Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten 2023

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022.

 

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats Rosendael te Rozendaal;

 • b.

  eigen graf voor bepaalde tijd: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen begraven en begraven houden van lijken; - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; - het doen verstrooien van as;

 • c.

  eigen graf voor onbepaalde tijd: een eigen graf dat kan worden uitgegeven aan inwoners van de gemeente Rozendaal en oud-inwoners van de gemeente Rozendaal, waardoor deze het uitsluitend recht verkrijgen tot: - het doen begraven en begraven houden van lijken; - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; - het doen verstrooien van as;

 • d.

  eigen urnengraf voor bepaalde tijd: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot: het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  eigen urnengraf voor onbepaalde tijd: een eigen urnengraf dat kan worden uitgegeven aan inwoners van de gemeente Rozendaal en oud-inwoners van de gemeente Rozendaal die tenminste 15 jaren in de gemeente Rozendaal woonachtig zijn geweest, waardoor deze het uitsluitend recht verkrijgen tot: het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis voor bepaalde tijd: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  urnennis voor onbepaalde tijd: een urnennis die kan worden uitgegeven aan inwoners van de gemeente Rozendaal en oud-inwoners van de gemeente Rozendaal die tenminste 15 jaren in de gemeente Rozendaal woonachtig zijn geweest, waardoor deze het recht verkrijgen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening Grafrechten 2022 van 14 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening grafrechten'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 13 december 2022,

de griffier

K.M.Schaap

de voorzitter,

drs. E. Weststeijn

Bijlage 1: TABEL 2023

BEHORENDE BIJ DE VERORDENING GRAFRECHTEN

 

Nr.

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk I Verlenen van rechten

1.

De verlening van het uitsluitend recht om lijken in een eigen graf te doen begraven voor een periode van 20 jaar:

 

1.1

- m.b.t. een graf voor twee stoffelijke overschotten

€ 2.115

1.2

- m.b.t. een graf voor drie stoffelijke overschotten

€ 3.150

1.3

Voor het verlengen van de rechten, na afloop van de termijn van 20 jaar, met een periode van 10 jaar bedraagt het tarief de helft van de onder 1.1. en 1.2 genoemde bedragen

 

2.

De verlening van het uitsluitend recht om lijken in een eigen graf te doen begraven voor onbepaalde tijd:

 

2.1

- m.b.t. een graf voor twee stoffelijke overschotten

€ 4.210

2.2

- m.b.t. een graf voor drie stoffelijke overschotten

€ 6.310

3.

De verlening van het uitsluitend recht om asbussen / urnen bij te zetten in een eigen urnengraf voor een periode van 20 jaar:

 

3.1

- m.b.t. een graf voor twee asbussen / urnen

€ 1.230

3.2

- m.b.t. een graf voor drie asbussen / urnen

€ 1.680

3.3

- voor elke urn meer

€ 435

3.4

Voor het verlengen van de rechten, na afloop van de termijn van 20 jaar, met een periode van 10 jaar bedraagt het tarief de helft van de onder 3.1. tot en met 3.3 genoemde bedragen

 

4.

De verlening van het uitsluitend recht om asbussen / urnen bij te zetten in een eigen urnengraf voor onbepaalde tijd:

 

4.1

- m.b.t. een graf voor twee asbussen / urnen

€ 2.470

4.2

- m.b.t. een graf voor drie asbussen / urnen

€ 3.350

4.3

- voor elke urn meer

€ 860

Hoofdstuk II Begraven

5.

Het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon in een graf.

€ 1.230

6.

Als nummer 5), indien de begraving plaats vindt op

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen, behalve voor de Tweede Kerstdag, wanneer deze op een vrijdag, zaterdag of dinsdag valt.

€ 1.860

Hoofdstuk III Bijzetten van asbussen en urnen

7.

Voor het bijzetten van asbussen / urnen in een urnengraf bedraagt het tarief 1/3e deel van de onder 5) tot en met 6) genoemde tarieven.

Hoofdstuk IV Grafbedekking

8.

Het verlenen van een vergunning voor het aanbrengen, vernieuwen of wijzigen van een grafbedekking op een graf of urnengraf

€ 170

Hoofdstuk V Inschrijven

9.1

Het inschrijven of overboeken van een graf in een daartoe bestemd register.

€ 27

9.2

Het inschrijven of overboeken van een urnengraf in een daartoe bestemd register.

€ 27

Hoofdstuk VI Opgraven

10.

Voor het opgraven van een lijk wordt genoemd bedrag geheven, verhoogd met het bedrag van, de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 375

11.

Voor het na lichting weer begraven worden, wordt het recht, bedoeld in 10, verhoogd met

€ 415

Hoofdstuk VII Verstrooien

12.

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

€ 170

13.

Als nummer 12), indien het verstrooien plaats vindt op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen, behalve voor de Tweede Kerstdag, wanneer deze op een vrijdag, zaterdag of dinsdag valt.

€ 253

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d.13 december 2022.

 

Klaas Schaap,

griffier

 

Ester Weststeijn,

burgemeester

 

Naar boven