Subsidieregeling “Witgoed ruil”

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

 

gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;

 

besluit vast te stellen de subsidieregeling ‘Witgoed ruil”

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • Witgoed: Dit betreft de volgende producten; Wasmachine, koelkast, koel-vries kast, vrieskist, droger en afwasmachine.

 • ASV: de laatstelijk vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente De Fryske Marren.

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren

 • Huishouden: Betreft de inwoners (of één inwoner) die samen op één adres wonen binnen gemeente De Fryske Marren. Het gaat zowel om koop- als huurwoningen.

 • Aanvrager: Binnen één huishouden kan eenmaal subsidie worden aangevraagd door de inwoner die eigenaar of huurder van de woning is.

 • Inkomen: Totaal van het inkomen, zoals bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet.

 • Bedrijf(ven): Bedrijven die het witgoed leveren en de gevraagde verklaringen inleveren.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 • 2.

  In aanmerking voor deze regeling komen huishoudens die te maken hebben met energiearmoede. Tot deze groep worden onderstaande categorieën gerekend:

  • a.

   Het inkomen van de aanvrager bedraagt tot 130% van de bijstandsnorm zoals die op het moment van de ingediende subsidieaanvraag geldt;

   • Bij de aanvraag dient te worden verklaard dat het inkomen niet hoger is dan 130% van de geldende bijstandsnorm.

   • In aanvulling daarop kunnen wij vragen om gegevens over het inkomen aan te leveren.

  • b.

   Daarnaast moet worden voldaan aan de vermogenstoets zoals die in de participatiewet wordt gehanteerd (artikel 34 lid 3 van de Participatiewet).

   • Bij uw aanvraag dient te worden verklaard dat het vermogen niet hoger is dan de op dat moment geldende vermogensgrenzen (conform lid 4) .

   • In aanvulling daarop kunnen wij vragen om gegevens over het vermogen aan te leveren.

 

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  De subsidie regeling geeft inwoners de mogelijkheid om oude en energie “slurpende” apparaten in te ruilen voor nieuwe energie zuinige apparaten. Het gaat hier om apparaten die in deze regeling vallen onder de definitie “witgoed”.

 

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De in te ruilen apparaten , behorend tot de categorie witgoed moeten:

  • a.

   een energielabel C of slechter hebben. (op basis van oude labeling; van voor maart 2021).

 • OF:

  • b.

   ouder zijn dan 10 jaar (wanneer het energielabel niet bekend is van het apparaat).

 • 2.

  De nieuw aan te schaffen apparaten moeten als volgt zijn gelabeld (op basis van nieuwe labeling die per maart 2021 geldt):

  • a.

   Wasmachine: A label.

  • b.

   Droger: A label.

  • c.

   Koel – vries kast: minimaal label C

  • d.

   Vrieskist: minimaal label C

  • e.

   Vaatwasser: minimaal label C

 

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Per huishouden (per adres) kan een bedrag van maximaal € 750,- subsidie worden ontvangen wanneer één of meer huishoudelijke apparaten worden vervangen door een energiezuinig exemplaar.

 • 2.

  Het subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan de aanschafwaarde van de aangeschafte apparaten (dus wanneer een apparaat van € 500,- wordt aangeschaft wordt geen € 750,- maar € 500,- verstrekt). Bij aankoop van één of meer apparaten met een (gezamenlijke) aanschafwaarde van € 750,- euro of meer ontvangt aanvrager de maximale subsidie. De rest moet zelf bij worden betaald aan de leverancier.

 • 3.

  De bovengenoemde subsidie wordt uitbetaald aan de leverancier waar de aanvrager een apparaat heeft besteld.

 

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond van de subsidieregeling ‘Witgoed ruil” bedraagt € 300.000,- (inclusief BTW).

 

Artikel 7. Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  Wanneer inwoner gebruik wil maken van deze regeling dient u hiertoe een verzoek in bij het college. Dit verzoek bestaat uit een ingevuld en ondertekend formulier. Dit formulier is via de site: www.tukwenjen.nl te downloaden.

 • 2.

  Dit formulier kan (ingevuld en ondertekend) worden gestuurd naar: info@defryskemarren.nl of via het algemeen postadres van de gemeente.

 • 3.

  Na akkoord doen wij een reservering voor aanvrager op het beschikbaar subsidiebudget ter grootte van maximaal 750 euro per aanvrager. Aanvrager ontvangt hiervan een bevestiging met zaaknummer.

 • 4.

  Met deze bevestiging kan aanvrager naar een bedrijf gaan die witgoed kan leveren. Daar zoekt aanvrager een apparaat uit dat besteld wordt en laat onderstaande verklaring (aankoopverklaring ) door de witgoedleverancier invullen.

 • 5.

  Binnen 4 weken na verzenddatum van deze bevestiging (lid 2) moet de ondertekende aankoopverklaring bij gemeente zijn ontvangen. Daarna vervalt het recht op de gemaakte voorreservering.

 • 6.

  Daarna kan wel een nieuwe aanvraag worden gedaan. De procedure start dan opnieuw. Het risico bestaat dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

 • 7.

  Het (witgoed) bedrijf waar is besteld stuurt bij verstrekte opdracht of leverdatum de factuur aan de gemeente De Fryske Marren.

 • 8.

  Op de factuur moet worden vermeld; Bedrag, zaaknummer, naam bewoners en adres. Tevens moet de getekende aankoopverklaring worden bijgevoegd als bijlage.

 • 9.

  Na akkoord wordt de factuur door de gemeente binnen 4 weken betaald. Het factuurbedrag komt overeen met het in artikel 5 lid 2 genoemde subsidiebedrag.

 

Artikel 9. Bijzondere bepalingen/ verplichtingen

 • 1.

  Aanvragen dienen te worden ontvangen voor 31 december 2023. Hierna worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen.

 • 2.

  Een aanvrager komt één keer in aanmerking voor de subsidie.

 • 3.

  De aankoopdatum van de apparaten moet later zijn dan de verzendatum van de bevestigingsbrief die u van gemeente heeft ontvangen (artikel 8 lid 3).

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De subsidieregeling vervalt per 31 december 2023 met dien verstande dat de voorwaarden die zijn gesteld van kracht blijven voor de verantwoording van de subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

 • 3.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling ‘Witgoed ruil ’.

 

 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 1 november 2022.

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra

Aankoop verklaring:

 

Onderstaand bedrijf:

 

Bedrijf: …………………… (naam bedrijf).

Gevestigd: …………………. (plaats bedrijf)

Adres: …………………………

 

Contactpersoon: …………………………

Mailadres: …………………

Telefoonnummer: ………………

 

Verklaart het volgende :

 

Dat voor de voor akkoord getekend bewoner het volgende heeft ingeleverd- of gaat inleveren (bij leverantie nieuw apparaat):

 

Apparaat: …………………..

Energielabel: …………………. en / of leeftijd apparaat:……………………

 

En het volgend apparaat- apparaten heeft gekocht:

 

Apparaat(ten)

 • 1.

  ……………………………..

 • (welk apparaat, type en energielabel en aankoopbedrag).

 • 2.

  ……………………………..

 • (welk apparaat, type en energielabel en aankoopbedrag).

 

De genoemde apparaten zijn besteld op ……….(datum van de door de bewoner ondertekende overeenkomst) en worden naar verwachting bezorgd in de maand…………..jaar………

 

Of

 

De genoemde apparaten zijn geleverd op ……………….(datum van de door de bewoner ondertekende overeenkomst)

 

 

Voor akkoord en naar waarheid ingevuld:

 

Bewoner: Contactpersoon bedrijf:

 

…………….(handtekening en plaats) ……………………… (handtekening en plaats)

 

Adres: ……………

Woonplaats: …………..

Telefoonnummer: …………..

E-mail adres: …………..

 

Naar boven