Besluit van de raad van de gemeente Barneveld tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel in amendement 1;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet alsmede de artikelen 25e en 25g van de Alcoholwet ;

 

besluit:

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Artikel 2:73b Verbod gebruik klaphamer

  • 1.

   Het is verboden om op of aan de openbare weg of op een openbare plaats gebruik te maken van een knalhamer, klaphamer of knalijzer waarbij door middel van een poeder, zoals een mengsel van zwavel en kaliumchloraat, kaliumnitraat of kaliumcarbonaat, een knal of ontploffing wordt veroorzaakt.

  • 2.

   Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Artikel II

 • A.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking,

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2022 .

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Naar boven