Bestemmingsplan Rotsterhaule – Hoge Dijk 184

Met ingang van 23 december 2022 ligt gedurende 6 weken het op 23 november 2022 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rotsterhaule – Hoge Dijk 184 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Hoge Dijk 184 Rotsterhaule.

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een wijziging van de bestemming Bedrijf naar de bestemming Wonen met kangoeroewoning op het perceel Hoge Dijk 184 Rotsterhaule.

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

- de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

- het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

- het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over het bestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op die site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via welke het bestemmingsplan zelf is te bekijken. De planid is NL.IMRO.1940.BPRSH21HOGEDIJK184-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door belanghebbenden.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 21 december 2022

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

 

Naar boven