Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2023

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022, nr. 581819;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

 

Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2023

Artikel 1 Belastbaar feit

Op grond van deze verordening worden rechten geheven ter zake van het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3 Tarief

Voor door de gemeente uitgevoerde werken en gedane leveringen ten behoeve van derden worden de werkzaamheden en materialen berekend naar de kostende prijs, inclusief algemene kosten. Het bedrag wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de werken of het doen van de leveringen aan de belastingplichtige bekend gemaakt door middel van een door of namens de heffingsambtenaar opgestelde begroting.

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Voorwaarden

De werkzaamheden, door de gemeente, voor derden, worden uitgevoerd onder nader door burgemeester en wethouders vast te stellen voorwaarden.

Artikel 7 Waarborgsom

Tot meerdere zekerheid van de betaling van het verschuldigde kan door de teammanager van het Team Beheer, Domein Buitenruimte een waarborgsom worden vastgesteld, berekend naar de vermoedelijke grootte van het werk. De waarborgsom wordt voordat met het werk is begonnen in de gemeentekas gestort.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2022” van 23 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 10 tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van het recht hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2023".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 15 december 2022.

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter

Naar boven