00

 

1.1.1.2

Basispakket: volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het Basispakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid

€ 326,00

 

1.1.1.3

Keuzepakket: op doordeweekse dagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het keuzepakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid

€ 711,00

 

1.1.1.4

Keuzepakket: op een ander tijdstip dan vermeld onder 1.1.1.3, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het keuzepakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid

€ 788,00

 

1.1.1.5

All-in pakket: op een zaterdag, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het all-in pakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid:

 

 

1.1.1.5.1

In de Gravenzaal

€ 1.188,00

 

1.1.1.5.2

In de Librije

€ 932,00

 

1.1.1.5.3

Vervallen

 

 

1.1.1.6

Idem, op een ander tijdstip of andere wijze dan bedoeld in 1.1.1.4

 

 

1.1.1.6.1

In de Gravenzaal

€ 932,00

 

1.1.1.6.2

In de Librije

€ 645,00

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op andere tijden dan bedoeld in 1.1.1.1 en bij het huwelijksloket in de Publiekshal:

€ 154,00

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 712,00

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 712,00

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 42,90

 

1.1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst met alle op één dag, in één week of in één maand geborenen (geboorte-aangifte), voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte voor de periode van drie maanden

€ 156,00

 

1.1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst met alle op één dag, in één week of in één maand overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte voor de periode van drie maanden

€ 117,00

 

1.1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst met alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar voor de periode van drie maanden

€ 117,00

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

 

€ 26,50

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand; dit betreft:

€ 15,70

 

 

- afschrift van akte burgerlijke stand

 

 

 

- uittreksel akte van geboorte

 

 

 

- uittreksel akte van huwelijk

 

 

 

- uittreksel akte van partnerschap

 

 

 

- uittreksel akte van overlijden

 

 

 

- elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 

 

 

- meertalig uittreksel van een akte

 

 

1.1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een meertalig modelformulier

€ 15,70

 

1.1.10.1

Voor het beschikbaar stellen van gemeentegetuigen, per getuige

€ 27,00

 

1.1.10.2

Het op verzoek benoemen van een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van één huwelijk

€ 106,00

 

1.1.10.3

Het op verzoek benoemen en beëdigen van een willekeurig persoon, niet zijnde een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk.

€ 276,00

 

1.1.10.4

Tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 27,50

 

1.1.11

Voor verstrekkingen vermeld in de artikelen 1.1.9, 1.1.9.1, 1.1.10.5, die schriftelijk aangevraagd en betaald worden vanuit alle landen buiten Europa (de non-SEPA-landen) wordt het bedrag vermeerderd met € 10,-

€ 10,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

KCC

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,79

 

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 77,79

 

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) faciliteitenpaspoort) die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,79

 

1.2.1.4

tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,79

 

1.2.1.5

tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,83

 

1.2.1.6

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.5 (zakenpaspoort) die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,83

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,31

 

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

 

1.2.1.9

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,83

 

1.2.1.10

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) faciliteitenpaspoort) die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,83

 

1.2.1.11

tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,83

 

1.2.2

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.11 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 52,96

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

KCC

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

1.20.1.4

Voor het opmaken van een vermissingsrapport voor een rijbewijs

€ 40,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

 

KCC

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 23,60

 

1.4.2.2

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats

€ 21,20

 

1.4.2.3

tot het afsluiten van abonnement op het verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente, gedurende een kwartaal

€ 161,00

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 23,60

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,50

 

1.4.7

Tot het verstrekken van een tweede en volgend afschrift van de persoonslijst uit de basisregistratie personen.

€ 29,70

 

1.4.8

Tot het uitvoeren van een basisregistratie personen-selectie voor maatschappelijke of wetenschappelijke doeleinden

€ 464,00

 

1.4.9

Voor verstrekkingen vermeld in de artikelen 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.4.1, 1.4.7, die schriftelijk aangevraagd en betaald worden vanuit alle landen buiten Europa (de non-SEPA landen) wordt het bedrag vermeerderd met € 10,-

€ 10,00

 

1.4.10

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L200)

€ 21,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 7  Bestuursstukken

Alge-

 

 

 

meen

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van Gedrukte stukken, zoals verordeningen, besluiten, begrotingen, rekeningen en andere documentatie omtrent de gemeentelijke werkzaamheden:

 

 

1.7.1.1

Per pagina

€ 0,31

 

1.7.1.2

Tot een maximum per gedrukt stuk van

€ 49,00

 

1.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.2.1

Op de agenda’s en lijst van ingekomen stukken van de raadsvergaderingen

€ 36,30

 

1.7.2.2.2

Op de voorstellen aan de raad

€ 125,00

 

1.7.3

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 125,00

 

1.7.3.2.1

op de agenda van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 47,90

 

1.7.3.2.2

Op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 47,90

 

1.7.4

Voor toezending van stukken op grond van dit hoofdstuk per post wordt een toeslag berekend van

€ 8,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bodem- en vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

OMB

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

 

OMB

1.8.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 36,70

OMB

1.8.1.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 55,20

OMB

1.8.1.4

in digitale vorm

€ 28,10

OMB

1.8.1.5

Als de plot/afdruk op aanvraag aangewend wordt, in afwijking van de gebruikelijke (éénmalige) presentatie worden de hiervoor bij 1.8.1.2 en 1.8.1.3 vermelde tarieven verhoogd met het, voorafgaand aan de aanvraag, met de aanvrager contractueel overeengekomen bedrag.

 

PCM

1.8.4

Het tarief exclusief BTW bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

PCM

1.8.4.1

het verstrekken van een fotokopie of scan van een bodemonderzoeksrapport, saneringsplan of evaluatierapport, per rapport

€ 24,00

PCM

1.8.4.2

Vervallen

-

PCM

1.8.4.2A

het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem in de vorm van een geautomatiseerd rapport (onder andere bij grondtransacties) na iDeal-betaling

€ 28,10

PCM

1.8.4.2B

het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem in de vorm van een geautomatiseerd rapport, dat wordt aangevraagd via een ambtenaar en binnen twee werkdagen wordt gemaild en waarbij een maandelijkse factuur volgt

€ 59,50

PCM

1.8.4.3

het binnen 3 weken verstrekken van NEN 5725-informatie, voor zover beschikbaar in het bodemarchief, bedraagt voor een locatie tot maximaal 1000 m²

€ 181,00

PCM

1.8.4.4

het binnen 3 weken verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem ten behoeve van werkzaamheden aan kabels en leidingen met een tracélengte tot ca. 75 meter.

€ 181,00

PCM

1.8.4.5

Indien het een aanvraag betreft die niet onder 1.8.4.1., 1.8.4.2 A, 1.8.4.2 B, 1.8.4.3 of 1.8.4.4 valt worden de kosten daarvoor in rekening gebracht in overeenstemming met een voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag medegedeelde kosten. Als de aanvrager akkoord gaat met de geraamde kosten, wordt de aanvraag in behandeling genomen

 

KCC

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanbrengen van een mutatie in de gemeentelijke basisregistratie adressen, per huisnummer

€ 96,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

KCC

 

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie of waarmerking van een handtekening of document

€ 20,60

 

1.9.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot Nederlander zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het tarief zoals opgenomen in het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

KCC

 

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 61,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

KCC

 

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet:

 

 

1.12.1

voor het verkrijgen van een vergunning tijdelijke verhuur

€ 211,00

 

1.12.2

[vervallen]

 

VTH

1.12.3

voor de verlenging van de vergunning ex artikel 15 van de Leegstandswet, per woning

€ 56,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

VTH

 

 

 

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

1.14.1

[vervallen]

 

 

1.14.2.1

een standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 247,00

 

1.14.2.2

een vergunning voor een incidentele standplaats als bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening jo. het Standplaatsenbeleid 2019, B&W-besluit d.d. 15 oktober 2019, Gemeenteblad nr. 2020-17531

€ 91,10

 

1.14.2.3

[vervallen]

 

 

1.14.2.3.3

[vervallen]

 

 

1.14.2.4

een vergunning voor een standplaats op een weekmarkt zoals bedoeld in artikel 3 van de marktverordening 2014.

€ 134,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

VTH

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een door de gemeente vastgesteld tijdvak van 3 jaar als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

Het bedrag dat op grond van artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000 ten hoogste voor het in behandeling kunnen nemen van de bedoelde aanvraag kan worden geheven.

 

 

1.16.2

Voor het in behandeling nemen van een loterijvergunning als bedoeld in artikel 3 van Wet op de kansspelen.

€ 178,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Ondergrondse infrastructuur en Civiele Werken

BBOR

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

1.18.1.1

een melding als bedoeld in art. 2.1, tweede lid, van de AVOI van een tracé van maximaal 25 meter

€ 133,00

 

1.18.1.2a

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in art. 2.1 van de AVOI, bedraagt

€ 781,00

 

1.18.1.2b

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in art. 2.2 van de AVOI, bedraagt

€ 781,00

 

1.18.1.3

Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 a en b voor tracés van 100 meter of meer wordt verhoogd per strekkende meter met

€ 0,49

 

1.18.1.4

Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 wordt voor elk ondersteuningswerk, beschermingswerk en signaalinrichting, alsmede de inrichting die is bestemd om daarin verbindingen tot stand te brengen waarvoor afzonderlijke plaatsbepaling noodzakelijk is, verhoogd met

€ 118,00

 

1.18.1.5

[vervallen]

 

 

1.18.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een separate melding voor het verkrijgen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 1.18.1.2 a of b voor het plaatsen van een ondersteuningswerk, beschermingswerk, alsmede de inrichting die is bestemd om daarin verbindingen tot stand te brengen, bedraagt

€ 452,00

VTH

1.18.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het opbreken van de weg zoals bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van werkzaamheden die niet onder 1.18.1.2 a en b vallen, bedraagt

€ 91,80

BBOR

1.18.4

Indien met betrekking tot een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 1.18.1.2 a of b overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief met elk tweede of volgend overleg verhoogd met

€ 242,00

BBOR

1.18.5

Indien met betrekking tot een niet volledige melding voor het verkrijgen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 1.18.1.2 a of b overleg moet plaatsvinden tussen gemeente en de aanvrager, wordt het tarief per overleg verhoogd met

€ 242,00

BBOR

1.18.6

[vervallen]

 

BBOR

1.18.7

De teruggaafbepalingen als bedoeld in hoofdstuk 5 van Titel 2 van de Tarieventabel zijn overeenkomstig van toepassing op hetgeen bepaald in 1.18.1 en 1.18.2.

€ 72,60

VTH

1.18.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een geluidsontheffing voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 89,50

VTH

1.18.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor voorwerpen op, aan of boven de weg als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 198,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 18a Havendienst

BEDR

 

 

 

 

1.18a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18a.1

tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig als bedoeld in de Verordening Haarlemse Wateren 2020

€ 78,40

 

1.18a.2

tot het verkrijgen van een ligplaats- en/of exploitatievergunning voor een bedrijfsvaartuig zoals bedoeld in de Verordening Haarlemse Wateren 2020

€ 386,00

 

1.18a.3

tot wijziging van een ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig, zoals bedoeld in de Verordening Haarlemse Wateren 2020, wanneer de ligplaatsvergunning minimaal 7 maanden geleden is afgegeven

€ 21,50

 

1.18a.4

tot wijziging van een ligplaats- en/of exploitatievergunning voor een bedrijfsvaartuig zoals bedoeld in de Verordening Haarlemse Wateren 2020

€ 21,50

 

1.18b.4

tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een bestaand woonschip (i.c.m. een bestaande plaats) zoals bedoeld in de Verordening Woonschepen (gepaard gaande met een eenvoudige voorbereidingsprocedure)

€ 86,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

WGZ

1.19.1

van een eerste uitgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 156,00

 

 

van een herhaalde uitgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 81,40

 

 

van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 62,60

 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van een motorvoertuig

 

 VTH

a

op een trottoir of bij een parkeerverbod (ingevolge bord E1 RVV 1990) of

 

 VTH

b

bij een stopverbod (bord E2 RVV 1990) of

 

 VTH

c

in een belanghebbendengebied (bord E9 RVV 1990) of

 

 VTH

d

in een voetgangersgebied (bord G7 RVV 1990) alsmede

 

 VTH

e

de overige ontheffingen op basis van artikel 87 van het RVV 1990,

 

VTH

f

Bedraagt per voertuig voor de duur van de in de ontheffing genoemde termijn

€ 34,40

VTH

1.19.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 566,40

VTH

1.19.8

voor het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 385,60

VTH

1.19.9

voor het wijzigen van de afmetingen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken per wijziging inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg

€ 188,85

 

1.19.10

Indien een aanvraag als bedoeld in 1.19.5, 1.19.8 en 1.19.9 wordt geweigerd dan bedraagt het tarief 50 % van het in die bepalingen vermelde tarief

 

VTH

1.19.11

om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen autobedrijf)

€ 120,00

VTH

1.19.14

om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren grote voertuigen)

€ 120,00

VTH

1.19.17

tot het verkrijgen van een toegangsontheffing autovrijgebied op basis van artikel 87 van het RVV 1990 (inclusief 1 toegangspasje)

€ 34,40

VTH

1.19.18

tot het verkrijgen van ieder extra toegangspasje (per pasje)

€ 34,40

VTH

1.19.19

tot het verkrijgen van een vervangend toegangspasje in geval van vermissing, diefstal , beschadiging etc.

€ 34,40

VTH

1.19.20

Tot het verkrijgen van een ontheffing milieuzone voor een vrachtauto:

 

VTH

1.19.20.1

dagontheffing als bedoeld in artikel 2 Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s Haarlem 2022 per kenteken

€ 58,50

VTH

1.19.20.2

ontheffing in verband met de levertijd van een emissieloos voertuig als bedoeld in artikel 3 Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s Haarlem 2022 per kenteken

€ 117,00

VTH

1.19.20.3

ontheffing in verband met de continuïteit van een onderneming als bedoeld in artikel 4 Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s Haarlem 2022 per kenteken

€ 234,00

VTH

1.19.20.4

ontheffing voor bijzondere voertuigen als bedoeld artikel 5 Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s Haarlem 2022 per kenteken

Nihil

VTH

1.19.20.5

ontheffing voor RVV-vrijgestelde voertuigen als bedoeld in artikel 6 Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s Haarlem 2022 per kenteken

Nihil

VTH

1.19.20.6

ontheffing op basis van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 7 Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s Haarlem 2022 per kenteken

€ 234,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

VTH

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

VTH

1.20.1.1

Tot het verlenen van een advies over vergunningvrij bouwen, een bestemmingsplan, de haalbaarheid van een ruimtelijk initiatief

of een complex (bouw)initiatief

€ 53,80

VTH

1.20.1.8

tot het verstrekken van informatie over een perceel bevattende: bestemming object, datum goedkeuring gemeenteraad en gedeputeerde staten, aanwezige voorbereidingsbesluiten en (voorontwerp) bestemmingsplannen;

€ 26,50

ALG

1.20.1.9

tot het verstrekken van informatie over een perceel bevattende: status, bouwjaar, aanschrijvingen en wet voorkeursrecht.

€ 26,50

ALG

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

ALG

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk

€ 7,20

ALG

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

ALG

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat zwart/wit

€ 0,30

ALG

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat zwart/wit

€ 0,60

ALG

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

ALG

 

a.formaat A4 en A3

€ 14,30

ALG

 

b.formaat A0, A1, A2

€ 18,10

ALG

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 247,00

ALG

 1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,30

ALG

1.20.2.6

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.20.2.5 is geen leges verschuldigd voor:

 

 

 

- een aanvraag collectevergunning.

 

 

 

- een aanvraag om ontheffing as verstrooiing op verboden plaatsen

 

 

 

- een aanvraag voor een kampeerontheffing voor maximaal 75 personen

 

 

 

- een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 9 van de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2015

 

JZ

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot nadeelcompensatie:

€ 451,00

 

 

Vindt er geen nadeelcompensatie plaats dan zal het bovenstaande bedrag terug worden betaald. Indien het verzoek niet in behandeling wordt genomen wordt het verschuldigde bedrag verminderd naar nihil.

 

VTH

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een kampeerontheffing voor meer dan 75 personen als bedoeld in artikel 4:18, derde lid van Algemene Plaatselijke Verordening

€ 134,00

VTH

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 5:34, derde lid (verbranden afvalstoffen)

€ 134,00

ALG

1.20.6

[vervallen]

 

VTH

1.20.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een kennisgeving door een handelaar als bedoeld in artikel 2:68 Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 437 Wetboek van Strafrecht bedraagt

€ 7,10

ALG

1.20.8

Teruggaaf

 

ALG

1.20.8.1

Voor de aanvragen uit deze titel, vermeld onder de hoofdstukken 11, 12, 14, 16 en de artikelen 1.18.3, 1.18.9, 1.18.10 en 1.19.5 t/m 1.19.16, 1.20.4, 1.20.5 en 1.20.2.4 geldt dat als de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, of wanneer de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, er aanspraak bestaat op teruggaaf van:

90%

ALG

 

van de op grond van die aanvragen verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag verschuldigd blijft van:

€ 56,50

ALG

 

Voor aanvragen waarvoor de leges minder bedragen dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

VTH

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten inclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

Bij twijfel over de juistheid van de hoogte van de opgegeven bouwkosten kan het college van burgemeester en wethouders de hoogte van de bouwkosten ambtshalve vaststellen op advies van een bouwtechnisch ambtenaar en/of op advies van een extern deskundige.

 

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden, welke als bijlage aan deze verordening is gehecht, voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

Bij twijfel over de juistheid van de hoogte van de opgegeven bouwkosten kan het college van burgemeester en wethouders de hoogte van de bouwkosten ambtshalve vaststellen op advies van een bouwtechnisch ambtenaar en/of op advies van een extern deskundige.

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

2.1.4

Funderingsherstel: Het herstellen van de fundering.

 

 

2.1.5

Bouwblok: een bouwkundige eenheid die een fundering deelt.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

VTH

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2,70%

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

met een minimum van:

€ 157,00

 

 

met een maximum van:

€ 1.003.000

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Bij het in behandeling nemen van een geregistreerde aanvraag om een omgevingsvergunning, nadat met de bouwactiviteit is begonnen of nadat de bouw activiteit heeft plaatsgevonden wordt de van de op grond van onderdeel 2.3.1.1.1 verschuldigde leges verhoogd met:

50%

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 605,00

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 276,00

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 605,00

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 9.289,00

 

2.3.3.4

vervallen

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 605,00

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 605,00

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 605,00

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder c of d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 605,00

 

 

Indien voor realisering van een project een bestemmingsplan moet worden gemaakt, worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht, voor zover deze kosten niet op een andere wijze (grond exploitatie/gemeentelijke bouw- en exploitatieverordening) zijn of (kunnen) worden voldaan.

 

 

 

Als deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente door een extern (stedenbouwkundig) bureau worden uitgevoerd, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met een vooraf, met de aanvrager overeengekomen bedrag dat door het (stedenbouwkundig) bureau c.q. bedrijf bij de gemeente in rekening is / wordt gebracht.

 

 

 

Na de vijfde werkdag waarop het bedrag zoals hierboven is bedoeld aan de aanvrager ter kennis is gebracht en overeengekomen wordt met de opdracht gestart.

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 276,00

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 605,00

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 9.289,00

 

2.3.4.4

vervallen

 

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 605,00

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 605,00

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 605,00

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder c of d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 605,00

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie met brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1.1

Voor een bouwwerk met een oppervlakte tot 500 m2:

€ 669,00

 

2.3.5.1.2

Voor een bouwwerk met een oppervlakte van 501 tot en met 5000 m2:

€ 1.339,00

 

2.3.5.1.3

Voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 5000m2:

€ 4.017,00

 

2.3.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van gegevens van een reeds verstrekte vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1

€ 198,00

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief voor deze activiteit:

€ 1.912,00

 

2.3.6.1A

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder h, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder c van de Wabo met betrekking tot het slopen van een bouwwerk in een krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief:

€ 1.912,00

 

2.3.6.1B

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning is vereist, maar indien de activiteit van beperkte omvang is en voor de behandeling van de aanvraag geen plananalyse behoeft te worden opgesteld, bedraagt het tarief voor deze activiteit:

€ 477,00

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening Haarlem 2023aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 11 van die verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief:

€ 0,00

 

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk

€ 431,00

 

 

waarbij krachtens een bestemmingplan bouwhistorische waarde aan is toegekend, bedraagt het

 

 

2.3.7

Vergunning sloopactiviteiten op basis van bestemmingsplan

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 1.913,00

 

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 456,00

 

2.3.9

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2 van de bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 143,00

 

2.3.10

Activiteiten plaatsen zonnepanelen en restauratie gevelstenen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen als activiteit vermeld het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen, of het restaureren en (her-)plaatsen van gevelstenen door non-profitorganisaties op het gebied van de monumentenzorg c.a. bedraagt het tarief:

0,00

 

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.12

Funderingsherstel

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van de bouwactiviteit funderingsherstel voor een bouwblok of een gedeelte daarvan bedraagt het tarief:

Nihil

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

VTH

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking niet volledige aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.6.1A, 2.3.7.2 en 2.3.8

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.8, intrekt terwijl deze nog niet volledig is, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

90%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:

€ 170,00

 

 

en een maximum van:

€ 1.750,00

 

 

Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

 

 

2.5.1a

Teruggaaf als gevolg van intrekking volledige aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.6.1A, 2.3.7.2 en 2.3.8

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.8, intrekt terwijl deze nog reeds in behandeling is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:

€ 170,00

 

 

en een maximum van:

€ 1.750,00

 

 

Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.8 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag tot intrekking van de vergunning binnen 24 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de vergunning is verleend, door de gemeente is ontvangen en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:

€ 170,00

 

 

Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 of 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:

€ 170,00

 

 

Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik, of een aanvraag om een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.3.5. tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of geweigerd als gevolg van een verandering van inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk of inrichting, kunnen de op grond van artikel 2.3.5. geheven bedragen worden verminderd met:

50%

 

 

van de verschuldigde leges voor de betreffende aanvraag, met dien verstande dat voor de intrekking of weigering tenminste een bedrag verschuldigd blijft van

€ 170,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

VTH

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 170,00

 

2.7.1

Het bepaalde onder artikel 2.7 geldt niet indien de leges voor de betreffende vergunning lager is dan het in artikel 2.7 genoemde tarief. In die gevallen is de leges van de aanvraag tot wijziging gelijk aan de leges van de betreffende vergunning.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

VTH

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan met een beperkte omvang  als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 12.720,00

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan met een beperkte omvang als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 12.720,00

 

 

De op grond van 2.8.1 of 2.8.2 berekende bedragen worden verhoogd met de kosten van onderzoeken die nodig zijn ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing (luchtkwaliteit, geluid, bodem, flora en fauna e.a.) en de feitelijke druk- en publicatiekosten. Na de vijfde werkdag waarop het bedrag zoals hierboven bedoeld aan de aanvrager ter kennis is gebracht en overeengekomen wordt met de opdracht gestart.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

VTH

 

 

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 88,70

 

2.10.2

Calamiteiten

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek gedane bouwtechnisch optreden bij calamiteiten in het kader van het individuele belang op:

 

 

2.10.2.1

-maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur, per uur

€ 87,90

 

2.10.2.2

-andere dagen en tijden dan genoemd onder K 12.1 en erkende feestdagen, per uur

€ 139,00

 

2.10.3

Raadplegen van kaarten en dossiers en het verstrekken van kopie( ën )

 

 

2.10.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het op verzoek lichten van een dossier van een bij de afdeling van Haarlem in het archief berustend dossier

€ 13,40

 

2.10.3.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek aanleveren van het origineel/de originelen aan de lichtdrukker ten behoeve van kopieën

€ 10,30

 

2.10.4

advisering

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek geven van bouwtechnische, stedenbouwkundige en juridische advisering in het kader van de bouwregelgeving:

 

 

2.10.4.1

-mondelinge advisering 1ste half uur

€ 0,00

 

2.10.4.2

-de volgende uren, per uur

€ 103,00

 

2.10.4.3

-schriftelijke advisering, per uur

€ 103,00

 

2.10.5

Niet volledig verklaren

 

 

2.10.5.1

Als besloten wordt de aanvraag niet volledig te verklaren of omdat de aanvraag op andere wijze niet voldoet aan de vereiste voorschriften bedraagt het tarief

€ 170,00

 

2.10.5.1.1

Het bepaalde onder artikel 2.10.5.1 geldt niet indien de leges voor de betreffende vergunning lager is dan het in artikel 2.10.5.1 genoemde tarief. In die gevallen is de leges bedoeld in artikel 2.10.5.1 gelijk aan de leges verschuldigd voor aanvraag van de betreffende vergunning.

 

 

2.10.5.2

Als de geregistreerde aanvraag ten behoeve van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een reeds verleende vergunning, worden de voor deze vergunning geheven leges bij stijging van de bouwkosten verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als bedoeld in 2.3.1 met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan

€ 170,00

 

2.10.6

Ambtshalve vaststellen

 

 

2.10.6.2

Als na de vergunningverlening de bouwkosten hoger blijken te zijn dan opgegeven bij de indiening van de bouwaanvraag vindt een navordering van leges plaats over het verschil in bouwkosten.

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca 

VTH

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 893,00

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet bij overname/ wijziging ondernemersvorm

€ 893,00

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet bij wijziging leidinggevende of bij wijziging van de oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 247,00

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 247,00

 

3.1.4.2

Indien op grond van het beleid geen BIBOB-toets plaats vindt, wordt het tarief genoemd in 3.1.4.1. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet verminderd met

50%

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingsuur) voor een door de gemeente vastgesteld tijdvak van drie jaar:

€ 247,00

 

3.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29a, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (nachtgelegenheden)

€ 247,00

 

3.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 2:28, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 514,00

 

3.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening i.v.m. wijziging leidinggevende of bij wijziging van de oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen

€ 247,00

 

3.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:32, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (terrasvergunning)

€ 373,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen

en onversterkte muziek

 

 

 

 

VTH

 

 

 

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.2.1

Een ontheffing als bedoeld in artikelen 2:10, vierde lid en 2:45, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening tot het houden van film-/foto-opnamen jo. Beleid foto- en filmopnamen Haarlem:

 € 545,00

 

3.2.2

Een vergunning voor een particuliere markt als bedoeld in artikel 5:23, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

 

3.2.2.1

Indien het een aanvraag betreft door maatschappelijke, sociale en culturele instellingen of natuurlijke personen die zonder winstbejag een liefdadig, sociaal-cultureel of maatschappelijk doel nastreven en die een markt als voornoemd organiseren welke zich verhoudt tot de doelstelling van die instelling dan wel personen

€ 247,00

 

3.2.2.2

Indien het een aanvraag betreft die niet onder het tarief als bedoeld in onderdeel 3.2.2.1 van deze legestabel valt

€ 545,00

 

3.2.3

Teruggaaf

 

 

3.2.3.3

bij intrekking van een ingediende aanvraag om een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.2.1 en een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.2 bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges

50%

 

3.2.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt het tarief:

 

 

3.2.4.1

voor een nieuw evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als risico-evenement (categorie C)

€ 4.367,00

 

3.2.4.2

voor een nieuw evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als aandacht-evenement (categorie B)

€ 3.166,00

 

3.2.4.3

voor een bestaand evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als risico-evenement (categorie C)

€ 3.166,00

 

3.2.4.4

voor een bestaand evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als aandacht-evenement (categorie B)

€ 1.529,00

 

3.2.4.5

voor evenementen waarvoor bovenstaande classificering niet geldt

€ 218,00

 

3.2.4.8

Bij intrekking van een ingediende aanvraag om een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.2.1 en een vergunning als bedoeld in de artikelen 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3 en 3.2.4.4 bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges

50%

 

3.2.5

Een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (onversterkte muziek)

€ 134,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

VTH

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 786,00

 

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 506,00

 

3.3.2

wijziging van een vergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:13d, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting, per beheerder met maximum van 3

€ 281,00

 

3.3.2.2

voor een escortbedrijf, per beheerder met maximum van 3

€ 281,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet

VTH

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

VTH

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014 jo. artikel 15 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem (onttrekken)

€ 633,00

VTH

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014 jo. artikel 15 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem (omzetten)

€ 633,00

VTH

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014 jo. artikel 15 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem (woningvormen)

€ 633,00

VTH

3.4.4

bij intrekking van een ingediende aanvraag om een vergunning als bedoeld in de onderdelen 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 en 3.4.5 bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, met dien verstande dat het tarief van de verschuldigde leges wordt beperkt tot

€ 170,00

VTH

3.4.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014 jo. artikel 22 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem (splitsen)

€ 633,00

VTH

3.4.6

tot het verlenen van een vergunning opkoopbescherming, als bedoeld in artikel 41 van de Huisvestingswet, en artikel 3.4.3. van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond (aangekochte koopwoningen verhuren)

€ 626

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Speelgelegenheden, speelautomatenhallen

VTH

 

 

 

 

3.5.1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:39, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (speelgelegenheden) bedraagt

€ 121,00

 

3.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:40b, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (speelautomatenhal) bedraagt

€ 121,00

 

3.5.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing, als bedoeld in artikel 2:40f, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (leeftijdsvereiste beheerder speelautomatenhal)

€ 121,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Deelvoertuigen

VTH

 

 

 

 

3.6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor deelvoertuigen als bedoeld in artikel 5.16b van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Haarlem bedraagt

€ 1.870,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

VTH

 

 

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor personenvervoer als bedoeld in artikel 2.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 323,00

 

3.7.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang voor een kindercentrum/gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang .

€ 897,00

 

3.7.2.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang voor een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang, bedraagt het tarief

€ 189,28

 

3.7.2.2

Indien het verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang wordt ingetrokken of onvolledig verklaard, voordat de wettelijk verplichte inspectie door de GGD heeft plaatsgehad, wordt het legesbedrag verminderd met de kosten van deze inspectie. Het tarief bedraagt in dat geval

€ 189,28

 

3.7.2.3

Indien het verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang wordt ingetrokken voordat de wettelijk verplichte inspectie op locatie door de GGD heeft plaatsgehad, maar de inspectie op papier wel al is uitgevoerd, wordt het legesbedrag verminderd met de kosten van de inspectie op locatie. Het tarief bedraagt in dat geval voor een gastouder:

€ 189,28

 

3.7.2.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang voor een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang waarbij een korte inspectie volstaat, bedraagt het tarief

€ 189,28

 

3.7.2.5

[vervallen]

 

 

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 247,00

 

3.7.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een draaiorgelontheffing als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid van Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 247,00

KCC

3.7.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor straatoptreden, als bedoeld in artikel 2:9, lid 3 APV voor meer dan één dag

€ 17,90

 

3.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 247,00

 

3.7.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of tijdelijke vergunning als bedoeld in de Parkeerverordening 2018, voor het verzorgen van een wijziging als bedoeld in de Parkeerverordening 2018, met uitzondering van overschrijving tenaamstelling bij overlijden van vergunninghouder, de beëindiging van een parkeerproduct.

€ 20,30

 

3.7.7

Teruggaaf

 

 

3.7.7.1

Voor alle aanvragen onder titel 3 geldt, tenzij anders aangegeven, dat als de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, of wanneer de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, er aanspraak bestaat op teruggaaf van:

90%

 

 

van de op grond van die aanvraag verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag verschuldigd blijft van

€ 56,50

 

 

Voor aanvragen waarvoor de leges minder bedragen dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.

 

 

 

 

 

 

 

Behorend bij raadsbesluit van 15 december 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De griffier van Haarlem

 

 

Bijlage 2 UAV 2012

De raad van de gemeente Haarlem

 

Heeft in de vergadering van 15 december 2022 besloten de ‘UAV 2012’ als bijlage bij de legesverordening 2023 vast te stellen. Deze bijlage ‘UAV 2012’ hoort bij Gemeentebladnummer <…> waarin de Legesverordening 2023 is bekendgemaakt.

 

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Naar boven