Uitvoeringprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Wabo 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

 

gelet op artikel 7.2 en 7.3 Besluit omgevingsrecht

 

B e s l u i t:

 

De looptijd van het VTH beleidsplan Wabo 2019-2022 te verlengen tot de Omgevingswet in werking treedt;

 

en

 

Het Uitvoeringprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Wabo 2023 vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 december 2022. 

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

de secretaris

Jeffrey Versluis

de burgemeester

Emile Jaensch

Naar boven