Aanwijzingsbesluit toezichthouder Veerdienst & Haven 2022

Het college van burgemeester en wethouders;

 

overwegende dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;

 

gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit toezichthouders Veerdienst & Haven 2022

Artikel 1  

In dit besluit wordt verstaan onder ‘toezichthouder’: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 2  

De medewerkers werkzaam binnen het team Veerdienst & Haven van de gemeente Gorinchem worden aangewezen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 3  

De toezichthouder is, met inachtneming van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende verordening/wetten met de bijbehorende regels:

  • -

    Verordening Fysieke Leefomgeving 2021;

  • -

    Beheersverordening Lingehaven gemeente Gorinchem 2021;

  • -

    Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem 2021.

Artikel 4  

Het houden van toezicht door de toezichthouder geldt voor en heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Gorinchem.

Artikel 5  

Dit aanwijzingsbesluit wordt elektronisch bekendgemaakt via het Gemeenteblad en treedt de dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten op:

Burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

J. Hania

Teammanager Veerdienst & Haven

Rechtsmiddelen

 

Bent u het niet eens met deze beslissing? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing aan u is toegezonden (zie de verzenddatum op deze brief). U richt het bezwaarschrift aan de gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.

 

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD ) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift.

 

Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank viawww.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/bestuursrechter. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD) Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven