Marktgeldverordening gemeente Neder-Betuwe 2023

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Marktgeldverordening gemeente Neder-Betuwe 2023

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Tijdens de markt wordt onder de naam “marktgeld” een recht geheven ter zake van het genot door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een toegewezen standplaats als bedoeld in artikel 1 inneemt.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

Het recht wordt geheven naar het aantal strekkende meters van de frontbreedte van de ingenomen standplaats. Een gedeelte van een meter wordt voor een gehele gerekend.

Artikel 4 Belastingtarief

Het recht bedraagt:

 • 1.

  € 1,32 per strekkende meter of gedeelte daarvan voor een bij vergunning toegewezen standplaats per marktdag;

 • 2.

  € 1,59 per strekkende meter of gedeelte daarvan voor een incidenteel toegewezen standplaats per marktdag of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Vergunningen

 • 1.

  Het marktgeld bedoeld in artikel 4 kan bij wijze van vergunning voor een vol kalenderjaar, voor een halfjaar of voor een kwartaal worden voldaan tot het bedrag dat volgens een voor de aanvang van elk kalenderjaar, halfjaar of kwartaal toegezonden nota verschuldigd is.

 • 2.

  Hij, die het marktgeld, bedoeld in het voorgaande lid, heeft betaald, verkrijgt aanspraak op het behoud van de door of vanwege de medewerker bijzondere wetten van de afdeling fysieke pijler van de gemeente Neder-Betuwe aangewezen plaats gedurende de looptijd van het vergunning, tenzij in verband met een juiste regeling der markt een andere standplaats door de wordt aangewezen.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende nota en dient via overschrijving te worden overgemaakt. Bij incidenteel toegewezen standplaats geldt dat de betalingsverplichting ontstaat zodra het gebruik een aanvang neemt. Er dient in dat geval contant betaald te worden aan de balie van het gemeentehuis in Opheusden.

Artikel 7 Betaling

In afwijking van artikel 9 lid 1 Invorderingswet 1990, dient het recht te worden voldaan:

 • 1.

  voor bij vergunning toegewezen standplaats binnen 14 dagen na de gedagtekende nota.

 • 2.

  voor een incidenteel toegewezen standplaats zodra het gebruik aanvangt na mondelinge kennisgeving door de medewerker bijzondere wetten van de afdeling fysieke pijler van de gemeente Neder-Betuwe.

 • 3.

  de Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 9 Kwijtschelding

Het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) vindt ten aanzien van de rechten als genoemd in artikel 1 van deze verordening geen toepassing.

Artikel 10 Het afnemen van elektriciteit voor standplaatsen weekmarkt en overige standplaatse

3.1

Het tarief voor het afnemen van elektriciteit voor kleinverbruik (230V-10A)

3.1.1

Per dag(deel)

€ 3,25

3.1.2

Per kwartaal

€ 40,35

3.1.3

Per jaar

€ 134,60

3.2

Het tarief voor het afnemen van elektriciteit voor grootverbruik (230V-16A)

3.2.1

Per dag(deel)

€ 5,35

3.2.2

Per kwartaal

€ 59,85

3.3.3

Per jaar

€ 199,70

3.4

Het tarief voor het afnemen van elektriciteit krachtstroom (400V-16A)

3.4.1

Per dag(deel)

€ 14,00

3.4.2

Per kwartaal

€ 149,80

3.4.3

Per kalenderjaar

€ 499,35

4.1

Een medewerker van de gemeente Neder-Betuwe beoordeelt de omvang van het elektriciteitsgebruik ter bepaling van de tarief toepassing bedoeld in de onderdelen 3.1.1 tot en met 3.4.3.

Slotbepalingen

Artikel 11 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Neder-Betuwe 2022”, vastgesteld op 9 december 2021, wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van deze verordening. Zij blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is de eerstvolgende marktdag volgende de dag waarop deze verordening in werking is getreden.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Marktgeldverordening gemeente Neder-Betuwe 2023’

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2022

de griffier,

E. van der Neut

de voorzitter,

A.J. Kottelenberg

Naar boven