Gemeente De Fryske Marren; Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen: een aanvraag van Bouwkundig Bureau Haverkamp, namens HdB Logistics B.V., op 21 oktober 2022.

Betreft: het opslaan van ten hoogste 10.000 ton kunststofafval.

Locatie: Scharrewiel 2, 8502 VB Joure ,gemeente De Fryske Marren.

Het college van B&W is van plan de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2022-FUMO-0070069.

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking bezwaar maken.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

De beschikking ligt met ingang van 22 december 2022 ter inzage:

- bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (vooraf contact opnemen);

- in het gemeentehuis (vooraf contact opnemen).

 

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.

 

Bezwaarschriften kunt u sturen naar: Het college van B&W van de gemeente De Fryske Marren postbus 101 8500 AC Joure

 

Naar boven