Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad der gemeente Bergeijk; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022;

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 1 december 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaat onder:

 

a. dag:

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 

b. jaar:

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 

c. kalenderjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 

d. maand:

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 

e. 'week':

een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

  een en ander zoals genoemd in deze verorde­ning en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingsplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor kleinschalige activiteiten/evenementen die vallen onder meldingsplichtige activiteiten (categorie 1) van het evenementenbeleid gemeente Bergeijk;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • e.

  Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • f.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische wegaan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarie­ventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarie­ventabel opgenomen bepaling

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag en verzoeken op grond van de naturalisatiewet);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

   een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden

Artikel 11. Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel
 • 1.

  De 'Legesverordening 2022' vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de in het vierde lid genoem­de datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrok­ken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvinden­de belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2023'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 22 december 2022.

De gemeenteraad,

Y. van Bakel

Raadsgriffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

Tarieventabel, behorende bij legesverordening

 

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Wet Open Overheid

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 Archeologie

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikkingen

Hoofdstuk 12 Wet geluidshinder

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1. Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

€ 279,05

1.1.1.2

dinsdag en woensdag om 9.00 uur (gratis)

1.1.1.3

zaterdag en zondag

€ 524,35

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of duplicaat-trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaatpartnerschapsboekje

€ 43,60

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake de omzetting van een huwelijk in een partnerschapsregistratie in de trouwzaal hetzelfde als genoemd onder 1.1.1

1.1.3.1

Voor een administratieve omzetting

€ 15,70

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een afschrift/uittreksel uit de Burgerlijke Stand

€ 15,70

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 27,50

1.1.5.1

Bij toezending van de stukken genoemd onder 1.1.4. en 1.1.5 worden de tarieven verhoogd met een bedrag als opgenomen in 1.20.1.6.

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

1.1.6.1

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 95,00

1.1.7

Aanleveren van getuigen voor een huwelijk ( per getuige )

€ 22,35

1.1.8

Administratiekosten voor het verzetten van een huwelijks/ partnerschapdatum.

€ 20,70

1.1.9

Het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 15,70

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,80

1.2.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.1.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan niet-ingezetenen

1.2.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 117,35

1.2.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 98,40

1.2.2.2

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan niet-ingezetenen bedraagt:

1.2.2.2.1

T/m 17 jaar

€ 80,80

1.2.2.2.2

Vanaf 18 jaar

€ 113,20

1.2.2.2.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 77,05

1.2.3

Het tarief bedraagt voor de versnelde uitreiking van een in onderdeel 1.2.1 genoemde documenten een toeslag op de in dat onderdeel genoemde bedragen:

€ 53,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking Dit tarief geldt ook voor verstrekkingen aan afnemers en bijzondere derden op papier. ( + administratiekosten onder 1.20.1.6):

€ 7,35

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,15

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

1.6.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 100,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 100,00

1.7.1.3

een afschrift van een perspectievenota c.q. tussentijdse bestuursrapportage

€ 27,40

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, per pagina

€ 0,40

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken, behorende bij de raadsvergaderingen

€ 170,80

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van een afschrift van de stukken behorende bij de raadscommissies, per pagina

€ 0,40

1.7.4

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de raadscommissies

€ 170,80

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.5.1

een afschrift van een door de raad vastgestelde verordening, per pagina

€ 0,40

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verrichten van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier (met een minimum van één kwartier)

€ 21,15

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

reserveren

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een bewijs van nationaliteit

€ 7,35

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,35

1.9.1.5

overige uittreksels BRP

€ 7,35

1.9.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van het besluit BRP:

1.9.6.1

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.9.6.1.1

Ten hoogste 49 pagina's

€ 6,85

1.9.6.1.2

50 tot 100 pagina's

€ 33,95

1.9.6.1.3

meer dan 100 pagina's

€ 51,00

1.9.6.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 28,05

1.9.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek op grond van de naturalisatiewet:

1.9.7.1

voor een enkelvoudig optieverzoek

€ 206,00

1.9.7.2

voor een gemeenschappelijk optieverzoek

€ 351,00

1.9.7.3

voor een enkelvoudig naturalisatieverzoek

€ 970,00

1.9.7.4

voor een gemeenschappelijk naturalisatieverzoek

€ 1.238,00

1.9.7.5

voor meenaturaliserende minderjarige

€ 143,00

1.9.7.6

voor medeopterende minderjarige

€ 23,00

1.9.7.7

voor enkelvoudig verlaagd

€ 722,00

1.9.7.8

voor gemeenschappelijk verlaagd

€ 991,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 21,15

1.10.2

Het op grond van subonderdeel 1.10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.10.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.10.3.1

Een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

1.10.3.2

Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 0,40

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de Leegstandswet

€ 81,15

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Wet Open Overheid

1.14.1

Voor het verstrekken van fotokopieën van documenten op grond van artikel 8.6 van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht

1.14.1.1

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken bedraagt deze:

1.14.1.1.1

voor minder dan 6 kopieën is gratis

1.14.1.1.2

voor 6 tot 13 kopieën

€ 4,85

1.14.1.1.3

voor 14 of meer kopieën per kopie

€ 0,40

1.14.1.2

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

1.15.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van en aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, een basisbedrag van

€ 24,20

1.16.1.2.1

Vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 34,00

1.16.1.3

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, een basisbedrag van

€ 97,25

1.16.1.4.1

Vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van en aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 25,90

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

1.17.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1. en 3.1. van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Bergeijk 2015, waarbij een graaflengte < 100 m1 is of een montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van > 2 m2

€ 205,74

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1. en 3.21 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Bergeijk 2015, waarbij de graaflengte ≥ 100 m1 is

€ 411,49

1.18.3

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt vermeerderd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van

€ 1,98

1.18.4

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen;

1.18.4.1

Over de eerste 2.000 m1, van

€ 1,40

1.18.4.2

Over de lengte > 2.000 m1 en

€ 0,85

1.18.4.3

Over de lengte van 10.000 m1 of meer, van

€ 0,72

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 38,20

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

1.19.1.3

tot het nemen van een (tijdelijke) verkeersmaatregel

€ 11,15

1.19.2

Het tarief bedraagt ter zake van:

1.19.2.1

het aanleveren van gegevens ten behoeve van bestaande verkeerstellingen per locatie per kwartier

€ 25,50

1.19.3

Het tarief bedraagt ter zake van:

1.19.3.1

het verkrijgen van een parkeerontheffing binnen de zogenaamde blauwe zone per jaar, OF

€ 66,95

1.19.3.2

het lopende het kalenderjaar verkrijgen van een ontheffing per maand dat de ontheffing gedurende dat kalenderjaar geldig is

€ 5,60

1.19.3.3

het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in 1.19.3.1 of 1.19.3.2 per wijziging

€ 5,60

1.19.3.4

het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing binnen de zogenaamde blauwe zone per week

€ 11,15

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,35

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,40

1.20.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 7,35

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,35

1.20.1.5

kaarten en tekeningen van bestemmingsplannen + bouw- en civieltechnische tekeningen + milieutekeningen + kadasterkaarten of fotokopieën daarvan per kaart, tekening of fotokopie voor zover afgedrukt op:

1.20.1.5.1

A0-papier

€ 9,50

1.20.1.5.2

A1-papier

€ 7,90

1.20.1.5.3

A2-papier

€ 7,30

1.20.1.5.4

A3-papier

€ 5,00

1.20.1.5.5

A4-papier

€ 3,20

1.20.1.6

Indien stukken worden toegezonden, worden de in dit hoofdstuk genoemde tarieven verhoogd met

€ 3,40

1.20.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing, als bedoeld in hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening

1.20.2.1.1

a. geldig voor één dag

€ 11,15

1.20.2.1.2

b. geldig voor één week

€ 55,80

1.20.2.1.3

c. geldig voor ten hoogste één kalendermaand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan zes dagen

€ 111,60

1.20.2.1.4

d. geldig voor één kwartaal

€ 223,25

1.20.2.1.5

e. geldig voor één kalenderjaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan vijf maanden

€ 334,85

1.20.3

het verkrijgen van een vergunning voor een reclame driekhoeksbord

€ 83,75

1.20.4

het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van spandoeken

€ 27,95

1.20.5

Het tarief bedraagt voor:

1.20.5.1

Gereserveerd

1.20.5.2

het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een losse standplaats ex artikel 5.18 APV.:

1.20.5.2.1

Afmeting standplaats 0-4 meter per kalenderjaar

€ 223,25

1.20.5.2.2

Afmeting standplaats 4-8 meter per kalenderjaar

€ 446,50

1.20.5.2.3

Afmeting standplaats 8-12 meter per kalenderjaar

€ 669,75

1.20.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2 van de Wet op de dierenbescherming

€ 19,15

Titel 2. Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Gebruiksoppervlakte; De gebruiksoppervlakte (GO) van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte van alle bouwlagen en alle gebruiksfuncties, gemeten op vloerniveau, tussen de openstaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend: de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogten kleiner is dan 1,5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.; een liftschacht; een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk aan 4 m2; een vrijstaande bouwconstructie( (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk aan 0,5 m2; een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2; een dragende binnenwand. Gebruiksfunctie: De gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben of categorie zijn en die samen een gebruikseenheid vormen.

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het conceptplan uitgewerkt plan binnen een jaar na afhandeling van het vooroverleg in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend. Met uitzondering van artikel 2.3.1.1.26, de gecertificeerde omgevingsvergunning

€ 368,50

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een principeverzoek ten aanzien van bouwen dan wel gebruiken in strijd met de regels van het bestemmingsplan

€ 614,25

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo wordt het tarief bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer den één gebruiksfunctie kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte. Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten(bijvoorbeeld interne wijzigingen) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd. Dit alles is te berekenen aan de hand van het onderstaande, waarbij het minimum bedrag € 199,00 is. Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties: worden voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte of eenheid bepaald en aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

NIEUWBOUW, UITBREIDING EN VERBOUWING

2.3.1.1.1

Woningen, recreatiewoningen, zorgwoningen en woonwagens per m2

€ 29,55

2.3.1.1.2

Uitbreiding/verbouw/kelder/serre/dakkapel etc. bij cat. 2.3.1.1.1 per m2

€ 31,30

2.3.1.1.3

Overige veranderingen bij cat. 2.3.1.1.1 (inpandig, constructie, dak, etc.) per m2

€ 14,20

2.3.1.1.4

Gevelwijziging per m2

€ 11,00

2.3.1.1.4.1

Gevelwijziging waar alleen de buitenmuur wordt vervangen per m2

€ 5,15

BIJGEBOUWEN, OVERKAPPINGEN EN TUINMEUBILAIR

2.3.1.1.5

Berging / garage / tuinhuis per m2

€ 16,00

2.3.1.1.6

Carport / overkapping / zwembad per m2

€ 11,80

2.3.1.1.7

Erfafscheiding / pergola per stuk

€ 219,85

BEDRIJFSRUIMTEN (niet agrarisch)

2.3.1.1.8

Bedrijfshal / opslagruimte (dicht) per m2

€ 11,55

2.3.1.1.9

Bedrijfskantoor in de bedrijfsruimte extra per m2

€ 14,20

2.3.1.1.10

Open loods / overkapping bij bedrijfsruimten per m2

€ 6,50

2.3.1.1.11

Gevelwijziging per m2

€ 11,00

OVERIGE GEBOUWEN

2.3.1.1.12

Kantoor / showroom / winkel / horeca / sporthal / school / kinderdagverblijf / etc. per m2

€ 29,55

2.3.1.1.13

Overige veranderingen overige gebouwen (inpandig, constructie, dak etc.) per m2

€ 9,15

2.3.1.1.14

Gevelwijziging per m2

€ 11,00

2.3.1.1.15

Tuinbouwkas per m2

€ 2,00

2.3.1.1.16

(Parkeer) kelder (ondergronds en/of deels bovengronds) per m2

€ 16,00

2.3.1.1.17

Semi-permanente unit per stuk

€ 302,55

STALLEN, OVERIGE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN EN BOUWWERKEN

2.3.1.1.18

alle stallen (varkens, koeien, kippen, paarden, nertsen etc.) per m2

€ 8,55

2.3.1.1.19

Werktuigenloods, aardappelloods, opslagloods, openloods (veldschuur) etc. per m2

€ 5,60

2.3.1.1.20

Mestsilo / kelder per m2

€ 5,60

2.3.1.1.21

Sleufsilo per stuk

€ 219,85

OVERIGE GEBOUWEN EN BOUWWERKEN

2.3.1.1.22

Overige gebouwen en bouwwerken (niet eerder genoemd) per m2

€ 9,45

2.3.1.1.23

Windmolens en antennemasten en uitkijktorens per m

€ 250,55

2.3.1.1.24

Zonneparken (grootschalige grondgebonden veldsystemen) per ha (maximum € 10.000,00)

€ 2.363,85

2.3.1.1.25

Overige bouwactiviteiten (niet eerder genoemd) per stuk

€ 219,85

2.3.1.1.26

indien de aanvraag genoemd in onderdeel 2.3.1.1 aangemerkt kan worden als een gecertificeerde aanvraag, wordt 60% van het van toepassing zijnde legestarief in rekening gebracht.

2.3.1.2

Verplicht advies agrarische commissie: Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 886,45

2.3.1.2.1

Verplicht advies van de molendeskundige: Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de molendeskundige nodig is en wordt beoordeeld.

€ 464,25

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag: Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van:

€ 10.000,00

10,000%

2.3.1.4

Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden: Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 336,85

2.3.2

Aanlegactiviteiten, gereserveerd

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 336,85

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 673,70

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 13.464,10

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit: gereserveerd

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 910,05

2.3.5.2

indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op een tijdelijke inrichting (aanwezigheidsduur maximaal vier weken): 25% van het legestarief vermeld in 2.3.5.1 Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging van een vergunning als bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt het legestarief indien het betreft: Uitbreiding van de inrichting: het legestarief vermeld in 2.3.5.1 met dien verstande uitsluitend wordt berekend voor de uitbreiding;

25,000%

2.3.5.3

Gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 75% van het legestarief vermeld in 2.3.5.1; Gewijzigd gebruik van den gedeelte van de inrichting: 75% van het legestarief vermeld in 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

75,000%

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten: gereserveerd

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 134,75

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd met bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 336,85

2.3.9

Uitweg/inrit: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 102,80

2.3.10

Kappen: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 102,80

2.3.11

Opslag van roerende zaken: gereserveerd

2.3.12

Natura 2000-activiteiten Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000- activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 312,05

2.3.13

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten) Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 312,05

2.3.14

Andere activiteiten Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 98,10

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 98,10

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 98,10

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft vermeerderd met;

€ 278,95

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft vermeerder met;

€ 278,95

2.3.16

Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachten wettelijk voorschrift voor in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemonderzoek wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 235,20

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 1.051,90

2.3.17

Advies, Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 336,85

2.3.18

Verklaringen van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 134,75

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Toets Verordening Ruimte / BZV

2.3.19.1

Onverminderd met bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag aan de Verordening Ruimte en/of Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij of daarmee gelijk te stellen regels van de Provincie Noord-Brabant

€ 945,55

2.3.20

Milieueffectrapportage

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project waarvoor tevens een verplichte milieueffectrapportage is opgesteld of aan de aanvraag is voorafgegaan, verhoogt met tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn gebracht

€ 11.819,30

2.3.20.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project daarvoor tevens een vrijwillige milieueffectrapportage is opgesteld of aan de aanvraag is voorafgegaan, verhoogt met tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn gebracht

€ 2.363,85

2.3.21

Verklaring vergunningsvrij. Indien de activiteit vergunningsvrij is en men vraagt hiervoor een schriftelijke verklaring dan bedraagt het tarief voor het verkrijgen van deze verklaring

€ 92,15

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in 2.2.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in 2.3 en volgende.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- en aanlegactiviteiten: Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 26 weken na het in behandeling nemen ervan: 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50,000%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- en, aanlegactiviteiten: Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50,000%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50,000%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf: Een bedrag minder dan € 55,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen: Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 12.284,50

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen danwel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, respectievelijk artikel 3.6 eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening

€ 12.284,50

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 10 Archeologie

2.10.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikkingen

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 235,20

Hoofdstuk 12 Wet geluidshinder

2.12.1

Toepassing art. 83 en verder van de Wet geluidshinder

€ 2.138,15

2.12.2

Toepassing art. 83 en verder van de Wet geluidshinder bij een bestemmingsplan als bedoel in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening en afwijken bestemmingsplan op basis van artikel 2.12 van de Wabo

€ 1.710,25

Titel 3. Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€ 245,65

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen 35 van de Alcoholwet

€ 61,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing sluitingsuur als bedoeld in 2.29 artikel 3 APV

€ 61,40

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van alle wijzigingen van de vergunning als bedoeld in de Alcoholwet

€ 61,40

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: Een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 184,25

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het organiseren van een vergunningplichtig evenement:

3.2.1.1

categorie b: art. 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

3.2.1.2

categorie c: art. 2.25, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 921,30

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.1

het krijgen van een vergunning voor de exploitatie van een erotisch bedrijf, als bedoeld in artikel 3.3 APV geldig voor één kalenderjaar

€ 1.063,80

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

3.5.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of ander beschikking

€ 89,30

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een , naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van het project

€ 238,75

Naar boven