Beleidsregel Reglement burgerlijke stand Bergeijk 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk,

gelet op het bepaalde in de artikelen 16,16a en16c Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand;

overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden;

besluiten:  

het reglement met bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, de voltrekkingen, locaties, openstelling en overige regels omtrent de inrichting van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Bergeijk 2022) vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 

a. de wet:

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 

b. het besluit:

Besluit burgerlijke stand 1994;

 

c. het reglement:

Reglement burgerlijke stand Bergeijk 2022

 

d. ambtenaar van de burgerlijke stand (abs):

een ambtenaar in dienst van de gemeente of

van een andere gemeente als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1:16, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);

 

e. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs):

een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1:16, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2 onder f Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017);

 

f. gemeentehuis:

 • I.

  plaats die bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig is aangewezen;

 • II.

  elke andere externe locatie, die met toepassing van de criteria genoemd in artikel 6 van dit reglement, voor incidenteel gebruik wordt aangewezen als gemeentehuis; alle gebouwen en de daaraan verbonden omsloten (buiten)ruimten dan wel de daarvoor in aanmerking komende vaartuigen die een ligplaats hebben aan de wal welke is aangeduid met een adres;

 

g. verbintenis:

een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk;

 

h. voltrekking:

het sluiten van een verbintenis;

 

i. partijen:

degenen die een verbintenis met elkaar aangaan.

Artikel 2. (Buitengewoon) Ambtenaar van de burgerlijke stand
 • 1.

  Voor aanwijzing tot ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend in aanmerking medewerkers van de gemeente Bergeijk, die gewoonlijk belast zijn met het opnemen in de onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en de daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft, zoals bedoeld in de wet in artikel 16a, lid 1.

 • 2.

  Voor aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die uitsluitend worden belast met taken zoals omschreven in artikel 16a, lid 2 van de wet komen personen, anders dan bedoeld in lid 1, in aanmerking.

 • 3.

  Het college wijst slechts (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand aan die bereid zijn alle verbintenissen te voltrekken die bij wet zijn toegestaan.

Artikel 3. Aanwijzingsperiode
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2 lid 1 van dit reglement, wordt aangewezen voor de periode dat de medewerker onafgebroken een arbeidsovereenkomst heeft met de gemeente Bergeijk en belast is met bedoelde werkzaamheden in dit artikel. De aanwijzing eindigt tevens op de dag dat de medewerker zijn functie als abs beëindigt om een andere functie binnen de gemeente Bergeijk uit te oefenen.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft en daarin structureel voltrekkingen verricht, wordt aangewezen voor de duur van de arbeidsovereenkomst tot uiterlijk de dag waarop de 70-jarige leeftijd is bereikt. Bij een eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de aanwijzingsperiode met ingang van de dag van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft en daarin structureel voltrekkingen verricht wordt aangewezen tot de dag waarop de 70-jarige leeftijd is bereikt. Bij een eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de aanwijzingsperiode met ingang van de dag van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die eenmalig en op verzoek van partijen in de gemeente Bergeijk een verbintenis voltrekt, wordt uitsluitend aangewezen voor de dag waarop die voltrekking plaatsvindt. Voorwaarde hierbij is dat deze persoon reeds aangewezen is als ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een Nederlandse gemeente en als zodanig is beëdigd door de bevoegde rechtbank en daar structureel voltrekkingen verricht. Bij de aanvraag moeten afschriften van de aanwijzing en beëdiging worden overgelegd.

 • 5.

  De aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor raadsleden en burgemeester en wethouders geschiedt voor de periode dat zij deel uitmaken van de raad of hun ambt uitoefenen.

 • 6.

  Benoemingen tot ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die hebben plaatsgevonden vóór de totstandkoming van dit reglement worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1:16 BW.

Artikel 4. Vergoeding

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die aangewezen is voor één dag voor het voltrekken van een verbintenis, of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die tevens lid van de raad of burgermeester of wethouder van de gemeente Bergeijk is, ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Artikel 5. Leiding burgerlijke stand

Het afdelingshoofd waar de werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 2, organisatorisch zijn ondergebracht, is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand. 

Artikel 6. Locatie
 • 1.

  Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, verrichten de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  Als gemeentehuis waar voltrekkingen kunnen plaatsvinden, geldt elke plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Bergeijk onder voorwaarde dat:

  • a.

   de eigenaar dan wel gebruiker van de locatie schriftelijk toestemming heeft verleend;

  • b.

   de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;

  • c.

   bestaande wetten, regels of gebruiken zich niet verzetten tegen het gebruik van de ruimte en/of het gebied waar de voorgenomen voltrekking plaatsvindt;

  • d.

   het aanvraagformulier “locatie naar eigen keuze” wordt ingediend en wordt voldaan aan de overige gestelde voorwaarden.

 • 3.

  Kosteloze voltrekkingen worden voltrokken aan een loket van publieksbalie van het gemeentehuis en niet in de trouwzaal, spreekkamer of op locatie.

Artikel 7. Openstelling
 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor werkzaamheden met uitzondering van voltrekkingen, geopend tijdens de uren dat de publieksbalie in het gemeentehuis voor publiek is geopend.

 • 2.

  Het bureau voor de burgerlijke stand is geopend voor voltrekkingen:

  • a.

   in de trouwzaal: maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;

  • b.

   als bedoeld in artikel 9: op dinsdag en woensdag om 09.00 uur;

  • c.

   op andere locaties dan hierboven bedoeld: maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;

   Voor alle tijden genoemd onder a t/m c geldt: mits het geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen is.

 • 3.

  Op verzoek van een belanghebbende kan het bureau van de burgerlijke stand worden geopend buiten de openstellingstijden in lid 1 en 2 van dit artikel. Openstelling vindt plaats als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 8. Reguliere wijze van voltrekking

Een reguliere voltrekking vindt plaats:

 • a.

  in de trouwzaal van het gemeentehuis, of

 • b.

  op een door partijen gekozen locatie; met inachtneming van de voorwaarden genoemd in artikel 6.

Artikel 9. Kosteloze voltrekking

De voltrekking als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand:

 • a.

  vindt plaats in het gemeentehuis op dinsdagen en woensdagen om 09.00 uur;

 • b.

  vindt plaats in aanwezigheid van uitsluitend partijen en getuigen genoemd in de akte;

 • c.

  wordt verricht door een door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (geen voorkeur mogelijk), zonder voorafgaand (huis) bezoek of gesprek. Er wordt geen toespraak gehouden en een persoonlijke invulling, persoonlijk woord of muziek is niet mogelijk;

 • d.

  voltrekkingen zijn slechts mogelijk op voorwaarde dat van de partijen tenminste één persoon ingeschreven dient te staan in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente Bergeijk. Dit geldt zowel tijdens de melding van het voornemen als op de datum van de voltrekking;

 • e.

  overige kosten kunnen zoals een trouwboekje kunnen wel in rekening worden gebracht;

 • f.

  gemeentelijke getuigen zijn niet mogelijk;

 • g.

  er is geen bode aanwezig;

Artikel 10. Vastlegging voltrekkingsdatum

De datum voor een voltrekking kan maximaal een jaar voorafgaand aan de voltrekkingsdatum worden vastgelegd.

Artikel 11. Leges

Er worden conform de 'Verordening op de heffing en invordering van leges' leges in rekening gebracht voor de diensten van de burgerlijke stand.

Artikel 12. Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden heeft het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om af te wijken van de regels in dit reglement. Het college van burgemeester en wethouders wijkt hier alleen vanaf als het volgen van dit reglement te grote gevolgen zou hebben voor de belanghebbenden, in verhouding tot de doelen van dit reglement.

Artikel 13. Slotbepalingen
 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als 'Reglement burgerlijke stand Bergeijk 2022'.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 • 3.

  Met ingang van inwerkingtreding vervalt het op 16 december 2008 vastgestelde Reglement burgerlijke stand gemeente Bergeijk.

Bergeijk, 13 december 2022

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

J.J. van der Windt

Gemeentesecretaris ad interim

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven